Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1145/2021 Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

Αριθμ. A.1145

ΦΕΚ Β 2821/30.06.2021

Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των περ. ιδ’ και ιε’ της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύουν καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 73 του ιδίου νόμου,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, καθώς και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/ 31-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περ. ιδ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών» (Β’ 40/2021),

γ) της υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων

α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων,

β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και

γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.» (Β’ 1443),

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπερ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

στ) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

η) της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών:

α) της παρ. 4 του άρθρου 9 αναφορικά με την υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της Α. 1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε και

β) της παρ. 5 του άρθρου 9 αναφορικά με την τήρηση βιβλίου αποθήκης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης, από τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο ως τελικοί καταναλωτές για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών λόγω της συνεχιζόμενης έκτακτης κατάστασης της χώρας εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες αφορούν:

α) την υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 5 και

β) την τήρηση του βιβλίου αποθήκης της παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, από τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο ως τελικοί καταναλωτές, παρατείνονται έως και την 30-10-2021.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!