Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1186/2023 Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

Αριθμ. Α. 1186

ΦΕΚ B' 6926/08.12.2023

Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (L 69).

5. Τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού.

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/ 27.09.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (Β’ 4513).

7. Τον ν. 390/1914 «Περί Ελευθέρας Ζώνης εν Θεσσαλονίκη» (Α’ 342), με τον οποίο ιδρύθηκε η Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.

8. Την υπό στοιχεία Θ.1995/102/Γ0019/30-12-1994 (Β’ 8) ΑΥΟ, με την οποία καθορίστηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

9. Τις υπό στοιχεία Τ.3538/32/Γ0019/26-08-2002 ΑΥΟΟ (Β’ 1133), Ο.894/7π.ε/11-03-2008 ΑΥΟΟ (Α.Α.Π. 117), Δ19Γ 5031052 ΕΞ2011/13-07-11 ΑΥΟ (Β’ 1751) και τις υπό στοιχεία Α.1046/26.02.2021 (Β’ 924), Α.1114/25-08-2022 (Β’ 4504) αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

10. Την υπ’ αρ. 1285/19.9.2023 αίτηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ως Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με την οποία αιτείται την τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.

11. Το υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1116438ΕΞ2023/ 22.9.2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή απόψεων για την τροποποίηση των ορίων της Ε.Ζ. Θεσσαλονίκης.

12. Το υπ’ αρ. 38291/24.10.2023 έγγραφο του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, ως τελωνείο ελέγχου, με το οποίο διαβιβάζεται η αυτοψία που έχει πραγματοποιηθεί στον προτεινόμενο χώρο τροποποίησης των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αποτυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του.

13. Το Κεφάλαιο Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

14. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

15. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

16. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-012020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όρια Ελεύθερης Ζώνης

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και κατόπιν αυτής α) τα συνολικά όρια της Ελεύθερης Ζώνης οριοθετούνται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L1, L2, L2a, 11, M1, M, N, J, O, P, R, S, T, Y, AA, DA, F, Fa, e’, e1, e2, e3, e4, e5, k, l, m, n1, m1, m2, m3, m4, m5, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, o, o1, o2, o3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και β) η συνολική επιφάνεια της Ελεύθερης Ζώνης ανέρχεται σε 1.030.062 τμ.

2. Με απόφασή του το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, ως τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και στο τμήμα της τροποποίησης των ορίων της.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!