Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1169/9-6-1998 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών

Αριθ. 1068526/2620/ΔΜ

ΠΟΛ. 1169/9-6-1998

ΦΕΚ 634/Β/24-6-1998

Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατα την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1102/2005.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 29 Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125/Α/86) όπως ισχύει και β) του άρθρου 31 Ν.2515/1997 (ΦΕΚ54Α).

2. Τις ΑΥΟ α) 1027319./677/0006Β/24-2-98 (ΦΕΚ194/Β/3-3-98) και β) 10274 11/842/ ΔΜ/26-2-98 (ΦΕΚ 193/Β/3-3-98)

3. Την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Μητρώου στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) στις ΔΟΥ, με πρώτη τη ΔΟΥ Μοσχάτου από 3-3-1998.

4. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4-10-1996 (ΦΕΚ 922/Β/96) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δενπροκα-λείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου με την περιστολή της φοροδιαφυγής, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή από τους υπόχρεους δηλώσεων έναρξης,'μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Άρθρο 1

Δήλωση Εναρξης Εργασιών

1. Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ενωση Προσώπων, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 29 Ν. 1642/86 όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών πριν από την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Εξαιρείται η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη.

2. Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων , αν δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή , μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση.

3. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα, υποβάλλουν το έντυπο (M2) «Δήλωση Εναρξης /Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Εναρξη».

4. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων, υποβάλλουν το έντυπο (M3) «Δήλωση Εναρξης /Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Εναρξη».

Η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφεται επί του ε-ντύπουτης δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται και στο καταστατικό. Η επωνυμία επιχειρήσεων δύναται να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

5. Ο ιδρυτής ατομικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου, υποβάλλει το έντυπο (Μ5) «Δήλωση υπό Ιδρυση Επιχείρησης». Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ως επωνυμία το ονοματεπώνυμο του ιδρυτή ή η επωνυμία του ιδρυτή, καθώς και η υπό ίδρυση επιχείρηση.

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων που αφορούν την υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται με το ίδιο έντυπο, δήλωση μεταβολής.

Με την περαίωση των εργασιών της ίδρυσης, υποβάλλεται από τον ιδρυτή δήλωση διακοπής των εργασιών αυτής και ταυτόχρονα δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου κατά περίπτωση.

Αρθρο 2

Συνυποβαλλόμενες Δηλώσεις

1. Από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, και οι παρακάτω έντυπες δηλώσεις:

α) «Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης» (Μ6). Στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλες οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναγραφεί στα έντυπα Μ2ή M3.

Ολες οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τους Κωδικούς Δραστηριότητας, όπως ισχύουν κάθε φορά,Μία (1) από αυτές δηλώνεται ως κύρια , οι δε λοιπές ως δευτερεύουσες.

β) «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» (Μ7), Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα παραπάνω πρόσωπα προ-κειμένου να δηλώσουν τον/την σύζυγο καθώς και τις σχέσεις τους, που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όπως αυτές αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου.

γ) «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» (Μ8). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων με την αναγραφή των στοιχείων των μελών τους ή των εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους.

δ) «Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού» (Μ 10). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση (υποκατάστημα,αποθήκη, κ.λ.π.),που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, ε) «Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού»(Μ 11). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση, που βρίσκεται εκτός της ελληνικης επικράτειας.

στ) «Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση»(Μ 12). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται όταν πραγματοποιούνται πωλή-σεις από απόσταση από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος -Μέλος και φορολογούνται στο άλλο Κράτος - Μέλος (παρ.5 άρθρου 11 Ν. 1642/86),

2. Ολες οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται εις α-πλούνκαι επέχουνθέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

Αρθρο 3

Δικαιολογητικά

"(1) Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται με ευθύνη τους στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών :"

1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν 1599/86 δωρεάν παραχώρησης χώρου. Τα παραπάνω συμφωνητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

Γιάτις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού μίσθωσης όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, κατ' αναλογία των αναφερόμενων στα προηγούμενα εδάφια.

2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα προκειμένου για Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιριών ή μελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, ή των μελών του Δ.Σ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο όπου απαιτεί-ται από σχετικές διατάξεις.

4. "(2) Ειδικά στις περιπτώσεις ενάρξεων αλλοδαπών, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. άδεια παραμονής και εργασίας τους, με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επίσης οι ίδιες άδειες προσκομίζονται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) και τον ορισμό τους ως διαχειριστών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων".

Άρθρο 4

Λοιπά δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων

"(3) Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης /μεταβολής εργασιών πρέπει κατά περίπτωση να κατέχουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται με ευθύνη τους στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών : "

1. Οι Ανώνυμες Εταιρίες, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Μονοπρόσωπες Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση της Εταιρίας σε δύο αντίτυπα και το καταστατικό.

Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της Εταιρίας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί σε δύο αντίτυπα το αχεττκό ΦΕΚ,αμέσως μετά την κυκλοφορία του και ειδικά για τις Α.Ε. η εγκριτική απόφαση της οικείας Νομαρχίας και η ανακοίνωση αυτής.

Επίσης οι Α.Ε. υποβάλλουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το είδος της εργασιακής σχέσης των μελών του.

2. Οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υποβάλλουν καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο, οι Κοινοπραξίες συμφωνητικό των μελών για τη σύστασή τους και οι Αστικές Εταιρίες το οικείο καταστατικό ίδρυσης.

3.Οι Κοινωνίες Αστικού Δικαίου που συστήνονται για συνεκμετάλλευση από συνιδιοκτησία κινητού ή ακινήτου, υποβάλλουν αποδεικτικό συνιδιοκτησίας. Ειδικά για συνεκμετάλλευση αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων και σκαφών, υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας αυτών. Οι Κοινωνίες Κληρονόμων υποβάλλουν, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη προσκομίζεται αυτή με το αποδεικτικό δημοσίευσής της.

Εαν η Κοινωνία Κληρονόμων ασκήσει εμπορική δραστηριότητα με τη συμμετοχή ανηλίκου, συνυποβάλλεται και η απόφαση του δικαστηρίου για τον ορισμό επιτρόπου του ανηλίκου.

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα υποβάλλουν:

Το φύλλο Εφημεοίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελ\άδα σε δύο αντίτυπα.

Εαν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νομαρχίας, αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου ( ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 Ν. 1599/86 από τον πληρεξούσιο, η τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία δηλούται ότι θα προσκο-μισθεί σε δύο αντίτυπα το ΦΕΚ αμέσως υετά την κυκλοφορία του

Πληρεξούσια έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα. υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 στην οποία αναγράφεται η νομική μορφήτης αλλοδαπής εταιρίας και ο αριθμός των μελών ( ειδικά επι προσωπικών εταιριών αναγράφεται η ιδιότητα των μελών) και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου.

5. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθ ιστού ν στην Ελλάδα γραφείο εμποραβιομηχανικής εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67 και του α.ν. 378/68, υποβάλλουν:

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια ίδρυσης γραφείου της αλλοδαπής εταιρίας σε δύο αντίτυπα .

Εαν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται: απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για έγκριση εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα, καθώς και βεβαίωση ότι η εταιρία έχει υπαχθεί ως εμποροβιομηχανική στις διατάξεις του α.ν. 89/67 και του α.ν. 378/68. αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία 9α δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί, σε δύο αντίτυπα, το ΦΕΚ, αμέσως μετα την κυκλοφορία του.

Βεβαίωση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα.

Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/86 στην οποία αναγράφεται η νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρίας και ο αριθμός των μελών της.

Ειδικά επι προσωπικών εταιριών αναγράφεται και η ιδιότητα των μελών.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου.

6. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε Ελληνικά Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν:

Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.

Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρίας καθώς και για τον αριθμό των μελών της.Ειδικά επί προ σωπικών εταιριών αναγράφεται και η ιδιότητα των μελών.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χα>ρας έδρας του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 5

Δήλωση Μεταβολής εργασιών

1. Τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, για οποιαδήποτε μεταβολή όπως, αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, αλλαγής μελών ή εταίρων, πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών, κ.λ.π., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ την αντίστοιχη, κατά περίπτωση, δήλωση μεταβολής εργασιών.

Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής και πάντως πριν από την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε συναλλαγής, εκτός της μίσθωσης ακινήτου, για επαγγελματική στέγη.

2. Τα Φυσικά Πρόσωπα, συμπληρώνουν τη «Δήλωση Εναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» (M2) και τα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων τη «Δήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» (M3), συμπληρώνοντας, αντίστοιχα, το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Μεταβολή».

3. "(4) Με τη δήλωση μεταβολής εργασιών, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται και οι δηλώσεις του άρθρου 2.

Τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται, φυλάσσονται με ευθύνη των υπόχρεων στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών."

4. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια η οποία μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ή μέρος αυτών γνωστοποιείται στη ΔΟΥ με την υποβολή δήλωσης μεταβολής. Γ ια την επαναλειτουργία της επιχείρησης υποβάλλεται επίσης δήλωση μεταβολής, πριν από την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε συναλλαγής.

Θέση σε αδράνεια επιχείρησης πέραν του ενός έτους συνεπάγεται την ακύρωση των στοιχείων Κ.Β.Σ

Επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια μπορεί να υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών της. Ως ημερομηνία όμως διακοπής θεωρείται υποχρεωτικά η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

5. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ολόκληρη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε έτος (εποχικές επιχειρήσεις), δεν εμπίπτουν στις πιό πάνω περιπτώσεις αδράνειας. Οι επιχειρήσεις αυτές δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε με δήλωση έναρξης είτε με δήλωση μεταβολής.

Άρθρο 6

Δήλωση Διακοπής Εργασιών

1.Τα Φυσικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση εργασιών τους το έντυπο «Δήλωση Διακοπής Εργασιών» (Μ4). Τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός μηνός από την οριστική παύση εργασιών τους, που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης τους.

2. Ειδικά για τα Φυσικά Πρόσωπα που η αιτία παύσης εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα στην παραπάνω προθεσμία και σε κάθε περίπτωση πριν από την ενεργό ανάμιξή τους στην επιχείρηση που κληρονομείται.

3. Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα.

Αρθρο 7

Αυτοψία

"(5) Η βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών χορηγείται χωρίς την υποχρεωτική διενέργεια άμεσης αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., οι οποίοι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προβαίνουν σε δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) για την επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών, ύστερα από έλεγχο των οριζομένων στα άρθρα 3 και 4 δικαιολογητι-κών, τα οποία φυλάσσονται από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα."

Αρθρο 8

Λοιπές διατάξεις

1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου εφαρμόζεται η ΑΥΟ 1111374/160/ 2152/0014/26-8-93 (ΠΟΑ. 1281/93), όπως συμπληρώθηκε με την ΑΥΟ 1133485/1095/0015 /16-12-96 (ΠΟΛ 1327/1996).

2. Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποιας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι Α.Ε. των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για τις οποίες αρμόδια είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Α.Ε.


3."(6) Οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών συμπληρώνονται και υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ειδικά στην περίπτωση μεταβολής του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να υποβάλουν τη δήλωση μεταβολής εργασιών και μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ΦΑΞ."

4. ...(7)

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ η αντίστοιχη βεβαίωση.

6. Ειδικά στις περιπτώσεις, που απαιτείται η καταβολή τέλους χαρτοσήμου, οι σχετικές βεβαιώσεις χορηγούνται από τις ΔΟΥ, αφού προηγουμένως καταβληθεί το τέλος χαρτοσήμου, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύαυ-σες διατάξεις.

Ολες οι παραπάνω βεβαιώσεις φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

7. Εκπρόθεσμες δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους υπόκεινται σε έλεγχο, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογώ κής νομοθεσίας, πριν τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης.

8. Οι ΔΟΥ, που δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣΦ- TAXIS θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα έντυπα δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών που χρησιμοποιούν και σήμερα.

9. Ειδικά τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των ΠΔ. 358/96 και 359/96 δύνανται να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, μέχρι 31/12/1998, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τα ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα καθώς και της βεβαίωσης κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή της κάρτας προσωρινής παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Αρθρο 9

Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 Ιουλίου 1998, να δη-μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά, για τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί, πριν την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας {Ο.Π.Σ.Φ.), ισχύει από την ημερομηνία ένταξής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε όπως ισχύει με την Αριθ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:"

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

"4. Ειδικά στις περιπτώσεις των αλλοδαπών φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα παρακάτω:" α) Αδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους για κατοίκους χωρων εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης οι ίδιες άδειες απαιτούνται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) ή ορισμού τους ως διαχειριστών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων. β) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, για κατοίκους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
"Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων συνυποβάλλουν, κατά περίπτωση και τα παρακάτω λοιπά δικαιολογητικά:"

4. Η παρ. 3 του άρθρου 5 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "3. Με τη δήλωση μεταβολής εργασιών, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται και οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας κατά περίπτωση."

5. Το άρθρο 7 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
"1. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται, με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης,να εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σετρείς (3} εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν αντικειμενικά δυσχερείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής, με τη συμπλήρωση του εντύπου « Ειδική Έκθεση Αυτοψίας» υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στις περιπτώσεις που αρμόδια ΔΟΥ, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής εγκατάστασης είναι άλλη από αυτή στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης· μεταβολής, τότε τον έλεγχο αυτό διενεργεί η ΔΟΥ της επαγγελματικής εγκατάστασης.

2. Η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται κατ' εξαίρεση χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

3. Η ειδική έκθεση αυτοψίας, που θεωρείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ για τη μη διενέργεια αυτής, επισυνάπτεται στη δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικά στοιχείο για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών."

6. Η παρ. 3 του άρθρου 8 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "3. Οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του."

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 καταργήθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1021848/454/ΔΜ/5-3-2003 (ΦΕΚ 319/Β/17-3-2003). Η παράγραφος που καταργήθηκε είχε ως εξής: "4. Κατά την υποβολή δηλώσεων μεταβολής ή διακοπής εργασιών απαιτείται πριν από την σχετική καταχώρηση στο υποσύστημα Μητρώου, η υπογραφή των Προϊσταμέ-νωντων τμημάτων ή γραφείων Ελέγχου, Φορολ. Εισοδήματος, ΚΒΣ, Εμμεσων και Ειδικών Φόρων, ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής και δεν συντρέχει λόγος μη χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!