Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 ΕΞ 2018 Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 ΕΞ 2018 

ΦΕΚ B 5537 - 11.12.2018

Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 106, 111 και 119Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 106 αυτού. 

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού. 

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

5. Την ανάγκη αναθεώρησης της αριθμ. Φ.44/21/1994 (Β’ 109) Α.Υ.Ο. «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών», με σκοπό την παροχή της απαιτούμενης ευελιξίας ως προς τη θέση επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας επί των μονάδων συσκευασίας των τσιγάρων, ενόψει της λήξης της εξαίρεσης που προκύπτει από τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014), όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4419/2016 (Α’ 174), ως προς τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις υγείας στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής-Ορισμοί 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του τρόπου επικόλλησης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2960/2001 ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επί των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων αυτών. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ορίζεται ως: 

α) Μονάδα συσκευασίας: 

Η μικρότερη ατομική συσκευασία των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στην αγορά. 

β) Δικαιούμενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, στα οποία διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας. 

Άρθρο 2 

Τρόπος επικόλλησης ενσήμων ταινιών φορολογίας στις μονάδες συσκευασίας των βιομηχανοποιημένων καπνών 

1. Οι ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επικολλούνται επί των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων αυτών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το περιεχόμενο σε αυτές προϊόν και να καθίσταται αδύνατο το άνοιγμα της συσκευασίας χωρίς τη διάρρηξη των ταινιών αυτών, καθιστώντας αδύνατη την περαιτέρω χρήση τους. 

2. Εξαιρετικά και μόνο σε περίπτωση μονάδων συσκευασίας τσιγάρων όπου δεν υφίσταται επαρκής χώρος για να τοποθετηθούν οι ένσημες ταινίες στην προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο θέση, λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και του ν. 4419/2016 ως προς τη θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνδυασμένων προειδοποιήσεων υγείας που οφείλουν να φέρουν οι εν λόγω μονάδες συσκευασίας, οι ένσημες ταινίες δύναται να επικολλούνται σε διαφορετική από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 θέση επί των μονάδων συσκευασίας τσιγάρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να καταστρέφονται, καθιστώντας αδύνατη την περαιτέρω χρήση τους.

Στην περίπτωση αυτή, το δικαιούμενο πρόσωπο, υποβάλλει, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κυκλοφορία των προϊόντων, γνωστοποίηση-δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή χορήγησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας, με την οποία δηλώνονται το σήμα του προϊόντος, η περιγραφή της συσκευασίας, η ακριβής θέση επικόλλησης της ένσημης ταινίας επί της συσκευασίας και οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποστήριξη των ανωτέρω.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή τηρεί αρχείο των γνωστοποιήσεων-δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου.

Η γνωστοποίηση-δήλωση υποβάλλεται και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της θέσης επικόλλησης της ένσημης ταινίας επί της μονάδας συσκευασίας των τσιγάρων σύμφωνα με την προβλεπόμενη στα προηγούμενα εδάφια διαδικασία. 

3. Η επικόλληση των ενσήμων ταινιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με ευθύνη και μέριμνα των δικαιούμενων προσώπων. 

4. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία η επικόλληση των ενσήμων ταινιών φορολογίας επί των μονάδων συσκευασίας δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεν μπορούν να τεθούν σε ανάλωση.  

Άρθρο 3 

Έλεγχοι - Παραβάσεις 

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές χορήγησης των ενσήμων ταινιών διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους επί των μονάδων συσκευασίας των βιομηχανοποιημένων καπνών ως προς την εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρούσα. Έλεγχοι δύναται να διενεργούνται και από οποιαδήποτε άλλη τελωνειακή ελεγκτική αρχή της Α.Α.Δ.Ε. 

2. Σε περίπτωση που η επικόλληση των ενσήμων ταινιών δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων. 

Άρθρο 4 

Καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις 

1. Για τα σήματα τσιγάρων, τα οποία ήδη κυκλοφορούν και για τα οποία πρόκειται να αλλάξει η θέση επικόλλησης της ένσημης ταινίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, παρέχεται μεταβατική περίοδος το αργότερο έως τις 5.5.2019 για την υποβολή της γνωστοποίησης - δήλωσης. 

2. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. Φ.44/21/1994 (Β΄ 109) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018 

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!