Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/40/2021 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας.

Αριθμ. 30/003/000/40

ΦΕΚ B’ 103/18.01.2021

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. Ε2 του άρθρου 7 του ν. 2969/ 2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/ 2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα εκείνες του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και Β΄ 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών ’’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών’’» (Β’ 3317) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Το υπ’ αρ. 17962/18-09-2020 έγγραφο του Τελωνείου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αρ. 8654/ 14-09-2019 έγγραφο του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων του εν λόγω Δήμου για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 30/052/000/2829/01-12-2020 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου και εξέτασης από την εν λόγω Χ.Υ., είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.

10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4883/23-12-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2020-2021, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ)110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ)110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπ’ όψη το ενεχόμενο, στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα, σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), όπως θα προσδιορισθεί από την Χ.Υ. Λάρισας.

III. Ως συντελεστής απόδοσης σε αλκοόλη να ληφθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος του ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!