Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1004/1993 Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση

ΑΡΙΘ. 1002413/203/24/0014 ΠΟΛ 1004 Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση.

ΦΕΚ Β 52/9-2-1993

Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, με την ΠΟΛ. 1281/1993.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις Του Ν. 1642/86 περί Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με τον Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α).

α) Των παραγρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 11.

β) Της περιπτ. 8' της παραγρ. 4 του άρθρου 29, και

γ) Της παραγρ. 3 του άρθρου 58.

2. Την ανάγκη ρύθμισης των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πωλήσεων από απόσταση.

3. Την αριθ. Υ.1847/10783θθ/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Οτι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία και δεν έχει επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πωλήσεων από απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων.

Άρθρο 1

Καθεστώς πωλήσεων από απόσταση

1. Στο καθεστώς των πωλήσεων από απόσταση υπάγονται οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από το εσωτερικό της χώρας προς άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες την ευθύνη της αποστολής έχει ο προμηθευτής και συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.

2. Οι αγοραστές των αγαθών είναι:

-υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισφορών.

-αγρότες που υπάγονται στο ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς ΦΠΑ,

-μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι:

α) Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Φ.Π.Α. στο κράτος μέλος της εγκατάστασής τους, είτε διότι οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις δεν υπερβαίνουν το όριο που προβλέπεται για την υποχρεωτική τους φορολόγηση στο κράτος αυτό, είτε διότι δεν έχουν προαιρετικά ενταχθεί στο μητρώο ΦΠΑ (VIES) το κράτους αυτού, και

β) Τα πωλούμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε αγαθά που παραδίδονται μετά από εγκατάστααη ή συναρμολόγηση με την ευθύνη του προμηθευτή, ούτε αγαθό που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

3. Οι αγοραστές είναι ιδιώτες που πρόκειται για αγαθά, τα οποία δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε προϊόντα τα οποία παραδίδονται μετά από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση με την ευθύνη του προμηθευτή.

4. Οι συνολικές πωλήσεις των αγαθών που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 υπερβαίνουν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου το όριο που έχει καθορισθεί από κάθε κράτος μέλος ή κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν υπερβεί το όριο αυτό.

Οι υποκείμενοι των οποίων οι πωλήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν τη δυνατότητα επιλογής της φορολόγησης των πωλήσεων αυτών στο άλλο κράτος μέλος. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να χρεώνουν φόρο οτο τιμολόγιο που εκδίδουν για τις πωλήσεις αυτές.

Άρθρο 2

Υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας.

1. Ο υποκείμενος στο φόρο, που είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος εντάσσεται στο καθεστώς φορολόγησης των πωλήσεων του από απόσταση σε άλλο κράτος μέλος οφείλει να τηρεί τη διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.

2. Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολών - μετάταξης με την οποία δηλώνει τα κράτη μέλη στα οποία φορολογείται υποχρεωτικά ή τα κράτη μέλη στα οποία επιθυμεί να φορολογείται προαιρετικά.

Προκειμένου για νέα επιχείρηση, το δικαίωμα επιλογής ασκείται με τη δήλωση έναρξης.

3. Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο καθεστώς, η δήλωση μεταβολών - μετάταξης υποβάλλεται εντός 10 ημερών, αφότου κατέστη υποχρεωτική η ένταξη αυτή και ισχύει και για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Στην περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο καθεστώς, η δήλωση μεταβολών μετάταξης υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο και ισχύει υποχρεωτικά τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μετά τη 10η ημέρα του πρώτου μήνα, ισχύει υποχρεωτικά για την τρέχουσα και τις δύο επόμενες διαχειριστικές περιόδους.

4. Με τη δήλωση της παραπάνω παραγράφου 2 ο υπερκείμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους αριθμούς φορολογικού μητρώου, με τους οποίους έχει καταγραφεί στα άλλα κράτη μέλη για την απόδοση του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. των φορολογικών αντιπροσώπων που τυχόν έχει ορίσει στα κράτη αυτά.

5. Για τη λήξη του καθεστώτος αυτού ο υποκείμενος οφείλει να υποβάλει δήλωση μεταβολών - μετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου εκείνης κατά την οποία δεν θα ισχύει το καθεστώς αυτό και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που η δήλωση μεταβολών - μετάταξης δεν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω προθεσμία, ο υποκείμενος παραμένει στο καθεστώς αυτό και για την επόμενη διαχειριστική περίοδο, εκτός εάν χρεώνει φόρο στα τιμο- λόγια που εκδίδει για τις πράξεις αυτές, οπότε αυτομάτως θεωρείται ότι λήγει το παραπάνω καθεστώς της προαιρετικής ένταξης.

Άρθρο 3

Υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος.

1. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος και εντάσσεται στο καθεστώς φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση στην Ελλάδα, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1, υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που ορίζεται με τις επόμενες παραγράφους.

2. Να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο εγκαταστημένο στην Ελλάδα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του, καθόσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/86.
Ο ορισμός του φορολογικού αντιπροσώπου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου.

...........[1]

Άρθρο 5

Ευθύνη φορολογικού αντιπροσώπου.

Ο φορολογικός αντιπρόσωπος ευθύνεται, αλληλεγγύως με τον εντολέα του, για την πιστή τήρηση του Ν. 1642/86, όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.1993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης έπαψε να ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 7 της απόφασης ΠΟΛ. 1281/1993. Το καταργηθέν άρθρο είχε ως εξής:

"Άρθρο 4

Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου.

1. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει δήλωση έναρξης για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

Με τη δήλωση αυτή χορηγείται στον αντιπρόσωπο Α.Φ.Μ. διαφορετικός από αυτόν που έχει ήδη για τυχόν άλλη του δραστηριότητα, ή για άλλους αντιπροσωπευόμε-νους.

2. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών για τα αποστελλόμενα από τον εντολέα του αγαθά προς τους πελάτες του στο εσωτερικό της χώρας.

3. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία και εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ίδιο κώδικα στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις της προηγουμένης παραγράφου, καθώς και για τις πωλήσεις προς τους εγκαταστημένους στο εσωτερικό της χώρας πελάτες του εντολέα του, στα οποία υπολογίζει το ΦΠΑ με το συντελεστή που αναλογεί.

4. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις Φ.Π.Α. από το Ν. 1642/86 και αποδίδει το φόρο που οφείλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ήτοι αποδίδει το φόρο που οφείλεται με τις προσωρινές δηλώσεις (μηνιαίες), καθώς και με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

5. Σε περίπτωση που έπαυσε να ισχύει η εντολή αντιπροσώπευσης, είτε με ανάκληση είτε από άλλη αιτία, ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση παύσης εργασιών.

Με τη δήλωση αυτή καταργείται ο Α.Φ.Μ. που του είχε χορηγηθεί για την αιτία αυτή."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!