Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1137/2019 Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
& ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ - 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Δέσποινα Δεληγιαννάκη
Τηλέφωνο:210 6987404
Fax:210 6987408
E-Mail:finexcis@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. ΦΕΚ: 1329/B/17.04.2019 

Αθήνα, 09 Απριλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.:Α.1137

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση Α. 1001/2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 55, 62, 63, 64, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115 και 119Α' του ν.2960/2001 (Α' 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 106.

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) του άρθρου εικοστού ένατου του ν.4411/2016 (Α' 142), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4429/2016 (Α'199).

δ) του ν.4419/2016 (Α'174), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017 (Β' 968 και Β'1238), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ1181090ΕΞ2018/03.12.2018 (Β'5756) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».

4. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β'175) Α.Υ.Ο., «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».

5. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β'157) Α.Υ.Ο., «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

6. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1175169ΕΞ2018/11.12.2018 (Β'5537) Α.Υ.Ο., «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

7. Την αριθμ. Φ.67/33/1997 (Β'124) Α.Υ.Ο., «Χρόνος έναρξης διάθεσης νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας τσιγάρων, διατίμηση αυτών», όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. Δ.803/580/1993 (Β'426) Α.Υ.Ο., «Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ένσημων φορολογικών ταινιών κ.λπ.», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. Κ.5721/1493/1984 (Β'535) Α.Υ.Ο., «Καθορισμός τρόπου επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και του Φ.Κ.Ε. σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης των προϊόντων αυτών και διαδικασία αντικατάστασης καταστρεφόμενων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού».

10. Την αριθμ. Τ.158/456/1993 (Β'39) Α.Υ.Ο., «Παραλαβή των ένσημων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από τις αποθήκες διαχειριστών των Δ.Ο.Υ. και διαχείριση αυτών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές».

11. Την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 (Β'2744) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

12. Την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.08.2017 (Β'2745) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

13. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

14. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ' αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

15. Την ανάγκη καθιέρωσης της διαδικασίας αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας από εγκεκριμένους αποθηκευτές, οι οποίοι διατηρούν φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας, σε καπνοβιομηχανίες της χώρας, για την επικόλλησή αυτών στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται από τους εν λόγω εγκεκριμένους αποθηκευτές με σκοπό τη διάθεσή τους για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθιερώνεται η διαδικασία και καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες του εφοδιασμού εγκεκριμένων αποθηκευτών με ένσημες ταινίες φορολογίας και της αποστολής αυτών σε καπνοβιομηχανίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας, προς επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, παράγονται από τις καπνοβιομηχανίες και παραλαμβάνονται κατόπιν από τους εν λόγω εγκεκριμένους αποθηκευτές με σκοπό τη διάθεσή τους για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

Άρθρο 2

Ορισμοί - αρμόδια τελωνειακή αρχή

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:

α) Καπνοβιομηχανία: η μονάδα παραγωγής καπνικών προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 100Α του ν.2960/01.

β) Δικαιούμενο πρόσωπο: Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο οποίος διατηρεί φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας και στον οποίο διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας για αποστολή σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας, με σκοπό την επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, παράγονται από την καπνοβιομηχανία και παραλαμβάνονται από αυτόν με σκοπό τη διάθεσή τους για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

γ) Α.Δ.Ε.Τ.: Η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι της αριθμ. Φ.118/57/2001 Α.Υ.Ο.

2. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ., τον εφοδιασμό του δικαιούμενου προσώπου με ένσημες ταινίες φορολογίας για την αποστολή τους σε εγχώρια καπνοβιομηχανία, τον έλεγχο της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών και παραλαβής των προϊόντων στα οποία αυτές έχουν επικολληθεί και της επιστροφής των ενσήμων ταινιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν.2960/01 καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραγόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, ορίζεται η αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/2.8.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., τελωνειακή αρχή ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής αποθήκης του δικαιούμενου προσώπου στην οποία πρόκειται να αποσταλούν τα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 3

Διαδικασία διάθεσης ενσήμων ταινιών

1. Το δικαιούμενο πρόσωπο, προκειμένου να του διατεθούν ένσημες ταινίες για τους σκοπούς της παρούσας, υποβάλλει Α.Δ.Ε.Τ. μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

2. Στην Α.Δ.Ε.Τ. περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, όπως επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός αδείας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

β) Τα πλήρη στοιχεία της εγχώριας καπνοβιομηχανίας, στην οποία αποστέλλονται οι ένσημες ταινίες για επικόλληση, όπως επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός αδείας της φορολογικής αποθήκης.

γ) Ο αριθμός των ενσήμων ταινιών, οι διαστάσεις αυτών και το είδος των βιομηχανοποιημένων καπνών, το σήμα καθώς και ο εθνικός κωδικός ICISnet των προϊόντων στα οποία θα επικολληθούν οι ταινίες.

δ) Η ποσότητα των προϊόντων στα οποία θα επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, σε πακέτα όταν πρόκειται για τσιγάρα και σε καθαρό βάρος και μονάδες συσκευασίας προκειμένου για λοιπά προϊόντα, καθώς και η τιμή λιανικής πώλησης με την οποία τα προϊόντα αυτά θα διατεθούν στην εγχώρια αγορά.

ε) Ο προβλεπόμενος χρόνος παραλαβής των έτοιμων βιομηχανοποιημένων καπνών από τον αιτούντα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

στ) Ο αριθμός αναφοράς και το ποσό της κατά το άρθρο 4 εγγύησης, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στα πεδία της Α.Δ.Ε.Τ. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αποδοχή της Α.Δ.Ε.Τ., υπολογίζεται η αξία της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών. Το δικαιούμενο πρόσωπο προβαίνει στην καταβολή της αξίας της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης.

4. Με βάση τα ανωτέρω, ο διαχειριστής των ενσήμων ταινιών παραδίδει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, την αντίστοιχη ποσότητα ενσήμων ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή τους.

5. Κατόπιν της παράδοσης των ενσήμων ταινιών, ο διαχειριστής αποστέλλει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της καπνοβιομηχανίας, αντίγραφο της σχετικής Α.Δ.Ε.Τ. για ενημέρωση και σκοπούς ελέγχου.

Άρθρο 4

Εγγυήσεις

1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από κινδύνους μη νόμιμης χρήσης των ένσημων ταινιών φορολογίας, πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ. κατατίθεται από το δικαιούμενο πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εγγύηση, η οποία καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. που αναλογούν στα προϊόντα στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, χωρίς να υπολογίζεται η αξία των εν λόγω ταινιών.

2. Η εγγύηση της προηγούμενης παραγράφου, καλύπτει και τους κινδύνους διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων που παρήχθησαν από την καπνοβιομηχανία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 112 του ν.2960/2001.

3. Η ανωτέρω εγγύηση είναι οικονομική, η οποία είτε παρέχεται με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας είτε είναι χρηματική. Το είδος της εγγύησης γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

4. Η εγγύηση δύναται να είναι είτε πάγια, με αόριστη ή τουλάχιστον ετήσια χρονική διάρκεια, είτε μεμονωμένη. Η μεμονωμένη εγγύηση καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ποσό των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Αποστολή ενσήμων ταινιών σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας

Μετά την παραλαβή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, οι ένσημες ταινίες αποστέλλονται στην καπνοβιομηχανία προς επικόλληση στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται. Η ως άνω αποστολή γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του δικαιούμενου προσώπου, το οποίο μεριμνά να συνοδεύονται οι ένσημες ταινίες από αντίτυπο της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του ν.4308/14 (Α' 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 6

Διακίνηση βιομηχανοποιημένων καπνών και παραλαβή αυτών από το δικαιούμενο πρόσωπο

1. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες, διακινούνται από τη φορολογική αποθήκη της καπνοβιομηχανίας προς τη φορολογική αποθήκη του δικαιούμενου προσώπου υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.2960/01 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ). Για την παραλαβή των προϊόντων υποβάλλεται από τον παραλήπτη αναφορά παραλαβής, στην οποία αναγράφονται, εκτός των λοιπών στοιχείων, το είδος και η ποσότητα των προϊόντων καθώς και ο αριθμός καταχώρισης της Α.Δ.Ε.Τ., προκειμένου να πιστωθούν οι αντίστοιχες ποσότητες των εκκρεμών Α.Δ.Ε.Τ. και να αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.

2. Η παραλαβή των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία διάθεσης των ενσήμων ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν επιπλέον μήνα, έπειτα από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης του δικαιούμενου προσώπου και έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

3. Στην περίπτωση που οι ένσημες ταινίες επιστρέφονται από την καπνοβιομηχανία στο δικαιούμενο πρόσωπο χωρίς να έχουν επικολληθεί σε μονάδες συσκευασίας, καθόσον έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη από άλλη αιτία η επικόλλησή τους στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες, εφαρμόζονται οι προβλέψεις περί καταστροφής της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν.2960/01 και της αριθμ. Δ.803/580/1993 (Β'426) Α.Υ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνεται με το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά την παραλαβή των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, προβαίνει κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου, σε καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο. Κατά τον έλεγχο διενεργείται καταμέτρηση των προϊόντων, ελέγχεται η ορθότητα της επικόλλησης των ταινιών, οι διαστάσεις των ταινιών, η αναγραφή της τιμής λιανικής πώλησης, οι λοιπές ενδείξεις και προειδοποιήσεις υγείας που πρέπει να αναγράφονται στη μονάδα συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν.2960/01 και τα άρθρα 8 έως 14 του ν.4419/2016. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, η τελωνειακή αρχή δύναται να λαμβάνει δείγμα εκ των ενσήμων ταινιών, το οποίο αποστέλλει για τον έλεγχο της γνησιότητάς τους στην αρμόδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου εικοστού ένατου του ν.4411/16, υπηρεσία κατασκευής των ενσήμων ταινιών.

Άρθρο 7

Απώλεια ενσήμων ταινιών

1. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επιστροφής αυτούσιων των ένσημων ταινιών που παραλήφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στη παρ. 2 του άρθρου 6, γεννάται υποχρέωση άμεσης καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα προϊόντα.

2. H υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει και σε περίπτωση άφιξης μέσα στην ίδια προθεσμία, μέρους μόνο των έτοιμων προϊόντων ή επιστροφής μέρους των ένσημων ταινιών για την ποσότητα που δεν παρελήφθη.

3. Εφόσον οι ανωτέρω περιπτώσεις απώλειας ενσήμων ταινιών οφείλονται σε ανωτέρα βία, δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, εντός των νομίμων προθεσμιών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, είτε συνολικά είτε για το μέρος εκείνο που παραμένει ακάλυπτο.

Άρθρο 8

Παρατυπίες - παραβάσεις

Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, σε περίπτωση μη άφιξης όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επιστροφής όλων ή μέρους των ενσήμων ταινιών μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 6 κι επιπλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 7, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 119Α του ν.2960/01, με την εξαίρεση των περιπτώσεων απωλειών που οφείλονται σε ανωτέρα βία σύμφωνα με την παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!