Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1112503 ΕΞ 2022 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.ΠαπαποστόλουΠαπαθανασίου
Τηλέφωνο : 210.33.75.679
E-Mail: m.papapostolou2@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΩΔ846ΜΠ3Ζ-ΤΞΑ

Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1112503 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 38, 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του ν. 3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α'53), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 (Α'104), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4915/2022 (Α’63),

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α'127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»,

ε) της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’4444) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει,

στ) της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α' 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του ν.3213/2003».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1060377 ΕΞ 2022/06.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΣΠ046ΜΠ3Ζ-ΥΞ1) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1009027 ΕΞ 2022/04.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ζ46ΜΠ3Ζ-ΧΑΜ) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε”.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α'94).

6. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 29.09.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022 και 11.10.2022 συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και Υπεύθυνων Αυτοτελών Γραφείων των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ.

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

9. Την ανάγκη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

10.Την από 03.11.2022 Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:

1. Τον υπάλληλο Χαράλαμπο Αλεξόπουλο του Διονυσίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α'Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

2. Την υπάλληλο Ελένη Μποτίτση του Βασιλείου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β'Χημικών Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων της Α'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

3. Τον υπάλληλο Ιωάννη Γαρδίκη του Παναγιώτη, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'Νερών της Α'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

4. Τον υπάλληλο Νικόλαο Ζούλη του Εμμανουήλ, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Δ'Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Α'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

5. Την υπάλληλο Λαμπρινή Φασιά του Ευθυμίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α'Μετάλλων, Ορυκτών και προϊόντων τους και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης της Β'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

6. Την υπάλληλο Στέλλα Κόντου του Νικολάου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β'Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα της Β'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

7. Τον υπάλληλο Σπυρίδωνα Ποταμιάνο του Διονυσίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'Ναρκωτικών της Β'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

8. Την υπάλληλο Ευγενία Δεσύπρη του Ιακώβου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'Οργανικών Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων, Αγνώστων Δειγμάτων και Λιπασμάτων της Β'Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

9. Τον υπάλληλο Ιωάννη Σαργαντάνη του Γεωργίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α'Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά.

10.Την υπάλληλο Σταυρούλα Κωτσοβόλου του Παντελή, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β'Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά.

11.Τον υπάλληλο Ευστράτιο Κορρέ του Μιχαήλ, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ενεργειακών Προϊόντων της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά.

12.Την υπάλληλο Ευγενία Σκληβάγκου του Βασιλείου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Λοιπών Προϊόντων της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά.

13.Την υπάλληλο Θεοδώρα Μαλαματάρη του Αθανασίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α'Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων, Νερών, Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας.

14.Την υπάλληλο Ειρήνη Γεωργακάκη του Παύλου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β'Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Ναρκωτικών της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας.

15.Την υπάλληλο Μαρία Λουκίδου του Χρήστου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας.

16.Τον υπάλληλο Γεώργιο Βαγενά του Βασιλείου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α'Εργαστηριακών Ελέγχων της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

17.Τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσιρώνη του Χρήστου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Β'Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

18.Την υπάλληλο Στυλιανή Κανταρτζή του Γεωργίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

19.Τον υπάλληλο Βασίλειο Τριανταφύλλου του Ιωάννη, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

20.Την υπάλληλο Βενετσιάνα Κακούση του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α'Εργαστηριακών Ελέγχων της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

21.Τον υπάλληλο Πέτρο Σωτηρίου του Ανδρέα, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Β'Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

22.Την υπάλληλο ΜαρίαΕλένη Σπυριδάκη του Εμμανουήλ, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα, της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

23.Τον υπάλληλο Ευθύμιο Γιαννημάρα του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο, της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

24.Τον υπάλληλο Δημήτριο Πανταζή του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα, της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

25.Την υπάλληλο Μαρία Λαχανιάτη του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου.

26.Τον υπάλληλο Απόστολο Γαβριήλ του Μηνά, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, με έδρα την Μυτιλήνη, της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου.

27.Την υπάλληλο Μαρία Μελανίτου του Αποστόλου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Γ' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.

28.Τον υπάλληλο Θεοφύλακτο Σαββίδη του Γεωργίου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, με έδρα την Ελευσίνα.

29.Την υπάλληλο Φωτεινή Λεοντιάδου του Αδαμάντιου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, με έδρα την Λάρισα.

30.Την υπάλληλο Μαρία Γεωργιάδου του Ιωάννη, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, με έδρα τον Βόλο.

31.Τον υπάλληλο Γρηγόριο Ρεκλείτη του Σταύρου, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς, με έδρα τη Λιβαδειά.

32.Τον υπάλληλο Ιάσων Τσίγκο του Ιωάννη, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

33.Τον υπάλληλο Ηλία Κακουλίδη του Παναγιώτη, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Μετρολογίας, με έδρα την Αθήνα.

34.Τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Κύδρο του Ανδρέα, ΠΕ/Α/ Χημικών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Σερρών, με έδρα τις Σέρρες.

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι των Χημικών Υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (Α’ 309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, οι Προϊστάμενοι των Χημικών Υπηρεσιών στις οποίες διενεργούνται έλεγχοι εκ των οποίων προσδιορίζονται δημόσια έσοδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου λα του ν.3213/2003, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων, εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής Ετήσιας δήλωσης για την αμέσως προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου. Επιπλέον, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Α'Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική καταχώρηση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη Ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεούνται, όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε./Τμήμα Γ'Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!