Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1111691 ΕΞ 2023 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λόγω κένωσης της θέσης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θητείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Γλαρού, Κ. Χαντζάρα
Τηλέφωνο : 210.33.75.165
E-Mail: v.glarou@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ46ΜΠ3Ζ-2ΝΣ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1111691 ΕΞ 2023

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λόγω κένωσης της θέσης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θητείας.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 38, 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του ν. 3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α'53), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 (Α'104), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4915/2022 (Α’63),

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α'127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»,

ε) της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’4444) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει,

στ) της υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου β του άρθρου 12 του ν. 5026/2023 (Α' 45) «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1060377 ΕΞ 2022/06.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΣΠ046ΜΠ3Ζ-ΥΞ1) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1009027 ΕΞ 2022/04.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ζ46ΜΠ3Ζ-ΧΑΜ) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε”.

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α'94).

6. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 29.09.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022 και 11.10.2022 συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και Υπεύθυνων Αυτοτελών Γραφείων των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1112503 ΕΞ 2022/03.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔ846ΜΠ3Ζ-ΤΞΑ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).», δυνάμει της οποίας η υπάλληλος Μαρία Γεωργιάδου του Ιωάννη, ΠΕ/Α' Χημικών, επελέγη και τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, με έδρα τον Βόλο, ανέλαβε δε τα καθήκοντά της στις 07/11/2022.

9. Την με αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1098795 ΕΞ 2023/04.08.2021 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Α.Μ.258673), Προϊσταμένης Τμήματος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Χημικών».

10. Την κένωση της θέσης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, με έδρα τον Βόλο, Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά το πρώτο έτος της θητείας.

11. Την ανάγκη πλήρωσης της κενωθείσας θέσης Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, με έδρα τον Βόλο, Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

12. Το γεγονός ότι η υπάλληλος Τσακνάκη Μαρία του Μιλτιάδη, ΠΕ/Α' Χημικών δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη αντίστοιχη θέση ευθύνης ιδίου επιπέδου ή σε ανώτερη θέση ευθύνης ιδίου επιπέδου ή σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου.

13. Την από 12/09/2023 Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την τοποθέτηση άλλου προσώπου του οικείου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την θέση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, με έδρα τον Βόλο, Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το υπόλοιπο της θητείας στην κενωθείσα θέση Προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, κατ’ εφαρμογή του τετάρτου εδαφίου, της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’4444) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι μέχρι την 06/11/2025 την υπάλληλο Τσακνάκη Μαρία του Μιλτιάδη, ΠΕ/Α' Χημικών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, με έδρα τον Βόλο, Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Β. Η αναφερόμενη Προϊσταμένη υποχρεούται όπως εκπληρώσει τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Η αναφερόμενη Προϊσταμένη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5026/2023 (Α’ 45) όπως ισχύει, υποχρεούται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων, εφόσον δεν ήταν υπόχρεη το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του Τμήματος Α'Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της ΑΑΔΕ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική καταχώριση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, προκειμένου να υποβληθούν και οι αντίστοιχες Ετήσιες δηλώσεις, κατά τα επόμενα δύο (2) έτη.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στην αναφερόμενη Προϊσταμένη, η οποία υποχρεούται, όπως αναλάβει, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλει πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε./Τμήμα Γ'Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!