Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1186/1-9-2011 Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-Η

ΦΕΚ 2144 Β'/26.9.2011

ΠΟΛ. 1186/1-9-2011

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180Α').

β) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 2238/1994. γ) Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 2238/1994.

δ) Τις διατάξεις της αριθ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603Β711.7.2011) Απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις.

2. Οι ως άνω επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα όρια που αναφέρονται πιο πάνω για τουλάχιστον τρείς (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις παύουν να θεωρούνται ως Μεγάλες Επιχειρήσεις.

3. Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου των επιχειρήσεων που τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!