Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019 Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1933 Β΄/29-5-2019/ΑΔΑ:ΨΓΙΡ46ΜΠ3Ζ-Ζ4Π) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106987401,462
FAX : 2106987408
E-Mail :finexcis@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ4ΒΤ46ΜΠ3Ζ-6ΒΙ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 02/08/2019

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1933 Β΄/29-5-2019/ΑΔΑ:ΨΓΙΡ46ΜΠ3Ζ-Ζ4Π) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες»

Σχετ: Η αριθμ. Ε.2101/3-6-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:ΩΘΒΘ46ΜΠ3Ζ-ΔΥ5).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκε για ενημέρωση και εφαρμογή η αριθμ. Α. 1203/16-5-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29-5-2019, αναφορικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, παρέχονται κατωτέρω διευκρινιστικές οδηγίες τόσο στις τελωνειακές αρχές, όσο και στα συλλογικά όργανα των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των οριζόμενων στην εν λόγω Απόφαση.

Με την εν θέματι Απόφαση, η οποία αντικατέστησε την αριθμ. 5032319/5080/09 (1763 Β΄) Α.Υ.Ο, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

Στο πλαίσιο μετάβασης σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό περιβάλλον κατά την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων της Ειδικής Δήλωσης, που υποβάλλεται για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τα οποία απαιτούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οχημάτων, με στόχο την διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας.

Με την δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο των τιμοκαταλόγων με τις τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων, από τα υπόχρεα υποβολής αυτών πρόσωπα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα του άρθρου 121 του ν. 2960/01 και για τα οχήματα των περιπτώσεων (β), (γ), (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ιδίου νόμου, όπως ακριβώς κατατίθενται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία υποβολής και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο έναρξης ισχύος αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης να υπολογίζει και να δηλώνει στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος τη βασική λιανική τιμή πώλησης προ φόρων κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση του αυτοκινήτου, καθώς και την αξία του πρόσθετου εξοπλισμού, εφόσον το όχημα διαθέτει.

Οι αρμόδιες, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, τελωνειακές περιφέρειες επαληθεύουν την δηλωθείσα στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος αξία, μέσω του πληροφορικού συστήματος ICISnet, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης της βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης.

Επιπλέον, αντικαθίσταται το Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο, το οποίο προβλεπόταν με την καταργηθείσα Α.Υ.Ο και κατατίθετο για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (Παράρτημα Ια) και για μεταχειρισμένα όμοια (Παράρτημα Ιβ), με τη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.) Λιανικής Τιμής Πώλησης προ Φόρων και τη Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε). Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.), ως Παράρτημα Ι της απόφασης, υποβάλλεται στις περιπτώσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, για τα οποία έχουν κατατεθεί και έχουν δημοσιευθεί τιμοκατάλογοι.

Η Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε), ως Παράρτημα ΙΙ της απόφασης, υποβάλλεται στις περιπτώσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και δεν έχει δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ή δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες τιμοκαταλόγους.

Επιπρόσθετα, με την ανωτέρω Απόφαση, καταργείται η δυνατότητα του εκ των προτέρων προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας και παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης παραλαβής όλων των οχημάτων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπόχρεου υποβολής του παραστατικού θέσης σε ανάλωση του οχήματος.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται κατωτέρω τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης:

Ι. ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με το άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της απόφασης, σχετικά με τα δικαιολογητικά και την διαδικασία προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, τις προδιαγραφές υποβολής των 2|Σελίδα τιμοκαταλόγων από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς και άλλα υπόχρεα πρόσωπα, την υποχρεωτική υποβολή των επισυναπτόμενων στην Ειδική Δήλωση, δικαιολογητικών εγγράφων και δίδεται η έννοια των όρων προσδιορισμός, καθορισμός και διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση των οριζόμενων στην απόφαση.

ΙΙ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ -ΥΠΟΒΟΛΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Υποβολή τιμοκαταλόγων

 • Με το άρθρο 2 της Απόφασης, ρυθμίζονται θέματα υποβολής τιμοκαταλόγων για τα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03, για τα φορτηγά της Δ.Κ. 87.04 και τις μοτοσικλέτες της Δ.Κ. 87.11, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης, κατά περίπτωση, καθώς και την αξία του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού.
 • Οι τιμοκατάλογοι υποβάλλονται από τους κατασκευαστές, προκειμένου για τα εγχωρίως παραγόμενα οχήματα ή από τους εισαγωγείς/επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς, προκειμένου για εισαγόμενα από τρίτες χώρες ή οχήματα αποκτούμενα από χώρες της ΕΕ.
 • Ειδικότερα, τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης προ φόρων υποβάλλουν και τα πρόσωπα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά καινούργια οχήματα τα οποία προέρχονται από διασκευή, στις περιπτώσεις που η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 126 και 123 του ν.2960/01.
 • Τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης προ φόρων υποβάλλουν επίσης και τα πρόσωπα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά καινούργια ασθενοφόρα της Δ.Κ 87.03, προερχόμενα από διασκευή κλειστών φορτηγών οχημάτων της Δ.Κ 87.04.
 • Οι τιμοκατάλογοι υποβάλλονται στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οριζόμενες προδιαγραφές, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 • Τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των τιμοκαταλόγων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια τις μεταβολές των τιμών λιανικής ή χονδρικής πώλησης των οχημάτων κατά περίπτωση. Για την γνωστοποίηση αυτή κατατίθεται νέος τιμοκατάλογος στον οποίο αναφέρεται και σε ποσοστό επί τοις εκατό, η μεταβολή των τιμών του προηγούμενου αντίστοιχου τιμοκαταλόγου.
 • Επισημαίνεται ότι, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια αρχή, με την υποβολή των τιμοκαταλόγων, προβαίνει στους ελέγχους που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου αυτού και τους διαβιβάζει αυθημερόν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις λοιπές, αρμόδιες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τελωνειακές περιφέρειες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του ιδίου άρθρου, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και στην ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 • Στους τιμοκαταλόγους περιλαμβάνονται οι λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, οι οποίες αφορούν στην ανώτατη τιμή πώλησης, χωρίς ΦΠΑ, των αυτοκινήτων κατά μάρκα/εμπορική ονομασία του κατασκευαστή, εργοστασιακό τύπο, παραλλαγή/μοντέλο και έκδοση. Στην εν λόγω τιμή περιλαμβάνεται η αξία του εξοπλισμού που είναι ήδη ενσωματωμένος στη συγκεκριμένη έκδοση του οχήματος, ως προς την αξία, καθώς και κάθε είδους διαμορφωτικό της τιμής κόστος.
 • Επισημαίνεται ότι στους τιμοκαταλόγους πέραν της λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων της βασικής έκδοσης των οχημάτων, περιλαμβάνεται και η αξία, δηλαδή η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, των ειδών του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού αυτών, ο οποίος μπορεί να διατίθεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς ειδών, με ένδειξη ως προς τα οχήματα για τα οποία είναι διαθέσιμος, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ως άνω άρθρου. Η αξία των ειδών του πρόσθετου εξοπλισμού πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά και διακριτά, ανά κωδικό είδους ή ανά κωδικό συνδυασμού ειδών.
 • Οι τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης, ισχύουν όπως αυτές εμφανίζονται στους υποβαλλόμενους από τους υπόχρεους τιμοκαταλόγους, για επιβατικά αυτοκίνητα, από την ημερομηνία υποβολής τους από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια, αφορούν οχήματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς και η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται με βάση τις αναγραφόμενες σε αυτούς τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων, κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/01. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογία για τιμοκαταλόγους με τις τιμές λιανικής ή χονδρικής πώλησης άλλων κατηγοριών οχημάτων.
 • Στις περιπτώσεις υποβολής νέου τιμοκαταλόγου, λόγω μεταβολής των τιμών πώλησης των οχημάτων, στον τιμοκατάλογο, ο οποίος αντικαθίσταται, αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος αυτού.
 • Οι αρμόδιες, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, τελωνειακές περιφέρειες, μεριμνούν για την τήρηση αρχείου των τιμοκαταλόγων.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 • Με το άρθρο 3 ορίζεται η δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο των τιμοκαταλόγων λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων, με ευθύνη του κατασκευαστή, προκειμένου για εγχωρίως παραγόμενα οχήματα ή του εισαγωγέα/επίσημου αντιπροσώπου, προκειμένου για εισαγόμενα και αποκτούμενα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, επιβατικά αυτοκίνητα του άρθρου 121 του ν. 2960/01 και οχήματα των περιπτώσεων (β), (γ), (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ιδίου νόμου.
 • Οι εν λόγω τιμοκατάλογοι δημοσιεύονται, όπως ακριβώς κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές, με σχετική αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία αποδοχής και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο έναρξης ισχύος αυτών.
 • Επισημαίνεται ότι, οι τιμοκατάλογοι οφείλουν να είναι ευκρινείς και να περιγράφουν τα οχήματα ανά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση, όπως αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα προσδιορισμού της ταυτότητας του αυτοκινήτου (άδεια κυκλοφορίας, έγκριση τύπου, πιστοποιητικό συμμόρφωσης) και στις περιπτώσεις προαιρετικού εξοπλισμού να διαφαίνεται ευδιάκριτα η εμπορική ονομασία, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοση του οχήματος, στο οποίο δύναται αυτός να ενσωματωθεί.
 • Διευκρινίζεται επίσης, ότι η αξία των ειδών προαιρετικού εξοπλισμού, ή συνδυασμού ειδών προαιρετικού εξοπλισμού παρατίθεται ξεχωριστά ανά κωδικό και σε απόλυτη αντιστοιχία με τους υποβληθέντες τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
 • Οι τιμοκατάλογοι για τα παρελθόντα έτη πριν από την 1/6/2016 δημοσιοποιούνται επίσης, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.
 • Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις υποβολής νέου τιμοκαταλόγου, λόγω μεταβολής των τιμών λιανικής πώλησης των οχημάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της απόφασης, με την δημοσίευση του νέου τιμοκαταλόγου, ο τιμοκατάλογος τον οποίο αντικαθιστά, παραμένει δημοσιευμένος με αναφορά στην χρονική διάρκεια ισχύος αυτού.
 • Τα μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων παρέχουν, μέσω των ιστοσελίδων τους, πρόσθετες πληροφορίες, τόσο για το περιεχόμενο των τιμοκαταλόγων, όσο και για τον τρόπο ανάρτησης αυτών στο διαδίκτυο, προκειμένου για την διευκόλυνση των συναλλασσόμενων.
 • Στον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (www.seaa.gr) δημοσιεύονται υπερσύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες ανάρτησης των τιμοκαταλόγων στο διαδίκτυο, με μέριμνα των μελών του Συνδέσμου. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της απόφασης, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση ενός οχήματος, τα οποία είναι απαραίτητα μεταξύ άλλων και για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, είναι:

α. Τιμολόγιο

β. Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.), ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

γ. Δήλωση Εξοπλισμού, (Δ.Ε.) ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

δ. Αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, ή των πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων διαπίστωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του προτύπου εκπομπών ρύπων, κατά περίπτωση,

ε. Βεβαίωση, είτε του εργοστασίου κατασκευής, είτε από επίσημη αντιπροσωπεία του εξωτερικού ή εσωτερικού από την οποία θα προκύπτουν ανά κωδικό και περιγραφή, τα είδη του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού του οχήματος, με διακριτό τρόπο και σχετική αναφορά στον αριθμό πλαισίου και την έκδοση αυτού. Επιπλέον, προκειμένου για μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα συνυποβάλλονται :

στ. Φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας).

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υπόχρεου για την υποβολή του παραστατικού προσώπου, σχετικά με τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.) συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της απόφασης και υποβάλλεται στις περιπτώσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, για τα οποία έχουν κατατεθεί και έχουν δημοσιευθεί τιμοκατάλογοι. Η Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε), συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και υποβάλλεται στις περιπτώσεις των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων και καινούργιων όμοιων που εισάγονται ή μεταφέρονται/παραλαμβάνονται μεμονωμένα, καθώς και στις περιπτώσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και δημοσιευτεί τιμοκατάλογος, ή δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες τιμοκαταλόγους. Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.)/Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε.), αποτελεί δήλωση του υπόχρεου για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του βασικού και προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε αναγκαίο στοιχείο, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, υπογράφεται από τον υπόχρεο και συνυποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος. Η επαλήθευση των στοιχείων της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας και της Δήλωσης Εξοπλισμού διενεργείται με βάση τα συνυποβαλλόμενα, στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο, όπου αυτός απαιτείται. Σημειώνεται επιπλέον, ότι στις περιπτώσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, προβλέπεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986, ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό, για τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με την οποία, ο υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι υπεύθυνος κατά τον νόμο, με επίγνωση των κυρώσεων. Διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι η βεβαίωση εξοπλισμού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ε) της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, αφορά μόνο στον πρόσθετο/προαιρετικό (EXTRA) εξοπλισμό που φέρει το όχημα και ο οποίος πρέπει να αναφέρεται ανά κωδικό είδους και περιγραφή αυτού, με αναφορά στον αριθμό πλαισίου και έκδοση του οχήματος και όχι στο σύνολο του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω βεβαίωση εξοπλισμού συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του αυτοκινήτου, όπως και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό/καθορισμό της φορολογητέας αξίας και ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα το αίτημα για χορήγηση της βεβαίωσης του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού, προκειμένου να την συνυποβάλλουν με το παραστατικό. Επίσης, οι επίσημοι αντιπρόσωποι/διανομείς χορηγούν την εν λόγω βεβαίωση έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του ν. 2960/01 προθεσμία υποβολής του παραστατικού θέσης σε ανάλωση των οχημάτων. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης έκδοσης της βεβαίωσης εξοπλισμού από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς, παρότι το αίτημα για την χορήγηση αυτής έχει υποβληθεί έγκαιρα, ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, υποβάλλει το παραστατικό εμπρόθεσμα χωρίς την βεβαίωση εξοπλισμού και η αρμόδια τελωνειακή αρχή αναζητά η ίδια την εν λόγω βεβαίωση από τον επίσημο αντιπρόσωπο/διανομέα, με βάση το αίτημα το οποίο συνυποβάλλεται με το παραστατικό, προκειμένου για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωσης Εξοπλισμού. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης, της ως άνω βεβαίωσης του εξοπλισμού, από τον υπόχρεο καταβολής του τέλους ταξινόμησης, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, στις οποίες υποβάλλεται το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος, αναζητούν οι ίδιες είτε την εν λόγω βεβαίωση, είτε την κάρτα εξοπλισμού με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, από οδηγούς/βάσεις δεδομένων εξοπλισμού οχημάτων, στους οποίους αποκτούν πρόσβαση, προκειμένου για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωσης Εξοπλισμού. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου για αντικειμενικούς λόγους (όπως η παλαιότητα του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ή αλλαγή αντιπροσώπου/διανομέα των αυτοκινήτων), δεν είναι δυνατή η χορήγηση της βεβαίωσης του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού από τον επίσημο αντιπρόσωπο/διανομέα, θα συνυποβάλλεται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του αυτοκινήτου, η αρνητική απάντηση, προκειμένου οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές να αναζητήσουν οι ίδιες την κάρτα εξοπλισμού από οδηγούς/βάσεις δεδομένων εξοπλισμού οχημάτων, στους οποίους έχουν πρόσβαση. Στις ειδικότερες περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της αρ. A.1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., κατά την οποία η Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης υποβάλλεται την ίδια ημέρα, με την άφιξη του οχήματος στον δηλωθέντα τόπο προορισμού, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα αναζητά την βεβαίωση εξοπλισμού ή την κάρτα εξοπλισμού με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτηση πρόσβασης σε οδηγούς/βάσεις δεδομένων εξοπλισμού οχημάτων, προκειμένου να αναζητούν την κάρτα εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωσης Εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση εξοπλισμού αποτελεί αναγκαίο δικαιολογητικό για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, καθόσον είναι κρίσιμο για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας από τους υπόχρεους και την αποφυγή παραλείψεων και λαθών εκ μέρους τους, τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι για τον ορθό προσδιορισμό/καθορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται το παραστατικό θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, θα εξαντλούν κάθε δυνατότητα για την αναζήτηση της βεβαίωσης εξοπλισμού και η κάρτα εξοπλισμού από οδηγούς/βάσεις δεδομένων θα αναζητείται μόνο στις περιπτώσεις αδυναμίας χορήγησης της εν λόγω βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής.

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με το άρθρο 6 της Απόφασης εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά και καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για τα καινούργια και μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με το αν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ή όχι.

1. Διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας αξίας καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος.

α) Ο υπόχρεος για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση (ΕΔΕ, Δ.ΕΦΚ) και την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, συμπληρώνει στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α) τα στοιχεία του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της απόφασης, καθώς και την βασική λιανική τιμή πώλησης του αυτοκινήτου, κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση, όπως αυτή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο φέρει πρόσθετο/προαιρετικό εξοπλισμό, συμπληρώνεται στην εν λόγω Δήλωση κατά κωδικό είδους ή κωδικό συνδυασμού ειδών, η περιγραφή και η αξία (τιμή λιανικής πώλησης) αυτού, όπως αναγράφεται στον τιμοκατάλογο. Η συνολική αξία (βασική τιμή λιανικής πώλησης και αξία πρόσθετου εξοπλισμού) συμπληρώνεται επίσης στη Δ.Ε.Α. Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας υπογράφεται από τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση του αυτοκινήτου.

β) Ο υπόχρεος για την υποβολή του παραστατικού για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης επισυνάπτει στο παραστατικό, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, όπως αναφέρονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και τη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας και δηλώνει τη συνολική φορολογητέα αξία στο παραστατικό.

γ) Με την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης και την απόδοση του αριθμού Αναφοράς Κίνησης MRN, ο υπόχρεος υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία δηλώνονται στη θέση 44 αυτής, ηλεκτρονικά και συσχετίζει την κάθε υποβολή των εγγράφων με το συγκεκριμένο MRN. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου ή ελέγχου εγγράφων . Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εισαγωγής αυτοκινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/30-12-2016) περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων.

δ) Όταν αποφασίζεται έλεγχος, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην επαλήθευση της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας και των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού με βάση τα συνυποβαλλόμενα στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο, όπου αυτός απαιτείται. Ο αρμόδιος για τον έλεγχο τελωνειακός ελεγκτής, μετά το πέρας του ελέγχου καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου ως προς την φορολογητέα αξία στη θέση «Καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου ως προς τη φορολογητέα αξία» της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας, επισημαίνοντας το πεδίο «Καλώς» ή «Με διαφορές» ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, αυτές καταγράφονται στη θέση «Παρατηρήσεις». Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της καταγραφής των αποτελεσμάτων αυτού, ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής θέτει υπογραφή και σφραγίδα και αναρτά ηλεκτρονικά την Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας, ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, στο συγκεκριμένο τελωνειακό παραστατικό.

ε) Η αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια ανακτά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, με βάση τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης MRN, το παραστατικό θέσης του αυτοκινήτου σε ανάλωση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και προβαίνει, ύστερα από έλεγχο αυτών, στην επαλήθευση και στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/01.

στ) Ο αρμόδιος ελεγκτής της τελωνειακής περιφέρειας μετά την επαλήθευση της δηλωθείσας αξίας και τον προσδιορισμό αυτής, αναγράφει στη θέση «Επαλήθευση δηλωθείσας αξίας/Προσδιορισμός αξίας» τη βασική τιμή λιανικής πώλησης, την αξία του ΕXTRA εξοπλισμού και την συνολική αξία, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Η εν λόγω πράξη επαλήθευσης και προσδιορισμού της αξίας θεωρείται με υπογραφή και σφραγίδα και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος. Στη συνέχεια η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας αναρτάται ηλεκτρονικά ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό στο συγκεκριμένο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, προκειμένου η φορολογητέα αξία να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια 9|Σελίδα τελωνειακή αρχή στην οποία έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

2. Διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος. επιβατικών

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στην ανωτέρω περίπτωση για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, με την συμπληρωματική επισήμανση ότι ειδικά για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, στα «πρόσθετα στοιχεία υπολογισμού», θα συμπληρώνεται στο παραστατικό υποχρεωτικά, τόσο η αρχική φορολογητέα αξία (κωδικός 832) όσο και η απομειωμένη (κωδικός 834). Ειδικότερα, ο υπόχρεος για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, συμπληρώνει την Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας ως ανωτέρω και τη συνολική φορολογητέα αξία στο παραστατικό, συνυποβάλλοντας με αυτό τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α), (β), (δ), (ε), (στ), και (ζ), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της απόφασης.

3. Διαδικασία καθορισμού της φορολογητέας αξίας καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων για τα οποία δεν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος. Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και καινούρια όμοια που εισάγονται, μεταφέρονται/παραλαμβάνονται μεμονωμένα, για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, ή δεν συμπεριλαμβάνονται στους υποβληθέντες τιμοκαταλόγους, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

α) Ο υπόχρεος για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση (ΕΔΕ, Δ.ΕΦΚ) και την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, συμπληρώνει τη Δήλωση Εξοπλισμού του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης με τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό που αυτό διαθέτει χωρίς δηλωθείσα αξία. Η Δήλωση Εξοπλισμού υπογράφεται από τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση του αυτοκινήτου.

β) Ο ανωτέρω υπόχρεος επισυνάπτει στο παραστατικό τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, καθώς και τη Δήλωση Εξοπλισμού και συμπληρώνει στη θέση 44 «Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες» του παραστατικού την ειδική μνεία με κωδικό “X1234” και με την περιγραφή «Μη δηλωθείσα φορολογητέα αξία».

γ) Με την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης και την απόδοση του αριθμού Αναφοράς Κίνησης MRN, ο υπόχρεος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία δηλώνονται στη θέση 44 αυτής και συσχετίζει την κάθε υποβολή των εγγράφων με το συγκεκριμένο MRN. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου ή ελέγχου εγγράφων. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εισαγωγής αυτοκινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/30-12-2016) περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων.

δ) Όταν αποφασίζεται έλεγχος, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην επαλήθευση της Δήλωσης Εξοπλισμού και των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού με βάση τα συνυποβαλλόμενα στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο, όπου αυτός απαιτείται.

ε) Ο αρμόδιος για τον έλεγχο τελωνειακός ελεγκτής, μετά το πέρας του ελέγχου καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου ως προς την φορολογητέα αξία στη θέση «Καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου ως προς τη φορολογητέα αξία» της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας, επισημαίνοντας το πεδίο «Καλώς» ή «Με διαφορές» ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, αυτές καταγράφονται στη θέση «Παρατηρήσεις». Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της καταγραφής των αποτελεσμάτων αυτού ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής θέτει την υπογραφή και σφραγίδα του και αναρτά τη Δήλωση Εξοπλισμού ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο τελωνειακό παραστατικό.

στ) Η αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια ανακτά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, με βάση τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης MRN, το παραστατικό θέσης του αυτοκινήτου σε ανάλωση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και προβαίνει, ύστερα από έλεγχο αυτών, στον καθορισμό της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης.

ζ) Ο αρμόδιος ελεγκτής αφού καθορίσει την αξία συμπληρώνει τη θέση «Επαλήθευση δηλωθείσας αξίας/Προσδιορισμός αξίας» με την καθορισθείσα αξία και στις «Παρατηρήσεις» αναγράφει την ειδικότερη περίπτωση (α΄ έως ζ΄) του άρθρου 9 της απόφασης, βάσει της οποίας καθορίστηκε η αξία, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Η εν λόγω πράξη καθορισμού της αξίας θεωρείται με υπογραφή και σφραγίδα και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος. Στη συνέχεια η Δήλωση Εξοπλισμού αναρτάται ηλεκτρονικά, ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, στο συγκεκριμένο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, προκειμένου η φορολογητέα αξία να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης. Επισημαίνεται ότι μέχρι την υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet, προκειμένου οι αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες να αποκτήσουν την δυνατότητα να μεταβάλλουν ή να καταχωρούν την φορολογητέα αξία απευθείας στο παραστατικό, με τη λήξη του ωραρίου θα αποστέλλουν στα τελωνεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα MRN των παραστατικών θέσης σε ανάλωση για τα οποία προσδιορίστηκε και είναι διαθέσιμη η αξία. Για την διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρατίθεται, ως Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου, η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος Ι και η Δήλωση Εξοπλισμού του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης σε επεξεργάσιμη μορφή (word αρχείο).

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ. (ε) ΚΑΙ (η) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 ΤΟΥ ν.2960/01.

Με το άρθρο 8, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για τα φορτηγά αυτοκίνητα, τις βάσεις φορτηγών και τις μοτοσικλέτες, κατά περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας όταν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ή Δήλωση Εξοπλισμού, όταν δεν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, όπου απαιτείται.
 • Τιμολόγιο ή συμφωνητικό αγοράς στην περίπτωση αγοράς από ιδιώτη.
 • Αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, με όλες τις σελίδες που τα απαρτίζουν και ειδικά για τα μεταχειρισμένα ως άνω οχήματα: Φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας), με όλες τις σελίδες που τα απαρτίζουν.

1. Διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας αξίας για καινούργια φορτηγά της Δ.Κ. 87.04 και τις βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους και τα οχήματα των περ. ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/01 και μεταχειρισμένα όμοια για τα οποία έχουν κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογοι

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για τα καινούργια και μεταχειρισμένα ως άνω οχήματα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ακολουθείται η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία (ως ΙV.1.).

Επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος συμπληρώνει στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας τα στοιχεία του οχήματος και την βασική τιμή λιανικής πώλησης όπως αναγράφεται στον τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση που το όχημα φέρει πρόσθετο/προαιρετικό εξοπλισμό, θα δηλώνεται κατά κωδικό και περιγραφή είδους και θα συμπληρώνεται στη Δ.Ε.Α η συνολική αξία (βασική τιμή λιανικής πώλησης και αξία πρόσθετου εξοπλισμού). Στην περίπτωση αυτή δεν θα προσκομίζεται η βεβαίωση του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού και η επαλήθευση θα πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με την κάρτα εξοπλισμού την οποία θα αναζητά με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα δε φέρει πρόσθετο εξοπλισμό θα αναγράφεται στη Δ.Ε.Α. ότι το όχημα «δεν φέρει πρόσθετο εξοπλισμό».

2. Διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας αξίας για καινούργια φορτηγά της Δ.Κ. 87.04 και τις βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους και τα οχήματα των περ. ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/01 και μεταχειρισμένα όμοια για τα οποία δεν έχουν κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογοι

Για καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 και τις βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους και μεταχειρισμένα όμοια, καθώς και οχήματα των περιπτώσεων (ε) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 που εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα, για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, ή δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες καταλόγους, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ως άνω αναγραφόμενη για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (ως IV.3) με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 123, περί τέλους ταξινόμησης για τα ως άνω οχήματα και την ειδικότερη επισήμανση ότι για τα μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα η τελική φορολογητέα αξία με τις απομειώσεις, καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια, με βάση τα στοιχεία που αυτή διαθέτει.

3. Διαδικασία διαμόρφωσης φορολογητέας αξίας στα καινούργια φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και στις βάσεις αυτών.

Ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, υποβάλλει ηλεκτρονικά την Ειδική Δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία δηλώνονται στη θέση 44 αυτής, αφού προηγουμένως αθροίσει την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία, τους δασμούς που πράγματι καταβάλλονται και τα παρεπόμενα έξοδα που αφορούν το εν λόγω όχημα και δηλώνει τη φορολογητέα αξία στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση του αριθμού Αναφοράς Κίνησης MRN της Ειδικής Δήλωσης. Η επαλήθευση των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα συνυποβαλλόμενα με το παραστατικό δικαιολογητικά έγγραφα και τον φυσικό έλεγχο του οχήματος, όπου αυτός απαιτείται. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται το παραστατικό θέσης σε ανάλωση προβαίνει στην επαλήθευση και στη διαμόρφωση της δηλωθείσας φορολογητέας αξίας.

4. Διαδικασία καθορισμού και διαμόρφωσης φορολογητέας αξίας στα μεταχειρισμένα φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και στις βάσεις αυτών.

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εν λόγω μεταχειρισμένων οχημάτων, ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, υποβάλλει ηλεκτρονικά την Ειδική Δήλωση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία δηλώνονται στη θέση 44 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση του αριθμού Αναφοράς Κίνησης MRN της Ειδικής Δήλωσης. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, αφού ανακτήσουν, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, το παραστατικό θέσης σε ανάλωση και τα κατά περίπτωση ως άνω δικαιολογητικά και κατόπιν ελέγχου αυτών, προβαίνουν στον καθορισμό της τεκμαρτής αξίας με βάση τα στοιχεία που αυτές διαθέτουν, όπως ορίζεται στην δεύτερη παράγραφο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς). Η Πράξη Καθορισμού της αξίας της οικείας τελωνειακής περιφέρειας, αναρτάται ηλεκτρονικά, ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση και είναι διαθέσιμη στην αρμόδια, για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τελωνειακή αρχή, η οποία προβαίνει στην διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας του οχήματος. Επισημαίνεται εκ νέου ότι η επαλήθευση των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα συνυποβαλλόμενα με το παραστατικό δικαιολογητικά έγγραφα και τον φυσικό έλεγχο του οχήματος, όπου αυτός απαιτείται.

5. Διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας αξίας στις καινούργιες μοτοσυκλέτες.

Ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, υποβάλλει ηλεκτρονικά την Ειδική Δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία δηλώνονται στη θέση 44 αυτής, αφού προηγουμένως αθροίσει την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία, τους δασμούς που πράγματι καταβάλλονται και τα παρεπόμενα έξοδα που αφορούν το εν λόγω όχημα και δηλώνει τη φορολογητέα αξία στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση του αριθμού Αναφοράς Κίνησης MRN της Ειδικής Δήλωσης. Η επαλήθευση των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα συνυποβαλλόμενα με το παραστατικό δικαιολογητικά έγγραφα και τον φυσικό έλεγχο του οχήματος, όπου αυτός απαιτείται. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται το παραστατικό θέσης σε ανάλωση προβαίνει στην επαλήθευση και στη διαμόρφωση της δηλωθείσας φορολογητέας αξίας.

6. Διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας αξίας στις μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων μοτοσικλετών, ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, υποβάλλει ηλεκτρονικά την Ειδική Δήλωση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία δηλώνονται στη θέση 44 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση του αριθμού Αναφοράς Κίνησης MRN της Ειδικής Δήλωσης. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, αφού ανακτήσουν, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet το παραστατικό θέσης σε ανάλωση και τα ως άνω δικαιολογητικά, κατόπιν ελέγχου αυτών, προβαίνουν στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας είτε βάση της τιμής χονδρικής πώλησης κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, είτε στον καθορισμό της τιμής αγοράς, με βάση τα στοιχεία που αυτές διαθέτουν, στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι. Η Πράξη Προσδιορισμού/Καθορισμού της αξίας, αναρτάται ηλεκτρονικά, ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό στο παραστατικό και είναι διαθέσιμη στην αρμόδια, για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τελωνειακή αρχή, η οποία προβαίνει στην διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας του οχήματος, με την άθροιση:

 • είτε βάση της τιμής χονδρικής πώλησης όπως προσδιορίστηκε από την Τελωνειακή Περιφέρεια, αφού αυτή η τιμή μειωθεί με βάση τα ποσοστά μείωσης της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 124, με την προϋπόθεση ότι η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας, είτε βάση της τιμής αγοράς, όπως καθορίστηκε από την Τελωνειακή Περιφέρεια, από τα στοιχεία που αυτή διαθέτει και
 • των δασμών που πράγματι καταβάλλονται, καθώς και των παρεπόμενων εξόδων που αφορούν το εν λόγω όχημα.

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Με το άρθρο 9 ορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις καθορισμού της φορολογητέας αξίας για καινούργια οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα, καθώς και για μεταχειρισμένα οχήματα, για τα οποία δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι ή οι αξίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, όταν η φορολογητέα αξία δεν δύναται να καθορισθεί κατ΄ εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης, τότε μόνο επιτρέπεται η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως επόμενου στοιχείου, σύμφωνα με την σειρά και κατάταξη που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, επισημαίνεται ότι η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια αναγράφει στην πράξη καθορισμού της φορολογητέας αξίας, επί της Δήλωσης Εξοπλισμού, το κατά περίπτωση συγκεκριμένο στοιχείο (α΄ - ζ΄) που τελικά εφήρμοσε, αναγράφοντας στις Παρατηρήσεις και τον αιτιολογημένο λόγο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου στοιχείου, προκειμένου να καθοριστεί η αξία.

VI. AMEΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με το άρθρο 13 καθιερώνεται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις άμεσης παραλαβής των οχημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της απόφασης, ήτοι για τα καινούργια και μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03 και καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 και βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους που εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα, για τα μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 και βάσεις αυτών μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους για τα οποία δεν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτός ο άμεσος καθορισμός της φορολογητέας αξίας, για τα μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 και βάσεις αυτών μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, καθώς και για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες της Δ.Κ. 87.11., με σκοπό την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, λόγω των καθυστερήσεων, κατά τον προσδιορισμό/καθορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τη θέση των ως άνω οχημάτων σε ανάλωση, στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο άμεσος προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και κατόπιν αίτησης του κατόχου τους για άμεση παραλαβή επί υπεύθυνης δήλωσης, δύνανται να βεβαιώνονται και να εισπράττονται άμεσα, οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, με βάση τα δηλούμενα στα παραστατικά ανάλωσης στοιχεία, ως προς τη φορολογητέα αξία. Για την κάλυψη της επιπλέον οφειλής που προκύπτει εξαιτίας τυχόν διαφοράς μεταξύ της τελικά διαμορφωθείσας και της δηλούμενης φορολογητέας αξίας, προσκομίζεται επαρκής, κατά την κρίση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στις υπηρεσίες από προηγούμενα παραστατικά βεβαίωσης και είσπραξης τέλους ταξινόμησης παρόμοιου ή ίδιου τύπου οχήματος, καθώς και από στοιχεία από το Υποσύστημα Αξιών Οχημάτων του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων, χρηματικής (παρακαταθήκη) ή τραπεζικής εγγύησης, μετά την κατάθεση της οποίας, εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό ταξινόμησης. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες καθορίζουν την φορολογητέα αξία το αργότερο εντός δύο μηνών. Επισημαίνεται ότι, με τη λήψη της οριστικής καθορισθείσας φορολογητέας αξίας από τις τελωνειακές περιφέρειες, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα προβαίνουν, όταν απαιτείται, στη σύνταξη συμπληρωματικής επί του παραστατικού πράξης χρέωσης και στην είσπραξη του αναλογούντος επιπλέον ποσού του τέλους ταξινόμησης με μερική ή ολική κατάπτωση της σχετικής εγγύησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα προβαίνουν στη λύση αυτής. Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες, παρακαλούνται, για την εντατικοποίηση των προσπαθειών τους για αυθημερόν απαντήσεις προς τις τελωνειακές αρχές αρμοδιότητάς τους, στα αιτήματα για διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.

VII. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, της Ειδικής Δήλωσης για τη βεβαίωση είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, δικαιολογητικών εγγράφων, που απαιτούνται για προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, καθιερώνεται υποχρεωτικά με το άρθρο 14 απόφασης, με σκοπό την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας. και τον της και

Ο υπόχρεος για την υποβολή του παραστατικού υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, και οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες αντλούν τα στοιχεία αυτά μέσω του ICISnet. Τα παραστατικά για τα οποία απαιτείται προσδιορισμός/καθορισμός της φορολογητέας αξίας εμφανίζονται στην οθόνη των υπαλλήλων ελεγκτών του αρμόδιου τμήματος της Τελωνειακής Περιφέρειας και η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται/καθορίζεται, αναγράφεται στην Δήλωση Εξοπλισμού και αξίας/Δήλωση Εξοπλισμού και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο παραστατικό. Τα υποστηρικτικά της Ειδικής Δήλωσης έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου ή ελέγχου εγγράφων, εκτός των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας) μεταχειρισμένων οχημάτων, τα οποία προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση σε πρωτότυπη μορφή. Επιπλέον, τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στις περιπτώσεις διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το τελωνείο. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις μη διενέργειας ελέγχου στα παραστατικά θέσης σε ανάλωση μεταχειρισμένων οχημάτων, κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης θα προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, από την οποία θα φυλάσσεται το αντίγραφο της πρωτότυπης ως άνω άδειας, για τις περιπτώσεις διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων. Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή στην πιστή εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 της απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι, εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα αναγκαία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας υποστηρικτικά, της Ειδικής Δήλωσης, έγγραφα δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, η διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης του οχήματος αναστέλλεται, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους. Υποβολή και διαχείριση της ειδικής δήλωσης και ορισμένων συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών

Για την εφαρμογή των ανωτέρω και για σκοπούς διαχείρισης της Ειδικής Δήλωσης και ορισμένων από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο σύστημα ICISnet, επισημαίνονται τα εξής:

 • Για τις περιπτώσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ή δεν συμπεριλαμβάνονται στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες τιμοκαταλόγους και δεν δύναται να συμπληρωθεί στα «πρόσθετα στοιχεία υπολογισμού», τόσο η αρχική φορολογητέα αξία (κωδικός 832), όσο και η απομειωμένη (κωδικός 834), τότε θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά, στη θέση 44.1 «Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες» της Ειδικής Δήλωσης ή στη θέση 44.2 της διασάφησης (ΕΔΕ), ειδική μνεία με τον κωδικό “X1234” και την περιγραφή «Μη δηλωθείσα αξία».
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης, επίσης, προβλέπεται προκειμένου για μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, για τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης, θα συμπληρώνεται στη θέση 44.2 «επισυναπτόμενα έγγραφα» της Ειδικής Δήλωσης ο κωδικός 1Ε23 με την περιγραφή «Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 σχετικά με τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων». Ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται στη θέση 44.1 της διασάφησης (ΕΔΕ)
 • Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί «Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας», ως συνυποβαλλόμενου δικαιολογητικού στην Ειδική Δήλωση, εφιστάται επιπλέον η προσοχή στη συμπλήρωση του κωδικού 1Ε08, ο οποίος έχει αλλάξει περιγραφή στο σύστημα ICISnet, αφού πλέον αφορά τη «Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας» και όχι το «Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο».
 • Επίσης, δημιουργήθηκε ένας νέος κωδικός 1Ε22, με την περιγραφή «Δήλωση Εξοπλισμού», η οποία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της απόφασης, συνυποβάλλεται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση και θα συμπληρώνεται στη θέση 44.2 «επισυναπτόμενα έγγραφα» της Ειδικής Δήλωσης. Ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται στη θέση 44.1 της διασάφησης (ΕΔΕ)
 • Ο κωδικός 1Ε15 που αφορά στη δυνατότητα άμεσης παραλαβής έχει αλλάξει περιγραφή, αφού η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται πλέον με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 13 της απόφασης και για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο άμεσος προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης συγκεκριμένων οχημάτων. Η νέα περιγραφή έχει ως ακολούθως: «Άμεση παραλαβή – άρ. 13 της αρ. πρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης».
 • Επίσης ο κωδικός 1Ε11 με την περιγραφή «Αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βιβλίου service του οχήματος», δεν υφίσταται πλέον, εφόσον το εν λόγω βιβλίο δεν ζητείται.

Για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας στις περιπτώσεις εισαγωγής αυτοκινήτων, ισχύουν τα οριζόμενα στην αρ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/30-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

VIII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το άρθρο 15 ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις, που αφορούν στη δημοσίευση των τιμοκαταλόγων στο διαδίκτυο, οι οποίοι πρέπει να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι την 15η του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι μέχρι την 15 η Ιουλίου 2019. Επίσης, προβλέπεται η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής υποβολής των επισυναπτομένων της Ειδικής Δήλωσης, εγγράφων που αφορούν σε μεταχειρισμένα οχήματα για τα τελωνεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το αργότερο 6 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι 29 Νοεμβρίου 2019. Για το διάστημα αυτό, της μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των επισυναπτομένων, τα εν λόγω τελωνεία αποστέλλουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα παραστατικά και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες για τον προσδιορισμό/καθορισμό της φορολογητέας αξίας. Με τον ίδιο τρόπο οι Τελωνειακές Περιφέρειες ενημερώνουν τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την προσδιορισθείσα/καθορισθείσα αξία, για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Διευκρινίζεται ότι, κατά τα λοιπά, για τα τελωνεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση. Τέλος, με το άρθρο 16 καταργείται η υπ. αριθ. 5032319/5080/09 (1763 Β’ ) Α.Υ.Ο. και ορίζεται η ισχύς της απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών αρχών παρακαλούνται αφενός για την πιστή εφαρμογή της παρούσας και αφετέρου για την υπ΄ ευθύνη τους ενημέρωση και εφαρμογή των οριζόμενων σε αυτή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών τους, κυρίως των ελεγκτών, προκειμένου για τον ορθό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!