Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1247/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/ 31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ' και ιε'της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών» (B’ 40/2021).

Δείτε την απόφαση Α.1001/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Α. 1247/2021

ΦΕΚ B’ 5484/26.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ' και ιε'της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών» (B’ 40/2021).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των περ. ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265), καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 73 του ιδίου Κώδικα,

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'251),

δ) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α' 173) και ιδίως των άρθρων 20 και 22 αυτού,

ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α'230) και ιδίως των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 αυτού,

στ) του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α'58), και ιδίως του άρθρου 20 αυτού,

ζ) του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α'242) και ιδίως του άρθρου 11 αυτού και

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β'2983) και ιδίως τα άρθρα 83 έως και 89 αυτής.

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β'3517), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1218/3.12.2018 (B' 5562) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1068936 ΕΞ 2020/ 17-06-2020 (Β’ 2457) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ'και ιε'της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.» (Β'40).

7. Την υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων

α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων,

β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και

γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (B' 40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β'1443).

8. Την υπό στοιχεία Α.1145/24-06-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών /τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (B' 40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β'2821).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 1, 5, 6, 7 και 9 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (B’ 40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής και τις υποχρεώσεις των τελικών παραληπτών χύδην υγραερίου, καθώς και τους προβλεπόμενους ελέγχους νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων από τους εν λόγω παραλήπτες.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, καθώς και τις οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο.

1. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο των περ. ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), υποχρεούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της έδρας τους:

α) «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV.

β) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού με την οποία δηλώνεται η χωρητικότητα και τα λοιπά στοιχεία της δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων της βεβαίωσης, οι ως άνω υπόχρεοι υποβάλουν εκ νέου, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή, νέα βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία δηλώνεται η συνολική ετήσια ποσότητα παραλαβής υγραερίου.

δ) «Ετήσια κατάσταση αγορών υγραερίου» με τα στοιχεία των αντίστοιχων παραστατικών πώλησης της προμηθεύτριας εταιρίας εμπορίας υγραερίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα V.

2. Η «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» και η βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, αντιστοίχως, των περ. α) και β) της ανωτέρω παρ. 1, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περ. β, υποβάλλονται άπαξ, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης της προμηθεύτριας εταιρείας εμπορίας υγραερίου, για την πρώτη παραλαβή υγραερίου.

3. Η Υπεύθυνη δήλωση και η «Ετήσια κατάσταση αγορών υγραερίου», αντιστοίχως, των περ. γ) και δ) της ανωτέρω παρ. 1 υποβάλλονται έως την 31η Μαρτίου έκαστου έτους για τις παραλαβές του προηγούμενου έτους».

Άρθρο 3

Η παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίων της παρ. 1 του άρθρου 1, ορίζονται οι Τελωνειακές Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα:

α) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια εμφιάλωσης υγραερίων

β) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και

γ) των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο των εν λόγω χρήσεων».

Άρθρο 4

1. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο το οποίο προορίζεται:

α) για θέρμανση και λοιπές χρήσεις και

β) για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες για τις ανάγκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της ΑΑΔΕ.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Κατά τον έλεγχο των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251), η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και προβαίνει κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I. Επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της βεβαίωσης του μηχανικού της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5.

II. Επαλήθευση των δηλωθέντων της Ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5, με τα αντίστοιχα παραστατικά που τηρούνται στην έδρα του παραλήπτη καθώς και με τις εγγραφές στα λογιστικά αρχεία του.

III. Διασταύρωση των στοιχείων που αναγράφονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίων της παρ. 5 του άρθρου 2 με τα στοιχεία της ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5.

Σε περίπτωση όπου το Τελωνείο ελέγχου δεν διαθέτει την ετήσια κατάσταση παραληπτών της παρ. 5 του άρθρου 2, αποστέλλει αίτημα στο αρμόδιο Τελωνείο θέσης σε ανάλωση ή το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της εταιρείας εμπορίας, για την αποστολή των σχετικών στοιχείων.»

Άρθρο 5

Η παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που βρίσκονται σε λειτουργία και έχουν παραλάβει ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν τη «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 καθώς και την βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού της περ. β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, έως τις 15-01-2022.

Οι εν λόγω υπόχρεοι δεν υποβάλλουν αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας υγραερίου.».

Άρθρο 6

1. Το υπόδειγμα IV της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης (Β'40/2021) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται με το υπόδειγμα IV της παρούσας.

2. Στην υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προστίθεται υπόδειγμα V, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα. Τα ανωτέρω υποδείγματα έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!