Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

E. 2012/2022 Ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑTA Β΄KAI E’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Σελεμέκος,
Ε.Κερασιώτη, Α.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210 6987414,415,407
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 94ΘΜ46ΜΠ3Ζ-Λ1Σ

Αθήνα , 15 Φεβρουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: E. 2012

ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου «Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιανουαρίου 2022 (Α'14)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022 (Α'14) αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών που τηρούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022 (Α'23).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022 (Α'14), αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών που προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022 (Α'23). Με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και λοιπές Φορολογικές επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν.2960/2001 (Α'265) οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου κατά το διάστημα από 1-03-2020 έως 31-07-2021 να μπορούν κατόπιν αίτησης του οφειλέτη να ρυθμίζονται με υπαγωγή στο άρθρο 289 του ν.4738/2020 (Α'207), στις διατάξεις του οποίου προβλέπεται τμηματική καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 (Α' 265) οι οποίοι λειτουργούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του ν.2960/2001, των οποίων οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών που προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.2960/2001, καθώς και των τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022 (Α'14), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022 (Α'23), οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και λοιπές Φορολογικές επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν.2960/2001 (Α'265) οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου κατά το διάστημα από 1-03-2020 έως 31-07-2021 μπορούν κατόπιν αίτησης του οφειλέτη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή να ρυθμίζονται με υπαγωγή στο άρθρο 289 του ν.4738/2020 (Α'207), στον οποίο προβλέπεται τμηματική καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, και με την προϋπόθεση τήρησης αυτής αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 110 του ίδιου ως άνω νόμου.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι :

  • με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της κοινοποιούμενης ΠΝΠ δίνεται παράταση της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση του των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207). Ειδικότερα το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207) τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης η οποία πρέπει ορίζεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.
  • oι διατάξεις της αρ.πρωτ.Α.1179/10-7-2021 ΑΥΟ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των αποφάσεων ρύθμισης τμηματικής καταβολής των ανωτέρω οφειλών που ορίζονται στο πέμπτο άρθρο της κοινοποιούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022.

Τέλος για τον υπολογισμό των δόσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κοινοποιείται σχετικό αρχείο excel.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!