Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Α. 1160/2023 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2022

Αριθμ. Α. 1160

ΦΕΚ B' 6146/25.10.2023

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2022, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του ίδιου άρθρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013» (Α’ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3 και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Του άρθρου 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκτασή της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 πρωτόκολλο τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116).

γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 14.

2. α) Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία ΥπουργείωνΣύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

β) Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία ΥπουργείουΣύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικούτροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (α’130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του Ο.Ο.Σ.Α. (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes βλ. http:// www.oecd.org/tax/transparency/about-the-globalforum/members/), σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings βλ.http://www.oecd. org/tax/transparency/exchangetof-informationon/ request/ratings/) στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

10. Τον από 22.03.2023 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της («Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters» βλ. https:// www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/ Status_of_convention.pdf).

11. Την υπό στοιχεία ΔΔΦΟΣ Β 1126685 ΕΞ 2023 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2022, είναι τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
1 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten
2 Αϊτή Haiti
3 Ακτή Ελεφαντοστού Cote d’ Ivoire
4 Αλγερία Algeria
5 Αγκόλα Angola
6 Aνγκουίλα Anguilla
7 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda
8 Bανουάτου Vanuatu
9 Βασίλειο του Λεσότο Kingdom of Lesotho
10 Βιετνάμ Vietnam
11 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin islands
12 Γκαμπόν Gabon
13 Γκάνα Ghana
14 Γουϊάνα Guyana
15 Γουϊνέα Guinea
16 Γουατεμάλα Guatemala
17 Καζαχστάν Kazahstan
18 Καμπότζη Cambodia
19 Κονγκό (Δημοκρατία του) Congo (Rep. of)
20 Λευκορωσία Belarus
21 Λιβερία Liberia
22 Μαδαγασκάρη Madagascar
23 Μάλι Mali
24 Μαυριτανία (έως 31.07.2022) Mauritania
25 Μπενίν Benin
26 Μποτσουάνα Botswana
27 Μπουρκίνα Φάσο Burkina Faso
28 Νίγηρας Niger
29 Νικαράγουα Nicaragua
30 Ντομίνικα Dominica
31 Ονδούρα Honduras
32 Παλάου Palau
33 Παναμάς Panama
34 Παπούα Νέα Γουϊνέα Papua New Guinea
35 Ρουάντα (έως 30.11.2022) Rwanda
36 Σεϋχέλλες Seychelles
37 Ταϋλάνδη (έως 31.03.2022) Thailand
38 Τανζανία Tanzania
39 Τόγκο Togo
40 Τρινιδάδ και Τομπάγκο Trinidad and Tobago
41 Τζιμπουτί Djibouti
42 Τσάντ Chad
43 Φιλιππίνες Philippines

2. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και του ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Διάστημα εντός του 2022 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος
1 Μαυριτανία Mauritania 1.1.2022 - 31.07.2022
2 Ρουάντα Rwanda 1.1.2022- 30.11.2022
3 Ταϋλάνδη Thailand 1.1.2022 - 31.03.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!