Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Α. 1216/2021 Τροποποίηση της απόφασης για τον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1005/1993 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α.1216

ΦΕΚ B’ 4546/01.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1002414/204/ 25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β΄ 52).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του Κώδικα «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ν. 2859/2000) (Α΄ 248), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης, με την οποία ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

β) των παρ. 5 του άρθρου 11, 2 του άρθρου 14, 1, 2,4 και 8 του άρθρου 38,1 και 3 του άρθρου 35 και 3 του άρθρου 64 του Κώδικα «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ν. 2859/2000) (Α΄ 248).

2. Την υπό στοιχεία 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β’ 52).

3. Την υπό στοιχεία 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ 1115/1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β’ 252).

4. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως τα άρθρα 1, 2,13,14,17 και 41.

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 και την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, (Α’ 222).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»(Β’ 4738).

9. Το γεγονός ότι, από 1.1.2014, έχει τεθεί σε ισχύ η αποσυσχέτιση της υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, βάσει της οποίας (αποσυσχέτισης) είναι δυνατή πλέον η υποβολή της δήλωσης, ανεξαρτήτως της καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καταργούνται το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» και οι με το άρθρο αυτό θεσπισθείσες υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!