Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

Α. 1074/2022 Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ 212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.

Αριθμ. 1074

ΦΕΚ Β 3036-17.06.2022

Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α)Της παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Πρστιθέμενης Αξίας» (Α'248),

β) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94) και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ)τωνπαρ.1και2τουάρθρου14Ακαθώςκαιτωνπαρ.1 και 2 του άρθρου 47Γ του ν. 2859/2000,

δ) του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α'170),

ε) της υπό στοιχεία 1002413/203/24/0014/ΠΟΛ.1004/ 01.01.1993 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση» (Β'52),

στ) της υπό στοιχεία 1027319/677/0006Β απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στο υποσύστημα“Μητρώου”του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (ΟΠΣΦ ήTAXIS)» (Β'194),

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β'19),

η) της υπό στοιχεία Α.1104/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 "Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών" και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του» (Β’1059),

θ) της υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Τα αιτήματά μου"» (Β’2154) και

ι)τηςυπόστοιχείαΔ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738).

2.Την υπ' αρ. 1/0.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ'αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3.Την υποχρέωση ορισμένων υποκειμένων στον ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους λήπτες σε άλλα κράτη μέλη, να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου οι εν λόγω πράξεις τους να φορολογούνται, κατά παρέκκλιση, στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου Δ212

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14α του ν. 2859/2000, εφεξής «κώδικα ΦΠΑ» (Α'248), όπως το παράρτημα Α («έντυπο Δ212») που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αυτού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ως «κράτος μέλος κατανάλωσης» νοείται, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος, πλην της Ελλάδας, στο οποίο:

(α) βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη στις περιπτώσεις των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών ή

(β) είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης στις περιπτώσεις των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης

1. Η δήλωση για την επιλογή φορολόγησης («έναρξη») των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ, αφορά υποκείμενους στον φόρο που καταλαμβάνονται από την παρ. 1 του ως άνω άρθρου.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, κατά την οποία επιβάλλεται ΦΠΑ με τον συντελεστή του κράτους μέλους κατανάλωσης. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί μέχρι την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους, ισχύει για το τρέχον και για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ενώ εάν υποβληθεί μετά την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους ισχύει για το τρέχον και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.

Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, εφεξής «ΚΦΔ» (Α'170).

3. Η δήλωση για την ανάκληση («διακοπή») της επιλογής φορολόγησης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατανάλωσης, υποβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολογιακών ετών και πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση για την ανάκληση («διακοπή») της επιλογής φορολόγησης, ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος κατανάλωσης. Ωστόσο, εάν μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολογιακών ετών, ο υποκείμενος στον φόρο επιρρίπτει ΦΠΑ με τον ισχύοντα εντός Ελλάδος συντελεστή στα στοιχεία που εκδίδει για τις πράξεις αυτές, τότε θεωρείται ότι ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (κράτος μέλος προέλευσης). Στην περίπτωση που η δήλωση ανάκλησης δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

4. Αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου των 10.000 ευρώ της παρ. 1 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ ειδικά για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη:

(α) οι παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους λήπτες σε άλλα κράτη μέλη κατά την περίοδο 01.01.2021- 31.12.2021 και

(β) οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών κατά την περίοδο 01.07.2021 - 31.12.2021, χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση.

5. Ο υποκείμενος στον φόρο που καταλαμβάνεται από την παρ. 1 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ και επιθυμεί να διενεργήσει ενδοκοινοτικές εξ’αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (ΤΒΕ) επιβάλλοντας ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης και να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47Γ του κώδικα ΦΠΑ, οφείλει να υποβάλει πρώτα τη δήλωση επιλογής φορολόγησης, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας και κατόπιν να εγγραφεί στο ανωτέρω ειδικό καθεστώς.

Ωστόσο, εάν έχει εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47Γ του κώδικα ΦΠΑ πριν υποβάλλει τη δήλωση επιλογής φορολόγησης, θεωρείται ότι άσκησε το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης στο κράτος μέλος κατανάλωσης εφόσον λειτουργεί κατά τον τρόπο αυτόν, δηλαδή επιβάλλει τον συντελεστή ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης για τις παραπάνω πράξεις. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η υποβολή της δήλωσης της παρούσας απόφασης. Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης επισύρει το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

6. Η δήλωση Δ212 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου των εντύπων https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/katalogos-entypon. Η δήλωση δύναται να υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε έντυπη μορφή.

6.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιλέγουν, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), τη σχετική διαδικασία στη θεματική ομάδα Μητρώου, λαμβάνουν το αρχείο της δήλωσης Δ212 και το επισυνάπτουν στην εφαρμογή των αιτημάτων. Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης, καθόσον οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.

6.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή.

Η δήλωση Δ212 δύναται να υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, είτε να αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η παραπάνω δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Για φορολογικές περιόδους έως και 30.06.2021 αναφορικά με τις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και τις παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη γίνεται χρήση του εντύπου Μ12, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου είχε καθοριστεί με την υπό στοιχεία Α.1104/2019 (Β'1059) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία 1002413/203/24/0014/ ΠΟΛ.1004/01.01.1993 (Β'52) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2021 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!