Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1207/2021 Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα .

Αριθμ. Α. 1207

ΦΕΚ B’ 4143/09.09.2021

Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου εικοστού ένατου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) και ιδίως της παρ. 4 αυτού.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

δ) Της υπό στοιχεία Δ. 803/580/31.05.1993 Α.Υ.Ο. «Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λπ.» (Β’ 426).

ε) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

στ) Της υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (ΥΟΔΔ 689) και της υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

ι) Της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

ια) Της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε.Α1065707/ 29.07.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Την υπό στοιχεία 74401ΕΞ2020/ΥΠΟΙΚ/14.07.2020 3η Εκτελεστική Σύμβαση για το έργο «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑΜ-20SYMV007027320.).

4. Την ανάγκη καταστροφής με έξοδα του δημοσίου, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών, τα οποία δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 106Β του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και τα οποία δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιδίου άρθρου και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού» (L 96), από επιτροπές που θα συγκροτηθούν για τον σκοπό αυτό.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.000,00 € και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΑΛΕ 2420103001 «Έξοδα ταχυδρομικών Υπηρεσιών» του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ10235010000000) για το οικονομικό έτος 2021, στο πλαίσιο της ως άνω (παρ. 3) σχετικής σύμβασης», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας καταστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 48 άρθρου του ν. 4818/2021, των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι την 20.05.2019 καθόσον δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του άρθρου 106Β του ν. 2960/2001 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576, και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στις αποθήκες των τελωνειακών αρχών της χώρας καθώς και της συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής των εν λόγω ενσήμων ταινιών.

Άρθρο 2

Καταμέτρηση και μεταφορά των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού των τελωνειακών αρχών

1. Τα αποθέματα ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και βρίσκονται στις αποθήκες των τελωνειακών αρχών, μεταφέρονται στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών προς καταστροφή, κατόπιν της καταμέτρησής τους.

2. Για τις τελωνειακές αρχές, στις οποίες έχει συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, η εν λόγω επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019.

3. Για τις τελωνειακές αρχές, στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή της προηγούμενης παρ. συγκροτείται για τον σκοπό αυτό τριμελής Επιτροπή, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, αποτελούμενη από:

α) τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

β) τον αρμόδιο διαχειριστή ενσήμων ταινιών της ίδιας τελωνειακής αρχής, ως μέλος, μετά του αναπληρωτή του, και

γ) έναν υπάλληλο της ίδιας τελωνειακής αρχής, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Προϊστάμενο αυτής.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ των μελών της επιτροπής.

4. Οι επιτροπές των παρ. 2 και 3 προβαίνουν στην καταμέτρηση των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και συντάσσουν πρακτικό καταμέτρησης ενσήμων ταινιών σε δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων παραμένει στον αρμόδιο διαχειριστή ενσήμων ταινιών των τελωνειακών αρχών και το άλλο αποστέλλεται στην επιτροπή καταστροφής του άρθρου 3, συνοδεία των μεταφερόμενων αποθεμάτων ενσήμων ταινιών.

5. Κατόπιν της καταμέτρησης των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών από τις τελωνειακές αρχές, πραγματοποιείται η μεταφορά τους στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών προς καταστροφή. Η μεταφορά των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που βρίσκονται στις τελωνειακές αρχές της Αττικής διενεργείται με τη χρήση μεταφορικού μέσου της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ενώ η μεταφορά αυτών που βρίσκονται στις τελωνειακές αρχές εκτός Αττικής διενεργείται με ταχυδρομική αποστολή σύμφωνα με την υπό στοιχεία 74401ΕΞ2020/ΥΠΟΙΚ/14.07.2021 3η Εκτελεστική Σύμβαση για το έργο «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Τα καταμετρημένα αποθέματα των ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019, μετά τη μεταφορά τους στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, παραδίδονται στον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της εν λόγω Δ/νσης. Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

Άρθρο 3

Καταστροφή των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019

1. Για την καταστροφή των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και βρίσκονται συγκεντρωμένα στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών καθώς και των ενσήμων ταινιών που αποστέλλονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας, συγκροτείται, με απόφαση της εν λόγω υπηρεσίας, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

β) τον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της Δ/νσης αυτής, ως μέλος, μετά του αναπληρωτή του, και

γ) έναν υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ των μελών της επιτροπής.

2. Η επιτροπή της παρ. 1 προβαίνει στην καταμέτρηση των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που βρίσκονται στην αποθήκη της και συντάσσει πρακτικό καταμέτρησης αυτών. Για τα αποθέματα ενσήμων ταινιών των τελωνειακών αρχών λαμβάνονται υπόψη τα πρακτικά καταμέτρησης αυτών της παρ. 4 του άρθρου 2.

3. Τα αποθέματα ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019, καταστρέφονται με τεμαχισμό στις κοπτικές μηχανές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υπό την εποπτεία της εν λόγω επιτροπής.

4. Για τη διενέργεια της καταστροφής των εν λόγω ενσήμων ταινιών συντάσσεται πρακτικό καταστροφής, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής της παρ. 1,

α) ως προς τις ένσημες ταινίες των τελωνειακών αρχών, σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών και το άλλο αποστέλλεται στην αντίστοιχη τελωνειακή αρχή για την πίστωση της αποθήκης ενσήμων ταινιών αυτής και

β) ως προς τις ένσημες ταινίες της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, σε ένα (1) αντίτυπο, το οποίο παραμένει στον αρμόδιο διαχειριστή της αποθήκης αυτής.

5. Η θητεία της Επιτροπής διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της καταστροφής όλων των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και δύναται να συνεδριάσει όσες φορές απαιτείται, σύμφωνα με την εκτίμησή της, για την ολοκλήρωση του έργου της.

6. Τα υπολείμματα της εν λόγω καταστροφής διατίθενται για εκποίηση προς όφελος του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση δημόσιου υλικού.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!