Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1102/14-7-2005 Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών

ΥΠΟΙΚ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/14-7-2005. ΘΕΜΑ: " Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών ".

Η παρούσα απόφαση καταργείται από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1006/2014
Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1024880/582/ΔΜΒ 9-3-2006 και την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1269/28-12-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 ( ΦΕΚ 154/Α). 2 . Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 όπως ισχύει. 3 . Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 21/12/01 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθ. πρώτο του ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30/Α). 4. Τις Α.Υ.Ο. 1027319/677/0006Β/24-2-98(ΦΕΚ194/Β) και 1027411/842/ΔΜ26-2-98 (ΦΕΚ 193/Β), όπως ισχύουν. 5. Την Α.Υ.Ο. 1068526/2620/ΔΜ/ ΠΟΛ1169/9-6-98 (ΦΕΚ 634/Β), όπως ισχύει. 6. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/ Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 7. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Καταργείται η Α.Υ.Ο. 1068526/2620/ΔΜ/ ΠΟΛ 1169/9-6-98 (ΦΕΚ 634/Β) όπως είχε τροποποιηθεί και ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή από τους υπόχρεους δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών. Αρθρο 1 Δήλωση Εναρξης Εργασιών 1. Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ενωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή. Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση. 2. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο (Μ2) "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου" συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Εναρξη". 3. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων, υποβάλλουν το έντυπο (Μ3) "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου" συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Εναρξη". Η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό. 4. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο (Μ5) "Δήλωση υπό Ιδρυση Επιχείρησης". Στη δήλωση αυτή αναγράφoνται τα στοιχεία της υπό ίδρυση επιχείρησης(φυσικού ή μη φυσικού προσώπου) κατά περίπτωση. Ως επωνυμία του Μη Φυσικού προσώπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης. Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων που αφορούν την υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται με το ίδιο έντυπο, δήλωση μεταβολής. Με την περαίωση των εργασιών της ίδρυσης, υποβάλλεται από τον ιδρυτή δήλωση διακοπής των εργασιών αυτής και ταυτόχρονα δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου κατά περίπτωση. Αρθρο 2 Συνυποβαλλόμενες Δηλώσεις 1. Τα πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής συνυποβάλλουν, με την δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, τις παρακάτω έντυπες δηλώσεις: α) "Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης" (Μ6). Στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλες οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναγραφεί στα έντυπα Μ2 ή Μ3. Ολες οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ισχύουν κάθε φορά. Μία (1) από αυτές δηλώνεται ως κύρια, οι δε λοιπές ως δευτερεύουσες. β) "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου" (Μ7). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα παραπάνω πρόσωπα προκειμένου να δηλώσουν τις σχέσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όπως αυτές αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου. γ) "Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου" (Μ8). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων με την αναγραφή των στοιχείων των μελών τους ή των εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους. δ) "Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης" (Μ9). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, εντολείς φορολογικού εκπροσώπου. ε) "Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού" (Μ10) . Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση (υποκατάστημα, αποθήκη, κ.λ.π.) που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. στ) "Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού" (Μ11). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. ζ) "Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση" (Μ12). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται όταν πραγματοποιούνται πωλήσεις από απόσταση από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος- Μέλος και φορολογούνται στο άλλο Κράτος - Μέλος ( παρ. 5 άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Αρθρο 3 Δικαιολογητικά Τα πρόσωπα της παραγράφου. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου. Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο. 2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου για Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες, μέλη Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, εταίρους Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και για μέλη του Δ.Σ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία. 3. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις. 4. Ειδικά στις περιπτώσεις ενάρξεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή επέκτασης του αντικειμένου δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. η σχετική άδεια διαμονής για εργασία, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους. Η ίδια άδεια προσκομίζεται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.)και για τον ορισμό τους ως διαχειριστών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων. Αρθρο 4 Λοιπά δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: Το καταστατικό και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση της Εταιρείας. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το σχετικό ΦΕΚ, αμέσως μετά την κυκλοφορία του .Ειδικά για τις Α.Ε. υποβάλλεται και η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της οικείας Νομαρχίας. "Προκειμένου για ημεδαπές εταιρείες του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005, θα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτός των ανωτέρω και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στο οποίο δημοσιεύεται η εγκριτική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί υπαγωγής τους στις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Στη περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω εγκριτικής απόφασης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την κυκλοφορία του.[1]"

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

TASOS
26/10/2012 21:28:24

Όχι δεν απαιτείται

ΣΑΡΡΗΣ
26/10/2012 15:25:58

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ