Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1046/2021 Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Αριθμ. A. 1046

ΦΕΚ B’ 924/09.03.2021

Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

β) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού.

στ) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑΔ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

ζ) Τον ν. 390/1914 «Περί Ελευθέρας Ζώνης εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 342), με τον οποίο ιδρύθηκε η Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης, όπως ισχύει.

η) Την υπό στοιχεία Θ.1995/102/Γ0019/30-12-1994 ΑΥΟ με την οποία καθορίστηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

θ) Τις υπό στοιχεία Τ.3538/32/Γ0019/26-08-2002 ΑΥΟΟ, Ο.894/7 π.ε/11-03-2008 ΑΥΟΟ και Δ19Γ 5031052 ΕΞ2011/13-07-2011 ΑΥΟ με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

ι) Τις υπ’ αρ. 1582/17-06-2020 και 2424/23-11-2020 αιτήσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ως Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με τις οποίες αιτείται επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.

ια) Τα υπ’ αρ. 56431/15-12-2020 και 57069/18-12-2020 έγγραφα του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, ως τελωνείο ελέγχου, με τα οποία διαβιβάζονται οι αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί στον προτεινόμενο χώρο επέκτασης των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

ιβ) Το υπ’ αρ. 58131/31-12-2020 έγγραφο του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης με το οποίο διατυπώνεται η συναίνεση του τελωνείου για την επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης και διαβιβάζεται η τελική αυτοψία μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης του προτεινόμενου χώρου.

ιγ) Το υπ’ αρ. 6885/22-2-2021 έγγραφο του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης με το οποίο υποβάλλονται ως συμπληρωματικά στοιχεία, τα σχετικά πιστοποιητικά πυροπροστασίας που αφορούν αποθήκες εντός του χώρου της προτεινόμενης επέκτασης.

ιδ) Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ιε) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την προσθήκη χώρου συνολικού εμβαδού 35.000 τ.μ. ο οποίος οριοθετείται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L,M,N,J, O,P,R,S,T, Y,AA,DA,F,Fa,e’,e1,k,l,m,n1,n2,n3,n4,n5, n6,n7,n8,n9,n10, o,o1,o2,o3,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,1 του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.

2. Με απόφασή του το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης ως τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και στο τμήμα της επέκτασης.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!