Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1327/24-12-1996 Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων

Αριθ. 1133485/1095/0015/ΠΟΛ.1327/ΦΕΚ Β` 1146/24.12.96

Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη της περίπτωσης γ` του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α` 84).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ` της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 1111374/9160/0014/ΠΟΛ.1281/26.8.1993 (ΦΕΚ 700Β`/9.9.1993) Α.Υ.Ο.

4. Την αριθ. 1107147/1239/4.10.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β`/7.10.96) "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι υποχρεώσεις των φορολογικών αντιπροσώπων των εγκαταστημένων εκτός Ελλάδος υποκειμένων στο φόρο οι οποίοι ενεργούν φορολογικές πράξεις στο εσωτερικό της χώρας.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, αποφασίζουμε.

Συμπληρώνουμε την Α.Υ.Ο. 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/26.8.1993 (ΦΕΚ 700Β`/9.9.1993).

Αρθρο 1

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση γ1 ως εξής:

"γ. Τηρεί θεωρημένο βιβλίο απογραφών, κατά είδος και ποσότητα, εφόσον ο εντολέας διατηρεί απόθεμα εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Η περιγραφή του είδους γίνεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. με ταυτόχρονη αναγραφή και του κωδικού αριθμού με τον οποίο προσδιορίζεται η ονομασία του είδους στην κοινή ονοματολογία των αγαθών, που περιλαμβάνεται στο ολοκληρωμένο τελωνειακό δασμολόγιο (ΤΑRΙC)".

Αρθρο 2

Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 5 & 6 ως εξής:

"5. Δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του τελικού παραλήπτη στο εσωτερικό της χώρας, για την αξία κτήσης των αγαθών, αποτελεί το Τιμολόγιο του εντολέα και για το φόρο Προστιθέμενης Αξίας το Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής του Φορολογικού αντιπροσώπου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα λαμβανόμενα ή εκδιδόμενα στοιχεία από φορολογικούς αντιπροσώπους, εφόσον οι εκδότες ή λήπτες αυτών είναι εγκαταστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια".

Αρθρο 3

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 31.12.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!