ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1214/1994 Καταβολή του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Αριθ. 1105799/1797/8881/0014

ΠΟΛ. 1214/1994

Καταβολή του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1-1-2012 σύμφωνα με το άρθρο 9 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1267/30.12.2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύει: α) Την παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 12.

β) Της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3, του άρθρου 28, γ) Της περ. δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29. δ) Του άρθρου 31 και ε) Της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την ανάγκη διασφάλισης της απόδοσης του φόρου στο δημόσιο, στις περιπτώσεις μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενο εγκατεστημένο εκτός του εσωτερικού της χώρας.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ. 1005/1993 Α.Υ.Ο. για τον «τρόπο καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο Δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών».

4. Τις διατάξεις της αριθ. 1026431/268/0006Α/ 2.3.1994 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Ότι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία και δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Ορίζουμε όπως, η αριθ. 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ. 1005/1993 Α.Υ.Ο., η οποία ορίζει τον «τρόπο καταβολής του Φ.Π.Α. στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών», δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης, εισαγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας από εγκατεστημένο εκτός του εσωτερικού της χώρας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει ορίσει, ως όφειλε, φορολογικό αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει. Ο φόρος που αναλογεί στις πράξεις αυτές καταβάλλεται από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών αυτών, με την υποβολή έκτακτης προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω συναλλαγές δεν παύουν να θεωρούνται ενδοκοινοτικές και συνεπώς θα συμπεριλαμβάνονται ως τοιαύτες στους οικείους κωδικούς της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α., ενώ ο φόρος που προπληρώνεται με την έκτακτη δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται στον κωδ. 381... (προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών) της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α. (έντυπο 004 - Φ.Π.Α. έκδοση 1994) και της προσωρινής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 η Νοεμβρίου 1994 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!