Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Η φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού (Ενημέρωση άρθρου)

Η φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού

Άρθρο του Γιάννη Σταματόπουλου,

Υπ. Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το άρθρο αυτό έχει επικαιροποιηθεί τον Οκτώβριο του 2012 βάσει των τελευταίων διατάξεων, των αποφάσεων και των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού,  εκ των πραγμάτων, αποτελεί ένα από τα ζητήματα που θα απασχολούν τώρα αλλά και στο άμεσο μέλλον λογιστές, φορολογικούς συμβούλους και φορολογούμενους. Για το λόγο αυτό, στο Forin.gr, συγκεντρώσαμε και αναλύουμε σε ένα θέμα τις κύριες διατάξεις που αφορούν τη φορολόγηση των κατοίκων του εξωτερικού και σας τις παραθέτουμε.

1. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας

Η  έννοια της κατοικίας αποτελεί ένα ζήτημα πραγματικό που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Με αφετηρία τη γενικότερη έννοια της κατοικίας, στο φορολογικό δίκαιο εισάγονται ειδικότερες έννοιες και ορισμοί που διαμορφώνουν τον όρο της φορολογικής κατοικίας. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας και κατ’ επέκταση αυτή του φορολογικού κατοίκου της Ελλάδας είναι η αρχή για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού καθώς η φορολογική κατοικία προσδιορίζει τον τόπο φορολόγησης του εισοδήματος των φορολογουμένων.

Όπως ορίζεται σχετικά στις διατάξεις των άρθρων 51 έως 56 του Αστικού Κώδικα και στην Εγκ. ΠΟΛ. 1142/2012, το πρόσωπο έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του.

Για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο (corpus) και βούληση του ατόμου (animus) να καταστήσει τον εν λόγω τόπο κέντρο της ύπαρξης του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του ατόμου, δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία (σχετ. ν.5772/ΠΟΛ.175/24.08.1982 διαταγή).

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας αποτελεί τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα του τόπου φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 § 1 του Ν.3943/2011, από 31-3-2011, το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα υπόκειται (στην Ελλάδα) σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί, όπως γίνεται αντιληπτό, σε διάστημα μεγαλύτερο του μισού του ημερολογιακού έτους.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι Ελλάδας, ούτε συνήθως διαμένοντες στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα ΜΟΝΟ για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά, εάν δηλαδή προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαμονή του σε άλλο κράτος (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, στην περίπτωση που διαμένει σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.Ε.-Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος).

2. Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της συνήθους διαμονής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1 του Κ.Φ.Ε., το βάρος της απόδειξης της συνήθους διαμονής το φέρει ο φορολογούμενος . Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 § 7 και 8 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 12 § 5 του Ν. 3943/2011, το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 61 παρ.7 Κ.Φ.Ε.), στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ειδικά για το 2012 (χρήση 2011) τα δικαιολογητικά αυτά ορίστηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1145/31-5-2012.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, μέχρι 31-12-2012, για τη χρήση 2011, να υποβάλλουν:

α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό,

β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι:

- δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή

- βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήμος κλπ), από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου, καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης.

Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α 188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1161/16-7-2012, ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ΠΟΛ. 1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε' πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

3. Μεταφορά κατοικίας ή συνήθους διαμονής σε κράτος που εμπίπτει στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών

Σύμφωνα με το άρθρο 76 § 5 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 § 6 του Ν. 3943/2011, αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Για το έτος 2012, τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται από την απόφαση με αριθμ. ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 2011 του Υπ. Οικονομικών την οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά εδώ.

4. Μεταφορά κατοικίας ή συνήθους διαμονής σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Σύμφωνα με το άρθρο 76 § 6 περ. α’ του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.6 του Ν.3943/2011, «αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:

α) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (δείτε παρακάτω θέμα ) και

ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα (δείτε παρακάτω θέμα )

θεω­ρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το πα­γκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του.

4α. Πότε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Σύμφωνα με το άρθρο 51Α § 7 του Κ.Φ.Ε, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, ακόμα και αν η κατοικία του ή η καταστατική ή η πραγματική έδρα ή η εγκατάσταση του ευρίσκεται σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., εάν σε αυτό το κράτος:

α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή εάν υπόκειται, δε φορολογείται εν τοις πράγμασιν ή

β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι «ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή» που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100 του Κ.Φ.Ε.

4β. Πότε ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 76 § 6 περ. β’ του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 § 6 του Ν.3943/2011, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους δι­αμονής του:

α) συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εται­ρεία που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) ή συμμετέχει σε ποσο­στό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και κάθε είδους κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο), ή

β) το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή

γ) η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελ­λάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.

5. Διαδικασία μεταφοράς της διεύθυνσης κατοικίας στο εξωτερικό

Στην Εγκ. ΠΟΛ. 1142/2012, αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία με την οποία ο φορολογούμενος δύναται να αιτηθεί μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του. Τα βήματα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

  • Υποβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αίτησης (έντυπο Μ0) γνωστοποίησης αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
  • Προώθηση της αίτησης από το τμήμα Μητρώου στο τμήμα Εισοδήματος της ίδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου να εξεταστεί, εάν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια που αναφέρονται στα θέματα 3, 4, 4α, 4β ανωτέρω, συντάσσοντας σχετικό προς τούτο σημείωμα.
  • Απόρριψη αίτησης: Ενημέρωση εγγράφως του φορολογούμενου ότι, το αίτημά του για μεταφορά της κατοικίας του απορρίπτεται, και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα τίθεται στο φάκελό του.
  • Αποδοχή αίτησης: Προώθηση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. των έντυπα Μ1 και Μ7 και του συνημμένου σχετικού σημειώματος, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναφέρεται και η ημερομηνία μεταβολής της κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Η σχετική βεβαίωση μεταβολής, θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του αντικλήτου.

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα που απαιτούνται στην κατηγορία «Έντυπα Μητρώου» των Φορολογικών Εντύπων του Forin.gr εδώ.

6. Ειδικές κατηγορίες

Παρουσιάζονται ακολούθως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιπτώσεις φυσικών προσώπων κατοίκων του εξωτερικού που τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τα γενικώς οριζόμενα στον Κ.Φ.Ε..

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995, το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν.3871/2010 ή

β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού τη φορολογική κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κα­τάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών (δείτε σχετικά το θέμα 3 του παρόντος άρθρου) (Άρθρο 2 § 2 του Κ.Φ.Ε.)

Δείτε για περισσότερες λεπτομέρειες την Εγκ. ΠΟΛ. 1142/31-5-2012.

  • Τα εισοδήματά των καθηγητών που εργάζονται σε σχολεία της Γερμανίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαλλάσσονται κατά 50%, σύμφωνα με την περίπτωση 5ιε’ του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 § 1 περ. α' του ν. 3943/2011. Ισχύει για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2010 και μετά.
  • Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών, φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. Δείτε σχετικά την Εγκ. ΠΟΛ. 1155/2011.
  • Το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 Α, (μη συνεργάσιμα κράτη) υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο φορά, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 5 του Κ.Φ.Ε. και την Εγκ. ΠΟΛ. 1142/2012.  Το χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα. Δηλαδή, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο, προβλέπεται εξαίρεση από την αρχή της φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος για τους αλλοδαπούς που αν και έχουν συνήθη διαμονή στην Ελλάδα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, επειδή προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει και δεν έχει θέσει σε εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ.Ε. , η αρμόδια ελληνική φορολογική υπηρεσία δεν μπορεί στην πραγματικότητα να εφαρμόσει τις αρχές που ορίζονται στις Σ.Α.Δ.Φ.Ε. για την εξεύρεση παγκόσμιου εισοδήματος (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού σε περίπτωση ύπαρξης διπλής κατοικίας κλπ). Για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι, εφόσον φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος εκτός από αυτά που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 51 Α, φορολογείται μόνο το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και για μία μόνο τριετία.

7. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει μετά την προσθήκη φράσης από το άρθρο 12 § 4 του ν. 3943/2012 (ισχύς από 31.3.2011) και την Εγκ. ΠΟΛ. 1142/2012, κάθε φυσικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος που αποκτά στην Ελλάδα ο κάτοικος του εξωτερικού.

8. Χρόνος υποβολής

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εγκαθίσταται προσωρινά στο εξωτερικό ή για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, η δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία υποβολής που ισχύει σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε..

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, πρόκειται να εγκατασταθεί οριστικά στο εξωτερικό ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από έτος ή να μεταφέρει στην αλλοδαπή την περιουσία του που βρίσκεται στην Eλλάδα, θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 62 § 2 του Κ.Φ.Ε. ότι «λήγει η διαχειριστική περίοδος στην ημερομηνία αυτή και (ο φορολογούμενος) υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημά του, το οποίο απέκτησε μέχρι τη χρονολογία της αναχώρησής του ή της μεταφοράς της περιουσίας του στο εξωτερικό.»

9. Τρόπος υποβολής της δήλωσης εισοδήματος

Α. Ορισμός αντιπροσώπου

Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 του Κ.Φ.Ε., αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι του ή οι πράκτορες του στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του Πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Ο αντιπρόσωπος του φορολογούμενου μπορεί να είναι συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και όχι υποχρεωτικά λογιστής. (Σχετ. Εγγ. 1066592/1147/Α0012/5.7.2007). Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον αντιπρόσωπο του κατοίκου της αλλοδαπής απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση προς αυτόν.

Β. Υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά

Υφίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 62  § 1 του Κ.Φ.Ε., η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εισοδήματος, ο φορολογούμενος οφείλει και πάλι να αναγράφει τον αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα (Σχετ. Εγγ. 1114036/2185/Α0012/28.11.2007).

Δείτε επίσης την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1079/26-3-2012 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

10. Περιεχόμενο της δήλωσης εισοδήματος

10α. Δήλωση εισοδημάτων αλλοδαπής από κατοίκους Ελλάδος

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο πίνακας 4Ζ «Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης». Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους φορολογούμενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω. Παράλληλα, στους κωδικούς 651 - 652 του Πίνακα 8, δηλώνεται ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό προκειμένου να προκύψει, βάσει και των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, ο τελικός φόρος για το φορολογούμενο.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται με το άρθρο 9 § 10 περ. β’ του Κ.Φ.Ε. και την Εγκ. ΠΟΛ. 1142/2012,  πιστώνεται στην Ελλάδα μόνο ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η χώρα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για εισόδημα ή κεφάλαιο που έχει προκύψει σε αυτό και όχι σε κάποιο τρίτο κράτος και μόνο μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα ή το κεφάλαιο αυτό στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι, ο παρακρατηθείς, στο άλλο κράτος φόρος, ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ. Με τη διάταξη αυτή καταργήθηκε η ρύθμιση με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο πίστωνε τους φόρους που είχαν καταβληθεί στην αλλοδαπή  από  το σύνολο των χωρών, μέχρι του ποσού βέβαια του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα ή το κεφάλαιο αυτό στην Ελλάδα, ανεξάρτητα εάν υπήρχε ή όχι διακρατική σύμβαση. Με τις νέες διατάξεις η πίστωση αυτή περιορίστηκε μόνο για τις χώρες με τις οποίες  έχουν τεθεί σε ισχύ διακρατικές συμφωνίες.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό, δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τον πίνακα 4Ζ. Υποχρεούται, όμως, να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση 2 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αποδείξει ότι φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

10β. Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης – απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατοίκων εξωτερικών

Από 1.1.2011 και μετά, σύμφωνα με την περ. η’ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 § 3 του ν. 3943/2011, τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.) και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 17 Κ.Φ.Ε.) δεν εφαρμόζονται "προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κα­τοικία (κατοικία ή συνήθη διαμονή) στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα."

Επομένως, οι κάτοικοι της αλλοδαπής που δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δε θα φορολογηθούν – από τη δήλωση εισοδήματος που θα υποβάλλουν για το 2011 – για το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει για τα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν έχουν στη διάθεση τους.  Έτσι, για παράδειγμα, για κάτοικο εξωτερικού που έχει στην κατοχή του δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα (την οποία ιδιοχρησιμοποιεί) και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δεν έχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ εισοδήματα στην Ελλάδα, δε θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. Αντιθέτως, αν έχει εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα (π.χ. ενοίκια), θα υπολογιστεί κανονικά το τεκμαρτό του εισόδημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις βάσει του υψηλότερου εισοδήματος μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού.

Τονίζεται ότι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό αλλά συνεχίζει να φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του, υπάγεται κανονικά στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. περί τεκμηρίων. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, θα συνυπολογιστούν κανονικά οι δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να προκύψει η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματός του φορολογούμενου.

10γ. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού για τα εισοδήματα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 12 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 § 2 του Ν. 4024/2011, όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 9, προστίθεται ο φόρος ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή 10%.

Επομένως, η κλίμακα με βάση την οποία φορολογούνται τα εισοδήματα των κατοίκων εξωτερικού από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι η ακόλουθη:

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

5.000

10

500

5.000

500

7.000

10

700

12.000

1.200

4.000

18

720

16.000

1.920

10.000

25

2.500

26.000

4.420

14.000

35

4.900

40.000

9.320

20.000

38

7.600

60.000

16.920

40.000

40

16.000

100.000

32.920

Άνω των 100.000

45

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., μόνο οι κάτοικοι χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματος τους διατηρούν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ της γενικής κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.

Από τις διατάξεις προκύπτει ότι οι κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα φορολογούνται και για το πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 10% ανεξάρτητα από την κατανομή του εισοδήματος τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

10δ. Υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Δεδομένου ότι το αφορολόγητο αυτό ποσό δεν ισχύει για τους κατοίκους της αλλοδαπής, προκύπτει ότι οι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα από πηγή στην Ελλάδα δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις.

Ιδιαίτερα, σημειώνεται επίσης ότι, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 9 § 1 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 § 2 του ν. 4024/2011, δεν έχουν υποχρεώση προσκόμισης αποδείξεων δαπανών:

  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ και
  • Οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους

10ε. Εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 13 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 § 2 του Ν. 4024/2011, όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δε δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. Ενδεικτικά στην περίπτωση των κατοίκων του εξωτερικού δεν εφαρμόζεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου λόγω τέκνων, αναπηρίας ή ασθένειας κ.λπ. καθώς και η μείωση του φόρου κατά ποσοστό 10% στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, στα μισθώματα που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου, στο ποσό της δαπάνης για φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.

Εξαιρετικά, τις εκπτώσεις αυτές δικαιούνται οι κάτοικοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.

11. Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 § 2 του Κ.Φ.Ε., για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο τους είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είναι Μετσόβου 4, 10682 ΑΘΗΝΑ και τα τηλέφωνα της είναι: 2108204631, 2108204635.

Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος που έχει οριστεί υπάγεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. άλλου νομού πλην του νομού Αττικής, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του συγκεκριμένου νομού της χώρας. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες της μία Δ.Ο.Υ. αρμόδια είναι η Α’ Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια είναι η Θ’ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης.

Τέλος, για τους κατοίκους αλλοδαπής που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας της κύριας επιχείρησης τους ή του κυρίου επαγγέλματος τους.

12. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού ενδέχεται να ρυθμίζεται από τις Συμβάσεις/Συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και ενός σημαντικού αριθμού κρατών. Οι φορολογούμενοι που κατοικούν σε κάποια χώρα του εξωτερικού οφείλουν να μελετούν την αντίστοιχη σύμβαση, εφόσον μία τέτοια σύμβαση έχει συναφθεί. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εδώ.

Παραπομπές

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βιβλία «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων – Πρακτικό Βοήθημα» (2η έκδοση) και "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Ερμηνεία" (6η έκδοση) των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Chris
07/08/2021 01:53:39

Καλησπέρα ! Εαν προσληφθώ απο εταιρια στην Αμερικη και λαμβάνω ενα μισθο 1500$ αυτο σημαινει πως στη μετρατροπή μου μενουν 1200 ευρω περιπου τα οποια πρεπει να δηλωω ατην εφορία καθε τελος του χρονου ; Και στην ουσια τι μου μενει απο καθαρο ποσο; Ευχαριστω

ALEX
14/03/2015 23:37:19

PEITE ANTE GEIA KAI FEYGOUME ASTOUS NA KANOUN KOUMADO ME TOUS PAKISTANOUS MEMELOUXOUS POU THELOUN NA FEROUN

Pit
23/02/2014 22:02:11

Χαίρετε! Έχω ανάλογο πρόβλημα και θα σου ήμουν ευγνώμων αν μπορούσες να μου πεις τι έκανες με την υπόθεση σου.

Φιλικά,

Sotiris Kapetanios
03/02/2014 12:21:58

Γεια σας . Εργάζομαι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρα του Περσικού Κόλπου εδω και τρία χρόνια. Αυτές τις μέρες που είμαι Αθήνα πήγα στην εφορία να ρωτήσω για αυτό το θέμα. Λέω στον έφορο. Γειά σας είμαι συνταξιούχος και έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για δουλειά σε χώρα του Κόλπου με πολύ καλά λεφτα. Μπορώ? Βεβαίως μου λέει αλλά θα φορολογηθήτε με τον μέσο όρο των φορολογιών των δύο χωρών. Μα πως θα φορολογηθώ αφού θα μένω στο εξωτερικό? Θα φέρετε τα δικαιολογητικά οτι μένετε πάνω απο 183 μέρες εσεις και η οικογενειά σας ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ τότε θα φορολογήται η συνταξή σας εδω κανονικά και τα υπολοιπα που παίρνετε στη ξένη χώρα θα φορολογούνται εκεί. ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΝΕΤΕ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 183 ΜΕΡΕΣ. Επίσης να ξέρετε οτι αυτοί οι νόμοι αλλάζουν συχνά. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι δηλαδή. Επίσης την στήνουν στο αεροδρόμιο του ΣΔΟΕ είτε στο τελωνείο όταν βγαίνεις, είτε στα διαβατήρια όταν μπαίνεις και ζητάνε διαβατήριο. Σε ρωτάνε αν βγάλεις λεφτά πανω απο 10000 Ε και σε ψάχνουν αλλά αυτό που κοιτάνε είναι αν έχεις working visa οπότε αν δεν έχεις δηλώσει οτι εργάζεσαι έξω την πούλεψες. Για τα πρόστιμα δεν γνωρίζω. Αν γνωρίζει κάποιος ας το πει.

Ιωάννα
12/11/2013 03:00:26

Καλησπέρα,

Είμαι δημόσιος υπάλληλος με άδεια ανευ αποδοχών εδώ και 3 χρόνια και κατοικώ στο εξωτερικό αυτό το διάστημα. Πήγα να δηλώσω αλλαγή διεύθυνσης στην εφορία αλλά δεν δεχτήκαν τα χαρτιά μου (payslips, λογαριασμοί, αποδεικτικά δουλειάς & διεύθυνσης έξω) γιατί μου είπαν ότι παρόλο που κατοικώ και δουλεύω στο εξωτερικό θεωρούμαι κάτοικος Ελλάδος ως δημόσιος υπάλληλος έστω και με ανευ αποδοχών. Από ποιά παράγραφο του νόμου προκύπτει αυτό? Στην 6 αναφέρει στις εξαιρέσεις δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν έξω αλλά εγώ δεν υπηρετώ.

Ευχαριστώ

Παντελής Μ.
16/05/2013 17:24:51

Καλησπέρα σας,

Είμαι 47 απόστρατος και σχεδιάζω να μετεγκατασταθώ μόνιμα οικογενειακώς στην Γερμανία όπου και θα εργαστώ ως ιδιωτικός υπάλληλος. Θα έχει επίπτωση στη σύνταξη που λαμβάνω;
Περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα υπάρχει μια κατοικία εξ ημισείας με την σύζυγό μου και ένα ακίνητο στο οποίο η σύζυγος έχει την υψηλή κυριότητα. Κανένα από τα 2 δεν αποφέρει εισόδημα.

Theo
29/04/2013 22:29:30

Γεια σας,

Πραγματικά πολύ κατατοπιστικό άρθρο αλλά είναι ανάγκη να ανανεωθεί μιας και το υπουργείο φρόντισε στο να περιπλέξει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα.
Από φέτος (οικ έτος 2013) είναι υποχρεωτική η αναγραφή τόκων στη δήλωση. Έτσι ένας ΜΚΕ όπως εγώ που δεν έχω πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα αλλά ούτε και τεκμαρτά από περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώνομαι να κάνω δήλωση.
Από τη στιγμή που κάνω δήλωση και δηλώσω πχ 10 ευρό τόκους, αυτόματα τα τεκμήρια ενεργοποιούνται και έχω 3,000 ευρώ τεκμήριο διαβίωσης. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι θα πληρώσω φόρο 3,000-10 = 2990 χ 10% = 299 ευρώ + 50% προκαταβολή του επόμενου χρόνου.
Όχι μόνο αυτό αλλά σαν πραγματικό εισόδημα των τόκων θα πρέπει να φέρνω και χαρτί κάθε χρόνο για να δικαιολογώ το ΜΚΕ. Συνεπώς είναι καλύτερα ο κάθε ΜΚΕ να έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα που μόνο προβλήματα δημιουργεί με τους εκάστοτε νόμους.

Εάν δεν διευκρινιστεί από το υπουργείο το παραπάνω και σύντομα, προβλέπω να έρθουν εκκαθαριστικά με φόρους στους ΜΚΕ και το υπουργείο να βγάζει διευκρινιστικές κατόπιν εορτής και αφού μας βάλει να πληρώσουμε πρώτα.

Εάν ο συντάκτης του άρθρου διαβάζει ακόμα τα σχόλια θα είχε ενδιαφέρον η αποψή του.

Ευχαριστώ

Μπάρμπα Νιόνιος
19/04/2013 04:35:32

Ακριβώς

ZAV12USE
08/04/2013 18:55:40

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΛΥΝΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΓΕΙΡΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

spiros
08/04/2013 12:00:52

Γεια σας, είμαι συνταξιούχος - μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ΕΕ, έγγαμος με 2 παιδιά ανήλικα. Όλη η οικογένεια διαμένει στο εξωτερικό. Το μόνο μου εισόδημα από σύνταξη και επικουρικό ανέρχεται στις 23.000 € μικτά. Παρακρατήθηκαν 1.300 €. Κατά την εκκαθάριση έπρεπε να καταβάλω επιπλέον 2.480 € + 450 € αλληλεγγύης. Σύνολο περίπου 3.000 €. Σύνολο φορολογίας 4.300 €. ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ????

Αβρααμ Γ.
02/04/2013 02:12:19

Καλησπέρα,

Είμαι μόνιμος κάτοικος και εργαζόμενος στην Κύπρο από τον Μάρτιο 2011 αλλά ΔΕΝ έχω δηλωθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού.
Τελευταία φορά που έκανα δήλωση στην Ελλάδα ήτανε για το φορολογικό έτος 2011 (χρήση 2010) από όπου έχω και εκκαθαριστικό.

Να σημειώσω ότι το φορολογικό έτος 2012 και 2013 (χρήσεις 2011 και 2012 δηλαδή) είχα μηδενικά εισοδήματα και τίποτα δηλωμένο στο όνομα μου στην Ελλάδα.
Για το φορολογικό έτος 2012 και 2013 ΔΕΝ έχω υποβάλει δήλωση στην ελλάδα καθώς οπως είπα δεν είχα καθόλου εισοδήματα ή ακίνητα ή αυτοκίνητα στο όνομα μου.

Επειδή έχω μπερδευτεί πολύ και δεν ξέρω τι πρεπει να κάνω για αυτό θα ήθελα κάποια βοήθεια αν είναι δυνατόν:

1. μπορώ να δηλωθώ εκ των υστέρων (τώρα δηλαδή) στην εφορία κατοίκων εξωτερικού και να αποδείξω ότι τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 ήμουνα φορολογικός κάτοικος Κυπρου?
2. μπορώ να καταθέσω δήλωση στην ελλαδα για το φορολογικό ετος 2012 (χρήση 2011) αφού δηλωθω πρώτα ως κάτοικος εξωτερικού το 2011, 2012 και 2013? θα μου επιβληθεί κάποιο πρόστιμο?
3. υπάρχει περίπτωση να με φορολογήσουν στην ελλάδα για τα εισοδήματα μου στη κύπρο για το 2011, 2012 ακόμα και να τους φέρω βεβαίωση αποφυγής διπλής φορολόγησης από την Κύπρο?
4. σε περίπτωση που θα μου επιβληθει πρόστιμο μήπως θα ήτανε καλύτερο να μη δηλωθώ ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού για το 2011 αλλά μόνο για το φορολογικό έτος 2012 όπου μπορώ να καταθέσω δήλωσω τώρα?

Να τονίσω και πάλι οτι τα οικονομικά έτης 2011, 2012 δεν έχω κανένα απολύτως εισόδημα ή δηλωμένο ακίνητο στο όνομα μου.

σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Ηλίας του 16ου
19/03/2013 05:33:01

Απαντάει κανείς σε προσωπικό επίπεδο σε ολους τους παραπάνω;;;;

Κωνσταντία
12/03/2013 01:32:43

Καλησπέρα, είμαι 24 χρονών και τα δύο τελευταία χρόνια δηλ. μετά την αποφοίτηση μου έφυγα για Ισπανία, όπου έκανα ένα μεταπτυχιακό και μετά δούλεψα για 7 μήνες εκεί. Τώρα μετακομίζω για Αραβικά Εμιράτα όπου βρήκα καινούργια εργασία. Στην Ελλάδα δεν έχω δουλέψει καθόλου και δεν έχω περιουσιακά στοιχεία. Σαν μόνιμη κατοικία έχω τον τόπο τον γονιών μου αλλά δεν μένω εκεί ούτε έχω σκοπό να γυρίσω στην Ελλάδα.
Το ερώτημα μου είναι που θα πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση για το 2012?
Ευχαριστώ.

ειρήνη
05/03/2013 22:06:20

είμαι 33 και ζω και εργάζομαι από τον Αυγουστο του 2012 στο Πεκίνο αλλά δεν δήλωσα στην εφορία οτι ειμαι μονιμως κατοικος εξωτερικου διοτι με πληροφόρησαν από μία γνωστή εφοριακό, οτι θα πληρώσω "πολλά"! Εχω μία γκαρσονιέρα στο όνομά μου που εκμεταλλέυομαι καθώς και μερικά ακίνητα στα οπόια έχω την υψηλή κυριότητα.
Το ετήσιο εισόδημα από την γκαρσονιερα ειναι 2400.
Αν δηλώσω οτι ειμαι κατ. εξωτερικου , με τί κριτήρια θα με φορολογήσουν?
Θα υπάρχει καποια αλλαγή στο ΕΤΑΚ?

Kwstas Kotzias
18/02/2013 20:25:21

Eime monimos katoikos tis Anglias apo to 1966 opou diameno pano apo 300 hmeres ton xrono. Ypovalo Forologikh dilwsi stin Anglia gia to eisodima moy stin Anglia (kratiki kai idiotiki syntaxi).

Stin Ellada den exw kamia kiniti h akinhti periousia. Exw mono mia mikri miniaia syntaxi apo to NAT gia thn opoia ypovalei h kori mou gia logariasmo mou kathe xrono Forologiki Dilwsi stin DOY katoikwn exwterikou epi ti vasei tis opoias plirwnw ton analogoynta foro stin Ellada.

O TROPOS FOROLOGIAS MOU, STIN ANGLIA GIA TIS SYNTAXEIS MOU STIN ANGLIA, KAI STIN ELLADA GIA THN SYNTAXI APO TO NAT STIN ELLADA, EINAI APOLYTA SYMFWNOS PROS TOUS EPIKRATOUNTAS NOMOUS (APOFYGHS DIPLHS FOROLOGIAS METAXI ELLADOS-ANGLIAS)

Epeidi logw tis katastasews stin Ellada vgainoun neoi nomoi, ypovalw tin ERWTHSH: Exw, (ektos tis ypovolis kat' etos Forologikis Dilwsews sthn DOY Katoikwn Exwterikou Ellada gia tin Syntaxi poy pernw apo to NAT), ypoxrewsh na proskomisw alla dikaiologitika stin DOY katoikwn Exwterikou stin Ellada???

Tha sas eimai evgnwmwn gia tin apantisi sas.

Kwstas

Μαρία
25/01/2013 18:30:13

Ελληνίδα μόνιμη κάτοικος Ολλανδίας και παντρεμένη με Ολλανδό είναι υποχρεωμένη να δηλώσει τον γάμο της στη Εφορία;
Ο Ολλανδός σύζυγος δεν έχει κανένα εισόδημα στην Ελλάδα.
Ο γάμος έχει δηλωθεί στο Ελληνικό Προξενείο της Ολλανδίας.
Άκουσα ότι αν δηλωθεί ο γάμος στην Εφορία τότε θα πρέπει ο Ολλανδός σύζυγος να υποβάλλει τη φορολογική δήλωση της συζύγου του. Πρακτικά αδύνατον μιας και δεν γνωρίζει ελληνικά. Εξάλλου, ο Ολλανδός σύζυγος υπάγεται στο ολλανδικό φορολογικό σύστημα.
Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν δηλωθεί ο γάμος;
Ευχαριστώ!

Μαριλενα Γραφακου
22/01/2013 18:23:29

Μπορει καποιος να μου πει που μπορω να βρω το πιστοποιητικο φορολογικης κατοικιας για γερμανια῞....Υπαρχει επισημο εγγραφο καπου και στη γλωσσα τη γερμανική???

Πάνος
18/01/2013 23:25:28

Ο εξάδελφός μου είναι μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ. Επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα να δει τους δικούς του και ενοικιάζει αυτοκίνητο για 2-3 μήνες. Σκέφτεται να αγοράσει ένα αυτοκίνητο εδώ για τους μήνες που έρχεται να το χρησιμοποιεί. Σε τι φορολογία υπόκειται, αν υπόκειται ? θέλει τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ κανονικά ? θα μπορεί να το κυκλοφορεί κάποιος από τους δικούς του για να μη μένει ακίνητο ? τι φορολογικές υποχρεώσεις θα έχει αν το αγοράσει με ελληνικές πινακίδες μεταχειρισμένο , όπως σκέφτεται ? Ευχαριστώ

Παναγιωτης
18/01/2013 14:00:03

Καλημερα,

Τον Ιουλιο του 2011 μεταναστευσα στα Ηνωμενα Αραβικα Εμιρατα,στην Ελλαδα δεν εχω τιποτα στο ονμα μου εκτος απο καποιες μετοχες χρηματιστηριου μικρης αξιας.

Το ερωτημα μου ειναι αν επιβαλεται να κανω δηλωση για το εισοδημα μου ?

Εαν δεν κανω πωσεμφνιζω τα λεφτα στην ελλαδα?

Δεν υπαρχει συμβαση αποφυγης διπλης φορολογιας,τι γινεται σε αυτην την περιπτωση αν δηλωθω κατοικος εξωτερικου θα φορολογηθω για το παγκοσμιο εισοδημα?

Τελος εαν θελω να αγορασω κατοικια ι οικοπεδο στην Ελλαδα τι γινεται με την φορολογια?

Ευχαριστω.

Manos
03/01/2013 11:46:03

Καλημέρα!
Είμαι μονιμος δημόσιος υπάλληλος στην Αγγλία εδώ και 6 μήνες περίπου. Δεν έχω κάνει κάτι με την εφορία μου στην Ελλάδα ενώ δεν έχω κανένα περουσιακό στοιχείο ούτε κάποιο μηνχαιό οισοδημα στην Ελλάδα επίσης, δηλαδή η δήλωση μου για το 2012 στην ΔΟΥ θα είναι μηδέν. Τη θα πρέπει να κάνω τώρα,για την ΔΟΥ μου στην Ελλάδα, που ήδη πληρώνω κανονικά τους φόρους μoυ κάθε μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ;
Ευχαριστώ!

Νικος
19/12/2012 17:01:34

Γεια σας,
για την αιτηση διπλης φορολογιας εκτος απο σφραγιδα και υπογραφη (εφορια του κρατους) θα πρεπει και να επικυρωθη ??? ( η πρεσβεια δεν μπορει να μου απαντηση).

Ευχαριστω

Νικος

Zack G
30/11/2012 20:59:05

Agaphte [h] Eimai monimos katoikos Bretanias opou kai me sintiroune eimai anergos pano apo 30 xronia logo astheneias,eimai anaphros 80%,eisodima apo Ellada 0,h mhtera mou to 2009 mas 'efige' kai mou afeise ena spiti sth Ellada to opoio mou exei ferei polous mpelades,1to exo klisi,den exei reuma dioti den katoiki kanenas apo to 2009, h DOY TO 2011 me ektakti forologia mou pire 300.15 Euro,psospatho na ta paro piso xoris thbetika apotelesmata!
Thn paramikri plirioforia tha thn ektimiso!
Euxaristo
Zack

Marianthi
27/11/2012 10:55:17

Geia sas,
Zw Australia 3 xronia tora. Sthn Ellada den exo eisodhmata alla exo ena diamerisma sto onoma mou to opoio omos exo kleisto gia na glitoso to legomeno "xaratsi". To spiti briskete se eparxia kai h antikeimenikh aksia tou akinhtou einai ligoterh ton 55000.00
Prepei na upobalo forologikh dhlosh? Kai an nai, mporeite na mou peite poso peripou tha plhroso?
Euxaristo.

Yiorgos
26/11/2012 19:56:26

Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ απο αρχές του 2012 και έχω εγκατασταθεί στην Αγγλία μονιμα. Εχω μετοχές σε μικρή LTD στην Αγγλία απο την οποία θα λαμβάνω μερίσματα. Εχω ΙΧ και διαμέρισμα στην Ελλάδα. Τι ισχύει σχετικά με τα εισοδήματα που αποκτώ σε Ελλάδα (σύνταξη και ενδεχομένως ενοίκιο) και τι με εισοδήματα που αποκτώ στην Αγγλία.
Δηλώνονται ολα και στις 2 χώρες? Πως η συμφωνια περι αποφυγής διπλής φορολογίας εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.
Πρέπει να υποβάλλω κάποια δήλωση στην εφορία μου στην Ελλάδα? Πρέπει να ζητήσω να ενταχθώ στην εφορία κατοίκων εξωτερικού ?
Σχετιζεται με τα παραπάνω το ύψος των εισοδημάτων στις 2 χώρες (π.χ. ποιο είναι μεγαλύτερο έχει κάποια σημασία?)
Που μπορώ βα ρωτήσω περισσότερα για την περίπτωση αυτή αν έχει αντιμετωπισθεί ή αν προβλέπεται στα ισχύοντα?
Σας ευχαριστώ.
Yiorgos

μανολις
24/11/2012 02:43:43

γεια σας

Μπορειτε να με πληροφορησετε σχετικα με το πιστοποιητικο φορολογικης κατοικιας.Ειμαι μονιμος κατοικος ΗΠΑ . Χρειαζεται το πιστοποιητικο την επισημειωση της Χαγης

Aggeliki
15/11/2012 15:43:24

Καλημέρα σας!Θα ήθελα τη βοήθειά σας.
Φορολογούμενος ο οποίος έχει υπηκοότητα αμερικάνικη και ελληνική, τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα ερχόταν για λίγες μέρες. Έκανε κανονικά φορολογική δήλωση στην Ελλάδα λόγω διαμονής της συζύγου του στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Στην Αμερική που ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δήλωνε τα εισοδήματά του.
Το ερώτημα είναι εάν τα εισοδήματα αυτά θα πρέπει να τα δήλωνε και στην Ελλάδα. Ο νόμος αναγράφει ότι εάν δε διαμένεις μόνιμα στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έχεις υποχρέωση για δήλωση μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται στην Ελλάδα.
Αυτό ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση?

Σας ευχαριστώ πολύ.

Πανος
14/11/2012 03:41:24

Η πεθερα μου ειναι Ιταλιδα (συνταξιουχος στην Ιταλια) και θελει να ενοικιαση μια κατοικια στην Ελλαδα, θα εχει τεκμηριο? θα πρεπει να υποβαλει φορολογικη δηλωση στην Ελλαδα?

ευχαριστω εκ των προτερων

Popi
28/10/2012 16:43:02

Γειά σας,

Είμαστε μια οικογένεια που μετακομίσαμε το 2012 στη Κύπρο για οικογενειακούς λόγους.
Σκεφτόμαστε να εργαστούμε (αυτοεργοδοτούμενος εγώ ή ο άνδρας μου) και θα θέλαμε να μάθουμε για τις φορολογικές επιβαρύνσεις;

- Η σύνταξη του άντρα μου επηρεάζεται αν θα εργαστεί ως αυτοεργοδοτούμενος; Μήπως πρέπει η εργασία να είναι στο όνομά μου για να μην επηρεασθεί η σύνταξη;
- Να δηλώσουμε μόνιμοι κάτοικος Κύπρου; ή όχι;
- Να αλλάξω φορολογική κατοικία (Ελλάδα - Κύπρος);
- Τι πρέπει να κάνω ώστε να είμαι νόμιμος αλλά και να έχω τις χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις;

Σας παραθέτω τις παρακάτω πληροφορίες:
• Ο άντρας μου είναι συνταξιούχος στην Ελλάδα από το 2011.
• Η περιουσιακή μας κατάσταση στην Ελλάδα έχει ως εξής: εισόδημα από την σύνταξη (μηνιαίως 1320€) και ενοίκια από δύο διαμερίσματα στο όνομά μου (μηνιαίως 730€).

Η απάντησή σας θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε σε ποιανού το όνομα πρέπει να δημιουργηθεί η εργασία που έχουμε σκοπό να ανοίξουμε

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Π.Μ.

fabian
07/10/2012 17:13:48

Λυπούμε για το σχόλιό μου αλλά πρέπει να το κάνω: Οι περισσότεροι που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις θα πρέπει να είναι ανενγκέφαλοι αλλιώς δεν εξηγείται.

Simos Konstantinidis
Simos Konstantinidis
28/08/2012 18:18:48

Γεια σας,

Νομίζω πως έχω κάνει λάθος στη φορολογική μου δήλωση. Το 2011 ήμουν κάτοικος Γερμανίας κι έκανα φορολογική δήλωση στη Γερμανία. Στην Ελλάδα αναγκάστηκα να κάνω φορολογική δήλωση γιατί έχω μισό αυτοκίνητο δηλωμένο στο όνομά μου. Το λάθος μου ήταν πως χωρίς να έχω στείλει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης στην οποία ανήκω, δήλωσα το εισόδημα μου στη Γερμανία, στη φορολογική δήλωσή μου στην Ελλάδα (στον κωδικό 389). Το αποτέλεσμα είναι να με φορολογήσουν στην Ελλάδα γι' αυτό το εισόδημα. Πήρα τηλέφωνο στη ΔΟΥ ρωτώντας τι μπορώ να κάνω για να μη φορολογηθώ γι' αυτό το εισόδημα, λεγοντάς τους πως μπορώ να αποδείξω οποιαδήποτε στιγμή πως το 2011 ήμουν φορολογικός κάτοικος Γερμανίας. Η απάντηση ήταν πως αυτό έπρεπε να το κάνω πριν καταθέσω τη φορολογική μου δήλωση και πως τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσφύγω στο δικαστήριο. Θα ήμουν υπόχρεος στον οποιονδήποτε που θα μπορούσε να μου δώσει οποιαδήποτε πληροφορία/συμβουλή στο πρόβλημά μου.

Ευχαριστώ πολύ
Σ.Κ.

Forologoumenos
20/08/2012 23:03:28

Γεια σας,
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Μένω στην Ελλάδα και φιλοξενούμαι από τον πατέρα μου γιατί το διαμέρισμα στο οποίο μένω του ανήκει. Πρόκειται να αρχίσω να δουλεύω ως μισθωτός υπάλληλος σε εταιρεία του εξωτερικού με έδρα στο εξωτερικό. Στο διάστημα που θα δουλεύω πρέπει να ταξιδεύω για μεγάλα διαστήματα στο εξωτερικό αλλά το πιθανότερο είναι πως το συνολικό διάστημα παραμονής μου στην Ελλάδα θα είναι πάνω από 180 μέρες. Στο ημερολογιακό έτος 2012 το εισόδημά μου από αυτή τη δουλειά θα είναι κάτω από 3000 ευρώ αλλά το συνολικό μου εισόδημα επειδή δούλευα προηγουμένως στην Ελλάδα θα είναι πάνω από 3000 ευρώ. Πώς θα φορολογηθώ; Επίσης, από δω και πέρα, στα επόμενα έτη, πώς θα μπορώ να αποδείξω το εισόδημά μου εφόσον δε θα κόβω ο ίδιος αποδείξεις αλλά θα πληρώνομαι κάθε μήνα από την εταιρεία μου κάποιο ποσό.

Ευχαριστώ πολύ,
Λ.Μ.

Χριστίνα
09/08/2012 16:33:43

Κα Σταυρούλα,

Επειδή βρίσκομαι κι εγώ στην ίδια θέση με την κόρη σας και το ψάχνω θα σας πω ότι αν η κόρη σας είναι κάτω των 30 ετών ανεβαίνει το αφορολόγητο στις 9000. Έτσι τη γλύτωσα κι εγώ και δεν πλήρωσα για το δικό μου αυτοκίνητο. Καλό θα ήταν ωστόσο να παραδίδει τις πινακίδες για όσο διάστημα δεν το χρησιμοποιεί γιατί μικραίνει το τεκμήριο. Δεν ξέρω πόσο τεκμήριο έχει η κατοικία δυστυχώς και όσο για τα χαρτιά που χρειάζεται εγώ θα πάω σήμερα με το ξένο ΑΦΜ, το ΑΦΜ της μητέρας μου (για να την ορίσω εκπρόσωπο) και κάποια γράμματα από τράπεζες και λογαριασμούς της καινούρια μου κατοικίας στο εξωτερικό. Ελπίζω να είναι αρκετά και να κάνω τη δουλειά μου γιατί δεν κατάφερω να συνεννοηθώ μαζί τους από το τηλέφωνο.

Ελπίζω να βοήθησα έστω και λίγο,
Χριστίνα

Ηλίας
04/07/2012 21:06:10

Αγαπητοί κύριοι

Η υπόθεσή μου είναι λίγο μπερδεμένη ( τόσο για εμένα όσο και για πολλούς φοροτεχνικούς που απευθύνθηκα ) και θα ήθελα την βοήθειά σας.
Είμαι Έλληνας και από τις αρχές του 2012 μετανάστευσα και είμαι πλέον μόνιμος κάτοικος Αλβανίας. Έχω κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εκεί. Παρέχω υπηρεσίες προγραμματισμού & διαδικτύου τόσο σε χώρες του εξωτερικού όσο και σε Αλβανία αλλά και σε Ελλάδα και αμείβομαι μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Εκδίδω Αλβανικά παραστατικά και φορολογούμαι βάση των εκεί διατάξεων.
Δεν έχω κανένα περιουσιακό ( ακίνητο ή κινητό ) και κανένα εισόδημα στην Ελλάδα.
Η σύζυγος και το παιδί μου μένουν στην Ελλάδα και δεν εργάζονται.
Φιλοξενούνται από την μητέρα μου.
Στο τέλος του έτους θα έχω συμπληρώσει τουλάχιστον 200 ημέρες στην Αλβανία.
Πως ακριβώς θα φορολογηθώ; Τι ισχύει στην περίπτωσή μου; Φορολογική κατοικία;
Συνήθης διαμονή; Υπερισχύει διακρατική αποφυγή διπλής φορολόγησης; Η σύζυγός μου στην Ελλάδα τι πρέπει να κάνει;
Εάν μετά από κάποιο διάστημα θελήσω να μεταφέρω και να παρουσιάσω εισόδημα που αποκτήθηκε στην Αλβανία αυτό θα φορολογηθεί; Και πόσο;
Ειλικρινά κύριοι έχω απευθυνθεί σε περισσότερους από 10 φοροτεχνικούς – λογιστές και δεν έχω πάρει έγκυρη απάντηση.
Τελευταία μου ελπίδα εσείς.
Θέλω να ξέρω ώστε να προλάβω να διορθώσω τα πράγματα πρίν να είναι αργά.

Ευχαριστώ εκ’ των προτέρων

Ηλίας

Σταυρούλα
03/07/2012 17:43:54

Η κόρη μου κατοικεί από τον Αύγουστο του 2010 στις ΗΠΑ όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές. Το οικονομικό έτος 2011, υπέβαλε ηλεκτρονικά την φορολογική της δήλωση, ως κάτοικος Ελλάδας, για τα εισοδήματά της που προερχόντουσαν από την εργασία της. Για το οικονομικό έτος 2012 θα πρέπει να πληρώσει φόρο για τεκμαρτό εισόδημα αν φορολογηθεί ως κάτοικος Ελλάδας επειδή έχει ένα αυτοκίνητο 1100 κ.ε. του 2003 και το 50% μιας κατοικίας 61τ.μ. στην οποία κατοικούσε πριν την αναχώρησή της. Τι χρειάζεται να προσκομίσω στη ΔΟΥ ώστε να καταχωρηθεί ως κάτοικος εξωτερικού, όπως είναι άλλωστε στην πραγματικότητα;

Σταματης
02/07/2012 15:06:20

Είμαι μόνιμος κάτοικος Νορβηγιας τα τελευταία 8 χρόνια. Πρόκειται να αγοράσω σπίτι στην ελλάδα. Υπάρχει κάποια νομοθεσία για μειωμένο φόρο προς κατοίκους εξωτερικού. Πρέπει να το δηλώσω στην Ελλάδα ή αρκεί η χώρα διαμονής

JohnSkord
25/06/2012 17:59:39

Κε Σταματόπουλε, επειδή με ενδιέφερε πολύ η συγκεκριμένη περίπτωση για πελάτη μου και το κοίταξα λίγο, νομίζω το άρθρ. 62 παρ. 2 αναφέρεται στην περίπτωση που φορολογούμενος πρόκειται να εγκατασταθεί στο εξωτερικό πριν την ΕΝΑΡΞΗ της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και όχι πριν την ΛΗΞΗ (διορθώστε με αν κάνω λάθος). Βέβαια πρακτικά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης δηλώσει ως νέα αρμόδια ΔΟΥ αυτή των κατοίκων εξωτερικού(όπως ο δικός μου πελάτης) οπότε θα φορολογηθεί με τις διατάξεις των κατοίκων εξωτερικού με ότι αυτό συνεπάγεται...

7. Χρόνος υποβολής
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, πρόκειται να εγκατασταθεί οριστικά στο εξωτερικό ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από έτος ή να μεταφέρει στην αλλοδαπή την περιουσία του που βρίσκεται στην Eλλάδα, θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 62 § 2 του Κ.Φ.Ε. ότι «λήγει η διαχειριστική περίοδος στην ημερομηνία αυτή και (ο φορολογούμενος) υποχρεούται να υποβάλει δήλωση..............

ΜΑΝΙΑ
25/06/2012 14:29:39

Θα ήθελα να μάθω αν Νορβηγός που δουλεύει στην Ελλάδα, φορολογείται κανονικά μέσω της μισθδοσίας του, υποβάλλει αποδείξεις (το 25% του ακαθάριστου και έως € 15000) κατά την υποβολή του Ε1 για την περίοδο 01/01-31/12/2011

ελενα
22/06/2012 20:09:28

Οι γονεις μου είναι συνταξιουχοι εξωτερικου και μενουν στην Ελλαδα σχεδον 2 χρονια τωρα. Δεν εχουν εισοδηματα στην Ελλαδα μονο ενα διαμερισμα στο οποιο και μενουν. Πρεπει να κανουν δηλωση?

Panagiois
18/06/2012 10:35:43

Exo metanastesei sto eksoteriko edo kai 1,5 xrono kai h gineka mou kai ta 2 mou pedia to idio. Stin Ellada then tha giriso pali. Exo eisodeima apo enikia stin Ellada apo mia monokatikia. Den exo graftei san monimos katoikos eksoterikou akoma. Simferei na grafto katoikos eksoterikou 'H Oxi? Mipos an grafto monimos katoikos eksoterikou forologitho parapano kai plirono perissotera? Efxaristo.

Μάνος
13/06/2012 03:13:48

Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού από το 2008. Παλαιότερα δήλωνα αγροτικά εισοδήματα (τεκμαρτά δεν είναι αυτά ?) λόγω της κατοχής αγροτεμαχίου γύρω στα 130 ευρώ. Αν μεταφράζω καλά το παραπάνω, εφόσον είναι τεκμαρτά και μιρκότερα από 3000 ΔΕΝ πρέπει να κάνω δήλωση έτσι ?

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
12/06/2012 19:00:19

Θα κάνω μια μάλλον χαζή ερώτηση αλλά θέλω να είμαι σίγουρος 110%. Όταν λέμε ότι κάποιος έχει παγκόσμιο εισόδημα εννοούμε ότι έχει εισοδήματα από πηγές εκτός Ελλάδας οπότε στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει εισοδήματα εκτός Ελλάδας ο όρος παγκόσμιο εισόδημα απλά δεν ορίζεται?
Το ρωτάω γιατί θέλω να μεταφέρω την συνήθη διαμονή μου εκτός Ελλάδας αλλά να διατηρήσω βιβλία Β κατηγορίας στην Ελλάδα. Όλα τα χρόνια που έκανα δήλωση δεν είχα καθόλου εισοδήματα από αλλοδαπή οπότε δηλαδή εάν καταλαβαίνω καλά δεν είχα παγκόσμιο εισόδημα? οπότε έχω το δικαίωμα να αλλάξω τόπο συνήθους διαμονής?

ΔΨΧ
12/06/2012 15:50:37

Συνταξιουχος κατοικος Ευρωπαικης χωρας. Το ΙΚΑ δεν εχει αποστηλη δελτιο αποδοχων. Στα δε τηλεφωνα ουδεποτε τα πιανουν. Τι κανω? Ευχαριστω.

χρηστος
04/06/2012 15:05:14

ειμαι κατοικος του εξωτερικου με μοναδικο εισοδημα στην ελλαδα απο ενοικια 5400 ευρω .πρεπει να κανω δηλωση? εαν ναι, τι φορο θα πληρωσω?
ευχαριστω

Γεώργιος Κατσιαβος
30/05/2012 21:01:43

Σαν κάτοικος εξωτερικού με εισόδημα απο νοικιά, έχω τεκμηριακο εισόδημα κατοικίας ? αφού δεν κατοίκων στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να έχω τεκμηριακο εισόδημα απο κατοικία, ποια είναι η απάντηση. Ευχαριστω

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29/05/2012 09:02:41

το 2011 πληρωσα 280 ευρω φορο για 20 στρεματα ετησιο ενοικιο των 300 ευρω και
κληρονομησα την γονικη κατοικια ετοιμη να πεση και κτησμενη το 1928 σ ενα μικρο χωριο
ο θειος μου εχει εξουδιοδοτηση για την φορολογικη μου δηλωση

εφυγα μικρος απο την ελλαδα και ποτε δεν δουλεψα στην ελλαδα ειμαι μονιμος κατοικος γαλλιας και γαλλικης υποκοοτητας
γυριζω στην ελλαδα 3 εβδομαδες τον χρονο
γιατι πληρωσα 280 ευρω και τι θα γινει το 2012
η ευρωπαικη νομοθεσια απαγορευει την διπλη φορολογηση ενος εισοδηματος

Νικος Κ.
22/05/2012 14:31:47

Οι γονείς μου είναι κάτοικοι του εξωτερικού συνταξιούχοι. Εδώ στην Ελλάδα έχουν ένα ακίνητο και το 1/5 από κληρονομιά ενος μικρού διαμερίσματος. Επίσης ο πατέρας μου παίρνει 50€ αγροτική σύνταξη κάθε μήνα. Κάνουν κοινη δήλωση μαζί με τη μάνα μου και έχει αντίκλητο βέβαια στην αρμόδια ΔΟΥ. Μπορώ να μάθω αν πρέπει να πληρώσουν κάτι? Δε το θεωρώ δίκαιο για 50 ευρώ να πρέπει να ισχύσουν όλες οι διατάξεις και για τους κατοίκους εξωτερικού. Ευχαριστώ!

Κώστας
29/04/2012 20:02:22

Εργάζομαι από τον Οκτώβριο του 2011 στην Μαλαισία και θα κάτσω μέχρι τέλος Ιουνίου 2012.
Είμαι υποχρεωμένος να τα δηλώσω τα εισοδήματα του 2011;
Τι παραστατικά πρέπει να υποβάλω για την φορολογική δήλωση του 2011;
Η γυναίκα μου είναι δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ

Ελένη
21/04/2012 15:36:57

Ο άνδρας μου εργάζεται μόνιμα στην Ινδία κι εγώ δουλεύω στην Ελλάδα. ΄Καταθέτουμε κοινή φορολογική δήλωση. Πως θα φορολογηθούμε για τα εισοδήματα του 2011, που πρέπει να δηλωθούν τα χρήματα που φέρνει στην Ελλάδα και πως αυτά φορολογούνται.
Ευχαριστώ

dimitra
28/03/2012 00:42:05

Πήγα στην ΔΟΥ ενα συμβόλαιο ενοικίασης σπιτιού με εναν μόνιμο κάτοικο εξωτερικού.
Καθώς ο αλλοδαπός (κάτοικος Αυστρίας) δεν είχε Ελληνικό ΑΦΜ, δήλωσα τον αρ. διαβατηρίου του. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο ώστε να είμαι καλυμένη και απέναντι στη ΔΟΥ?
Ευχαριστώ

Βλασσης Κ
26/03/2012 11:28:16

Κε κεχαγιογλου
Δεν καταλαβαινω γιατι πρεπει να πληρωσετε.
Η παραγραφος 10 του αρθρου αυτου δηλωνει οτι δεν εφαρμοζονται τα τεκμηρια δαπανων διαβιωσης.
Η μηπως δεν το διαβαζω καλα?