Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1020365 ΕΞ 2024 Μετονομασία ορισμένων Τελωνείων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1020365 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B’ 1246/21.02.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετονομασία ορισμένων Τελωνείων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων» (Α’ 108).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 42ΣΤ, 57, 58, 75 και 77, καθώς και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ» αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/27-09-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και την υπαγωγή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) σε αυτή, καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) και Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιων» (Β’ 5751).

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 18 και 31-01-2024 και 01-02-2024 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και

β) 08-11-2023 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη:

α) μετονομασίας ορισμένων Τελωνείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., στο πλαίσιο της εταιρικής ταυτότητας των κτιρίων της ΑΑΔΕ και ειδικότερα της αντικατάστασης της αλφαβητικής απεικόνισης αυτής με αριθμητική απεικόνιση και

β) συμπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας:

1) Μετονομάζουμε τα κατωτέρω Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ως εξής:

α) «Α’ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης» σε «1ο Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης»,

β) «Β’ Τελωνείο Αερολιμένα ’’Μακεδονία’’» σε «2ο Τελωνείο Αερολιμένα ’’Μακεδονία’’»,

γ) «Γ’ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης» σε «3ο Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης»,

δ) «Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά» σε «1ο Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά»,

ε) «Β’ Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά» σε «2ο Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά»,

στ) «Γ’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά» σε «3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά» και

ζ) «Δ’ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά» σε «4ο Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά».

2) Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα:

Ι. Στο άρθρο 42ΣΤ αυτής προσθέτουμε νέα περ. (ιγ) στην παρ. 1 αυτού, ως εξής:

«(ιγ) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από αυτές, στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών και στην ιεράρχησή τους». II.

α) Στο άρθρο 57 αυτής, αντικαθιστούμε:

αα) την περ. ββ’ της υποπαρ. α’ της παρ. 2, ως εξής: «ββ) σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τα Τμήματα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, 1ου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας, εφόσον πρόκειται για αρμοδιότητες που ασκούνται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Τμημάτων» και

αβ) την υποπερ. εε’ της περ. γ’ της υποπαρ. ΙΙΙ της παρ. 4, ως εξής:

«εε) Η παροχή συνδρομής στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες ανατίθενται, με βάση την παρ. 2, οι συναφείς προς το έργο της ΔΙ.Δ.Δ.Υ. εργασίες, καθώς και στα Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, 1ου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας.».

β) Στο άρθρο 58 αυτής, αντικαθιστούμε:

βα) Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. 4 της περ. ΧΙΙ της υποπαρ. Α της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«4.Στο Τμήμα Η’Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κύριου Τελωνείου Α’ τάξεως, λειτουργεί Γραφείο, με τίτλο “Γραφείο Διαχείρισης Θεμάτων Συνοδών και Σκύλων Ανιχνευτών”, το οποίο είναι αρμόδιο για:»

ββ) Στην παρ. 5 αυτής:

i) Τις περ. αα’ και ββ’ της υποπαρ. β’, ως εξής: «αα) η χωρική αρμοδιότητα των χερσαίων συνοριακών Τελωνείων Κήπων και Καστανεών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Μαυροματίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Κακαβιάς και Μέρτζανης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Ευζώνων και Δοϊράνης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, του 2ου Τελωνείου Αερολιμένα “Μακεδονία” της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Τελωνείου Αερολιμένα “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, διευρύνεται, για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων αναλόγως και παρέχεται, εφόσον απαιτηθεί, η συνδρομή των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τελωνειακών Αρχών,

ββ) η χωρική αρμοδιότητα του 4ου Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια (Νομό) Αττικής και»

ii) Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. δ’ και την περ. αα’ αυτής, ως εξής:

«(δ) Η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων 1ου’ Εισαγωγών - Εξαγωγών (νομού Θεσσαλονίκης), Λάρισας (νομού Λάρισας) και Πατρών (νομού Αχαΐας) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων «Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» των Τελωνείων αυτών, έχει ως εξής:

αα) Στο 1ο Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας,».

γ) Στο άρθρο 78 αυτής, αντικαθιστούμε την περ. β’ της υποπαρ. 2 της παρ. Α, ως εξής:

«β) Περιφερειακές Υπηρεσίες

αα) 1ο Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά,

ββ) 2ο Τελωνείο Εξαγωγών - Εισαγωγών Πειραιά,

γγ) 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά,

δδ) 4ο Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά,

εε) Τελωνείο Αθηνών, στστ) Τελωνείο Ελευσίνας,

ζζ)1ο Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης,

ηη) 2ο Τελωνείο Αερολιμένα «Μακεδονία»,

θθ) 3ο Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης,

ιι) Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, ιαια) Τελωνείο Κακαβιάς, ιβιβ) Τελωνείο Κήπων, ιγιγ) Τελωνείο Ευζώνων, ιδιδ) Τελωνείο Σερρών και ιειε) Τελωνείο Κορίνθου.».

δ) Στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 - «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ» αυτής αντικαθιστούμε τις περ. με α/α 10 έως και 14 και 59 έως και 63, ως κατωτέρω:

III. Οι Προϊστάμενοι των προαναφερθέντων Τελωνείων, με προσωπική τους ευθύνη, πρέπει να μεριμνήσουν:

α) Για την κατασκευή νέων στρογγυλών υπηρεσιακών σφραγίδων, καθώς και των άλλων σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες αυτών από την ημερομηνία μετονομασίας τους και

β) για την καταστροφή, από την ως άνω ημερομηνία, των στρογγυλών υπηρεσιακών σφραγίδων καθώς και των άλλων σφραγίδων, που φέρουν τον παλαιό τίτλο των Υπηρεσιών τους, κατά τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο.

IV. Τα κάθε φύσεως έντυπα που θα χρησιμοποιούνται από τα μετονομαζόμενα Τελωνεία πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα, κατά τα ανωτέρω. Τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και οι φάκελοι αλληλογραφίας θα χρησιμοποιούνται μέχρι της εξαντλήσεώς τους. Πρέπει, όμως, να αναγράφεται ο νέος τίτλος των Τελωνείων, χειρόγραφα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

V. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται τα Τελωνεία της παρ. Α’ της παρούσας, εφεξής νοούνται με την νέα ονομασία τους.

Γ. Επαναδιατυπώνουμε για λόγους ορθής αποτύπωσης την περ. α) της υποπαρ. 5) και την περ. α) της υποπαρ. 6) της παρ. I. της Ενότητας Β. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/27-09-2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και την υπαγωγή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) σε αυτή, καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) και Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιων» (Β’ 5751) από την ημερομηνία ισχύος αυτής, ως εξής: «5) Στο άρθρο 75 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας» αντικαθιστούμε:

α) την περ. 1 της υποπαρ. Ι. της παρ. Α. αυτού, ως κατωτέρω:

«1. των Διευθύνσεων Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.) και Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων».

6) Τροποποιούμε το άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» αυτής, ως κατωτέρω:

α) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 1 της παρ. Α. αυτού, ως εξής:

«1. α) στα Τμήματα:

αα) των Διευθύνσεων Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.) και Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ββ) της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, πλην των Τμημάτων “Ζ’Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων”, “Η’Υπηρεσίας myAADElive Αττικής” και “Θ’Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης” αυτής, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.

γγ) του Τμήματος Γ’ - Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.

β) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.».

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία αποφάσεις:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023/27-09-2023 (Β’ 5751). Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!