Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 224/57975/2024 Τροποποίηση της απόφασης 1659/396245/29.12.2022 σχετικά με την ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων

Αριθμ. 224/57975

ΦΕΚ B' 1373/29.02.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1659/396245/29.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» πλημμύρες 18, 19.9.2020, την κακοκαιρία «Θάλεια» πλημμύρα 9.8.2020 και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Οικονομικών και σε συνέχεια στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) περί Κρατικής Αρωγής» (Β’ 6878).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

αα) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),

αβ) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),

αγ) της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66),

αδ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

αε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

αστ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

αζ) του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

αη) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

αθ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

αι) της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562) και

αια) της υπ’ αρ. 552/85728/29.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/ 29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562), όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. 414/128412/29.11.2017 (Β’ 4288), 224/360785/24.12.2020 (Β’ 5837) και 552/85728/29.03.2021 (Β’ 1253) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1253).

Β. ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

βα) Του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ειδικότερα των άρθρων 1 έως και 24,

ββ) του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοΐού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186) και ειδικότερα των άρθρων 1, 5 και 6,

βγ) του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) και ειδικότερα του άρθρου 40,

βδ) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Ε/οικ6517/Α’380/ 27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α’ 3711),

βε) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/10330/Α’325/ 7.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431),

βστ) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/10331/Α’325/ 7.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4432),

βζ) της υπό στοιχεία 116525 ΕΞ 2020/14.10.2020 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997»,

βη) της υπό στοιχεία 123369 ΕΞ 2020/29.10.2020 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14.09.2021 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής,

βθ) της υπό στοιχεία 143434 ΕΞ 20/16.12.2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020, στην Περιφέρεια Κρήτης» (Β’ 5635),

βι) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/7280/Α’325/ 28.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 1763),

βια) της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021» (Β’ 2670) και

βιβ) της υπό στοιχεία 101587 ΕΞ 2021/20.8.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες 17-20.9.2020 στην ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 3882).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).

6. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

7. Το υπό στοιχεία C (2021) 9883 final/7.01.2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 100795 (2021/N) - Κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως τροποποιήθηκε με την SA 59356 (2020/N) έγκριση [παράταση ισχύος του καθεστώτος SA 45002 (2016/N)].

8. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την υπό στοιχεία 2/71437/ΔΠΓΚ/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2023 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Την υπό στοιχεία 2/90443/ΔΠΓΚ/18.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΗ-00Τ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το υπ’ αρ. 16696/7.12.2023 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την υπ’ αρ. 104/33866/5.2.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 827/4070/10.1.2024 (ΑΔΑ: ΡΩΑΤ4653ΠΓ-7Ξ5) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη συνολικού ύψους 500.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 για την υλοποίηση σε αυτά τα οικονομικά έτη, του εγκεκριμένου με την υπ’ αρ. 1659/396245/29.12.2022 (Β’ 6878) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. , η οποία θα καλυφθεί με ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού ετήσιου ύψους 16.000.000,00 € για την υλοποίηση όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων σε κάθε οικονομικό έτος 2022, 2023 και 2024,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το στοιχείο 14 του προοιμίου της υπ’ αρ. 1659/396245/ 29.12.2022 (Β’ 6878) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 3.000.000€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111, που αντιστοιχεί στον αναλυτικό λογαριασμό 2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-5010000000, οικονομικών ετών 2022 έως και 2024, η οποία αναλύεται σε 1.500.000,00 € για το οικονομικό έτος 2022, σε 500.000,00 € για το οικονομικό έτος 2023 και σε 1.000.000,00 € για το οικονομικό έτος 2024 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000,00 € για κάθε οικονομικό έτος 2022 έως και 2024 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!