Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2187/2021 Κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της» (Β'3134)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π. Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Ε
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Κούκουνα
Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο: 210-6987410,-407
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΦΑ846ΜΠ3Ζ-ΘΦΛ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2187

ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της» (Β'3134)

Σχετ.: Το άρθρο 21 του ν.4663/2020 « Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις (Α'30)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Υφυπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 3134 Τεύχος Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ 614Δ465ΧΘΞ-ΙΚΑ και ισχύει από την 19-7-2021.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.ΑΑ.Κ.Α.Υ.) και οι ειδικές απαιτήσεις για τη λειτουργία αυτού, οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών υδατοδρομίου, οι διαδικασίες διακίνησης, αποθήκευσης και εφοδιασμού των δεξαμενών με καύσιμα καθώς και οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις από τις εμπλεκόμενες ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν πρόσωπα που λαμβάνουν Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των δικαιούχων προσώπων και των τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της κοινοποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Με το άρθρο 4 ορίζεται η τελωνειακή διαδικασία για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα καύσιμα που προορίζονται για ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ή / και τον Φ.Π.Α. παραδίδονται στα αεροσκάφη υδατοδρομίου από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες των άρθρων 63 και 64 του ν.2960/2001 (Α'265).

Επιπλέον, με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των ανωτέρω προβλέπεται ότι οι τελωνειακές αρχές δύνανται να διενεργούν κάθε αναγκαίο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

2. Επίσης, με το άρθρο 12 και την παρ.3 του άρθρου 14 καθορίζονται οι δικαιούχοι Άδειας Λειτουργίας Σ.Α.Α.ΚΆ.Υ. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή δημόσιοι φορείς) και οι προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν για την έκδοση αυτής. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι δικαιούχοι Άδειας Λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να ανεφοδιάζουν με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις τα αεροσκάφη υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., οφείλουν, είτε να συστήσουν φορολογική αποθήκη εντός του Σ.Α.Α.ΚΆ.Υ., είτε να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρεία που διαθέτει φορολογική αποθήκη εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

3. Με την παρ. 8 του άρθρου 14 προβλέπεται ότι η Άδεια Λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αυτού κοινοποιείται, μεταξύ άλλων υπηρεσιών και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές Περιφέρειες και Τελωνεία Ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων συστήνεται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.).

4. Επιπλέον, με το άρθρο 15 ορίζονται οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι της εγκατάστασης και οι κυρώσεις και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στην περίπτωση νοθείας ή λαθρεμπορίας καυσίμων επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

5. Τέλος, με το άρθρο 17 , ορίζεται ότι η ισχύς της ως άνω απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 19-7-2021..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!