Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2175/2021 Φορολογικά κίνητρα για δωρέες. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας.Τέλος ανακύκλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' , Β
4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10672,Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400 2103375872
E-Mail:deef@aade.gr deaf@aade.gr
deis@aade.gr defkp@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα , 8/9/2021

Ε.2175

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21, 32, 79 παρ. 2, 3, 4, 80 παρ. 2, 92 παρ. 2, 3, 4, 106, 107, 129 παρ. 2, 139 και 173 του ν. 4819/18.7.2021 (Α' 129)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 21, 32, 79 παρ 2,3,4, 80 παρ. 2, 92 παρ. 2, 3, 4, 106, 107, 129 παρ. 2, 139 και 173 του ν. 4819/23.7.2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές -πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 διευρύνονται τα φορολογικά κίνητρα για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης (Περ. δ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851).

Ειδικότερα με την παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με ν. 2859/2000 - Α' 248 ) και διευρύνεται ο ορισμός των πράξεων που θεωρούνται ως δώρα, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και περιβαλλοντικής προστασίας, υπό την έννοια της αποτροπής της διάθεσης των προϊόντων προς υγειονομική ταφή πριν αυτά καταστούν απόβλητα.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 προστέθηκε παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013, με ισχύ από 23.7.2021, ως εξής:

«4. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α' 248), προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος».

2.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Κ.Δ.Α.Υ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 αντικαθίσταται η περ. α' της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, με σκοπό τη συμμόρφωση με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, και λαμβάνονται μέτρα για τη ρύθμιση φορολογικών αποσβέσεων για το κόστος αναβάθμισης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με αποτέλεσμα τα οικονομικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης να καταλαμβάνουν και το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κ.Δ.Α.Υ. Η παρ. 10, μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 32, διαμορφώνεται ως εξής:

«10.α. Το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με την ενεργειακή απόδοση ή την εξοικονόμηση νερού, αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.

β. Η περ. α' δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: «Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη», «Μέσα μεταφοράς ατόμων» και «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων».

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Οι τροποποιηθείσες κατά τα ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 23.7.2021.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4819/2021 ορίζονται τα μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς (Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ).

Ειδικότερα στις παρ. 2, 3, 4 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Με την παράγραφο 2 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παρ. 15 του άρθρου 77. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των επτά (7) λεπτών. Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ.. Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η φορολογική διοίκηση. Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 92, υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι για την εφαρμογή του άρθρου 79 ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 92, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αρ. 180036/952/10.8.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2812).

Με την παρ. 4 προστίθεται στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 η φράση «περιβαλλοντικό τέλος» και συνεπώς το περιβαλλοντικό τέλος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170).

4. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 80 λαμβάνονται μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852).

Ειδικότερα στην παρ. 2 προβλέπεται, ότι:

α) Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

β) Το τέλος ανακύκλωσης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά. Το ποσό του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων της περ. α’ σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

γ) Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.

δ) Για την απόδοση του τέλους υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του τέλους σύμφωνα με την απόφαση της αρ. 4 του άρθρου 92, από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα της περ. α' στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

ε) Για την εφαρμογή ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 92, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος.

στ) Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α'170), προστίθεται η φράση: «Τέλος ανακύκλωσης» και συνεπώς το εν λόγω τέλοςεμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΑΊ70).

5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο άρθρο 92 περιέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του μέρους Γ'. Ειδικότερα στις παρ. 2, 3 και 4 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Παρ. 2: Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 79, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.

Παρ. 3: Για την εφαρμογή του άρθρου 79, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.:

α) καθορίζονται:

αα) οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα με το είδος και το πάχος του τοιχώματός τους,

ββ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη,

γγ) οι υποχρεώσεις των εμπόρων,των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, των διακινητών και διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εφαρμογή του άρθρου 79,

δδ) τα σημεία πώλησης στα οποία εφαρμόζονται τα ως άνω μέτρα,

εε) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων,

β) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ της 29ης Απριλίου 2015 για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην ΕΕ (L 115), όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων και η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισμών εμπορίας ή απαγόρευσης της εμπορίας,

γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σήμανση των σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών.

Παρ. 4: Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανακύκλωσης της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοσή του.

6. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 γίνεται ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων και τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 4736/2020.

Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α' 200) τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η περ. ε) της παρ. 3 (ως προς τον αποδέκτη και τον σκοπό διάθεσης της ανταποδοτικού χαρακτήρα) και συγκεκριμένα,

  • η περ. ε' της παρ. 3 τροποποιείται ως εξής: ''ε) Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτή αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, στη χρηματοδότηση εταιρειών παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης με σκοπό την προσαρμογή ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής τους στον κλάδο και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.’’.
  • η παρ. 6 τροποποιείται ως εξής: ’’ 6. Από την 1η Ιουλίου 2022, ειδικά οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) με απευθείας διάθεση τροφίμων και ποτών στον καταναλωτή, όπως ορίζονται στην παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης του Μέρους Α’ του Παραρτήματος I.’’.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του νόμου αυτού προστίθεται άρθρο 123Α στο ν. 4001/2011, με το οποίο ρυθμίζεται η δυνατότητα της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί σε απόσχιση και εισφορά του Κλάδου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θυγατρική της εταιρεία Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 123Α που προστίθεται στο ν. 4001/2011, κατά τα ανωτέρω, προβλέπεται ότι η απόσχιση του ως άνω κλάδου δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία και τους όρους του ν. 4001/2011, των άρθρων 4, 54, 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α' 44), καθώς και του ν.δ. 1297/1972 (Α' 217).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 123Α προβλέπεται ότι η απόσχιση του πιο πάνω κλάδου που εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. δύναται να πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στο ν.δ. 1297/1972, με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, παρεκκλίσεις:

α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΗ Α.Ε. στον λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στον βαθμό που συνδέονται με τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού.

β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου και κινητών, όπως ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού.

…………….

δ) ..... Για τη σύνταξη της σύμβασης διάσπασης του Κλάδου Δικτύου Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή των συμπληρωματικών και διορθωτικών πράξεων αυτής δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του άρθρου 54 Α του ν.4174/2013, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα και τα λοιπά πάγια του Κλάδου Δίκτυο Διανομής περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. των τελευταίων πέντε (5) ετών. Περαιτέρω, στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων, αλλά αρκεί η αναφορά στο σχετικό ΚΑΕΚ ή στα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίηση των ακινήτων.

…………….

στ) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ' εφαρμογή άλλων νόμων πριν την απόσχιση κλάδου, όπως του ν. 2941/2001 (Α' 201) και του ν. 3229/2004 (Α' 38), παραμένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

…………….

ια) Δεν απαιτείται η διενέργεια απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 123Α ορίζεται ότι οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στον κλάδο Δικτύου Διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται, συνεπεία της απόσχισης, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προς όφελος ή βάρος αυτής.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν. 4819/2021 προβλέπεται το ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι: ‘Όι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι της δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας», δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτήν παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται με οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος, καθώς και αν η πληρωμή αφορά σε προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης. Αντίστοιχα ρυθμίζονται οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι στο πλαίσιο δράσεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, που επιτελούν τον ίδιο σκοπό.’’.

9. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4819/2021 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 23.7.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Συνημμένα: Άρθρα 21, 32, 79 παρ. 2, 3, 4, 80 παρ. 2, 92 παρ. 2,3,4, 106, 107, 129 παρ. 2, 139 και 173 του ν. 4819/18.7.2021 (Α' 129)

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!