ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1005/1993 Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1216/2021

Αριθ. 1002414/204/25/0014 ΠΟΑ 1005

ΦΕΚ B’ 52/09.02.1993

Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ125/Α ), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με το Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α).

α) Των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 12.

β) Της περίπτωσης (γ') της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 28.

γ) Του άρθρου 31, και

δ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την ανάγκη θέσπισης απλής διαδικασίας απόδοσης του φόρου στο δημόσιο, όταν υπόχρεος σε απόδοση του φόρου αυτού είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.

3. Την αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β ) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Ότι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία και δεν έχει επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε όπως ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών υπόχρεος σε φόρο, αποδίδει το φόρο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 -3 της απόφασης αυτής.

"Άρθρο 1

Τρόπος καταβολής του φόρου από λήπτη υποκείμενο στο φόρα [1]

....."

Άρθρο 2

Τρόπος καταβολής του φόρου από λήπτη μη υποκείμενο στο φόρο.

1. Στις λοιπές περιπτώσεις που οφείλεται φόρος από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών μη υποκείμενο στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ με υποβολή έκτακτης προσωρινής δήλωσης.

2. Η έκτακτη προσωρινή δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υποχρέου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής.

3. Στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη προσωρινή δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα, με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου.

Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το τελωνείο (τελωνισμό), η καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα με τη διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής της έκτακτης προσωρινής δήλωσης.

1. Η έκτακτη προσωρινή δήλωση του προηγούμενου άρθρου υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα.

Στη δήλωση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση σε δύο αντίτυπα στην οποία γράφονται τα στοιχεία των προμηθευτών (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, χώρα), ο α/α τιμολογίου ή προφόρμας, το είδος της συναλλαγής, το είδος και τη φορολογητέα αξία. Η κατάσταση αυτή δύναται να μη υποβληθεί όταν πρόκειται για μια συναλλαγή εφόσον τα στοιχεία αυτής αναγράφονται στην έκτακτη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ. Όταν η αξία εκφράζεται σε ξένο νόμισμα, η μετατροπή το ξένου νομίσματος σε δραχμές γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 1642/86.

2. Το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ, αφού ενεργήσει την είσπραξη του οφειλόμενου φόρου, επιστρέφει στον υπόχρεο θεωρημένα τα δύο αντίτυπα της έκτακτης προσωρινής δήλωσης και το ένα αντίτυπο της κατάστασης της προηγούμενης παραγράφου.

Το τρίτο αντίτυπο της έκτακτης προσωρινής δήλωσης και το αντίτυπο της κατάστασης με τα στοιχεία της συναλλαγής παραμένουν στο αρχείο του τμήματος εσόδων της ΔΟΥ.

3. Ο υπόχρεος προσκομίζει το ένα θεωρημένο αντίτυπο της έκτακτης δήλωσης και της κατάστασης στον αρμόδιο φορέα για την αποστολή του εμβάσματος σε άλλο κράτος ή στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, για την παραλαβή των αντικειμένων. Το άλλο αντίτυπο της έκτακτης δήλωσης παραμένει στο αρχείο του.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, που καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο με έκτακτη προσωρινή δήλωση, επισυνάπτουν σ’ αυτή ως δικαιολογητικό και αναλυτική κατάσταση, σε δύο αντίτυπα, των χρηματικών ενταλμάτων της ίδιας χρονικής περιόδου, θεωρημένη από τον αρμόδιο για τον έλεγχο του νομικού προσώπου Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ως άνω κατάσταση αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του εντάλματος, την αιτιολογία, τον οίκο του εξωτερικού, το ποσό του συναλλάγματος και το ισότιμο αυτού σε δραχμές. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραμένει στη ΔΟΥ που ενήργησε την είσπραξη του φόρου και το άλλο, θεωρημένο από τη ΔΟΥ πραδίδεται στον υπόχρεο μαζί με τα δύο θεωρημένα αντίτυπα της έκτακτης προσωρινής δήλωσης. Το ένα θεωρημένο αντίτυπο της έκτακτης προσωρινής δήλωσης μαζί με το αντίτυπο της κατάστασης, παραμένει στον υπόχρεο και το άλλο αντίτυπο προσκομίζεται στον Επίτροπο ως δικαιολογητικό της καταβολής.

"Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Εμπορικών Τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος. [2]

......"

Άρθρο 5

Υποχρέωση Τελωνειακών Αρχών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2, σε όσες περιπτώσεις εμβάζεται η αξία του αγαθού, πριν από την εισαγωγή του αγαθού, ο φόρος που αναλογεί στην αξία του προεμβάσματος καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 2 και 3, με έκτακτη προσωρινή δήλωση. Το θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ πρόσθετο (τέταρτο) αντίτυπο της δήλωσης αυτής, που φέρει την ειδική ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», προσκομίζεται από τον υπόχρεο - εισαγωγέα στην αρμόδια για τον τελωνισμό του αγαθού Τελωνειακή Αρχή. Η τελωνειακή αρχή συμψηφίζει το φόρο που καταβλήθηκε με βάση τη δήλωση αυτή με το φόρο που αναλογεί στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή του αγαθού, όπως η αξία αυτή διαμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1642/86. Το αντίτυπο αυτό προσαρτάται στον οικείο φάκελο εισαγωγής, που παραμένει στο αρχείο της Τελωνειακής Αρχής, ως δικαιολογητικό συμψηφισμού του φόρου.

Άρθρο 6

Λοιπές περιπτώσεις εφαρμογής της απόφασης αυτής

Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και σε κάθε άλλη περίπτωση που η καταβολή του φόρου ορίζεται ότι γίνεται με την υποβολή έκτακτης προσωρινής δήλωσης, όπως στις περιπτώσεις πλειστηριασμού, καταβολής αποζημιώσεων κ.τλ.

Άρθρο 7.

Κατάργηση διατάξεων.

Η απόφασή μας αριθ. Π.3894/2992/ΠΟΛ. 176/5.6.87 (ΦΕΚ 311 /Β/87) καταργείται από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Επίσης καταργείται κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

Υποσημειώσεις (2)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!