Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1217/21-10-2011 Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΑΔΑ: 45Β3Η-3ΜΗ

Φ.Ε.Κ. 2367/Β/25.10.11

Θέμα: Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 6, της παραγράφου 7 καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 180).

2. Του άρθρου 29 Α' του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α' 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 ( Φ.Ε.Κ. Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α'38).

3. Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989(Φ.Ε.Κ. Α'2) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 2343/1995 ( Φ.Ε.Κ. Α' 211).

4. Της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΑ. 1186/1.9. 2011 ( Φ.Ε.Κ. Β' 2144) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

5. Της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 2151) «Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων.

6. Την αριθ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1603/11.7.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων (10.10.2011) δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και αφορούν υποθέσεις οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητά της, διαβιβάζονται στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. μαζί με τους φακέλους των υποθέσεων αυτών, για την ολοκλήρωση των λοιπών διαδικασιών όπου απαιτείται και την παρακολούθηση της πορείας τους.

2. Σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ως άνω Δ.Ο.Υ. έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν έχει ολοκληρωθεί οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών διαβιβάζονται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τον έλεγχο από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. και την μετ' έλεγχο διαδικασία.

3. Τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους ισχύουν αναλόγως και επί των υποθέσεων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Β. Ε. Αθηνών, η οποία από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.2011) καταργείται, και οι υποθέσεις αυτές περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών λόγω μη υπαγωγής τους στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!