Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1088/20-4-2011 Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου

ΠΟΛ. 1088/20-4-2011 (Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β /21.4.2011)
ΘΕΜΑ: «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α' 253).

β. Των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 (Φ. Ε. Κ. Α' 276).

γ. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του

ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 151). δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 81). ε. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 175).

2. Την ΠΟΛ 1072/8-4-2011 (Φ.Ε.Κ. Β7577) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

3. Την ΠΟΛ 1066/4-4-2011 (Φ.Ε.Κ. Β7647) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ' του άρθρου 13 του ν. 3888/2010».

4. Τις αριθ. 1105941/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ 1130/6.11.2007 (Φ.Ε.Κ. Β72217) και 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠOA 1035/11.3.2009 (Φ.Ε.Κ. Β7503) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών».

5. Την αριθ. 1146405/ΔΕ-Β714-10-2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 1829) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».

6. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.

7. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. Β' 1725) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, εκτός αυτών για τις οποίες ήδη έχει καθορισθεί το δείγμα ελέγχου με την απόφαση 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ 1035/11.3.2009, καθώς και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών των οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους αριθμούς 11, 21, 31, 41 και 51 και το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή επί αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και επί μεικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή επί ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή το ελευθέριο επάγγελμα υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Επίσης, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του ν. 3296/2004 ελέγχονται κατά τα ως άνω οι δηλώσεις επιτηδευματιών των οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους αριθμούς 11, 21, 31, 41 και 51 και το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή επί αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και επί μεικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή επί ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή το ελευθέριο επάγγελμα υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του ν. 1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ 1072/8-4-2011, όπως αυτή ισχύει.

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ν. 3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

5. Από τις επιλεγείσες προς έλεγχο με την παρούσα απόφαση δηλώσεις εξαιρούνται αυτές που έχουν κάνει αποδεκτό το εκκαθαριστικό σημείωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1066/4-4-2011.

6. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

7. Για τις επιλεχθείσες προς έλεγχο με την παρούσα απόφαση δηλώσεις οικονομικού έτους 2010, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3296/2004, όπως ισχύει.

8. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και επί δηλώσεων οικονομικού έτους 2010, οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!