Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής

Τελευταία κωδικοποίηση με την Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 5292/12.11.2021

ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 4444/28.09.2021

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tου Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 30, 38, 41 και 42 αυτού,

β) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),

γ) των άρθρων 84 και 85 και των παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

δ) του π.δ. 69/2016 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» (Α΄127) και των σχετικών αυτού ερμηνευτικών εγκυκλίων,

ε) των άρθρων 13 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45),

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176),

ζ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128 και διορθώσεις σφαλμάτων Α΄ 165), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

ι) της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/08.09.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β΄2922), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Β΄3985) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαρ. β΄ της παρ. 2 και την υποπαρ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και με τις υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ2017/27.04.2017 (Β΄1509), ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ2018/22.03.2018 (Β΄1233), ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ2018/03.07.2018 (Β΄2608 και διόρθωση σφάλματος Β΄3070) και ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ 2020/03.07.2020 (Β’ 2736) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την ανάγκη έκδοσης νέας, αναμορφωμένης απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί καθορισμού της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων, των αρμοδίων συμβουλίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, των κριτηρίων αξιολόγησής τους, των ειδικότερων θεμάτων που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με σκοπό τη σαφή αποτύπωση της διαδικασίας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος/ Τμήματος, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων της Α.Α.Δ.Ε.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων

1. Η επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής: Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής, βασίζεται στην αντικειμενική εκτίμηση της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, με βάση το αντίστοιχο εγκεκριμένο περίγραμμα θέσης εργασίας.

Η επιλογή διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν απλής γνώμης των αρμοδίων Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων ευθύνης που εκδίδεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (εφεξής: Δ.Δ.Α.Δ.). Οι θέσεις ευθύνης προκηρύσσονται σε περιπτώσεις, όπως σύσταση νέας θέσης ευθύνης ή κένωση αυτής, λήξη θητείας, μη ανανέωση θητείας, παραίτηση ή αυτοδίκαιη αποχώρηση, μετάθεση - μετακίνηση, προαγωγή ή απαλλαγή Προϊσταμένου από τα καθήκοντά του, καθώς και σε περιπτώσεις πρόωρης λήξης της θητείας ή υποχρεωτικής παύσης για τους αναφερόμενους στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 λόγους.

2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας (πλήρους θητείας τριών (3) ετών) των υπηρετούντων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη θητείας (πλήρους θητείας τριών (3) ετών) των υπηρετούντων Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος/ Τμήματος. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται Προϊστάμενος έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή σε κενή ανώτερη θέση ευθύνης ιδίου βαθμού οποτεδήποτε, "ενώ σε κάθε περίπτωση" [1], έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας επιλογής εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης υπολείπεται διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της τριετούς πλήρους θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου, οι Προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει, εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.

Ειδικά στην περίπτωση που κενωθεί θέση Προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση δύναται να τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας του Διοικητή, άλλο πρόσωπο του οικείου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση τον οποίον καταρτίζει το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη αντίστοιχη θέση ευθύνης ιδίου επιπέδου ή σε ανώτερη θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου ή σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου. Άλλως, η θέση προκηρύσσεται εκ νέου. Ως θέση ευθύνης ανώτερου ή ίδιου ή κατωτέρου επιπέδου θεωρείται η θέση εργασίας της Αρχής με βάση τη σειρά κατάταξής της σε βαθμούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016. Ο Διοικητής δύναται να προβεί σε επαναπροκήρυξη των θέσεων ευθύνης που δεν έχουν καλυφθεί, όταν οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας ανά προκηρυσσόμενη θέση είναι έως και δύο (2).

3.α) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Με την πρόσκληση προσδιορίζονται οι κενές θέσεις Προϊσταμένων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, τα κύρια ή πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, όπως αυτά προσδιορίζονται από το αντίστοιχο εγκεκριμένο περίγραμμα θέσης εργασίας, τα κωλύματα επιλογής, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Εάν έως την έκδοση της πρόσκλησης δεν έχει προσδιοριστεί το αντίστοιχο περίγραμμα θέσης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προϋποθέσεις και τα κύρια ή πρόσθετα προσόντα επιλογής, που ορίζονται στην πρόσκληση. Η πρόσκληση συνοδεύεται από προκαθορισμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει την αίτηση υποψηφιότητας του υπαλλήλου (ως Παράρτημα Ι) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (ως Παράρτημα II), τα οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο σώμα της πρόσκλησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταχώρισης της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και απαιτείται σάρωση αυτής, ήτοι επεξεργασία μέσω σαρωτή (scanner) πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα, συντάσσονται υποχρεωτικά σε μορφότυπο word και όχι χειρόγραφα.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων, επιτρέπεται μόνο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας (συμπεριλαμβανομένου και του βιογραφικού σημειώματος), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ’ αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σ` αυτή επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η Δ.Δ.Α.Δ. ελέγχει και αποδέχεται τα όσα υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος με βάση το προσωπικό μητρώο που τηρείται στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτησή του ή στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του και στο αρχείο της Υπηρεσίας, ο υπάλληλος καλείται εγγράφως να επιβεβαιώσει εντός τακτού χρονικού διαστήματος τα πρόσθετα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, διαφορετικά λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Δ.Δ.Α.Δ.

γ) Στην αίτηση υποψηφιότητας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις θέσεις ευθύνης της σχετικής πρόσκλησης για τις οποίες επιθυμεί να επιλεγεί χωρίς περιορισμό στον αριθμό των θέσεων, εκτός εάν ορίζεται άλλως στο σώμα αυτής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αφορά την πλήρωση ομοειδών θέσεων ευθύνης, παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή της Αρχής να περιορίζει στην εκάστοτε πρόσκληση την υποβολή υποψηφιότητας για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) θέσεις. Η ομαδοποίηση των ομοειδών θέσεων και ο τρόπος προκήρυξής τους υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει κατά την κρίση του για την ομαδοποίηση και ταξινόμηση των θέσεων. Στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναγράφεται υποχρεωτικά, εάν αυτή αφορά, σε πλήρωση θέσεων ευθύνης με ομοειδή χαρακτήρα.

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ως το συνημμένο αρχείο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι, τόσο ο ίδιος, όσο και ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτού, (1) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας, που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και έχουν δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις αυτές, (2) είναι ενήμεροι για τυχόν οφειλές τους προς το δημόσιο, (3) δεν είναι δικαιούχοι ή τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγκατεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, ή αν είναι, ότι πρόκειται για εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, κατά περίπτωση, τα οποία έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί στην Ελλάδα και (4) (ο υποψήφιος) έχει υποβάλει στην Υπηρεσία την προβλεπόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), όπως ισχύει. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) όπως ισχύει και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Απαιτείται σάρωση της υπεύθυνης δήλωσης, ήτοι επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής. Διευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

H μη τήρηση των προαναφερθέντων σχετικά με τα Παραρτήματα I και ΙΙ ή η μη υποβολή του Παραρτήματος ΙIΙ συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

4. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, βάσει των οικείων διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α 94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 74 έως και 78 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738), όπως ισχύει, καθώς και τους όρους ή επιπρόσθετα προσόντα της πρόσκλησης, η Δ.Δ.Α.Δ. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μη επιλέξιμη ή ελλιπή υποψηφιότητά του καθώς και τους λόγους απόρριψής της. Στο Συμβούλιο Επιλογής υποβάλλεται πίνακας με τις μη επιλέξιμες υποψηφιότητες για εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των απορριφθέντων υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.).

Άρθρο 2
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

1. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α` 94):

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης.

Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης

Γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης

Δ) Μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης

2. Για την τελική μοριοδότηση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές ανά θέση ευθύνης) ως ακολούθως:

Ομάδες κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων Θέση Προϊσταμένου Αυτ. Τμήματος/ Τμήματος Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Α` Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης 45% 40% 35%
Β` Εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης 10% 10% 10%
Γ` Αξιολόγηση 20% 20% 20%
Δ` Δομημένη συνέντευξη 25% 30% 35%

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται, ως ακολούθως:

Α. ΤΥΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά, εκπαιδευτικά και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α` 26), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α` 53), τα μόρια υπολογίζονται ως εξής:

Α1. Βασικοί τίτλοι σπουδών

Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 100 μόρια

Δεύτερος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 30 μόρια

Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα). Λοιποί τίτλοι σπουδών δεν μοριοδοτούνται.

Α2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και διδακτορικά διπλώματα

Συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας αποκτηθείς μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. 200 μόρια

Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας αποκτηθείς μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. 70 μόρια

Συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης μεταπτυχιακός τίτλος, που ενσωματώνεται σε βασικό τίτλο σπουδών, κατά το άρθρο 46 του ν.4485/2017 (integrated master). 150 μόρια

Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, που ενσωματώνεται σε βασικό τίτλο, κατά το άρθρο 46 του ν.4485/2017 (integrated master) 70 μόρια

Λοιποί, πλέον του ενός (1) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 50 μόρια

Συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης διδακτορικό δίπλωμα 350 μόρια

Μη συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης διδακτορικό δίπλωμα 100 μόρια

Λοιπά, πλέον του ενός (1), διδακτορικά διπλώματα ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 70 μόρια

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας) συναφών ή μη με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (integrated master), οι επιπλέον αυτοί τίτλοι λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωμάτων συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, οι επιπλέον αυτοί τίτλοι λαμβάνουν συνολικά 70 μόρια.

Η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων κρίνεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε. και το περίγραμμα θέσης εργασίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ. Οι ως άνω αποφάσεις αναγνώρισης ή μη της συνάφειας από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην εκάστοτε διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για την Επιλογή Προϊσταμένων και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στους βασικούς τίτλους σπουδών (integrated master) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 κρίνεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, στη βάση όμως, του αδιάσπαστου των εν λόγω τίτλων, δηλαδή του συνολικού τους περιεχομένου, με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Τόσο για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή τίτλου σπουδών integrated master κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.), όσο και για τη μοριοδότησή του, οι υπάλληλοι λογίζονται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τον έλεγχο της συνάφειας, ο υποψήφιος υποβάλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), τον εν λόγω τίτλο σπουδών, τη σχετική διαπιστωτική πράξη δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ., καθώς και την αναλυτική βαθμολογία με τις θεματικές ενότητες διδασκαλίας.

Α3. Επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Η επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μοριοδοτείται με 275 μόρια.

Α4. Πιστοποιημένη επιμόρφωση

Η πιστοποιημένη επιμόρφωση μοριοδοτείται δυνάμει των διατάξεων της υποπερ. αζ` της περ. α` της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει, και για τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία, με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Ειδικότερα, για τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων των υπό στοιχεία ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/ οικ.30214/10.11.2008 (Β` 2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/ οικ.19975/16.9.2010 (B` 1592) υπουργικών αποφάσεων και δη η παρασχεθείσα, από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση. Με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, όπως Ε.Σ.Δ.Υ., Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή Εθνικά Κέντρα Δημόσιας Διοίκησης των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διεξήχθησαν αυτοτελώς από το φορέα είτε σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, καθώς και η υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση που παρέχεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δεν μοριοδοτούνται.

Α5. Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια:

- Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας με 50 μόρια,

- Η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας με 30 μόρια,

- Η καλή γνώση ξένης γλώσσας με 10 μόρια.

Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται με ανώτατο όριο τα 100 μόρια. Για την απόδειξη γνώσης της ξένης γλώσσας λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη οι διατάξεις του προσοντολογίου (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει) και ειδικότερα το Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει ανά επίπεδο ξένης γλώσσας επικαιροποιημένο κατάλογο με τα πτυχία ή διπλώματα ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.

Α6. Πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παρ. 4 του άρθρου 82 του Υ.Κ.

Η κατοχή του πιστοποιητικού αυτού από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μοριοδοτείται με 30 μόρια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας που απευθύνεται στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια συνολικά.

Β1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Χρόνος υπηρεσίας στον δημόσιο τομέα μη συνυπολογιζόμενου του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης: 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη 1,5 μόρια/ μήνα

Χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα: 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ιδιωτικού τομέα) που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.Κ., όπως ισχύει, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη. 1 μόριο/ μήνα

Χρόνος εργασιακής εμπειρίας μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας.

Ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα μοριοδοτείται, εφόσον έχει αναγνωρισθεί σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 98 του Υ.Κ. και του π.δ. 69/2016 (Α` 127). Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων, για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα δικαιολογητικών, πρέπει να προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της υποψηφιότητας, βάσει της αντίστοιχης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθα ο χρόνος αυτός μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω, εφόσον έως την οριστικοποίηση του πίνακα προκρινομένων από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο κριθεί η συνάφεια της προϋπηρεσίας από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως κατά την υποβολή του βιογραφικού του, ότι έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί.

Β2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Β2.1. Χρόνος που διανύθηκε κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης

Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα 6 μόρια/ μήνα

Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 5,5 μόρια/ μήνα

Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης 4 μόρια/ μήνα

Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος 3 μόρια/ μήνα

Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα (10) έτη συνολικά. Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων, ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Το σύνολο των μηνών για τους οποίους δύναται να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος, για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης και για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών συνολικά.

Χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Για την ως άνω μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης, θα πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψηφίου ως Προϊσταμένου, να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/ και τοποθέτησης, αλλά με αναπλήρωση, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου:

Β2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Β2.2. Χρόνος που διανύθηκε κατόπιν διαδικασιών περί αναπλήρωσης προϊσταμένων

Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα 5,1 μόρια/ μήνα

Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 4,68 μόρια/ μήνα

Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης 3,40 μόρια/ μήνα

Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος 2,55 μόρια/ μήνα

Σε περίπτωση υποψηφίου που συντρέχουν όλες οι ως άνω περιπτώσεις επιπέδου θέσεις ευθύνης, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών, ήτοι τους 120 μήνες (10 έτη).

Ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α` 94), αλλά και τη μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης στον δημόσιο τομέα, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση είτε σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης, είτε λόγω προσωρινής απουσίας του Προϊσταμένου, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός (1) μηνός, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του αυτού επιπέδου, αρκεί αυτός να αποδεικνύεται. Κατά πλάσμα δικαίου θητείες Προϊσταμένων (ενδεικτικά αναφέρονται μετακλητοί, αιρετές θέσεις, επιθεωρητές, αποσπασμένοι σε ευρωπαϊκά όργανα, στη Μ.Ε.Α., διοικητές, υποδιοικητές, κ.ά.) δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη τόσο για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και για τη μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).

Α/Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμολογία

1. Έκθεση Αξιολόγησης έτους….

2. Έκθεση Αξιολόγησης έτους….

3. Έκθεση Αξιολόγησης έτους….

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί για δύο (2) τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο (2) αυτών περιόδων. Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης άρχεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. των ετών 2021 και 2022.

Μεταβατικά, ήτοι έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ετών 2021 και 2022, για την αξιολόγηση ως μοριοδοτούμενο κριτήριο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι υποψήφιοι για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνουν τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι 1.000 μόρια.

Δ. Δομημένη συνέντευξη

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τις κάτωθι δύο (2) θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

Δ1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. Έως 500 μόρια

Δ2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Έως 500 μόρια

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό του σημείωμα και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται επιπλέον υπόψη ιδίως οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

4. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων (Α), (Β), (Γ) και (Δ) ανά υποψήφιο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και αποτυπώνεται στο έντυπο «Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίου», ως Παράρτημα VI.

5. Διαδικασία μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

α) Την επεξεργασία των προσόντων του υποψηφίου και την αντίστοιχη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής (Α), (Β) και (Γ), πλην της ομάδας (Δ) δομημένη συνέντευξη, διενεργεί καταρχάς, η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.). Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση, πλην της μοριοδότησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, των μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στους βασικούς τίτλους σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων, αποτυπώνεται, στο Φύλλο Αξιολόγησης του υποψηφίου που συντάσσεται από τη Δ.Δ.Α.Δ. ως Παράρτημα IV, το οποίο κοινοποιείται στον υποψήφιο για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί της μοριοδότησής του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ένσταση εξετάζεται από την ίδια Διεύθυνση, η οποία σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, αναμορφώνει τη μοριοδότηση του υποψηφίου και κοινοποιεί εκ νέου στον ενδιαφερόμενο το αναμορφωμένο Φύλλο Αξιολόγησής του. Με σχετική εισήγηση της Δ.Δ.Α.Δ. υποβάλλονται προς εξέταση από το αρμόδιο Συμβούλιο οι τυχόν ενστάσεις που απορρίπτονται, καθώς και η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, των μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στους βασικούς τίτλους σπουδών καθώς και των διδακτορικών διπλωμάτων των υποψηφίων. Το Συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων των υποψηφίων, με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας και αποφαίνεται οριστικά επί της μοριοδότησης σύμφωνα με τα Φύλλα Αξιολόγησης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των Φύλλων Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων και της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που ενσωματώνονται στους βασικούς τίτλους σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων από τα αρμόδια Συμβούλια, διενεργείται από τη Δ.Δ.Α.Δ., η οποία στη συνέχεια κοινοποιεί τα αναμορφωμένα Φύλλα στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να λάβουν γνώση της τελικής τους βαθμολογίας.

Με απόφαση του Συμβουλίου οριστικοποιείται ο συνταχθείς από τη Δ.Δ.Α.Δ. πίνακας προκρινομένων που περιλαμβάνει τους δεκαπέντε (15) πρώτους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των αναφερόμενων (Α), (Β) και (Γ) ομάδων κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων, οι οποίοι προκρίνονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης ή/και της γραπτής εξέτασης (η οποία προηγείται της συνέντευξης) για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης. Στον πίνακα προκρινομένων εγγράφονται και όσοι ισοβάθμησαν με τον τελευταίο υποψήφιο. Σε περίπτωση που το σύνολο των υποψηφίων υπολείπεται του αριθμού δεκαπέντε (15) καλούνται όλοι οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. Δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα προκρινομένων υποψήφιος, ο οποίος έως στην οριστικοποίηση του πίνακα από το αρμόδιο Συμβούλιο έχει ανακαλέσει την υποψηφιότητά του ή έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε άλλη αντίστοιχη θέση ευθύνης ιδίου επιπέδου ή σε ανώτερη θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου ή σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου με αυτό της προς πλήρωση προκηρυχθείσας θέσης και στη θέση του εγγράφεται και καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Για τις υποψηφιότητες των υπαλλήλων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής κατά τον νόμο και τους όρους της πρόσκλησης, παρέχεται δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω της Δ.Δ.Α.Δ. Για τους μη επιλέξιμους υποψηφίους δεν συντάσσονται Φύλλα Αξιολόγησης, πλην των περιπτώσεων που το αρμόδιο Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων επί των μη επιλέξιμων υποψηφιοτήτων, αποφανθεί διαφορετικά. Με ευθύνη της Δ.Δ.Α.Δ., μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το αρμόδιο Συμβούλιο, ανακοινώνεται στους μη επιλέξιμους υποψηφίους, που είχαν υποβάλει ένσταση επί της μη επιλεξιμότητάς τους κατά τα ανωτέρω, ότι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου.

β) Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται βάσει των αρχών της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων. Πριν τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης το αρμόδιο Γνωμοδοτικό

Συμβούλιο αποφασίζει για το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου θα διεξαχθεί η συνέντευξη, το είδος και τον αριθμό των ερωτήσεων ανά θεματική ενότητα, τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης, την καταγραφή των ερωτήσεων οι οποίες πρέπει να είναι όμοιες ή παρεμφερείς για το σύνολο των υποψηφίων, καθώς και τα θέματα των υποθετικών σεναρίων. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων καλούνται να αναπτύξουν το υποθετικό σενάριο προφορικά σύμφωνα με την ως άνω θεματική ενότητα (Δ2) της δομημένης συνέντευξης. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης υποβάλλονται κατ’ εξαίρεση σε γραπτή εξέταση. Ειδικότερα, πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή εξέταση με θέμα που αφορά στο υποθετικό σενάριο γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που θα κληθούν να αναπτύξουν σύμφωνα με την ως άνω θεματική ενότητα (Δ2) της δομημένης συνέντευξης. Με τη γραπτή εξέταση επιδιώκεται η διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων, καθώς και των δεξιοτήτων τους στον γραπτό λόγο. Το αρμόδιο Συμβούλιο, για κάθε ξεχωριστή διαδικασία γραπτής εξέτασης επεξεργάζεται τρία (3) θέματα υποθετικού σεναρίου και πριν την έναρξη της διαδικασίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των τριών ενώπιον των υποψηφίων. Στην εν λόγω περίπτωση, για τη μοριοδότηση της θεματικής ενότητας (Δ2), συνεκτιμώνται το περιεχόμενο της γραπτής ανάπτυξης του υποθετικού σεναρίου και η συνακόλουθη παρουσίασή του κατά το χρόνο της συνέντευξης. Ο υποψήφιος που δεν θα προσέλθει στη γραπτή εξέταση, αποκλείεται αυτοδικαίως από τη συμμετοχή του στη διαδικασία της συνέντευξης. Ειδικά για οργανικές μονάδες, των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές ή πρόκειται για ομοειδείς θέσεις ευθύνης, τόσο τα Φύλλα Αξιολόγησης, όσο και η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένης της γραπτής εξέτασης όπου προβλέπεται), αφορούν το σύνολο των οργανικών μονάδων αυτών, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση.

γ) Κάθε θεματική ενότητα της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου και αποτυπώνεται στο έντυπο «Αποτίμηση Δομημένης Συνέντευξης Υποψηφίου» ως Παράρτημα V.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου. Απαραίτητο και κρίσιμο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η μοριοδότηση της δομημένης συνέντευξης για τον κάθε υποψήφιο, η οποία αιτιολογείται συνοπτικά από τα μέλη του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να παραδίδουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στη γραμματεία του οικείου Συμβουλίου, αμέσως μετά το πέρας του συνόλου των συνεντεύξεων και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών.

δ) Μετά το πέρας της διαδικασίας, το αρμόδιο Συμβούλιο καταρτίζει πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αρμοδιότητάς του κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού και εν συνεχεία υποβάλλεται στον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του στην περίπτωση όπου διαφοροποιείται από τη γνώμη του συμβουλίου και δεν προκρίνει για επιλογή τον πρώτο, ανά θέση, βάσει της σειράς κατάταξης του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, πριν την έκδοση της απόφασης επιλογής και τοποθέτησης, ο Διοικητής δύναται επιπροσθέτως να ζητήσει τη γραπτή γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης ή την από κοινού γραπτή γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της αρμόδιας κάθε φορά Φορολογικής ή Τελωνειακής Περιφέρειας ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) επί της καταλληλότητας του υποψηφίου που προκρίνεται προς επιλογή. Η εκδοθείσα από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. απόφαση επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων αναρτάται υποχρεωτικά στους ιστότοπους της Α.Α.Δ.Ε. και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι γνώμες και οι αποφάσεις των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, οι οποίες διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, χορηγούνται στους αποδεικνύοντες άμεσο έννομο συμφέρον κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Έως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερόμενους βεβαίωση των οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά.

Άρθρο 3
Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων

1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συνιστώνται Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων, η συγκρότηση των οποίων καθορίζεται στις υποπαρ. α` έως και ε`, ενώ οι αρμοδιότητες αυτών ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η θητεία των Συμβουλίων ορίζεται σε ένα (1) έτος, με εξαίρεση το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, που συγκροτείται κατά περίπτωση. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη εκάστου Συμβουλίου με τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., κατηγορίας ΠΕ, TE και ΔΕ, που θα ασκούν εκ περιτροπής καθήκοντα γραμματέων σε κάθε συνεδρίαση. Ο γραμματέας ή οι γραμματείς, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, ορίζονται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Με την ως άνω απόφαση δύναται να ορίζονται οι αναπληρωτές των τεχνικών εμπειρογνωμόνων που μετέχουν ως μέλη στα οριζόμενα στις υποπαρ. α` και β`, καθώς και στις περ. γ-1 και γ-2 της υποπαρ. γ` Συμβούλια. Ομοίως, στα Συμβούλια με Πρόεδρο τον Διοικητή, δύναται να ορίζεται αναπληρωτής αυτού, κατά την κρίση του ιδίου. Ο Διοικητής, εκτός των Συμβουλίων που ορίζεται ως Πρόεδρος, δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις και των λοιπών Συμβουλίων, με ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς όμως δικαίωμα βαθμολόγησής τους.

α) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:

i. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρος.

ii. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. iii. Δύο (2) τεχνικοί εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλη.

Ως εισηγητής, ορίζεται μέλος του Συμβουλίου αυτού από τον Πρόεδρό του.

β) Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης. Το Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:

i. Ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αυτής (πλην του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης), που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής.

ii. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου. iii. Ένας (1) τεχνικός εμπειρογνώμονας προερχόμενος από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλος. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ΄ Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ιδίας Διεύθυνσης.

γ) Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων γ-1) Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων αντιστοίχου επιπέδου, Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και συγκροτείται ως εξής:

i. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρος.

ii. Ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αυτής, που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής. iii. Ένας (1) τεχνικός εμπειρογνώμονας προερχόμενος από την πανεπιστημιακή κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλος. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ιδίας Διεύθυνσης. γ-2) Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης, γνωμοδοτεί, για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής και συγκροτείται ως εξής:

i. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρος.

ii. Ο Προϊστάμενος της καθ’ ύλην αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, με αναπληρωτή έναν έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής, που ορίζεται από το Διοικητή αυτής, ως μέλος.

iii. Ένας (1) τεχνικός εμπειρογνώμονας προερχόμενος από την πανεπιστημιακή κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλος. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ιδίας Διεύθυνσης.

γ-3) Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος/Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής, και συγκροτείται ως εξής:

i. Ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Α.Α.Δ.Ε. ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αυτής, που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής,

ii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης,

iii. Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή της Αρχής και της οποίας επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος ή Υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων, ως μέλος, με αναπληρωτή του, έτερο εκ των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των εν λόγω Υπηρεσιών, που ορίζονται από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.

δ) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών.

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων και Υπευθύνων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:

i. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου.

ii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης. iii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, της ίδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.

ε) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί, για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. ε-1) Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών - Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α`, Α`-Β` και Β` τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτείται ως τριμελές ή τετραμελές, ως ακολούθως:

i. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης έτερης Φορολογικής Περιφέρειας που ορίζεται από τον Διοικητή. Ειδικά για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων «Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης,

ii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή. Ειδικά για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων «Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, iii.

α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου μίας και μόνο Δ.Ο.Υ. Α` ή Α`-Β` τάξης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Δ.Ο.Υ. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.

β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Δ.Ο.Υ. Α` ή Α`-Β` τάξης, οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των οικείων Δ.Ο.Υ. ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει.

γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Δ.Ο.Υ. Α` ή Α`-Β` ή Β` τάξης, οι δύο Προϊστάμενοι Διεύθυνσης εκ των οικείων Δ.Ο.Υ., ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ., εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών) δεν έχει λήξει.

ε-2) Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών - Τελωνείων Α` (συμπεριλαμβανομένων των κύριων Τελωνείων), Β` και Γ` Τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτούν σε τριμελή ή τετραμελή σύνθεση, ως ακολούθως:

i. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης έτερης Τελωνειακής Περιφέρειας, που ορίζεται από τον Διοικητή,

ii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή,

iii.

α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου ενός και μόνο Τελωνείου Α΄ Τάξης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Τελωνείων Β΄ Τάξης (οργανικών μονάδων επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος) ή των Υπεύθυνων Αυτοτελούς Γραφείου Τελωνείων Γ΄ Τάξης εξαρτώμενων σε αυτό, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου Τελωνείου Α΄ Τάξης ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.

β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Τελωνείων Α΄ Τάξης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Τελωνείων Β΄ Τάξης (οργανικών μονάδων επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος) ή των Υπεύθυνων Αυτοτελούς Γραφείου Τελωνείων Γ΄ Τάξης εξαρτώμενων σε αυτά, οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των οικείων Τελωνείων Α΄ Τάξης ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Τελωνείων της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει.

γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Τελωνείων Α΄ Τάξης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Τελωνείων Β΄ Τάξης (οργανικών μονάδων επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος) ή των Υπεύθυνων Αυτοτελούς Γραφείου Τελωνείων Γ΄ Τάξης εξαρτώμενων σε αυτά, οι δύο Προϊστάμενοι Διεύθυνσης εκ των οικείων Τελωνείων Α΄ Τάξης, ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των οικείων Τελωνείων Α΄ Τάξης, εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών), δεν έχει λήξει.

ε-3) Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτούν σε τριμελή ή τετραμελή σύνθεση, ως ακολούθως:

i. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης που ορίζεται από τον Διοικητή,

ii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή,

iii.

α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου μίας και μόνο Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας "επιπέδου Διεύθυνσης" [2], "...." [3] ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, ιδίας ή όμορης περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.

β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών "επιπέδου Διεύθυνσης" [4], "...." [5] οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των οικείων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, ιδίας ή όμορης περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει.

γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών "επιπέδου Διεύθυνσης" [6], συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος "...." [7] οι δύο Προϊστάμενοι Διεύθυνσης "από τις εν λόγω Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες" [8], ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των "εν λόγω" [9] Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών) δεν έχει λήξει.

Ως εισηγητής του Συμβουλίου της περ. ε` της παρ. 1 του παρόντος, ορίζεται μέλος του Συμβουλίου αυτού με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας ή οι γραμματείς του Συμβουλίου, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, που ορίζονται με απόφαση του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, ορίζονται οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), δύναται, να παρίσταται στις συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου με ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς ωστόσο δικαίωμα βαθμολόγησης.

2. Αρμοδιότητες των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων έχουν ως εξής: - ορισμός του θέματος των συνεδριάσεων, - εξέταση των αιτήσεων και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, - εξέταση τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων, αναφορικά με τις επιλέξιμες ή μη υποψηφιότητες, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, - εξέταση τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων, αναφορικά με τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης, περί τυχόν αποδοχής των ενστάσεων στην ανωτέρω Διεύθυνση, προκειμένου να προβεί στην αναμόρφωση των Φύλλων Αξιολόγησης, - οριστικοποίηση της μοριοδότησης των υποψηφίων και την οριστικοποίηση του ενιαίου πίνακα κατάταξης υποψηφίων που έχει καταρτίσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθμολογίας που λαμβάνουν από τις τρεις (3) ομάδες κριτηρίων (Α), (Β) και (Γ), - οριστικοποίηση του συνταχθέντος από τη Διεύθυνση

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, πίνακα προκρινομένων υποψηφίων στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που περιλαμβάνει τους δεκαπέντε (15) πρώτους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των αναφερόμενων (Α), (Β) και (Γ) ομάδων κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων, οι οποίοι προκρίνονται στη διαδικασία της συνέντευξης, - διεξαγωγή γραπτής εξέτασης, ανά περίπτωση, - διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης, - σύνταξη πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της τελικής συνολικής τους βαθμολογίας.

3.

α. Για τις συνεδριάσεις των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.

β. Κατά τα λοιπά, για όσα θέματα για τη λειτουργία των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α` 45), όπως εκάστοτε ισχύουν.

γ. Τα ανωτέρω οριζόμενα στις υποπαρ. α` και β` ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τρέχουσας θητείας των Συμβουλίων.

Άρθρο 4

Τα κατωτέρω έξι (6) Παραρτήματα ακολουθούν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

1. Παράρτημα Ι: Αίτηση Υποψηφιότητας

2. Παράρτημα ΙΙ.: Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου

3. Παράρτημα ΙΙΙ.: Υπεύθυνη Δήλωση

Η Υπεύθυνη Δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική, όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45). Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.

4. Παράρτημα IV.: Φύλλο Αξιολόγησης Υποψηφίου

5. Παράρτημα V. : Αποτίμηση Δομημένης Συνέντευξης Υποψηφίου

6. Παράρτημα VI: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίου.

Άρθρο 5

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β΄2922), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Β΄3985), ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 (Β΄1509), ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.03.2018 (Β΄1233), ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ2018/03.07.2018 (Β΄2608, και διόρθωση σφάλματος Β΄3070) και ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ2020/ 03.07.2020 (Β΄2736) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παύει να ισχύει.

2. Οι αποφάσεις ορισμού μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται.

3. Εκκρεμείς, κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, δυνάμει ήδη εκδοθεισών προκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ολοκληρώνονται κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Υποσημειώσεις (9)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!