Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2102/2020 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05-2020 (Β΄2127 και Β΄2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄- Ε΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
& ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου,
Φ. Σωτηρίου,
Π. Δημοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987413,
210 6987439,
210 7259326
Fax : 210 6987408, 424
2106987459,
2107259327
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
d19diadi@otenet.gr
D33-a@otenet.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: ΩΓ8Ε46ΜΠ3Ζ-ΘΡ0

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 25-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2102

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05-2020 (Β΄2127 και Β΄2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή α) τις διατάξεις του άρθρου 41 «Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση έως την κατάργηση του θετικού συντελεστή ΕΦΚ» και της παρ. 34 του άρθρου 66 «Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής» του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και β) την υπ΄αριθμ. Α.1116/18-05-2020 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/ διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών» κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2127 Β΄ και 2672 Β΄ για διόρθωση σφάλματος και ισχύει από τη δημοσίευσή της (03/06/2020) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 41 του ν.4646/2019 (Α΄ 201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθορίζεται ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2960/01 (Α 265) επιβαρύνσεις που βεβαιώθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 ΑΥΟ (Β΄2785) για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ιδίου νόμου, το οποίο δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι και 31-12-2018:

α) επιστρέφονται στον οινοπαραγωγό μετά από αίτησή του, εφόσον έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή συμψηφιστεί,

β) διαγράφονται μετά από αίτηση του οινοπαραγωγού, εφόσον η είσπραξή τους εκκρεμεί.

Β. Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του ως άνω κοινοποιούμενου άρθρου 41 του ν. 4646/2019 εκδόθηκε η κοινοποιούμενη υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05-2020 κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία για την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού επιστροφή / διαγραφή του Ειδικού Φόρο Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων.

Ειδικότερα :

  • Στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης επιστροφής/διαγραφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διενέργεια του λογιστικού ή και φυσικού ελέγχου καθώς και την έκδοση της απόφασης επιστροφής/διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων.
  • Στο άρθρο 2 καθορίζονται τα δικαιούχα επιστροφής/διαγραφής του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων πρόσωπα καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω πρόσωπα, κατά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα προϋπόθεση για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων είναι το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι και την 31-12-2018 και εφόσον έχει διατεθεί από την 1-1-2019 και έπειτα οι εν λόγω επιβαρύνσεις να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή να μην έχουν συμψηφισθεί.

Αντίστοιχα, για τη διαγραφή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω επιβαρύνσεις να μην έχουν εισπραχθεί, το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι και την 31-12-2018 και εφόσον έχει διατεθεί στην κατανάλωση μετά την 1-1-2019 οι επιβαρύνσεις αυτές να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση.

  • Στα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται η διαδικασία επιστροφής/ διαγραφής του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων.

Ειδικότερα:

α) Για την επιστροφή / διαγραφή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων:

  • Το δικαιούχο επιστροφής/διαγραφής πρόσωπο υποβάλλει, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, στο αρμόδιο τελωνείο αίτησηδήλωση με τα προβλεπόμενα σε αυτή απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής της προαναφερόμενης αίτησης – δήλωσης, την πληρότητά της και την επάρκεια των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και σε περίπτωση μη αποδοχής της, ενημερώνει τον αιτούντα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης – δήλωσης.

Εφόσον η αίτηση δήλωση γίνει αποδεκτή προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και σε φυσικό στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Κατά τη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου το αρμόδιο τελωνείο δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφα των παραστατικών πώλησης και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων το αρμόδιο τελωνείο:

- εκδίδει απόφαση επιστροφής/ διαγραφής, σύμφωνα με το κατά περίπτωση υπόδειγμα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, τα οποία, για τη διευκόλυνσή σας, αποστέλλονται και σε επεξεργάσιμη μορφή, ή

- απορρίπτει την αίτηση με σχετική αιτιολογία και ενημέρωση του αιτούνται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός (1) από τη σύνταξη αυτής, εφόσον το αποτέλεσμα του εν λόγω ελέγχου είναι μη ικανοποιητικό.

Για τις εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής ελέγχει την ύπαρξη τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου επιστροφής προσώπου και διενεργεί, ενδεχομένως και εφόσον συντρέχει περίπτωση, συμψηφισμό του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του δικαιούχου επιστροφής και καταβάλλει σε αυτόν το υπολειπόμενο μετά τον συμψηφισμό ποσό, πιστώνοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ2016/ 29-01-2016 (Β΄305) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και τα διαλαμβανόμενα της αρ.πρωτ.ΔΤΔΔ1179432ΕΞ2016/6-12-2016 εγκύκλιο διαταγή Γ.Γ.Δ.Ε

Επισημαίνεται ότι:

- Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κρασιού βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 1110311001 «ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.» [Κωδ. μηχ/σης: 200, ‘’ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ’’], σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της δια της παρούσης κοινοποιούμενης Απόφασης.

- στην απόφαση επιστροφής θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά το προς επιστροφή ποσό του Ε.Φ.Κ., του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., του χαρτόσημου και του χαρτόσημου Υπέρ ΟΓΑ. Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους για την απόδοση μόνο του προς επιστροφή ποσού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. στον δικαιούχο [άρθρο 14.2 του Ν.2892/01].

Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 της Απόφασης Επιστροφής θα πρέπει να αποτυπώνει τα ποσά ως ακολούθως:

«Την επιστροφή του συνολικού ποσού Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων, ήτοι …….. ευρώ Ε.Φ.Κ. , ………. ευρώ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ……. ευρώ χαρτόσημο Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ….. ευρώ Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ που αναλογεί στην ποσότητα ……… λίτρων κρασιού στον μικρό οινοπαραγωγό ……….. με ΑΦΜ …………… για τα κάτωθι τελωνειακά παραστατικά:

…………………………».

- Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟλ. 1004/1989 Α.Υ.Ο.

β) Επιπλέον, στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης προβλέπεται ότι εφόσον από τον διενεργούμενο έλεγχο ή εκ των υστέρων διαπιστώνεται η υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων καθώς και τυχόν άλλες παραβάσεις, παρατυπίες ή και παραλείψεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία κυρώσεις, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Γ. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του κοινοποιούμενου άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α΄201) που ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 86 αυτού, ήτοι από 12-12-2019, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και λοιπές συνεισπραττόμενες, σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2960/01, επιβαρύνσεις των προϊόντων του άρθρου 90 (κρασί) του ιδίου νόμου με την υπαγωγή αυτών στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 1 του ν.4152/2013 (Α΄107), για τον αριθμό των δόσεων της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης 1α.

Επιπλέον, στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της ρύθμισης των οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν.2960/01, προερχομένων από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών κρασιού, αναστέλλεται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 110 του ν.2960/01.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!