Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023 Οργανισμός της ΑΑΔΕ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ2023

ΦΕΚ B' 5751/02.10.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και την υπαγωγή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) σε αυτή, καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) και Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 (Β’ 12, Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032) όμοιων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. α’και θ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 1, των υποπερ. αα’ έως και εε’ της περ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),

δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 3, 5, 35, 42Α, 49, 59, 75 και 77 αυτής,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

η) της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012).

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032).

3. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 193388 ΕΞ2023 ΕΜΠ/17-07-2023 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1135764 ΕΞ 2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Τα από 24/02, 02 και 15/03, 06 και 12/04/2022, 03/02, 09 και 19/06/2023 και 23/08/2023 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.).

5. Την υπ’ αρ. 69488/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

6. Την από 31/08/2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. παρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 55/01-09-2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

8. Την ανάγκη σύστασης: α) Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού, μακροπρόθεσμου και ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ και ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Υπηρεσιών της Αρχής για την επιτυχή εκπλήρωση των συνολικών στόχων και σκοπών της, β) Διεύθυνσης Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.), προκειμένου να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή και αναβαθμισμένη οργανική μονάδα, με επάρκεια πόρων και τεχνογνωσίας για τον ενιαίο συντονισμό, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της έγκαιρης και ποιοτικής υλοποίησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων μεγάλης κλίμακας της ΑΑΔΕ, ώστε να διευκολυνθεί η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις έναντι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γ) Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.), προκειμένου να δημιουργηθεί μια αναβαθμισμένη οργανική μονάδα με εξειδίκευση ανά αντικείμενο μελέτης και ιδίως στον προσδιορισμό φορολογικού κενού.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω της, προβλεπόμενης σε αυτήν, αύξησης των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ και της καταβολής του επιπλέον ποσού που αναλογεί σε υψηλότερο περίγραμμα θέσης εργασίας, δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους, περίπου, δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (12.390 €) για το έτος 2023 και ποσού ύψους, περίπου, είκοσι εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (29.737 €) για κάθε επόμενο έτος, σε βάρος των Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος έτους και επομένων οικονομικών ετών και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.),

αποφασίζουμε:

Α. Από 02/01/2024, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

1. Συνιστούμε:

α) μία (1) οργανική μονάδα, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, με τίτλο «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.)» και καθορίζουμε τους στρατηγικούς σκοπούς, τη δομή, τις αρμοδιότητές της και τους κλάδους από τους οποίους δύναται να προέρχονται ο Προϊστάμενος αυτής και οι Προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων,

β) ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)» και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων» απευθείας υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Σ.Σ. και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους.

2. Μεταφέρουμε τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές της.

3. Αποσπάμε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.):

α) την Υποδιεύθυνση «Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων», τη μετατρέπουμε σε Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.)», υπαγόμενη στη Γ.Δ.Σ.Σ. και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές της,

β) το «Αυτοτελές Τμήμα Β’Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων» αυτής, το μετατρέπουμε σε «Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.)», υπαγόμενη στη Γ.Δ.Σ.Σ. και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές της και

γ) το «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας» και το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Σ.Σ.

4. Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.).

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

I. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε την παρ. 1 του άρθρου 3 «Διάρθρωση» αυτής, ως εξής:

«1.- Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή

αα) Γραφείο Διοικητή

ββ) Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.)

γγ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.)

δδ) Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)

εε) Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)

στστ) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

ηη) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

θθ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

ιι) Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (Α.Γ.Σ.Α.)

β) Γενικές Διευθύνσεις

αα) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ββ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)

γγ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

δδ) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.)

εε) Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)

στστ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)

ζζ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

ηη) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)».

2) Καταργούμε το υφιστάμενο άρθρο 5 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)» αυτής.

3) Προσθέτουμε νέα άρθρα 34Γ, 34Δ, 34Ε, 34ΣΤ, 34Ζ, 34Η και 34Θ, τα οποία έπονται του άρθρου «34Β Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων», ως κατωτέρω:

«Άρθρο 34Γ

IV. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.)

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) είναι οι ακόλουθοι:

α) Η χάραξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η μέριμνα για τον συντονισμό της δράσης των Υπηρεσιών της και την καθοδήγηση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η επιτυχής εκπλήρωση των συνολικών στόχων και σκοπών της.

β) Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων και του χαρτοφυλακίου έργων αυτής (project management), σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.

γ) Η εκπόνηση οικονομετρικών μελετών, εκτιμήσεων φορολογικών εσόδων και προσδιορισμού του φορολογικού κενού, για την υποστήριξη του έργου της ΑΑΔΕ.

2. Η Γ.Δ.Σ.Σ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

β) Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων & Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.)

γ) Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.).

δ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)

ε) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

στ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων

Άρθρο 34Δ

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) είναι:

α) Η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού, μακροπρόθεσμου και ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των συνολικών στόχων και σκοπών αυτής.

β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων, δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική λογοδοσία της ΑΑΔΕ.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’Προοπτικής Διερεύνησης

β) Τμήμα Β’Στρατηγικού Σχεδιασμού

γ) Τμήμα Γ’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

3. Οι αρμοδιότητες της Δ.Σ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Α’ - Προοπτικής Διερεύνησης

α) Η συστηματική παρακολούθηση, διερεύνηση και ανάλυση: αα) στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ββ) στοιχείων και πληροφοριών του εσωτερικού περιβάλλοντος και γγ) νέων τάσεων, υπό το πρίσμα εκτίμησης και πρόβλεψης των πιθανών επιπτώσεων ή ευκαιριών και η υποβολή προτάσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών, αντίστοιχα.

β) Η μελέτη νέων αναπτυξιακών και επιχειρηματικών μοντέλων.

γ) Η χαρτογράφηση και η συγκριτική ανάλυση των διαχρονικών τάσεων και αναδυόμενων ζητημάτων σε θέματα σχετικά με τα έσοδα, τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και το λαθρεμπόριο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.).

δ) Η χρήση μοντέλων και τεχνικών ανάλυσης και πρόβλεψης και η συνεργασία με εσωτερικούς ή διεθνείς φορείς, σε συνέργεια με το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης για τη διαμόρφωση πολιτικών και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

ε) Η σύνταξη και η υποβολή προς τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.), μέσω του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Σ.Σ., ετήσιας έκθεσης προοπτικής διερεύνησης με, κατά το δυνατόν, ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων.

στ) Η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

ζ) Η διοργάνωση συνεργειών προοπτικής διερεύνησης εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, με σκοπό την οργάνωση δικτύου σε ζητήματα ενδιαφέροντος της ΑΑΔΕ.

η) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β’Στρατηγικού Σχεδιασμού

α) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΑΑΔΕ.

β) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του Επενδυτικού Μεταρρυθμιστικού Σχεδίου (Ε.Μ.Σ), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.).

γ) Η σύνταξη του μακροπρόθεσμου και ετήσιου προγράμματος έργων και δράσεων της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.), η αξιολόγηση και η προτεραιοποίηση αυτών για ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ.

δ) Η κατάρτιση στρατηγικών δεικτών αποτελεσματικότητας ανά στρατηγικό στόχο και άξονα και ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την υλοποίησή τους.

ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και μεταρρυθμιστικού σχεδίου της ΑΑΔΕ, η εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και ο απολογισμός υλοποίησής τους.

στ) Η χρήση μοντέλων και τεχνικών ανάλυσης και πρόβλεψης και η συνεργασία με εσωτερικούς ή διεθνείς φορείς, σε συνέργεια με το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης, για τη διαμόρφωση πολιτικών και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

ζ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την άντληση και υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα ISORA, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΑΔΕ με διεθνείς οργανισμούς και η αξιοποίηση αυτών στο σχεδιασμό του Οργανισμού.

III. Τμήμα Γ’ - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

α) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.).

β) Ο συντονισμός της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων σχεδίων, με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

γ) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των τακτικών στόχων τους, τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης και την παρακολούθηση της επίτευξης αυτών.

δ) Η σύνταξη: αα) μηνιαίων εκθέσεων, με την κατάλληλη τεκμηρίωση, για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, ββ) περιοδικών, έκτακτων και ειδικών εκθέσεων απολογισμού και προόδου των αποτελεσμάτων λειτουργίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες υποβάλλονται στον Διοικητή αυτής, μέσω του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Σ.Σ., καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών και γγ) της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της ΑΑΔΕ.

ε) Ο προσδιορισμός των κινδύνω ν υλοποίησης των στόχων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων της Γ.Δ.Σ.Σ.

στ) Η αξιολόγηση της απόδοσης των Υπηρεσιών και η εισήγηση προς τον Διοικητή, μέσω του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Σ.Σ., για διαδικασίες βράβευσης Υπηρεσιών και υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 34Ε

Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.) είναι η αποτελεσματική διοίκηση και η παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών έργων της ΑΑΔΕ, για την τήρηση των δεσμεύσεων, κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και ο συντονισμός των Υπηρεσιών αυτής, για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και των έργων υψηλής προτεραιότητας.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’Συντονισμού και Διοίκησης Μεταρρυθμιστικών Έργων

β) Τμήμα Β’ - Χρηματοδότησης Έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

γ) Τμήμα Γ’Παρακολούθησης Δράσεων και Έργων του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

3. Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α’Συντονισμού και Διοίκησης Μεταρρυθμιστικών Έργων

α) Η διοίκηση των έργων ή/και των προγραμμάτων έργων, τα οποία υλοποιούν τον μεταρρυθμιστικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ και αξιολογούνται από τη Διοίκηση ως αυξημένης προτεραιότητας ή και πολυπλοκότητας.

β) Η μέριμνα για τον σχεδιασμό των έργων και: αα) τον χρονοπρογραμματισμό και την αναγνώριση των τελικών παραδοτέων, ββ) τη στελέχωση των σχετικών Ομάδων, γγ) τη διαχείριση των κινδύνων, των ζητημάτων και των απαιτούμενων αποφάσεων υλοποίησής τους, δδ) τον έλεγχο τήρησης του χρονοδιαγράμματος, ώστε να τηρούνται οι σχετικές προθεσμίες, εε) τον έλεγχο του κόστους, ώστε τα παραδοτέα να συνάδουν με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους.

γ) Η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνικών διοίκησης έργων, με βάση Διεθνή Πρότυπα και η συνεργασία με Οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει Πρότυπα Διοίκησης.

δ) Η επικοινωνία με Υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας διοίκησης έργων ή/και Προγραμμάτων Έργων από και προς αυτήν και η διάχυση της σχετικής γνώσης σε Υπηρεσίες και στελέχη της.

ε) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων της Ομάδας Διοίκησης έργων ή/και Προγραμμάτων Έργων αυξημένης προτεραιότητας για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση αυτών.

στ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ενεργειών των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την επιτυχή υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων αυξημένης προτεραιότητας και η έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση της Διοίκησης για την πορεία εξέλιξης της μεταρρύθμισης, βάσει συγκεκριμένου χρονοπρογραμματισμού.

ΙΙ. Τμήμα Β’ - Χρηματοδότησης Έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

α) Η παρακολούθηση: αα) των ενεργών προγραμμάτων χρηματοδότησης ΠΔΕ, ο εντοπισμός σχετικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης και η υποβολή εισηγήσεων στη Διοίκηση για την αξιοποίησή τους, ββ) της προόδου των χρηματοδοτούμενων έργων ΠΔΕ και η εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, ως προς τη χρηματοδότησή τους.

β) Η σύνταξη: αα) προτάσεων χρηματοδότησης ΠΔΕ, με τη συνδρομή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, καθώς και η υποβολή των τελικών αιτήσεων, ββ) και η υποβολή αρμοδίως, τεχνικών δελτίων έργων ή μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

γ) Η εισήγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των απαραίτητων Ομάδων Διοίκησης χρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΔΕ.

δ) Ο συντονισμός των υπευθύνων και των ομάδων έργου, καθώς και των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, για τη διεκπεραίωση όλων των διαχειριστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως αυτές υπαγορεύονται από το εκάστοτε Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) χρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΔΕ.

ε) Η επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., καθώς και με αρμόδιες Υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, όπου απαιτείται, για θέματα χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. και Δ.Α.) της Γ.Δ.Ο.Υ. για τον προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

στ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών, μέχρι τη συμβασιοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων ΠΔΕ, καθώς και η παρακολούθηση των Υπηρεσιών και των ομάδων έργου για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και πληρωμών μετά τη συμβασιοποίηση.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’ - Παρακολούθησης Δράσεων και Έργων του Επιχειρησιακού Σχεδίου

α) Ο συντονισμός: αα) των εμπλεκομένων ανά έργο Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Επενδυτικού Μεταρρυθμιστικού Σχεδίου (Ε.Μ.Σ.) και ββ) των Υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων και δράσεων πλην των έργων, τα οποία διοικούνται ή συντονίζονται από τα Τμήματα Α’ και Β’ της Διεύθυνσης και η κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων των έργων για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίησή τους, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο σχέδιο.

β) Η συνδρομή για τη σύνταξη, την αναθεώρηση και τον απολογισμό της υλοποίησης του Ε.Μ.Σ. της ΑΑΔΕ προς το Τμήμα Β’ της Δ.Σ.Σ.

γ) Η συνδρομή στην κατάρτιση και επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ, κατά το μέρος που αφορά στα έργα και στις δράσεις αυτού, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ’ της Δ.Σ.Σ.

δ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης: αα) του ετήσιου χαρτοφυλακίου έργων της ΑΑΔΕ και ββ) των έργων και δράσεων της ΑΑΔΕ που εμπίπτουν στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό δημόσιων Υπηρεσιών ή Φορέων εκτός ΑΑΔΕ και η συνεργασία με αυτούς.

ε) Ο προσδιορισμός των κινδύνων υλοποίησης των έργων και δράσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων της Γ.Δ.Σ.Σ.

στ) Η αξιολόγηση των έργων ευθύνης του Τμήματος και η εισήγηση λήψης διορθωτικών ενεργειών στις περιπτώσεις αποκλίσεων.

ζ) Η διοίκηση έργων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ανάθεσης.

θ) Η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης έργων, η διαχείριση αυτού και η τήρηση των σχετικών αρχείων.

ι) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

4. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α’, Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών, εκθέσεων προόδου των κατά περίπτωση έργων ή/και των ενεργειών που αναλαμβάνει, συντονίζει και παρακολουθεί το κάθε Τμήμα και του ετήσιου απολογισμού υλοποίησης των έργων προς τη Δ.Σ.Σ. και τον Προϊστάμενο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τη Διοίκηση.

Άρθρο 34ΣΤ

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) είναι η εκπόνηση μελετών, αναλύσεων και εκτιμήσεων σε θέματα ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων με την ταυτόχρονη ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων της Αρχής.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων

β) Τμήμα Β’ - Εκτίμησης Φορολογικού Κενού

3. Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α’Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων

α) Η εκπόνηση στατιστικών/οικονομετρικών μελετών, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, κυρίως, σε θέματα που άπτονται της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και η υποβολή τους στον Διοικητή.

β) Η εισήγηση, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών για μέτρα, κυρίως, δημοσιονομικού και φορολογικού χαρακτήρα.

γ) Ο εντοπισμός και η ανάλυση κέντρων εσόδων και κέντρων κόστους, ανά τομέα ευθύνης της ΑΑΔΕ.

δ) Η σύνταξη εκθέσεων διακύμανσης και μεταβολής των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων σε μηνιαία βάση.

ε) Η ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την είσπραξη φορολογικών εσόδων.

στ) Η διενέργεια μελετών πρόβλεψης των φορολογικών εσόδων τρέχοντος και επόμενου οικονομικού έτους.

ζ) Η παρακολούθηση των εσόδων και η ανάλυση αυτών, προς υποβολή διορθωτικών προτάσεων.

η) Η υποβολή, στη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, μέσω του Προϊσταμένου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, προτάσεων για την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων της Αρχής, καθώς και η μέτρηση της εφαρμογής τους στις Υπηρεσίες αυτής.

θ) Η επικοινωνία με: αα) τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους Φορείς για την τήρηση βάσης δεδομένων με μακροοικονομικά και λοιπά μεγέθη και στοιχεία, απαραίτητα για την ανάλυση εσόδων, ββ) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και με τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για ζητήματα φορολογικής πολιτικής, στα πλαίσια του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, γγ) τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., ως εκπρόσωπος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά τον καθορισμό των στόχων αυτής, από τον Υπουργό, για τα εκτιμώμενα έσοδα.

ι) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙΙ. Τμήμα Β’ - Εκτίμησης Φορολογικού Κενού

α) Η εισήγηση και η διαμόρφωση αξιόπιστων και πρόσφορων μεθοδολογιών εκτίμησης φορολογικού κενού, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

β) Η συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας (FISCALIS, OECD) και η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην εφαρμογή εκτιμητικών τεχνικών, την επικαιροποίηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτίμησης.

γ) Η συλλογή δεδομένων εντός της ΑΑΔΕ και η συνεργασία με τρίτους φορείς (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ) για την άντληση λοιπών στοιχείων και παραμέτρων.

δ) Η απεικόνιση και η ανάλυση των αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Tax Gap Analysis), η διακρίβωση των αιτιών και η υποβολή διορθωτικών προτάσεων.

ε) Η εκπόνηση μελετών εκτίμησης του φορολογικού κενού στον Φ.Π.Α., στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα Φυσικών και Νομικών Προσώπων και στα προϊόντα βιομηχανοποιημένου καπνού.

στ) Η διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης των εκτιμήσεων σε νέες φορολογικές περιοχές, όπως Απάτη Εξαφανισμένου Εμπόρου, Φ.Π.Α στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Φόροι στα Ενεργειακά Προϊόντα καθώς και εξειδίκευσης των ευρημάτων σε κλαδικό ή γεωγραφικό επίπεδο.

Άρθρο 34Ζ

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)

1. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) είναι οι κάτωθι:

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

α) στον τελικό έλεγχο και την υποβολή σχεδίων και παραδοτέων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, όπως ενδεικτικά το Επενδυτικό Μεταρρυθμιστικό Σχέδιο (Ε.Μ.Σ.), το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, οι μελέτες, οι εισηγήσεις περί χρηματοδότησης έργων και οι αναφορές κινδύνων προς τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ,

β) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γ.Δ.Σ.Σ.,

γ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Σ.Σ. και των αιτημάτων αυτών, στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης, οργανωτικά θέματα και εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της, καθώς και για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Σ.Σ. και την εξασφάλιση επαρκών πόρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών της,

δ) στην ορθή κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών της,

ε) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης και στη μέριμνα για την απλούστευση των διαδικασιών, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Σ.Σ.,

στ) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Σ.Σ. και με τις λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, όπου απαιτείται, για την επίτευξη των σκοπών αυτής,

ζ) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Σ.Σ. που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με την Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς και

η) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γ.Δ.Σ.Σ., στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από αυτές, στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών και στην ιεράρχησή τους.

2. Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του Τμήματος.

3. Το Α.Τ.Υ.Ε. για την επίτευξη της αποστολής του, δύναται να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 34Η

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Γ.Δ.Σ.Σ. είναι οι κάτωθι:

α) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

β) Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

γ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης, ύστερα από την έγκριση του περιεχομένου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες διαχειρίζονται κάθε θεματική ενότητα, κατά λόγο αρμοδιότητας.

δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

στ) Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Άρθρο 34Θ

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων της Γ.Δ.Σ.Σ. είναι οι κάτωθι:

α) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Κ.: αα) στην αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων της Γενικής Διεύθυνσης και ββ) για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Βασικών Δεικτών Κινδύνων (ΒΔΚ).

β) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και η διαμόρφωση και η υποβολή συγκεντρωτικών αναφορών προς τα αρμόδια Τμήματα της Δ.Δ.Κ., σχετικά με τον εντοπισμό, την αποτίμηση των κινδύνων και των ενεργειών μετριασμού τους.

γ) Η συγκέντρωση ερωτημάτων των Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, σχετικά με τους κινδύνους, τις δικλίδες ασφαλείας, τις λειτουργικές διαδικασίες και διεργασίες και η υποβολή τους στη Δ.Δ.Κ. για την παροχή σχετικής καθοδήγησης.».

4) Προσαρμόζουμε την αρίθμηση στους τίτλους των κατωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίοι αντικαθίστανται, ως εξής:

α) από «Άρθρο 35 ΙV. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» σε «Άρθρο 35 V. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)»,

β) από «Άρθρο 42Α V. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)» σε «Άρθρο 42Α VΙ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)»,

γ) από «Άρθρο 49 VΙ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)» σε «Άρθρο 49 VΙΙ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)» και

δ) από «Άρθρο 59 VΙΙ. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» σε «Άρθρο 59 VΙΙΙ. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)».

5) Στο άρθρο 75 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας» αντικαθιστούμε:

α) την περ. 1 της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ αυτού, ως κατωτέρω:

«1. των Διευθύνσεων Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.), Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων» και

β) την περ. 2 της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ αυτού, ως κατωτέρω:

«2. των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.) και Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) και Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων».

6) Τροποποιούμε το άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» αυτής, ως κατωτέρω:

α) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 1 της παρ. Α αυτού, ως εξής:

«1. α) στα Τμήματα:

αα) των Διευθύνσεων Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.) και Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ββ) των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, πλην των Τμημάτων «Ζ’Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων», «Η’Υπηρεσίας myAADElive Αττικής» και «Θ’Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» της Δ.ΕΞΥ., στα οποία προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.

β) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.».

β) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 5 της παρ. Α αυτού, ως εξής:

«5.α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.) και Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.

β) στα Τμήματα των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) και Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.), καθώς και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

γ) στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Γ.Δ.Σ.Σ. ορίζεται Υπεύθυνος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.».

γ) Αντικαθιστούμε την περ. α) της παρ. Δ αυτού, ως εξής:

«α) των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) ορίζεται Υπεύθυνος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων της Αρχής ή του Υπουργείου Οικονομικών.».

II.Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/ 12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012) και ειδικότερα καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), ως κατωτέρω:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ  
Ι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Γ.Δ.Σ.Σ.)
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Δ.Σ.Σ.) 20 3 1 2 1     2   29
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ (ΔΙ. ΔΙ.Μ.Ε.) 19 1 1     2 1 2   26
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) 13   1 1 1     2   18
4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α.Τ.Υ.Ε.) 7   1       1 1 1 11
5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1                 1
6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3                 3
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Σ.Σ. 63 4 4 3 2 2 2 7 1 88

III. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032) και ειδικότερα, αντικαθιστούμε τον Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ αυτής, ως κατωτέρω:

«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
1 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
2 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
3 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
4 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.)
5 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)
6 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)
7 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)
8 Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)
9 Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.)
10 Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.)
11 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)
12 Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)
13 Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)
14 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.Υ.Π.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.Υ.Π.)
15 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.)
16 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων»

Γ. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται:

α) η Υποδιεύθυνση «Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων» της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) και τα Τμήματα αυτής «Τμήμα Γ’Συντονισμού και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου Έργων και Δράσεων», «Τμήμα Δ’-Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων» και «Τμήμα Ε’ - Συγχρηματοδότησης Έργων», νοούνται η «Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων και Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.)» της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) και τα Τμήματα αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας,

β) το «Αυτοτελές Τμήμα Α’Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης» της Δ.Σ.Σ., νοούνται η Δ.Σ.Σ. της Γ.Δ.Σ.Σ. και τα Τμήματα αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας,

γ) το «Αυτοτελές Τμήμα Β’Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων» της Δ.Σ.Σ. νοείται η «Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.)» της Γ.Δ.Σ.Σ. και

δ) το «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας» της Δ.Σ.Σ. νοείται το «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας» της Γ.Δ.Σ.Σ.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω υπό στοιχεία αποφάσεις:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012) και

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032).

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 02/01/2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!