Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1017/2022 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου διαμονής

Αριθμ. Α. 1017

ΦΕΚ B' 353/02.02.2022

Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και εξόφλησης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου διαμονής των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 25 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130) κοινής απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

β. της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις (Α’ 34),

γ. του άρθρου 6 Α του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις (Α’ 179),

δ. του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

ε. των άρθρων 18, 31 και 41 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

στ. του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ζ. της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1015/2018 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 308).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1091/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α’179), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού» (Β’ 1846).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/ 23-10-2020, απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372) και ειδικότερα την περ. 10 του άρθρου 2 αυτής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των φορολογουμένων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις περιοχές που επλήγησαν από την χιονόπτωση και τον παγετό της 24ης Ιανουαρίου διότι λόγω των εξαιρετικών καιρικών φαινομένων απορρυθμίστηκε η οικονομική και κοινωνική ζωή αυτών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου διαμονής που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Ιανουαρίου 2022 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και την 4η Φεβρουαρίου 2022 για τους υπόχρεους υποβολής που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα), στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για την εξόφληση του φόρου/τέλους.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της περιφέρειας στην οποία έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα), οι οποίοι είναι εντολείς/πελάτες λογιστή - φοροτεχνικού που έχει έδρα στις αναφερόμενες στην παρ. 1 περιοχές.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους φορολογούμενους εντολείς/πελάτες από τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί ψηφιακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, το αργότερο έως την 31-1-2022.

Για δηλώσεις περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου διαμονής που θα υποβληθούν μέχρι και την 4/2/2022, δεν επιβάλλονται τόκοι και πρόστιμα των άρθρων 53 και 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και επιβληθέντες τόκοι διαγράφονται με αίτημα του φορολογούμενου μέσω της πλατφόρμας "Τα Αιτήματά μου" στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 31/01/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!