Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2061/2022 Οδηγίες για το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου,
Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987413,414
E-Mail : finexcis@aade.gr
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΗΜΕΙΟΥ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ (Α΄) ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΠΟΤΩΝ ΜΕ
ΑΛΚΟΟΛΗ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521 , Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Χατζηγεωργίου,
Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479222, 231
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Ο0Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ

Αθήνα , 12 Αυγούστου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2061

ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών».

ΣΧΕΤ: α) Η υπό στοιχεία Ε. 2038/15-04-2022 εγκύκλιος των υπηρεσιών μας.

β) Η υπό στοιχεία Α. 1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών

Σημείωση: Βλέπε και τη νεότερη εγκ. Ε. 2072/2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2960/2001 (Α'265), της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου» (Β' 4073), η οποία έχει εφαρμογή από 01-08-2022, καθώς και για τη διεξαγωγή των ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 2960/2001, της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν.2969/2001, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Α'281), όπως αυτό καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α 281), τους όρους, τις προϋποθέσεων, τις διαδικασίες και την απόδοση των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, τη διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών και η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 2960/2001, της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν.2969/2001 καθώς και των ρυθμίσεων της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις των άρθρων 27 - 36 του ν.4916/2022 (Α'65) ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ως άνω (α) σχετική εγκύκλιο επήλθαν αλλαγές επί ορισμένων άρθρων του ν.2960/2001 και του ν.2969/2001.

Ειδικότερα, όπως έχει αναφερθεί και στη σχετική (α) εγκύκλιο:

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 27, το άρθρο 82 του ν.2960/2001 αντικαταστάθηκε και από 01-08-2022 στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών εφαρμόζεται νέος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ο οποίος ορίζεται σε 370 € ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης,

β) με τις διατάξεις του άρθρου 34, τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 αναφορικά με τη σφράγιση - αποσφράγιση των αποστακτικών μηχανημάτων με εφαρμογή από 28-03-2022 και

γ) Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 35, τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις της παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου ανωτέρω αναφερόμενου νόμου (ν.2969/2001), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, προστέθηκαν νέες επιτρεπόμενες προς απόσταξη πρώτες ύλες από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα -απόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση - διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν εφαρμογή από 01-08-2022 εκτός της διάταξης της περ. γ'της υποπαρ. 8 της εν λόγω παρ. Ε, η οποία έχει εφαρμογή από 28-03-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων αλλαγών και κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 και της υποπαρ. 12 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 εκδόθηκε η υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β'4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο, στο οποίο καταγράφεται το σύνολο των διαδικασιών για την εφαρμογή των σχετικών - με τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς - διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001.

Η εν λόγω απόφαση αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα. Σχετικός πίνακας με τα περιεχόμενα των άρθρων αυτής παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας.

Πιο συγκεκριμένα και ως προς διατάξεις που χρήζουν οδηγιών, αναφέρονται τα εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (Άρθρα 1 - 2)

Επί του άρθρου 1:

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προβλέπονται οι ορισμοί για συγκεκριμένους όρους που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω απόφαση. Στην εν λόγω διάταξη, μεταξύ των άλλων, γίνεται παραπομπή στην έννοια του (απλού) χάλκινου άμβικα που πρέπει να χρησιμοποιούν [σύμφωνα με την υποπαρ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 και το άρθρο 8 του β.δ. 25-121917 (Α’ 301)] οι διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί. Ειδικότερα όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του β.δ. 25-12-1917, οι εν λόγω άμβικες - που όπως αναφέρεται και στις εν λόγω διατάξεις είναι οι κοινοί άμβικες που συνήθως χρησιμοποιούνταν από το παρελθόν στη χώρα μας - πρέπει να αποτελούνται (μόνο) από τον χάλκινο λέβητα, το κάλυμμα, το τόξο και το ψυγείο ή αυλό. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του β.δ. 25-12-1917 οι εν λόγω άμβικες δεν πρέπει να διαθέτουν προθερμαντήρα ή επιστρεπτικό μηχάνημα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα με την εξαίρεση βεβαίως της πρόβλεψης της υποπαρ. 10 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 για την, κατόπιν ειδικής άδειας από το αρμόδιο Τελωνείο, κατασκευή ειδικής θυρίδας (πορτέλλο) στο λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης ή της χρησιμοποίησης ειδικής ανυψωτικής συσκευής (παλάγκο) για την ανύψωση και ανατροπή του λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερθείσες διατάξεις - όπως, για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση καλυμμάτων μεγάλων διαστάσεων που αυξάνουν ουσιαστικά τη χωρητικότητα του λέβητα, η προσθήκη επιπλέον εξαρτημάτων κάθε είδους στους εν λόγω άμβικες, η χρήση αυτοματισμών κάθε είδους (πχ για την τροφοδοσία της καύσιμης ύλης, για την εκκένωση των υπολειμμάτων της απόσταξης, κλπ), η χρήση ψυκτικών συστημάτων με πολλαπλούς παράλληλους σωλήνες (αυλούς) ή πιάτα, κλπ - έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των εν λόγω αμβίκων και δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Επί του άρθρου 2:

Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της απόφασης (Τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατά λόγο αρμοδιότητας)

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Άρθρα 3-10)

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΜΒΙΚΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΜΒΙΚΩΝ

Επί του άρθρου 3:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής, στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, απλού σχεδιαγράμματος στο οποίο αποτυπώνονται με λεπτομέρεια το ακριβές σχήμα, τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά στοιχεία καθώς και τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο άμβικας χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, ο οποίος χρησιμοποιείται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς. Το εν λόγω σχεδιάγραμμα προσαρτάται στην άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου το εν λόγω σχεδιάγραμμα υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης άμβικα.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η υποβολή του σχεδιαγράμματος αποτελεί νέα υποχρέωση με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 22 παρ. 2 της απόφασης) παρέχεται χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προκειμένου τα πρόσωπα που κατέχουν άμβικες να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές το εν λόγω σχεδιάγραμμα.

2. Επιπλέον με την παρ. 3 προβλέπεται νέα υποχρέωση για την υποβολή στοιχείων αναφορικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του άμβικα, ενώ στην περίπτωση που ειδικότερα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία του τόπου εγκατάστασης, όπως ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός) απαιτείται η υποβολή των γεωγραφικών συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) της τοποθεσίας εγκατάστασης του άμβικα.

3. Στην παρ. 4 προβλέπεται λεπτομερώς η διαδικασία της έκδοσης, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, της βεβαίωσης περί καταλληλότητας του άμβικα για την παραγωγή του προϊόντος απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, διαδικασία στην οποία παραπέμπουν διατάξεις και των επομένων άρθρων της απόφασης, όπου η εν λόγω διαδικασία έχει εφαρμογή [άρθ. 4 παρ. 3(δ), άρθ. 5 παρ. 1(ε), άρθ. 6 παρ. 1(στ)]. Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια Χημική Υπηρεσία θα πρέπει αφού ελέγξει το σχεδιάγραμμα και τα χαρακτηριστικά του άμβικα, να προβεί στην μέτρηση της χωρητικότητας αυτού, καθώς και στον έλεγχο της καταλληλότητας του υλικού κατασκευής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, είτε αναζητώντας από τους επιτηδευματίες πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του άμβικα από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωση με το άρθρο 22 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (στην περίπτωση του χάλκινου άμβικα), είτε κατόπιν δειγματοληψίας υλικού εκ του άμβικα και εργαστηριακής εξέτασης από τη Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών. Στην περίπτωση του πήλινου άμβικα θα πρέπει να αναζητείται η δήλωση συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 6.1, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση της παρ. 6.2, του άρθρου 25 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Υπόδειγμα της βεβαίωσης καταλληλότητας των εν λόγω αμβίκων, για χρήση από τις Χημικές Υπηρεσίες, περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της κοινοποιούμενης απόφασης.

4. Στην παρ. 6 καθορίζονται ρητά οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν χορηγείται βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κατοχής στην οποία αναγράφεται ρητά η απαγόρευση λειτουργίας των αμβίκων. Μέχρι την υλοποίηση στην μηχανογραφική εφαρμογή του ICISnet των απαιτούμενων αλλαγών επί της άδειας κατοχής η απαγόρευση λειτουργίας μη κατάλληλου άμβικα θα αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων της υφιστάμενης άδειας κατοχής.

5. Στην παρ. 7 του εν λόγω άρθρου καθορίζονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας κατοχής.

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση απόκτησης άμβικα λόγω κληρονομιάς (παρ. 7 περ. β του άρθρου 3) είναι:

είτε

το προβλεπόμενο από το άρθρο 1956 του Αστικού Κώδικα κληρονομητήριο, το οποίο αποτελεί πιστοποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμα του προσώπου που τον απόκτησε και την μερίδα που του αναλογεί

είτε

α) σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης:

 • ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου και
 • πιστοποιητικά του αρμόδιου, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της διαθήκης και περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος και

β) σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής:

 • ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου,
 • πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών της οικείας δημοτικής ενότητας/ τοπικής κοινότητας
 • πιστοποιητικά του αρμόδιου, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης διαθήκης και περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος.

Στην περίπτωση που οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός και εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία όλων των συγκληρονόμων ή απόφαση της πλειοψηφίας αυτών ή δικαστική απόφαση σχετικά με το ζήτημα στο όνομα ποιου ή ποιων θα εκδοθεί η άδεια κατοχής, αυτή εκδίδεται στο όνομα όλων των συγκληρονόμων και ο καθένας δύναται να κάνει χρήση του κοινού άμβικα, εφόσον δεν εμποδίζει τη σύγχρηση των λοιπών κληρονόμων.

Επί του άρθρου 8:

Στο σχετικό άρθρο προβλέπεται ρητά ότι η επιτρεπόμενη καύσιμη ύλη για τη θέρμανση των αμβίκων είναι τα καυσόξυλα ενώ παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν αδείας του Τελωνείου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος εγκατάστασης του άμβικα να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και άλλες καύσιμες ύλες όπως πυρηνόξυλο, άλλες ύλες γεωργικής προέλευσης, πέλλετ, υπό την προϋπόθεση της μη χρήσης καυστήρων ή άλλων συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και πετρέλαιου κίνησης, φυσικού αερίου και υγραερίου. Διευκρινίζεται ότι η χρήση του υγραερίου για το σκοπό αυτό προϋποθέτει την τήρηση των προβλεπομένων στην υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ. Τέλος σημειώνεται ότι υφίσταται υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του τηρούμενο από τους κατόχους των αμβίκων ειδικό βιβλίο, μεταξύ άλλων, της χρησιμοποιούμενης καύσιμης ύλης καθώς και ενημέρωσης αυτού σε περίπτωση αλλαγής της (άρθρο 19 της Α.Υ.Ο.).

Επισημαίνεται ότι μέχρι την αλλαγή της άδειας κατοχής στη μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ICISnet τα στοιχεία που αφορούν στην καύσιμη ύλη θα αναγράφονται στο πεδίο παρατηρήσεις.

Επί του άρθρου 10:

Στο άρθρο 10 της απόφασης καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των αμβίκων. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού οι άμβικες είναι διαρκώς σφραγισμένοι και αποσφραγίζονται μόνο για το χρονικό διάστημα, για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια απόσταξης. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ο άμβικας να παραμείνει ασφράγιστος (παρ. 5) εφόσον μεταξύ δύο αδειών απόσταξης μεσολαβεί διάστημα μικρότερο των 7 ημερών.

Υπεύθυνος για τη μη λειτουργία του άμβικα κατά τα χρονικά διαστήματα που παραμένει ασφράγιστος και τα οποία προκύπτουν και από τις εγγραφές στο ειδικό βιβλίο είναι ο κάτοχος αυτού, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Τελωνείο υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι είναι σε γνώση του ότι η λειτουργία του άμβικα κατά το χρόνο που δεν υπάρχει άδεια απόσταξης αποτελεί παράβαση του άρθρου 12 του ν.2969/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001 (ΑΖ265) τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την περ. ια της παρ. 3 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και επισύρει κατάσχεση του άμβικα και των παρανόμως παραχθέντων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

Τέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου η σφράγιση και η αποσφράγιση των αμβίκων διενεργείται από έναν υπάλληλο του αρμόδιου Τελωνείου ορισμένο για το σκοπό αυτό, συντάσσεται δε κατά περίπτωση, πρωτόκολλο σφράγισης ή αποσφράγισης σύμφωνα με τα υποδείγματα 7 και 8 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ (Άρθρα 11-17)

Επί του άρθρου 11:

1. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικασία για την αποστολή της συγκομισθείσας από τους αμπελοκαλλιεργητές ποσότητας σταφυλιών προς επεξεργασία σε οινοποιείο και επιστροφής σε αυτούς των στεμφύλων προκειμένου να λάβουν άδεια απόσταξης.

2. Ανάλογη διαδικασία εφαρμόζεται στην περίπτωση των αμπελοκαλλιεργητών- μελών συνεταιρισμών, οι οποίοι παραδίδουν τη συγκομισθείσα από αυτούς ποσότητα σταφυλιών στο συνεταιρισμό τους, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδει των προϊόντα των μελών του προς επεξεργασία σε οινοποιείο και τα στέμφυλα επιστρέφονται στους παραγωγούς από τα οινοποιεία μέσω του συνεταιρισμού.

Επί του άρθρου 13:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας απόσταξης αποτελεί η προηγούμενη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που αναλογεί στο προϊόν που πρόκειται να παραχθεί.

Για τον σκοπό αυτό ο διήμερος μικρός παραγωγός υποβάλει δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής του ICISnet στο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα είναι εγκατεστημένος ο άμβικας στον οποίο θα διενεργηθεί η απόσταξη ενώ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της ΔΕΦΚ κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης είτε από τον οικείο σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός είτε από τον κάτοχο του άμβικα καθώς και από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της ΔΕΦΚ από τον κάτοχο του άμβικα ή τον από τον οικείο σύλλογο για την έκδοση περισσότερων της μιας αδειών απόσταξης με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος άμβικας.

Δεδομένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται πλέον στα λίτρα άνυδρης αλκοόλης που περιέχονται στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο 82 του ν.2960/2001) προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων κατά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στο στοιχείο α, της παρ.4 του άρθρου 13 αίτησης- δήλωσης (υπόδειγμα 10 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης) καθώς και της δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την μετατροπή της ποσότητας του τελικού παραγόμενου προϊόντος, ήτοι τη μετατροπή της ποσότητας από χιλιόγραμμα σε λίτρα άνυδρα καθώς και σε λίτρα ένυδρα.

Επιπλέον δεδομένων των αλλαγών που έχουν επέλθει όσον αφορά τον τρόπο επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφιστάται η προσοχή στους συναλλασσομένους για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Για τον σκοπό αυτό στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου δίδονται οδηγίες ως προς την συμπλήρωση ορισμένων πεδίων της ΔΕΦΚ, ενώ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) θα αναρτηθεί επικαιροποιημένο εγχειρίδιο με οδηγίες για την Υποβολή της ΔΕΦΚ από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς.

(σχετική διαδρομή: https://www.aade.gr/eDiheiriseis/teloneiakes-yDiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/eidikoi-foroi-katanalosis-efk)

Ωστόσο επισημαίνονται οι κάτωθι βασικές αλλαγές ως προς τη συμπλήρωση ορισμένων βασικών πεδίων της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.:

 • Ενότητα «Βασικά στοιχεία / Συναλλασσόμενοι»

Τα πεδία Υπόχρεος (θέση 2β) και Αντιπρόσωπος - Διασαφιστής (θέση 14) συμπληρώνονται κατά περίπτωση ανάλογα με τα στοιχεία του προσώπου το οποίο υποβάλει το παραστατικό και ορίζεται ως υπόχρεο για την καταβολή του φόρου (ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, ο κάτοχος άμβικα, ο οικείος σύλλογος ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

 • Ενότητα «Βασικά Στοιχεία/ Παραλήπτης»

Η θέση «Συμπληρωματικοί Παραλήπτες» συμπληρώνεται απαρέγκλιτα στην περίπτωση υποβολής μιας Δήλωσης Ε.Φ.Κ. από τον αμβικούχο ή τον οικείο σύλλογο για την έκδοση περισσότερων της μιας αδειών απόσταξης με τα στοιχεία των εκάστοτε διήμερων μικρών αποσταγματοποιών που πρόκειται να λάβουν σχετική άδεια απόσταξης συμπεριλαμβανομένου και του κατόχου του άμβικα στην περίπτωση που πρόκειται και αυτός να λάβει άδεια.

 • Ενότητα «Βασικά Στοιχεία/ Θέσεις Δήλωσης»

Στο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» συμπληρώνεται ο τρόπος πληρωμής του φόρου ( Πληρωμή τοις μετρητοίς - Ηλεκτρονική πληρωμή).

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της υπ αριθ. πρωτ. ΔΤΔ 5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014 (Β'3675) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον ορισμό Κεντρικού Διαχειριστή, όπως ισχύει και την υπ αριθ. πρωτ. ΔΤΔ 5014582 ΕΞ 2015/03-07-2015 εγκύκλιο διαταγή παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του Ε.Φ.Κ.

 • Ενότητα «Στίχοι»

Καταχωρίζονται περισσότεροι του ενός στίχοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν η Δήλωση ΕΦΚ υποβάλλεται από τον ίδιο τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό για την έκδοση άδειας απόσταξης η οποία αφορά τμηματικές αποστάξεις σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα,

β) στην περίπτωση υποβολής της ΔΕΦΚ για την έκδοση περισσότερων της μιας αδειών απόσταξης διαφορετικών διήμερων μικρών αποσταγματοποιών. Είναι ευνόητο ότι στην προκειμένη περίπτωση για τις άδειες απόσταξης με τμηματικές αποστάξεις καταχωρίζονται επίσης ξεχωριστοί στίχοι

γ) στην περίπτωση απόσταξης προϊόντος βάσει άδειας απόσταξης, η οποία θα αφορά τμηματικές αποστάξεις, με διαφορετική περιεκτικότητα σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη και

δ) στην περίπτωση παραγωγής προϊόντος το οποίο προτίθεται να διατεθεί προς κατανάλωση σε διαφορετικό αλκοολικό τίτλο.

Επιπλέον τα κάτωθι πεδία της ενότητας «Στίχοι» συμπληρώνονται ως ακολούθως :

«Σημεία και Αριθμοί» : αναγράφονται οι ώρες συνεχούς απόσταξης για τις οποίες θα εκδοθεί και η σχετική άδεια απόσταξης καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την αποστολή της άδειας απόσταξης.

«Μονάδες φορολόγησης» (Θέση 55): αναγράφονται τα λίτρα άνυδρα που εκτιμάται ότι θα παραχθούν.

«Κωδικός εμπορεύματος Σ.Ο.» : συμπληρώνεται με τον κωδικό taric «2208907800»

«Πρόσθετος Κωδικός Σ.Ο.» συμπληρώνεται με τον κωδικό φορολογίας «1162»

«Περιγραφή Εμπορευμάτων»: αναγράφεται η φράση «Προϊόν απόσταξης διήμερου μικρού αποσταγματοποιού από + πρώτη ύλη π.χ. στέμφυλα, σταφύλια, σύκα κλπ με αλκοολικό τίτλο

.....»

«Καθαρή Μάζα»: συμπληρώνεται με τα λίτρα ένυδρα της ποσότητα του προϊόντος που εκτιμάται πως θα παραχθεί προς διάθεση

«Ατέλεια»: Συμπληρώνεται με τον κωδικό S55 ««Καταβολή Ε.Φ.Κ. προϊόντος απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών / μη καταβολή Φ.Π.Α. κατ’εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 82 του ν.2960/2001.» προκειμένου κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης να μην υπολογίζεται Φ.Π.Α. καθόσον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού.

 • Ενότητα «Στίχοι/Προηγούμενα παραστατικά»

Το πεδίο Ειδικές μνείες συμπληρώνεται με τον κωδικό 2020 «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΦΚ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ» στην περίπτωση που έχει /ουν υποβληθεί ΔΕΦΚ και έχουν ήδη εκδοθεί άδειες απόσταξης με τη χρήση της ίδιας οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής που ο παραγωγός υποβάλλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (τμηματικές αποστάξεις για τις οποίες υποβάλλονται περισσότερες από μία ΔΕΦΚ ). Στο κείμενο του εν λόγω πεδίου συμπληρώνονται τα MRN των σχετικών ΔΕΦΚ.

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 της απόφασης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης

Για το σκοπό αυτό, κατόπιν της απόδοσης MRN στην ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της ΔΕΦΚ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ενέργειες Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Φορέα Δημιουργία συνυποβαλλόμενων αρχείων) υποβάλλονται τα δηλωθέντα στη θέση 44.2 της ΔΕΦΚ δικαιολογητικά.

Στον πίνακα του παραρτήματος iV της παρούσας εγκυκλίου, αναγράφονται οι κωδικοί των υποστηρικτικών δικαιολογητικών με τους οποίους συμπληρώνεται η θέση 44.2 της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. για την περίπτωση αυτή ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Α.1437/20-11-2019 (Β'4443) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, που κοινοποιήθηκε με την υπ αριθ. Ε.2205/24-12-2019 εγκύκλιο διαταγή, η οποία έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΨΜ9346ΜΠ3Ζ-Τ9Ξ.

Εφιστάται η προσοχή για την ακρίβεια των ανωτέρω δικαιολογητικών, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ί της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 (Α'281) στην περίπτωση υποβολής ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης καθώς και ψευδών δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών απόσταξης από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς επιβάλλεται σε αυτούς, καθώς σε όσους εκδίδουν την εν λόγω ψευδή βεβαίωση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001.

Επιπλέον κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων της υπ' αριθ. Α.1437/20-11-2019 (Β' 4443) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ οι εν λόγω επιτηδευματίες υποχρεούνται:

 • Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας απόσταξης δικαιολογητικά για δέκα έτη και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών Αρχών (άρθρο 6 παρ. 1 της Α.1437/20-11-2019) και
 • Να υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (το έντυπο του οποίου συνημμένα αποστέλλεται), αναφορικά με τον τόπο τήρησης του προαναφερόμενου αρχείου (άρθρο 6 παρ. 2 της Α.1437/20-11-2019). Η εν λόγω αίτηση / δήλωση δύναται να συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη Δήλωση ΕΦΚ.

3. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 της απόφασης, η εκδοθείσα άδεια απόσταξης αποστέλλεται υποχρεωτικά στον συναλλασσόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην καρτέλα Στίχοι-Γενικά στοιχεία- Σημεία και αριθμού (θέση 31).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης ΕΦΚ με περισσότερους στίχους προκειμένου για την έκδοση άδειας απόσταξης η οποία αφορά τμηματικές αποστάξεις του ιδίου διήμερου μικρού αποσταγματοποιού σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, μέχρι την υλοποίηση στην μηχανογραφική εφαρμογή του ICISnet των απαιτούμενων αλλαγών επί της άδειας απόσταξης, ανά στίχο θα εκδίδονται διαφορετικές άδειες απόσταξης.

Επιπλέον στην περίπτωση τροποποίησης της άδειας απόσταξης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 της απόφασης και μέχρι την μηχανογραφική υλοποίηση στην εφαρμογή του ICISnet της τροποποιητικής άδειας απόσταξης η σχετική άδεια θα εκδίδεται χειρόγραφα σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 11α του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης.

Επί του άρθρου 14:

Ομοίως για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού και μέχρι την μηχανογραφική υλοποίηση του υποδείγματος 11 α του παραρτήματος ΙΙ « Τροποποίηση άδειας απόσταξης διήμερου μικρού αποσταγματοποιού» η σχετική τροποποιητική άδεια θα εκδίδεται χειρόγραφα.

Επί του άρθρου 15:

Στο εν λόγω άρθρο καθορίζονται οι συντελεστές απόδοσης των πρώτων υλών προκειμένου για τον υπολογισμό της ποσότητας, σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης (λίτρα άνυδρα), του προϊόντος απόσταξης.

Με σκοπό την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις τελωνειακές αρχές προβλέπονται τα εξής:

 • για τον υπολογισμό της ποσότητας (σε χιλιόγραμμα) των στεμφύλων, με την παρ.1 του άρθρου αυτού καθορίζεται ενιαίος συντελεστής απόδοσης 0,35, ο οποίος εφαρμόζεται επί της παραγόμενης ποσότητας (σε χιλιόγραμμα) σταφυλιών, [αντί του προϊσχύοντος εύρους συντελεστών απόδοσης 0,2-0,35 ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή του αμπελιού].
 • Ο συντελεστής απόδοσης των σύκων - απόσυκων καθορίζεται σε 52,14 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα ενεχόμενου σακχάρου (εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων - απόσυκων όπως έχει καθορισθεί, από μακρού χρόνου, βάσει του β.δ. 10-4-1953 «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (Α’ 102) (σχετική η υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος Γ.Χ.Κ.) και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονταν για την απόσταξη των εν λόγω πρώτων υλών από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς.
 • Ο συντελεστής απόδοσης των σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών.

Επί του άρθρου 16:

Με το εν λόγω άρθρο ο χρόνος απόσταξης μιας μεμονωμένης διαδικασίας απόσταξης (καζανιάς) καθορίζεται πλέον σε 3 ώρες, αντί των 3,5 ωρών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'(άρθρα 18-20)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΜΒΙΚΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ

Επί του άρθρου 18:

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού προβλέπεται:

α) η ρητή υποχρέωση της αποθήκευσης και μεταφοράς του παραγόμενου προϊόντος απόσταξης σε κατάλληλους περιέκτες οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σχετική ενωσιακή ή εθνική (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) νομοθεσία σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ειδικότερα οι περιέκτες θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 και την κατά περίπτωση υλικού σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση πλαστικών περιεκτών η συμμόρφωση θα πρέπει να αποδεικνύεται με τη δήλωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 10/2011.

β) νέα υποχρέωση στους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πλέον το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης στον ίδιο αλκοολικό τίτλο με αυτόν που έχει παραχθεί προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και όπως αυτός αναγράφεται στη χορηγούμενη από το αρμόδιο τελωνείο άδεια απόσταξης (αρχική ή τροποποιημένη). Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει και τις αδιάθετες από τις προηγούμενες αποστακτικές περιόδους ποσότητες προϊόντος απόσταξης, οι οποίες δηλώνονται υποχρεωτικά από τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό στην αίτηση δήλωση, του στοιχείου α παρ.4 του άρθρου 13 (υπόδειγμα 10 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης - παρ.4), η οποία συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης.

γ) η υποχρέωση στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης καθώς στις επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη οι οποίες διαθέτουν το προϊόν απόσταξης προς χονδρική και λιανική πώληση, να διαθέτουν το προϊόν αυτό στον αλκοολικό τίτλο που έχει παραχθεί προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και όπως αυτός έχει αναγραφεί στα εκδιδόμενα από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα, βάσει του ν.4308/2014, λογιστικά στοιχεία ή στα εκδιδόμενα από τον αγοραστή λογιστικά στοιχεία στην περίπτωση διάθεσης του προϊόντος από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.4308/2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, σύμφωνα με την περ. γΖ της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 υποχρεούνται να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται με ευκρινείς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Στην εν λόγω πινακίδα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11) της υπαρ. 91354/2017 « (Β' 2983.) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) πρέπει επιπλέον να αναγράφονται η νόμιμη ονομασία του προϊόντος ήτοι «προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών» (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2969/2001) καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Όπως προβλέπεται στο τέταρτο και στο πέμπτο εδάφιο της περ. γΖ της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, η νόμιμη ονομασία, για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους καταναλωτές, μπορεί να ακολουθείται από την κοινή ονομασία (fancy name), κατά την έννοια του καν. (ΕΕ) 1169/2011, «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων». Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αναφερθεί και στο (α) σχετικό, έχει δοθεί εκ νέου στους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς η δυνατότητα διάθεσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη με σκοπό τη χονδρική πώληση από αυτές του εν λόγω προϊόντος, πέραν της λιανικής πώλησης (περ. γΖ της υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001,).

Επί των άρθρων 19 και 20:

Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν οι κάτοχοι των αμβίκων, αλλά και οι διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί, συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωσή τους για την τήρηση - στους χώρους παραγωγής του προϊόντος απόσταξης (για τους κατόχους των αμβίκων) και στους χώρους αποθήκευσης του προϊόντος απόσταξης με σκοπό τη διάθεσή του στα σημεία τελικής κατανάλωσης - των όρων του καν.(ΕΚ) 852/2004 και ειδικότερα των Κεφαλαίων ΙΙΙ, V, VI, VII, VIII και IX του Παραρτήματος ΙΙ αυτού.

Ενδεικτικά αλλά όχι εξαντλητικά αναφέρονται οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό, αναφορικά με τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης του προϊόντος απόσταξης, την ύπαρξη επαρκούς παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τον επαρκή καθαρισμό του άμβικα μετά από τη χρησιμοποίησή του και την εγκατάστασή του κατά τρόπο που να επιτρέπει την καθαριότητα των πέριξ χώρων, την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και την τήρηση υψηλού βαθμού ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται στους εν λόγω χώρους,

Για τη διαπίστωση της τήρησης των σχετικών απαιτήσεων καν.(ΕΚ) 852/2004 οι κατά τόπους αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης του εν λόγω προϊόντος κατά τους οποίους δύνανται να λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, δείγματα νερού από την παροχή που χρησιμοποιείται για το προϊόν απόσταξης προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (άρθρα 21 - 24)

ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επί του άρθρου 21:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του εν λόγω άρθρου, η μη τήρηση της κοινοποιούμενης απόφασης αποτελεί παράβαση που τιμωρείται με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις του ν.2969/2001 και του ν.2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ίδιου νόμου.

Επί του άρθρου 22:

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7, του ν. 2969/2001 η χωρητικότητα των αμβίκων οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του καθεστώτος των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 130 λίτρων.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα υφίστανται περιπτώσεις κατοχής και λειτουργίας αμβίκων με χωρητικότητα ανώτερη του προαναφερόμενου ορίου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 παρέχεται μεταβατική περίοδο δύο ετών για την δια επισκευής τους μείωση της χωρητικότητάς τους. Ως εκ τούτου εντός του ως άνω παρεχόμενου μεταβατικού χρονικού διαστήματος των δύο ετών, προκειμένου για τη χρήση των εν λόγω αμβίκων, ο κάτοχος τέτοιου άμβικα θα πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (Β'95), στην οποία θα δηλώνει ότι η χρήση του άμβικα που κατέχει θα πραγματοποιείται με την πλήρωση αυτού μέχρι του ορίου που καθορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 16 της εν λόγω απόφασης ήτοι με 130 x77% = 100 κιλά πρώτη ύλη.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, στα πρόσωπα τα οποία κατέχουν νομίμως άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων παρέχεται χρονικό διάστημα ενός έτους για την υποβολή στις αρμόδιες αρχές του προβλεπόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης σχεδιαγράμματος.

ΣΤ. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω καθεστώς (κάτοχοι αμβίκων και διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί) και την πιστή τήρηση όσων διαλαμβάνονται σε αυτές καθώς και την κοινοποίηση τόσο της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β' 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όσο και της παρούσας στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της περιοχής χωρικής τους αρμοδιότητας προς ενημέρωση και από πλευράς τους των ως συναλλασσομένων.

Οι Χημικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα και με τις οδηγίες για τις επιμέρους διατάξεις αυτής που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο. Για το σκοπό αυτό, οι Χημικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων,οι οποίοι διενεργούνται από κοινού με τις Τελωνειακές αρχές, θα πρέπει να προβαίνουν, μεταξύ των άλλων, σε ελέγχους στους χώρους παραγωγής του προϊόντος απόσταξης διημέρων μικρών αποσταγματοποιών, καθώς και στη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων των πρώτων υλών ή του προϊόντος, όταν κρίνεται απαραίτητο από το συνολικό έλεγχο.

Τέλος, για τη διευκόλυνση τόσο των αρμοδίων, για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β' 4073) Α.Υ.Ο., υπηρεσιών όσο και των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών, τα υποδείγματα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της εν λόγω απόφασης αποστέλλονται σε επεξεργάσιμη μορφή καθώς και ένα πρότυπο υπόδειγμα των προβλεπόμενων για την εφαρμογή αυτής αιτήσεων.

Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Δ/νση Ε.Φ.Κ. & ΦΠΑ Εισηγητής Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
       
Μ. Ανδρούτσου Ε. Κερασιώτη Χρ. Λάμπρου Κ. Μουρτίδης
Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων Εισηγητής Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
       
Σ. Χατζηγεωργίου Στ. Καραγιάννης Δ. Στεφανίτση Σ. Ζήση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!