Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2205/2019 Κοινοποίηση της με αρ.Α.1437/20-11-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β΄/312-2019Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄
2.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Προγουλάκη, Α. Σερέπα,
Σ. Νικόπουλος, Α. Μελανίτου,
Β.Τερζής, Ε. Μυλωνά,
Τηλέφωνο:2106987419-411-404-462-407-503
Fax:210 6987424
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24/12/2019

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2205

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της με αρ.Α.1437/20-11-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β΄/312-2019Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου»

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή η αριθμ. Α.1437/20-11-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4443/Β΄/3-12-2019, έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7 και ισχύει από την 01.01.2020. Με την εν λόγω Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθιερώνεται στο πλαίσιο επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού των τελωνειακών διαδικασιών, η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) εγγράφων, για τη βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Τέλους Ταξινόμησης, του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων και επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος και ο τόπος τήρησης των εν λόγω υποστηρικτικών εγγράφων σε αρχείο.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ο σκοπός, ο οποίος είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών στην Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων και ο ορισμός του τόπου και τρόπου τήρησης αρχείου. Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (δηλώνονται στο πεδίο 44.2 της Δ.Ε.Φ.Κ.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή της από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και στις περιπτώσεις διόρθωσης ή ακύρωσης αυτής (π.χ. άρθρο 130, ν.2960/2001). Διευκρινίζεται ότι η ως άνω διόρθωση ή ακύρωση της Δ.Ε.Φ.Κ. δεν σχετίζεται με την κατάσταση (status) του εν λόγω παραστατικού στο ICISnet, πριν την δρομολόγησή του προς έλεγχο/πληρωμή.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων. Ειδικότερα, τα υποστηρικτικά έγγραφα συνυποβάλλονται σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικά αμέσως με την απόδοση του MRN στη Δ.Ε.Φ.Κ., ανεξάρτητα από τον βαθμό επικινδυνότητας που προσδίδεται από την Ανάλυση Κινδύνου (π.χ. κατά δήλωση Δ.Ε.Φ.Κ.).

Σημειώνεται, ότι τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. (ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ενέργειες → Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Φορέα → Δημιουργία συνυποβαλλόμενων αρχείων).

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προβλέπεται, πέραν της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών στη Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων και η φυσική προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων στην πρωτότυπη (αυθεντική) μορφή τους σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και στις περιπτώσεις:

α) φυσικού ελέγχου,

β) ελέγχου εγγράφων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και

γ) εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Με το άρθρο 4, προβλέπεται εφεδρική διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που είτε το υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης είτε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet, τίθενται εκτός λειτουργίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση που το υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης είναι εκτός λειτουργίας εφαρμόζονται οι οδηγίες που παρασχέθηκαν στην ενότητα «VII. ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» της αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013/28-11-2013 Ε.Δ.Υ.Ο. και συγκεκριμένα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία κατάθεσης της Δ.Ε.Φ.Κ. με τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα, σε φυσική μορφή, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην περίπτωση που μόνο η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων είναι εκτός λειτουργίας, αποστέλλονται από τον υπόχρεο τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), αναφέροντας επί του σχετικού διαβιβαστικού το MRN της αντίστοιχης Δ.Ε.Φ.Κ. (επί της οποίας είναι επισυναπτόμενα) καθώς και το πλήθος και το είδος αυτών. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων, τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα υποβάλλονται υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά.

Στο άρθρο 5 της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται, ότι, στις περιπτώσεις που διενεργείται φυσικός έλεγχος ή έλεγχος εγγράφων, ο αρμόδιος για τον έλεγχο υπάλληλος οφείλει να διαπιστώνει ότι τα δηλούμενα δικαιολογητικά στην θέση 44.2 της Δ.Ε.Φ.Κ. έχουν πράγματι συνυποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής. Σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους, η διαδικασία της βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων αναστέλλεται και το παραστατικό παραμένει σε εκκρεμότητα. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 καθορίζεται ο τρόπος και τόπος τήρησης των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων σε αρχείο καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις της Τελωνειακής Αρχής. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. τηρεί σε φυσικό αρχείο τα υποστηρικτικά έγγραφα για δέκα έτη και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που υποστηρικτικά έγγραφα προσκομίζονται μεν στη Τελωνειακή Αρχή σε πρωτότυπη μορφή, ωστόσο στη συνέχεια απαιτείται η παράδοσή τους σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία, φυλάσσεται από τον υπόχρεο, αντίγραφο αυτών στο αρχείο του (π.χ. πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας μεταχειρισμένου οχήματος που προσκομίζεται κατά τον τελωνισμό στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και στη συνέχεια απαιτείται η παράδοσή της στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών).

Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. δηλώνει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή η οποία και χορηγεί σχετική έγκριση, με ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ του:  τον τόπο τήρησης του αρχείου του που δύναται να είναι η έδρα του ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος,  την κατόπιν εξουσιοδότησης ανάληψη υποχρέωσης τήρησης αρχείου από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο.

Επιπλέον δηλώνεται ότι:

α) τα αναφερόμενα επί της ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ στοιχεία είναι αληθή,

β) σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δηλούμενων στοιχείων άμεσα θα πραγματοποιηθεί έγγραφη ενημέρωση της Τελωνειακής Αρχής,

γ) τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα είναι άμεσα διαθέσιμα, στις Τελωνειακές Αρχές στο δηλωθέντα τόπο τήρησης,

δ) τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα θα επιδεικνύονται ή και θα προσκομίζονται στις Τελωνειακές Αρχές, εφόσον αυτό ζητείται,

ε) τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και οπωσδήποτε για όσο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών,

στ) σε περίπτωση εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. τελωνειακού αντιπροσώπου, τηρούνται από αυτόν τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα και υποβάλλεται συνημμένα και η σχετική εξουσιοδότηση.

Σημειώνεται επίσης, ότι τα προσκομιζόμενα σε πρωτότυπη μορφή υποστηρικτικά έγγραφα τηρούνται από τις Τελωνειακές Αρχές μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις έλεγχοι και διαδικασίες. Μετά το πέρας των ως άνω διαδικασιών και ελέγχων, τα υποστηρικτικά έγγραφα παραδίδονται στον υπόχρεο προκειμένου για την τήρησή τους κατά τα προαναφερόμενα στο αρχείο του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 καθορίζεται η επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή πρόστιμο απλής τελωνειακής παράβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/2001, όπως ισχύει, σε περίπτωση μη εφαρμογής των οριζομένων στην Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. που κοινοποιείται. Συνοψίζοντας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Σε κάθε περίπτωση με την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ., συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και τα υποστηρικτικά σε αυτή έγγραφα, ανεξάρτητα από την επικινδυνότητα που προσδίδεται από τη ανάλυση κινδύνου στο εν λόγω παραστατικό και το είδος του ελέγχου που διενεργείται.
  • Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ή τήρησης σε αρχείο των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων που προβλέπεται με κατά περίπτωση κανονιστικές πράξεις δεν θίγεται με την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..
  • Για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και για την ορθή συμπλήρωση της θέσης 44.2 της Δ.Ε.Φ.Κ., επισυνάπτεται προς διευκόλυνση των Τελωνειακών Αρχών καθώς και των συναλλασσομένων, σχετικός πίνακας αναφοράς επικαιροποιημένος με τους κωδικούς των υποστηρικτικών εγγράφων και την αντίστοιχη περιγραφή αυτών. Τέλος, προκειμένου για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εφιστάται η προσοχή για την ακριβή συμπλήρωση της θέσης 44.2 της Δ.Ε.Φ.Κ..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!