Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2058/2022 Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης Δ 212

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας:10672 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 2122412, 415, 417, 418
E-Mail:deef.d@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΛΛΡ46ΜΠ3Ζ-8ΞΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 4.8.2022

Ε. 2058

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης Δ212, κατόπιν εκδόσεως της αποφάσεως Α. 1074/2022, σχετικά με τη «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης Δ212, προκειμένου οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που διενεργούν Έλληνες υποκείμενοι προς μη υποκείμενους λήπτες (π.χ. ιδιώτες) σε άλλα κράτη μέλη, να φορολογούνται, κατά παρέκκλιση, στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14α του ν. 2859/2000 («Κώδικας ΦΠΑ), όπως ισχύει.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος περιέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των Ελλήνων υποκειμένων, τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 € που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14α του Κώδικα ΦΠΑ, τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Δ212, τη διαδικασία ανάκλησης της επιλογής φορολόγησης, τις εφαρμοζόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, και λοιπά θέματα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα που διενεργούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες προς μη υποκείμενους (π.χ. ιδιώτες) εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (B2C συναλλαγές) και επιθυμούν στις πράξεις αυτές να επιβάλλουν ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14α του ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Α. Γενικά

1. Για λόγους ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για τους υποκείμενους στον φόρο, οι οποίοι διενεργούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών (Telecommunication, Broadcasting and Electronic services - εφεξής «υπηρεσίες ΤΒΕ») προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες) σε άλλα κράτη μέλη και επιλέγουν, ως τόπο φορολόγησης το κράτος μέλος κατανάλωσης. Η επιλογή αυτή γίνεται με την υποβολή της οικείας δήλωσης (Δ212).

2. Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές που ισχύουν από 1.7.2021 στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι B2C (Business to Customer) συναλλαγές διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών και ΤΒΕ υπηρεσιών φορολογούνται υποχρεωτικά στο κράτος μέλος κατανάλωσης εάν ξεπερνούν το «κατώφλι» των 10.000 Ευρώ.

3. Επομένως, οι υποκείμενοι ξεπερνώντας το παραπάνω κατώφλι, είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν τον ΦΠΑ του κράτους μέλος κατανάλωσης και προκειμένου να αποδίδουν αυτόν τον φόρο, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφούν στην Ελλάδα στο ενωσιακό καθεστώς (OSS - One Stop Shop) του αρ. 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α'248), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Α.1212/2021 (Β'4243) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την κατά περίπτωση εθνική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του προαναφερθέντος «κατωφλίου» βλ. Κεφάλαιο Β της παρούσας εγκυκλίου.

4. Σημειώνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος και η Α. 1074/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β'3036), δεν αφορούν την υποχρεωτική επιβολή ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης λόγω υπέρβασης του ανωτέρω ορίου αλλά την κατ' επιλογή επιβολή ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης που ασκείται μέσω της υποβολής της δήλωσης Δ212.

5. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των 10.000 Ευρώ, οι εν λόγω Β2C συναλλαγές φορολογούνται στην Ελλάδα και επιβάλλεται ελληνικός συντελεστής ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται υποβολή δήλωσης Δ212, ενώ εάν ο υποκείμενος επιλέξει εξαρχής (πριν τη συμπλήρωση του ορίου των 10.000 Ευρώ) να επιβάλλει ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης, τότε οφείλει να υποβάλει τη Δήλωση Δ212 η οποία θα ισχύει υποχρεωτικά τουλάχιστον για δύο (2) ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο των οποίων δύναται να ανακληθεί. [Περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά την υποχρεωτική περίοδο ισχύος της Δήλωσης Δ212 παρέχονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας.] Εφόσον οι Έλληνες υποκείμενοι επιλέξουν να επιβάλλουν ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης πριν τη συμπλήρωση του ορίου των 10.000 € και προκειμένου να αποδίδουν αυτόν τον φόρο, τότε θα πρέπει επιπλέον της υποβολής της Δήλωσης Δ212, να μεριμνήσουν να εγγραφούν στην Ελλάδα στο ενωσιακό καθεστώς (OSS) του αρ. 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Α.1212/2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την κατά περίπτωση εθνική διαδικασία.

Β. Υπολογισμός του ορίου των 10.000 €.

6. Το όριο των 10.000 Ευρώ υπολογίζεται ετησίως, αφορά όλες τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών που διενεργεί ο Έλληνας υποκείμενος προς ιδιώτες σε άλλα κράτη μέλη και είναι ενιαίο, υπολογίζονται δηλαδή αθροιστικά οι παραπάνω πωλήσεις αγαθών ή/και παροχές TBE υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη.

7. Για να εφαρμόζεται το εν λόγω όριο, θα πρέπει ο υποκείμενος να είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο διαθέτει εγκατάσταση και σε άλλο κράτος μέλος πλην της Ελλάδος ή κατέχει απόθεμα αγαθών σε άλλο κράτος μέλος και το απόθεμα αυτό θεωρείται μόνιμη εγκατάσταση, το όριο των 10.000 Ευρώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς ο υποκείμενος στον φόρο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος μόνο στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος πρέπει εξαρχής (από το πρώτο ευρώ συναλλαγής) να εγγραφεί στο ενωσιακό καθεστώς OSS) ή εναλλακτικά να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης.

8. Το όριο ξεκινάει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, ενώ ελέγχεται αν έχει ξεπεραστεί και κατά το προηγούμενο έτος. Ειδικά για το 2021 υπολογίζονται οι ΤΒΕ υπηρεσίες από 1.1.2021 έως και 31.12.2021 ενώ για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών υπολογίζονται από 1.7.2021 έως και 31.12.2021, χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση.

Παράδειγμα 1

Επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα εντός του 2022 πουλάει αγαθά σε ιδιώτες στην Ιταλία και στη Γαλλία, ύψους 7.000 Ευρώ, και παρέχει TBE υπηρεσίες σε ιδιώτες στο Βέλγιο, ύψους 4.000 Ευρώ. Συνεπώς, μόλις ξεπεράσει το κατώφλι των 10.000 Ευρώ θα πρέπει σε εκείνη τη συναλλαγή που γίνεται η υπέρβαση του ορίου να χρεώσει τους πελάτες της με τον ΦΠΑ του ΚΜ κατανάλωσης (ιταλικό, γαλλικό ή βελγικό ΦΠΑ αντίστοιχα).

Παράδειγμα 2

Επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει και μόνιμη εγκατάσταση στη Βουλγαρία, εντός του 2022 πουλάει αγαθά σε ιδιώτες στην Ιταλία και στη Γαλλία, ύψους 7.000 Ευρώ, και παρέχει TBE υπηρεσίες σε ιδιώτες στο Βέλγιο, ύψους 2.000 Ευρώ. Η επιχείρηση, αν και δεν ξεπερνάει το κατώφλι των 10.000 Ευρώ (9.000 Ευρώ), επειδή διαθέτει εγκατάσταση σε παραπάνω από ένα κράτος μέλος, θα χρεώσει τους πελάτες της με ιταλικό, γαλλικό και βέλγικο ΦΠΑ αντίστοιχα. Εφόσον επιλέξει να ενταχθεί στο ενωσιακό καθεστώς OSS (αντί να εγγραφεί σε κάθε κράτος μέλος χωριστά), θα επιλέξει υποχρεωτικά ως χώρα εγγραφής την Ελλάδα, και όχι τη Βουλγαρία, αφού στην Ελλάδα είναι η έδρα της επιχείρησης.

Παράδειγμα 3

Επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα πουλάει το 2021 αγαθά σε ιδιώτες στην Ιταλία 4.500 Ευρώ, και παρέχει TBE υπηρεσίες σε ιδιώτες στο Βέλγιο, ύψους 6.000 Ευρώ. Όσον αφορά τα αγαθά αξίας 4.500 Ευρώ που πούλησε στην Ιταλία, κατά το α' εξάμηνο του 2021 πούλησε αγαθά αξίας 2.000 Ευρώ, ενώ κατά το β' εξάμηνο 2.500 Ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ορίου, η επιχείρηση θα λάβει υπόψη της όλες τις συναλλαγές ΤΒΕ που πραγματοποίησε από 1-1-2021 έως 31-12-2021, ενώ για τις παραδόσεις αγαθών θα υπολογίσει εκείνες που έχει διενεργήσει μετά την 1-7-2021 (οπότε και ισχύουν οι νέοι κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο) και όχι νωρίτερα, χωρίς να γίνει αναγωγή σε ετήσια βάση.

Συνεπώς, στο παράδειγμά μας η επιχείρηση έχει συνολικές εξ αποστάσεως ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών και ΤΒΕ υπηρεσιών για το 2021, ύψους 10.500 Ευρώ. Όμως, για τον υπολογισμό του ορίου όσον αφορά το 2021, δεν έχει ξεπεράσει το κατώφλι των 10.000 Ευρώ, διότι θα μετρήσουν μόνο οι ΤΒΕ υπηρεσίες (6.000 Ευρώ) και οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών β’ εξαμήνου (2.500 Ευρώ) (Σύνολο: 8.500 Ευρώ).

Χρήζει αναφοράς ότι για το β’ εξάμηνο δεν θα γίνει αναγωγή σε ετήσια βάση (2.500 x 2 = 5.000 Ευρώ), επομένως δεν θα ξεπεραστεί το όριο των 10.000 Ευρώ.

Παράδειγμα 4

Ελληνική επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 2021 έχει διενεργήσει εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες στη Γαλλία και την Ιταλία ύψους 6.000 € και στις 20.7.2022 θα πουλήσει εξ αποστάσεως αγαθά, συνολικής αξίας 4.000 €, σε ιδιώτες στη Γαλλία και την Ιταλία. Η εν λόγω επιχείρηση για τις πράξεις που διενήργησε το 2021 δεν ξεπέρασε το όριο. Επίσης, στις 20.7.2022 δεν θα έχει ξεπεράσει το όριο των 10.000€ για το 2022 και επομένως θα εκδώσει παραστατικά με ελληνικό ΦΠΑ.

Εφόσον επιθυμεί να φορολογηθεί στα κράτη μέλη κατανάλωσης και επομένως να επιβάλλει γαλλικό και ιταλικό συντελεστή ΦΠΑ αντίστοιχα, τότε θα πρέπει, πριν διενεργήσει τις πράξεις αυτές, να υποβάλλει τη Δήλωση Δ212 και να δηλώσει με αυτήν την επιθυμία της, οι εξ αποστάσεως παραδόσεις αγαθών/παροχή TBE υπηρεσιών που θα διενεργήσει, να φορολογούνται στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

Γ. Τρόπος Υποβολής της Δήλωσης

9. Η δήλωση Δ212 μπορεί να υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε έντυπη μορφή.

α. Ψηφιακά:

I. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Μεταβολές Στοιχείων Επιχείρησης» στη διαδρομή: www.aade.gr myAADE Μητρώο & Επικοινωνία είσοδος με κωδικούς TAXISnet Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου Στοιχεία Επιχείρησης Υποβολή Δήλωσης με τη διαδικασία που ορίζεται στην Α. 1213/2021 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Επισημαίνεται ότι αυτός ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εμπρόθεσμες δηλώσεις.

II. Μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ: myaade.gov.gr. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εισέρχονται στην Εφαρμογή Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων: «Τα Αιτήματά μου» και επιλέγουν τη σχετική διαδικασία Μητρώου. Στη συνέχεια λαμβάνουν το αρχείο της Δήλωσης Δ212, το συμπληρώνουν, το αποθηκεύουν και το επισυνάπτουν στην εφαρμογή των Αιτημάτων. Δεν απαιτείται υπογραφή της Δήλωσης, διότι οι φορολογούμενοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.

β. Σε έντυπη μορφή, είτε με κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην ενότητα «Κατάλογος εντύπων»:https://www.aade.gr/dl_assets/entypa_dilwseis/D212.pdf. Στην περίπτωση της έντυπης υποβολής, απαιτείται η υπογραφή της δήλωσης από τον φορολογούμενο.

Δ. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης Δ212.

10. Η δήλωση υποβάλλεται σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, κατά την οποία επιβάλλεται ΦΠΑ με τον συντελεστή του κράτους μέλους κατανάλωσης.

11. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί μέχρι την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους, ισχύει για το τρέχον και για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ενώ εάν υποβληθεί μετά την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους ισχύει για το τρέχον και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.

Παράδειγμα 5

Ελληνική επιχείρηση που διενεργεί εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων, υποβάλει τη Δήλωση Δ212 με τη σχετική ένδειξη «Εναρξη», στις 20.1.2022. Η δήλωση θα την δεσμεύει για το 2022 και όλο το 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων θα επιβάλλει τον ΦΠΑ του/των κράτους/κρατών μέλους/μελών κατανάλωσης για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων. Αν η δήλωση υποβληθεί στις 10.2.2022 τότε θα ισχύει για το τρέχον έτος και για ακόμη δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη (2023 και 2024).

12. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, για τους Έλληνες υποκείμενους που έχουν ήδη εγγραφεί στο ενωσιακό καθεστώς (OSS) χωρίς να έχουν υπερβεί, κατά τον χρόνο της εγγραφής τους, το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ και επιβάλλουν ΦΠΑ κράτους μέλους κατανάλωσης στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και στην παροχή TBE υπηρεσιών, τεκμαίρεται ότι άσκησαν το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης στο κράτος μέλος κατανάλωσης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η υποβολή της δήλωσης Δ212. Η παραπάνω δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της Απόφασης Α. 1074/2022 (Β'3036/17.6.2022). Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις θα επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ, Α'170). Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

13. Ειδικά για τις φορολογικές περιόδους έως και 30.6.2021, για τις παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων (ΤΒΕ) υπηρεσιών, η επιλογή φορολόγησης γίνεται με τη χρήση του εντύπου Μ12 «Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση», όπως ορίζεται στην Α. 1104/2019 (Β' 1059) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ε. Ανάκληση της επιλογής φορολόγησης.

14. Ο υπόχρεος που έχει ασκήσει το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης στο κράτος μέλος κατανάλωσης και έχει υποβάλει τη δήλωση Δ212 κατά τα ανωτέρω, δύναται να διακόψει την επιλογή φορολόγησης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών ή/και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατανάλωσης, υποβάλλοντας αίτηση ανάκλησης, μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου ισχύος της δήλωσης Δ212 (βλ. κεφάλαιο Δ ανωτέρω) και πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης.

15. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση για την ανάκληση («διακοπή») της επιλογής φορολόγησης, ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των TBE υπηρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος κατανάλωσης. Ωστόσο, εάν μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου ισχύος της δήλωσης Δ212, ο υποκείμενος στον φόρο επιρρίπτει ΦΠΑ με τον ισχύοντα εντός Ελλάδος συντελεστή στα στοιχεία που εκδίδει για τις πράξεις αυτές, τότε θεωρείται ότι ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών αυτών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (Ελλάδα).

16. Στην περίπτωση όμως που η δήλωση ανάκλησης δεν υποβληθεί εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

Παράδειγμα 6

Ελληνική επιχείρηση που διενεργεί εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων, υποβάλει τη Δήλωση Δ212 στις 20.1.2022. Η δήλωση αυτή θα την δεσμεύει για το 2022 και όλο το 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων θα επιβάλλει τον ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων.

Το 2024 αποφασίζει ότι θέλει να ανακαλέσει την επιλογή της αυτή και να εκδίδει στοιχεία με ελληνικό ΦΠΑ. Θα πρέπει να κάνει αίτημα ανάκλησης κάνοντας χρήση του εντύπου Δ212 με τη σχετική ένδειξη «Ανάκληση (Διακοπή)» πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να διενεργήσει πωλήσεις το 2024 εφαρμόζοντας συντελεστή ΦΠΑ κράτους μέλους κατανάλωσης, διότι σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να θεωρείται ότι ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

17. Εάν, μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου ισχύος της δήλωσης Δ212, η ελληνική επιχείρηση επιρρίπτει ΦΠΑ με τον ισχύοντα εντός Ελλάδος συντελεστή στα στοιχεία που εκδίδει για τις πράξεις αυτές, τότε θεωρείται ότι ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ανάκλησης εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

ΣΤ. Άλλες υποχρεώσεις αναφορικά με την εγγραφή/απεγγραφή oto ενωσιακό καθεστώς του One Stop Shop (OSS).

18. Διευκρινίζεται ότι ανεξάρτητα από την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Δ212 κατά τα ανωτέρω, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση για όλους τους υποκειμένους που επιθυμούν να ενταχθούν στο ενωσιακό καθεστώς (OSS) του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ να υποβάλουν αίτημα εγγραφής μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ: https://www1.aade.gr/gsisaDDs5/oss/#!/home.

19. Επισημαίνεται ότι ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος OSS είναι η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής. Ωστόσο, εάν πραγματοποιηθεί συναλλαγή που υπάγεται στο ενωσιακό καθεστώς OSS, δηλαδή συναλλαγή στην οποία έχει επιβληθεί ΦΠΑ του κράτους μέλους κατανάλωσης, πριν την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου, τότε η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται το αργότερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω πρώτη συναλλαγή και ο υποκείμενος συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του στην εφαρμογή OSS, προκειμένου ο υποκείμενος να μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα και αυτή η συναλλαγή να μπορεί να υπαχθεί στο ενωσιακό καθεστώς. Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των πεδίων στην εφαρμογή OSS παρέχονται από το Τμήμα Γ2 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού (τηλ.: 213 1607124, 125, 126, email: ek.fpa.katex@aade.gr).

Παράδειγμα 7

Ελληνική επιχείρηση (e-shop) δέχεται παραγγελίες (για είδη διακόσμησης) τον Αύγουστο του 2022 που πρόκειται να παραδώσει εντός Αυγούστου 2022 σε ιδιώτες στη Γαλλία και την Ιταλία ύψους 2.500 Ευρώ (επομένως δεν ξεπερνά το όριο των 10.000 Ευρώ). Εφόσον επιθυμεί να φορολογηθεί για αυτές τις πωλήσεις στα κράτη μέλη κατανάλωσης και επομένως να επιβάλλει γαλλικό και ιταλικό συντελεστή ΦΠΑ αντίστοιχα, τότε θα πρέπει, πριν διενεργήσει τις πράξεις αυτές, να υποβάλει τη Δήλωση Δ212 και να δηλώσει με αυτό την επιθυμία της, οι εξ αποστάσεως παραδόσεις αγαθών που θα διενεργήσει, να φορολογούνται στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατανάλωσης.

Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2022 ή το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2022, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), θα υποβάλει αίτημα προκειμένου να εγγραφεί στο ενωσιακό καθεστώς (OSS) με ισχύ από την ημέρα της πρώτης συναλλαγής κατά την οποία επιβλήθηκε ΦΠΑ κράτους μέλους κατανάλωσης, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος. Εξυπακούεται ότι εφόσον εγγραφεί στο ενωσιακό καθεστώς, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση ενιαία δήλωση OSS όσον αφορά τις εξ αποστάσεως πωλήσεις που διενεργεί προς καταναλωτές σε κράτος μέλος της ΕΕ και να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!