Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2055/2022 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 2960/01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄
Πληροφορίες: Χ. Νταμπακάκη,
Μ. Παπαδοπούλου,
Κ.Κοράκης
Τηλέφωνο:210 6987427, 422, 420
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Β. Τερζής
Τηλέφωνο:210 6987503
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 21/07/2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2055

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β'της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α'139/14-07-2022).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4955/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α'139/14 - 07 -2022) και ειδικότερα:

1) του άρθρου 13, με το οποίο αντικαθίσταται η περ. β'της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01 και

2) του άρθρου 50, με το οποίο τροποποιείται η περ. ε' της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του ν.2960/2001

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων άμεσης ισχύος του ν.4955/2022 και ειδικότερα:

1) του άρθρου 13, με τις οποίες αντικαθίσταται η προϋπόθεση της περ. β'της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01 για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και

2) του άρθρου 50, με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 5Α του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ανακαθορίζονται τα ποσοτικά όρια απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Οι διατάξεις του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, με τις οποίες αντικαθίσταται η περ. β'της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01, αφορούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής. Επίσης αφορούν και στις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.
  • Οι διατάξεις του άρθρου 50 του κοινοποιούμενου νόμου αφορούν σε ιδιώτες οι οποίοι μεταφέρουν αυτοπροσώπως από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού για ίδια χρήση. Επίσης αφορούν και στις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β'της παρ. 2 του άρθρου 64 και της περ. ε' της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του ν. 2960/01 (Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα), όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 50 του κοινοποιούμενου νόμου αντίστοιχα, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1407-2022 (παρ. 1 και 2 άρθρου 68 κοινοποιούμενου νόμου).

Ειδικότερα σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 13 και 50 του ν. 4955/2022, ως ακολούθως:

1. Άρθρο 13 «Προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκεκριμένου αποθηκευτή - Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)»

Με τις διατάξεις του άρθρου 13, με το οποίο τροποποιήθηκε η περ. β'της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, καθορίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 έως 187, ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

2. Άρθρο 50 – Ανακαθορισμός ποσοτικών ορίων για απαλλαγή ορισμένων προϊόντων από τον φόρο κατανάλωσης – Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Με τις διατάξεις του άρθρου 50 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις της περ. ε) της παραγράφου 5Α του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01), με τις οποίες ανακαθορίζεται το ισχύον ποσοτικό όριο απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης του μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, το οποίο αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας αυτοπροσώπως από άλλο κ-μ ή τρίτη χώρα.

Ειδικότερα, το απαλλασσόμενο ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού που αντιστοιχούσε σε 2 πακέτα ανακαθορίζεται στα διακόσια (200) τεμάχια ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, ήτοι δέκα (10) πακέτα των είκοσι (20) τεμαχίων. Το εν λόγω ποσοτικό όριο αποτελεί, μεταξύ άλλων κριτηρίων, προσδιοριστικό στοιχείο της ίδιας χρήσης του μεταφερόμενου από άλλο κ-μ ή τρίτη χώρα ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από έναν ιδιώτη, βάσει του οποίου προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή του αναλογούντος επ' αυτού φόρου κατανάλωσης χωρίς επιπρόσθετα την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων.

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α'139/14.7.2022 (άρθρα 13 και 50) του ν. 4955/2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!