Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1089758/ΕΞ2023 Τροποποίηση της απόφασης Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών με τίτλους «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής» και «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης»

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1089758/ΕΞ2023

ΦΕΚ B’ 4537/14.07.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τίτλους «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής» και «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, διορθώσεις σφαλμάτων στα Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032) και Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) όμοιων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, της υποπαρ. α’ της παρ. 2, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 19, 24, 26, 27 και 37, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων» (Α’ 108),

ε) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

στ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 42Α, 42Β, 43, 47Β, 48, 76 και 77 αυτής,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, διορθώσεις σφαλμάτων στα Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032).

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 2043) , σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

α) Από 28/01/2022, 05/04/2022, 10/01 και 13/01/2023 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.),

β) από 05/05/2022, 26/05/2022, 03/06/2022, 07/10/2022, 25/01, 27/01/2023 και 21/04/2023 και 19/05/2023 της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου,

γ) από 03/06/2022, 20/09/2022 και 11/10/2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και

δ) από 19/05/2023 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Λ.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 110878 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/27-01-2023 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1135764 ΕΞ 2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ανάληψης υποχρέωσης.

7. Το υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής».

8. Την υπό στοιχεία 69488 ΕΞ2022/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

9. Την από 29/06/2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 44/03-07-2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την ανάγκη σύστασης στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου Αττικής (ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής)» και «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης)», αντίστοιχα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την κεντρικοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. που αφορούν στα θέματα φορολογίας κεφαλαίου, οι οποίες θα διενεργούνται από λιγότερες και ενισχυμένες, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε. και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, λόγω της αύξησης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά δύο Διευθύνσεις, δύο Υποδιευθύνσεις, δεκαεπτά (17) Τμήματα και τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία προκαλείται:

α) δαπάνη ποσού ύψους, περίπου, 186.022 € για το έτος 2023 και ποσού συνολικού ύψους, περίπου, 202.933 € για κάθε ένα επόμενο οικονομικό έτος, σε βάρος των Αποδοχών (Μείζονα Κατηγορία 21 «Παροχές σε Εργαζομένους») του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. (Ειδ. Φορέα 1023-801-0000000),

β) δαπάνη μισθωμάτων ποσού ύψους έως 175.000 € για το έτος 2023 και ποσού συνολικού ύψους έως 350.000 € για κάθε επόμενο οικονομικό έτος μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των Κέντρων Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα βαρύνει τις πιστώσεις για αγορές αγαθών και υπηρεσιών (Μείζονα Κατηγορία 24) του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

γ) δαπάνη φυλάξεων ποσού ύψους έως 33.000 € για το έτος 2023 και ποσού ύψους, περίπου, έως 36.000 € για κάθε ένα επόμενο οικονομικό έτος, σε βάρος των πιστώσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών (Μείζονα Κατηγορία 24) του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

δ) δαπάνη στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. τρέχοντος ή και επόμενου έτους, ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας των αναφερομένων Υπηρεσιών για δαπάνες που σχετίζονται με μεταφορικό έργο, καθώς και για δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, μετεγκατάστασης και λοιπών λειτουργικών εξόδων, το ύψος των οποίων δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών εκτιμώμενου συνολικού ύψους, περίπου, 394.000€ για το τρέχον έτος και 589.000€ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, δύναται να αντιμετωπισθεί εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Α. - Από 29/01/2024:

1) Συνιστούμε, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δύο (2) Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής» και «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης», αντίστοιχα και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή, την κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους και τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι αυτών και οι Προϊστάμενοι ή οι Υπεύθυνοι των οργανικών τους μονάδων.

2) Μεταφέρουμε στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις αρμοδιότητες που αφορούν στις φορολογίες κατοχής ακίνητης περιουσίας, καθώς και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων από τα Τμήματα «Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους» των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και Πλοίων, από τις οποίες μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στις φορολογίες κατοχής ακίνητης περιουσίας.

3) Ανακαθορίζουμε:

α) Τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω της άσκησης εποπτείας και επί των ως άνω Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ.,

β) τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Γ’Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» και «Ε’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γ.Δ.Φ.Λ. και

γ) τις αρμοδιότητες των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις οποίες θα εμπίπτει πλέον και η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται και από τα ΚΕ.Φ.ΟΚ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

4) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, από την ως άνω ημερομηνία, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ι. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα:

1) Αντικαθιστούμε τις περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 42Α «V. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», ως κατωτέρω:

«β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.) (αα) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), οι οποίες εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.Φ.ΟΚ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οποίες είναι οι εξής:

i) Αθηνών

ii) Πειραιώς

iii) Θεσσαλονίκης

iv) Πατρών

ββ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

γγ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

δδ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) (αα) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.):

i) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

ii) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής iii) 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iv) 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

v) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

vi) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης (ββ) Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

γγ) Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.)

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

δδ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

εε) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

iii) Πάτρας

iv) Ηρακλείου.».

2) Στο άρθρο 42Β «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.)» αντικαθιστούμε:

α) Την περ. δ) της υποπαρ. «ΙΙΙ. Τμήμα Γ’Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» της παρ. 3, ως εξής:

«(δ) Η αποστολή δεδομένων μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, μετά από τις δράσεις της Διεύθυνσης, προς τις Δ.Ο.Υ., τα ΚΕ.ΦΟ.Κ., τα ΕΛ.ΚΕ., τη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. και τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για περαιτέρω ενέργειες και η παρακολούθηση της ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων.».

β) Την υποπαρ. «V. Τμήμα Ε’-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της παρ. 3, ως εξής:

«V. Τμήμα Ε’-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

α) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. για τον καθορισμό επιχειρησιακών στόχων των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τμημάτων Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των ΚΕ.ΦΟ.Κ., κατόπιν διαβούλευσης με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε. και η εισήγηση επιχειρησιακού σχεδίου, σύμφωνα με τους εντοπιζόμενους κινδύνους συμμόρφωσης.

β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης του έργου των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τμημάτων Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των ΚΕ.ΦΟ.Κ., ανά τύπο δράσης, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, με την ανάπτυξη κριτηρίων μοριοδότησης (scoring), σύμφωνα με τους εντοπιζόμενους κινδύνους συμμόρφωσης και την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων με την ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. για την επιλογή υποθέσεων συμμόρφωσης, την κατανομή αυτών και την αποστολή τους στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. και στα Τμήματα Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των ΚΕ.ΦΟ.Κ.

δ) Η παρακολούθηση των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τμημάτων Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των ΚΕ.ΦΟ.Κ., για την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου αυτών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

ε) Η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. και τα Τμήματα Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των ΚΕ.ΦΟ.Κ., καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των υποθέσεων συμμόρφωσης που επιλέγονται.

στ) Η ανατροφοδότηση του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης με τα απολογιστικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τμημάτων Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των ΚΕ.ΦΟ.Κ.».

3) Στο άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες» αυτής, αντικαθιστούμε την παρ. 1, ως εξής:

«1.Οι Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών. Επιπρόσθετα, η Φ.Π. Αθηνών εποπτεύει το 1ο, 2ο και 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, καθώς και το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής, η Φ.Π. Πειραιώς εποπτεύει το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και η Φ.Π. Θεσσαλονίκης εποπτεύει το 1ο και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, καθώς και το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης.».

4) Στο άρθρο 47Β «Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)» αυτής, αντικαθιστούμε:

α) Στην παρ. 4 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α’ «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής», αυτού:

αα) Το πρώτο εδάφιο αυτής, ως εξής:

«4.Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής είναι αρμόδιο για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, πλην αυτών που αποκτώνται από το Τμήμα Ειδικών

Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων, είτε κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο τον νόμιμο τίτλο, από τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου και λοιπούς τρίτους.».

αβ) Την υποπερ. (α) της περ. I αυτής, ως εξής:

«(α) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της βεβαίωσης εσόδων, η οποία διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ., το ΚΕ.Φ.ΟΚ., τα ΕΛ.ΚΕ., τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., Φορείς του δημοσίου και λοιπούς τρίτους φορείς, καθώς και των οίκοθεν βεβαιώσεων.».

αγ) Την υποπερ. (α) της περ. IΙ αυτής, ως εξής: «(α) Η εκκαθάριση των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), που δημιουργούνται από τις Δ.Ο.Υ., τα ΕΛ.ΚΕ., το ΚΕ.Φ.ΟΚ., τις αρμόδιες αρχές, τους λοιπούς τρίτους καθώς και από το ίδιο το ΚΕ.Β.ΕΙΣ., όταν πρόκειται για επιστροφές και διαγραφές εσόδων που έχουν βεβαιωθεί οίκοθεν μετά την είσπραξή τους.».

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’ «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης», αυτού, ως εξής:

«4. Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.Φ.ΟΚ. Θεσσαλονίκης και από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων, είτε κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο τον νόμιμο τίτλο, από τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου και λοιπούς τρίτους.».

5) Προσθέτουμε νέο άρθρο 47Γ, το οποίο έπεται του άρθρου 47Β «Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)», ως εξής:

«Άρθρο 47Γ

Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.)

1.Τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης και ο επιχειρησιακός τους στόχος είναι η κεντρικοποιημένη φορολογική απεικόνιση, η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, καθώς και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, ως προς τα θέματα φορολογιών κεφαλαίου, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

2.Τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. ασκούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

α) Στο ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα όλων των Δ.Ο.Υ. της ίδιας Περιφέρειας, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Στο ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα όλων των Δ.Ο.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.Κάθε ΚΕ.ΦΟ.Κ. έχει αρμοδιότητα σε θέματα φορολογιών κεφαλαίου που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας. Επίσης, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιώς, Πλοίων, καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής, και το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

4.Ι. Το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία τα δύο (2) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων, αντίστοιχα, ως κατωτέρω:

Α.Υποδιεύθυνση Α’ - Φορολογίας Μεταβίβασης Περιουσίας

α) Τμήματα Α1’και Α2’Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων

β) Τμήματα Α3’έως Α6’Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών Από Τυχερά Παίγνια

γ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για Θέματα Φορολογίας Μεταβίβασης Περιουσίας

Β.Υποδιεύθυνση Β’Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων

α) Τμήματα Β1’έως Β3’Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων

β) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για Θέματα Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων

Γ. -Αυτοτελή Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

β) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης.

ΙΙ. Το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων

β) Τμήματα Β1’και Β2’ - Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών Από Τυχερά Παίγνια

γ) Τμήμα Γ’ - Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων

δ) Τμήμα Δ’Νομικής Υποστήριξης

ε) Τμήμα Ε’Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης

στ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για Θέματα Φορολογίας Μεταβίβασης Περιουσίας και Κατοχής Ακινήτων.

5.Οι αρμοδιότητες των ΚΕ.ΦΟ.Κ. κατανέμονται στις οργανικές μονάδες αυτών, ως ακολούθως:

I. Τμήματα Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων

Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων, ως προς την εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας, καθώς και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

Ειδικότερα:

α) Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων.

β) Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης. (γ) Ο προσδιορισμός προσωρινής αξίας για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.

δ) Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245).

ε) Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού.

στ) Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές Υπηρεσίες.

II. Τμήματα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών Από Τυχερά Παίγνια

Αρμοδιότητες ίδιες με των Τμημάτων Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, κατά το μέρος που αφορούν στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.

Επιπλέον:

α) Ο έλεγχος παθητικού.

β) Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 112 του ν. 2961/2001 (Α’ 266).

III. Τμήματα Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων

Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων, ως προς την εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας, καθώς και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

Ειδικότερα:

α) Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων και αιτήσεων (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.

β) Η σύνθεση δηλώσεων, η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.

γ) Ο έλεγχος τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.

δ) Ο έλεγχος των παραστατικών κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).

ε) Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

στ) Η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.

ζ) Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες.

IV. Τμήματα Νομικής Υποστήριξης

α) Η υποστήριξη της Υπηρεσίας επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εξέταση των φορολογικών υποθέσεων.

β) H νομική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.Κ. για αντικρούσεις ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών, λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων που ασκούνται από φορολογούμενους κατά πράξεων που εκδίδονται από αυτό, η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά πρωτοβάθμιας απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, η άσκηση ή η υποβολή αίτησης προς το Ν.Σ.Κ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων εκ μέρους του Δημοσίου, αναφορικά με τις εκδιδόμενες από το ΚΕ.ΦΟ.Κ. πράξεις και εν γένει η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας ενώπιον των δικαστηρίων.

γ) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έπειτα από άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων του ΚΕ.ΦΟ.Κ., καθώς και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν άσκησης προσφυγών, ενδίκων μέσων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων.

δ) Η σύνταξη ερωτημάτων προς τις επιτελικές Υπηρεσίες, κατά το χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.Κ. (ε) Η έγγραφη παροχή απαντήσεων και πληροφοριών επί νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε ερωτήματα φορολογουμένων σχετικά με φορολογικές τους υποθέσεις, αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.Κ.

V. Τμήματα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης

α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.Κ., καθώς και η μηχανογραφική υποστήριξη αυτού, σε θέματα ηλεκτρονικών εφαρμογών και εξοπλισμού.

β) Η δημιουργία, η τήρηση και η επικαιροποίηση στατιστικών στοιχείων για τη γενική εικόνα του φορολογουμένου ή των υποθέσεων της Υπηρεσίας και η υποβολή αναφορών στην οικεία Φορολογική Περιφέρεια.

γ) Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του ΚΕ.ΦΟ.Κ., η διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών του σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια αυτών, τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεών της.

δ) Η τήρηση και η παρακολούθηση του μητρώου παγίων της υπηρεσίας.

ε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων του ΚΕ.ΦΟ.Κ. και η υποβολή προτάσεων για διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων μαζί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ. και με άλλες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

στ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Αυτοτελών Γραφείων Εξυπηρέτησης, η παρακολούθηση, η μέτρηση και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσόμενους με το ΚΕ.Φ.ΟΚ. για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών.

VI. α) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για Θέματα Φορολογίας Μεταβίβασης Περιουσίας

Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα φορολογίας μεταβίβασης περιουσίας, αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής.

β) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για Θέματα Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων

Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων, αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για Θέματα Φορολογίας Μεταβίβασης Περιουσίας και Κατοχής Ακινήτων Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα φορολογίας μεταβίβασης περιουσίας και κατοχής ακινήτων, αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης.

6.Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών Από Τυχερά Παίγνια και Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων ανήκει, κατά λόγο αρμοδιότητας, η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΚΕ.ΦΟ.Κ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.».

6) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αντικαθιστούμε:

α) Την υποπερ. I της περ. iii «Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως» της υποπαρ. Α’ της παρ. 6 αυτού, ως εξής:

«I. Τμήμα Α’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες με α/α (α) έως και (δ) και (στ) του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων, ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών κατοχής ακινήτων, καθώς και των φορολογιών κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων.

β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

γ) Η διαχείριση προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και ενδίκων μέσων, κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται από τις ίδιες, καθώς και η παρακολούθηση και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για τις προαναφερθείσες πράξεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων για το Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής αυτής.

δ) Η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από τη Δ.Ο.Υ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.».

β) Στην υποπαρ. Β’ της παρ. 6 αυτού:

βα) το πρώτο εδάφιο της περ. (β) αυτής, ως εξής: «(β) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ., των ΕΛ.ΚΕ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και των ΚΕ.Φ.ΟΚ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γ.Ε.Φ., είναι οι κατωτέρω:».

ββ) το στοιχείο vi) της υποπερ. αα) της περ. (β) αυτής, ως εξής:

«vi) ενδικοφανών προσφυγών και η διαβίβασή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ. Α’ και Α2 Τάξεως ή στο οικείο ΕΛ.ΚΕ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ.».

βγ) την περ. (ε) αυτής, ως εξής:

«(ε) Οι υπάλληλοι των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως, καθώς και των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς (Α1 τάξεως) τις αιτήσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των ΕΛ.ΚΕ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και των ΚΕ.Φ.ΟΚ. θα τα αποστέλλουν απευθείας στις ως άνω Υπηρεσίες.».

7) Στο άρθρο 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών» αυτής, αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α’, ως εξής: «3. στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), στα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ τάξεως, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.».

8) Στην υποπαρ. 8 της παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» προσθέτουμε:

α) Στην περ. I αυτής, νέα υποπερ. δ1), η οποία έπεται της υποπερ. δ), ως εξής:

«δ1) στα Τμήματα, καθώς και στα Αυτοτελή Γραφεία των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης αυτών.».

β) Στην περ. II αυτής, νέα υποπερ. ζ), η οποία έπεται της υποπερ. στ), ως εξής:

«ζ) στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και στο Τμήμα Δ’Νομικής Υποστήριξης του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης».

ΙΙ. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023, με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012), ως εξής:

α) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως εξής:

β) Με νεότερη απόφαση θα ανακαθορισθούν οι οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Γ. Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, διορθώσεις σφαλμάτων στα Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032), ως κατωτέρω:

α) Στον πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ αυτής και ειδικότερα:

αα) Στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Αθηνών, κάτω από τη γραμμή που αφορά στο «2ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (2ο ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)», προσθέτουμε μία νέα γραμμή για την Υπηρεσία Φορολογικού Αντικειμένου «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής», ως εξής:

ββ) Στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Θεσσαλονίκης, κάτω από τη γραμμή που αφορά στο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης», προσθέτουμε μία νέα γραμμή για την Υπηρεσία Φορολογικού Αντικειμένου «Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης», ως εξής: Δ.

1) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν στην παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και στην εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών κατοχής ακινήτων καθώς και των φορολογιών κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, νοούνται, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, αντίστοιχα.

2) Με πράξη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξης των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που είναι τοποθετημένοι στα ΠΘΕ «ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Φ.Α.Π», «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Φ.Α.Π.», «ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» και «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» μετακινούνται στα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός του ίδιου νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3) Κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι εκκρεμείς υποθέσεις των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα φορολογιών κατοχής ακινήτων καθώς και φορολογιών κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, περιέρχονται στα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, αντίστοιχα, από τα οποία και διεκπεραιώνονται. Ως εκκρεμείς υποθέσεις θεωρούνται οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις ή εκκρεμούν ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, καθώς, επίσης, οι υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με αναβολή φορολογίας.

4) Τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις, κατά τα οριζόμενα στην περ. 3 της παρούσας παραγράφου, εκκρεμείς υποθέσεις περιέρχονται στα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στις φορολογίες κατοχής ακινήτων, καθώς και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Ε.Τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιούν στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’ 108), κατ’ εφαρμογή των ειδικότερων οδηγιών που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, για όλες τις άλλες σφραγίδες που θα χρησιμοποιούνται από τα ΚΕ.ΦΟ.Κ., ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του ως άνω εγγράφου.

ΣΤ.Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους και των οποίων οι σχετικές αρμοδιότητες μεταφέρονται στα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη Υπηρεσία ή Φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ., προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Δ.Ο.Υ., από τις οποίες αποσπώνται οι αρμοδιότητες που αφορούν στις φορολογίες κατοχής ακινήτων, καθώς και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Ζ.1) Κατά τα λοιπά ισχύουν:

α) Οι υπό στοιχεία κατωτέρω αποφάσεις:

αα) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738),

αβ) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) και

αγ) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, διορθώσεις σφαλμάτων στα Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032).

β) Η υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β’ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!