Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1269/28-12-2011 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1269/28-12-2011

ΦΕΚ 25/Β/17-1-2012

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’/22.8.2011) με τις οποίες συστήνεται Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρμοδιότητα της οποίας θα υπάγονται όλες οι «μεγάλες επιχειρήσεις» που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια.

2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.4002/2011.

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 -ΦΕΚ 84 Α’/26.5.1992), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΘΛ 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β') «περί του ανακαθορισμού των διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβλή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών».

5. Την Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β'/27.9.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

6. Την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (ΦΕΚ 2144 Β') «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

7. Ότι για το έλεγχο ορισμένων επιχειρήσεων, κατά τα οριζόμενα στην αναφερόμενη στην προηγούμενη περίπτωση Απόφαση, αρμοδιότητα έχει πλέον η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θεωρουμένης αυτής για τις εν λόγω επιχειρήσεις ως διάδοχης Αρχής του Δ.Ε.Κ.

8. Την αρ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ B 2792/8.12.2011) Απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92 - ΦΕΚ 84/Α') ισχύουν αναλόγως και για τους επιτηδευματίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» του άρθρου 55 του ν.4002/2011.

2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ.-TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Παντελής Οικονόμου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

ΑΛΚΗΣ
17/02/2012 01:40:19

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ? ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΥ TAXIS ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ? ΟΙ Δ.Ο.Υ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ . ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΟΛ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟ TAXIS ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ . ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛ ?