Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1114/2022 Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

Αριθμ. A. 1114

ΦΕΚ B' 4504/25.08.2022

Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

β) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τον ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) και ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού.

στ) Την υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720/ΕΞ2018/ 27.9.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών».

ζ) Τον ν. 390/1914 «Περί Ελευθέρας Ζώνης εν Θεσσαλονίκη» (Α' 342), με τον οποίο ιδρύθηκε η Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης, όπως ισχύει.

η) Την υπό στοιχεία Θ.1995/102/Γ0019/30.12.1994 ΑΥΟ με την οποία καθορίστηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

θ) Τις υπό στοιχεία Τ.3538/32/Γ0019/26.8.2002 ΑΥΟΟ,Ο.894/7 π.ε/11.3.2008 ΑΥΟΟ, Δ19Γ 5031052 ΕΞ2011/ 13.7.2011 ΑΥΟ και την υπό στοιχεία Α.1046/26.2.2021 (Β' 924) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

ι) Την υπ’ αρ. 1173/25.7.2022 αίτηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ως Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με την οποία αιτείται την τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.

ια) Το υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1069645ΕΞ2022/3.8.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή απόψεων για την τροποποίηση των ορίων της Ε.Ζ. Θεσσαλονίκης.

ιβ) Το υπ’ αρ. 26749/8.8.2022 έγγραφο του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, ως τελωνείο ελέγχου, με το οποίο διαβιβάζεται η αυτοψία που έχει πραγματοποιηθεί στον προτεινόμενο χώρο τροποποίησης των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

ιγ) Το Κεφάλαιο Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ιδ) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης τα οποία οριοθετούνται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L1, L2, L2a, 11, M1, M, N, J, O, P, R, S, T, Y, AA, DA, F, Fa, e', e1, k, l, m, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, o, o1, o2, o3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,1, του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.

2. Με απόφασή του το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης ως τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και στο τμήμα της τροποποίησης των ορίων της.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!