Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2011/2023 Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ ΄ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Καραβαγγέλης
Τηλέφωνο : 210-6987426
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΕΑΙ46ΜΠ3Ζ-ΙΑΩ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2011

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού»

Σχετ.: Η αριθμ. Ο ΔΕΦΚΦΓ 1015332ΕΞ2019/31.1.2019 διαταγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την αλλαγή του τρόπου κατασκευής των ενσήμων ταινιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες δεν θα είναι πλέον προσωποποιημένες ανά δικαιούχο πρόσωπο, αλλά θα διακρίνονται σε γενικές κατηγορίες οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα με βάση τις τρέχουσες ανάγκες σύμφωνα με τον τύπο ταινίας και προορισμό.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν:

α) Οι δικαιούχοι εφοδιασμού των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού της παρ.1 του άρθρου 106 του ν.2960/2001.

β) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαταγής, με την οποία δόθηκαν οδηγίες ως προς τις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού, οι οποίες φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (ΕΕL 127), όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του ν.2960/01 (Α' 265) και της αρ. 2018/576 εκτελεστικής απόφασης (ΕΕL 96), τον τρόπο παραλαβής και διαχείρισής τους καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης των συναφών παραστατικών (Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), Απόδειξη Παραλαβής), σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Αλλάζει πλέον ο τρόπος κατασκευής των ενσήμων ταινιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες δεν θα είναι προσωποποιημένες ανά δικαιούχο πρόσωπο, αλλά θα διακρίνονται σε γενικές κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, σύμφωνα με τον τύπο ταινίας και προορισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη διάθεση των ενσήμων ταινιών και αποφυγή ενδεχόμενου μη ύπαρξης συγκεκριμένης κατηγορίας ενσήμων ταινών προς διάθεση σε νέους οικονομικούς φορείς ή σε περίπτωση αλλαγής εμπορικής πολιτικής των εταιριών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αλλά και μείωση του κόστους αποθήκευσης και καταστροφής των μη διατεθέντων αποθεμάτων ταινιών, χρηστή οικονομική διαχείριση και βέλτιστη παρακολούθηση των ενσήμων ταινιών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

2. Ειδικότερα, οι νέες ένσημες ταινίες σε σχέση με τις υφιστάμενες, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • δεν είναι πλέον προσωποποιημένες ανά συγκεκριμένο δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 106 παρ. 1 του ν.2960/2001, αλλά διαχωρίζονται ανά κατηγορία-τύπο ένσημης ταινίας (τσιγάρα, πούρα, καπνός καπνίσματος, εργατικές, αφορολόγητες) και προορισμό (εσωτερικού-εξωτερικού), ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης GLN για σκοπούς παραλαβής ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού
  • έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά με τις υφιστάμενες ένσημες ταινίες και
  • διατηρούν την ίδια κωδικοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet ανά κατηγορία και προορισμό, ως εξής:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑ Τ3 Τ4 AT E3
ΚΑΠΝΟΣ (ΛΕΠΤΟΚΟΜΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ/ΑΛΛΑ ΚΑΠΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ) Κ3 Κ4 KA E4
ΠΟΥΡΑ P3 P4 - -

3. Υπενθυμίζεται ότι το παραστατικό της Α.Δ.Ε.Τ. για τη χορήγηση ενσήμων ταινιών στα δικαιούχα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.2960/01 συμπληρώνεται σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική διαταγή, με τις οδηγίες συμπλήρωσης της ΑΔΕΤ του Παραρτήματος Ι της αριθμ. Α.1001/24.12.2019 (Β'102) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούχων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» καθώς και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 εγκύκλιο διαταγή «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICInet»

4. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι πλέον κατασκευάζονται οι νέες μη προσωποποιημένες ένσημες ταινίες, θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να παραλαμβάνουν κατ' αρχάς τις υφιστάμενες προσωποποιημένες ένσημες ταινιίες, μέχρι εξαντλήσεώς τους. Στις περιπτώσεις εμφάνισης νέων οικονομικών φορέων που αιτούνται ένσημες ταινίες φορολογίας για τους οποίους δεν υφίστανται προσωποποιημένες ταινίες, θα πρέπει να παραλάβουν νέες ένσημες ταινίες, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα της κατηγορίας που φέρει το GLN του Υπουργείου Οικονομικών για τους οικονομικούς φορείς που παραλαμβάνουν λιγότερες από 160.000 ένσημες ταινίες κατ’ έτος. Ευνόητο είναι ότι δεν είναι δυνατή η ομοιόμορφη εξάντληση των αποθεμάτων των υφιστάμενων ενσήμων ταινιών, οπότε μόλις εξαντλείται μία κατηγορία ενσήμων ταινιών ενός οικονομικού φορέα θα πρέπει να διατίθενται οι νέες ένσημες ταινίες της κατηγορίας αυτής.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα ενσήμων ταινιών, χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι οι τύποι καπνού καπνίσματος εσωτερικού (Κ1), καπνού καπνίσματος εξωτερικού (Κ2), πούρων εσωτερικού (P1) και πούρων εξωτερικού (P2), για τα πούρα και τα άλλα καπνά για κάπνισμα, τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να χορηγηθούν κατά προτεραιότητα καθώς σε περίπτωση που δεν διατεθούν μέχρι την 20η Μαϊου 2024, θα πρέπει να καταστραφούν, γεγονός που συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!