Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Α. 1028/2023 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021

Αριθμ. Α. 1028

ΦΕΚ Β 1676/20.03.2023

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Το άρθρο 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκτασή της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116)

γ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

δ) Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 14.

2. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του ΟΟΣΑ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) βλ. http://www. oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/ members/) σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings) βλ.http://www.oecd. org/tax/transparency/exchanget-of-information-on/ request/ratings/στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Τον από 11.07.22 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της («Jurisdictions
Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistamnce in Tax Matters» βλ. https://www.oecd.org/tax/ exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf).

4. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπό στοιχεία Δ.Δ. ΦΟΣ Β 1033606 ΕΞ/13-03-2023 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2021, είναι τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
1 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten
2 Αϊτή Haiti
3 Ακτή Ελεφαντοστού Cote d' Ivoire
4 Αλγερία Algeria
5 Ανγκουίλα Anguilla
6 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda
7 Βανουάτου Vanuatu
8 Βασίλειο του Λεσότο Kingdom of Lesotho
9 Βιετνάμ Vietnam
10 Γ καμπόν Gabon
11 Γκάνα Ghana
12 Γουιάνα Guyana
13 Γουινέα Guinea
14 Γουατεμάλα Guatemala
15 Εσουατίνι (έως 30-06-2021) Eswatini
16 Ιορδανία (έως 30-11-2021) Jordan
17 ΚαΖαχστάν Kazahstan
18 ΚαμπότΖη Cambodia
19 Λευκορωσία Belarus
20 Κονγκό (Δημοκρατία του) Congo (Rep. of)
21 Λιβερία Liberia
22 Μαδαγασκάρη Madagascar
23 Μαλδίβες Maldives
24 Μάλι Mali
25 Μαυριτανία (έως 31-07-2021) Mauritania
26 Μπαρμπάντος Barbados
27 Μπενίν Benin
28 Μποτσουάνα Botswana
29 Μπουρκίνα Φάσο Burkina Faso
30 Ναμίμπια (έως 31-03-2021) Namibia
31 Νίγηρας Niger
32 Ντομίνικα Dominica
33 Ονδούρα Honduras
34 Παλάου Palau
35 Παναμάς Panama
36 Παπούα Νέα Γουινέα Papua New Guinea
37 Παραγουάη (έως 31-10-2021) Paraguay
38 Ρουάντα Rwanda
39 Σεϋχέλλες Seychelles
40 Ταϋλάνδη Thailand
41 ΤανΖανία Tanzania
42 Τόγκο Togo
43 Τρινιδάδ και Τομπάγκο Trinidad and Tobago
44 ΤΖιμπουτί Djibouti
45 Τσάντ Chad
46 Φιλιππίνες Philippines

2. Από τον συνδυασμό των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και του ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Διάστημα εντός του 2021 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος
1 Εσουατίνι Eswatini 1.1.2021 - 30.06.2021
2 Ιορδανία Jordan 1.1.2021 - 30.11.2021
3 Ναμίμπια Namibia 1.1.2021 - 31.03.2021
4 Παραγουάη Paraguay 1.1.2021 - 31.10.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο Υφυπουργός ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!