ΦΠΑ

Οι συντελεστές Φ.Π.Α. αγαθών και υπηρεσιών

Συντελεστές Φ.Π.Α αγαθών και υπηρεσιών


Του Πάρη Σταματόπουλου πτυχιούχου Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Του Γιάννη Σταματόπουλου, πτυχιούχου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το άρθρο έχει ενημερωθεί και περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. βάσει του Ν. 3986/2011.

Οι συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια. Συνοπτικά και για άμεση κατανόηση των αναγνωστών σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι συντελεστές ΦΠΑ είναι κατ αρχήν τρεις.

2. Ο κανονικός 23%, ο μειωμένος 13% και ο υπερμειωμένος 6,5%.

3. Για τα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο), οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), δηλαδή ο κανονικός γίνεται 16%, ο μειωμένος 9% και ο υπερμειωμένος 5%,

εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

4. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή δεν ορίζονται από τις διατάξεις, γιατί ο κανόνας είναι ότι όλα τα αγαθά και υπηρεσίες ανήκουν στον κανονικό με εξαίρεση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (βλέπε στη συνέχεια) όπου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (13%) και για τα νησιά του Αιγαίου 9%.

Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.

5. Στον υπερμειωμένο συντελεστή δηλαδή 6,5% και για τα νησιά του Αιγαίου 5% υπάγονται:

α) Τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων.

β) Τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902 καθώς και τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903 (όπως ισχύει με το ν. 3899/2010).

γ) Τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002 (όπως ισχύει με το ν. 3899/2010).

δ) Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα (όπως ισχύει με το ν. 3899/2010).

ε) Οι εργασίες για βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902.

6. Σημειώνουμε ότι, με την σύμφωνα Έκτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (77/388/ΕΟΚ 17-5-1977 όπως ισχύει), οι συντελεστές ΦΠΑ και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 αυτής, ορίζεται ότι ο κανονικός συντελεστής δε μπορεί να είναι μικρότερος του 15%. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ένα ή δύο μειωμένους συντελεστές που δεν μπορεί να είναι κατώτεροι του 5%, αλλά μόνο στα καθορισμένα από την οδηγία αγαθά και υπηρεσίες (παράρτημα Η)

Η Ελλάδα όπως προαναφέραμε έχει θεσπίσει τον κανονικό συντελεστή στο 23% και ένα μειωμένο συντελεστή στο 13%. Ο υπερμειωμένος προκύπτει από το 50 % του μειωμένου στα είδη που αυτό προβλέπεται.

Οι μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου, προκύπτουν με μείωση κατά 30% των συντελεστών που ισχύουν στη λοιπή Ελλάδα, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα (16%, 9%, 5%), από παρέκκλιση των κοινοτικών διατάξεων που έχει πάρει από την ΕΕ η Ελλάδα.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα να εντάξουν στο μειωμένο συντελεστή μόνο τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ορίζονται στον προαναφερόμενο πίνακα Η της Έκτης Οδηγίας, όπως επίσης έχουν το δικαίωμα να μην εντάξουν κάποια αγαθά ή υπηρεσίες ή και το σύνολο αυτών, δηλαδή στην τελευταία περίπτωση η χώρα αυτή θα έχει μόνο ένα κανονικό συντελεστή.

Διευκρινίζουμε ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εντάξουν οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία θέλουν στον μειωμένο συντελεστή, αλλά αυστηρά μόνο από τα οριζόμενα στην Οδηγία λόγω του ενιαίου της εσωτερικής αγοράς και για να μην δημιουργούνται αθέμιτες συνθήκες αγοράς μεταξύ των κρατών μελών και αυτό βέβαια θα γινόταν άμεσα φανερό για τους πολίτες που κατοικούν κοντά στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά βεβαία και για όλους τους πολίτες στις εξ αποστάσεως παραγγελίες τους.

Τέλος, σημειώνουμε ότι στην ΕΕ για την φορολογία ισχύει η αρχή της ομοφωνίας, άρα για να αλλάξει ο συντελεστής ΦΠΑ ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας πρέπει να συμφωνήσει το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Πιθανές διαφορές που θα διαπιστώσετε οφείλονται στις παρεκκλίσεις που πήραν οι χώρες μέλη κατά το χρόνο ένταξής τους π.χ. Αγγλία ΦΠΑ στα παιδικά ρούχα σε μηδενικό συντελεστή

7. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις διατάξεις του άρθρου 21 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

7α. Άρθρο 21 Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου

«1. (1)Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε εικοσιένα τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.

(2) Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

(3) Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14.

2. Για τον υπολογισμό του φόρου στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφαρμόζονται οι συντελεστές, που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18.

3. Για τα εισαγόμενα αγαθά εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

4. Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

5. Η μείωση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτήν από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστημένος στην περιοχή αυτήν.

6. Οι συντελεστές που προκύπτουν από την πιο πάνω μείωση στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. "(4) Το 0,5 της μονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραια μονάδα."

7. Διάταξη νόμου αντίθετου περιεχομένου προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού παύει να ισχύει.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), τέθηκε όπως ισχύει με το άρθρο 4 § 1 του ν. 3845/2010. Έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2010, με εξαίρεση τα αγαθά της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου για τα οποία οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010

Η προηγούμενη διάταξη, η οποία τέθηκε με το άρθρο 12 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40 (έναρξη ισχύος από 15.3.2010, με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς αρχίζει από 4.3.2010) είχε ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε δεκαεννέα τοις εκατό (21%) στη φορολογητέα αξία.»

Προηγούμενα, το πρώτο εδάφιο, όπως ίσχυσε με το άρθρο 12 § 1 του ν. 3336/2005, είχε ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε δεκαεννέα τοις εκατό (19%) στη φορολογητέα αξία.»

Προηγούμενα, το πρώτο εδάφιο όπως ίσχυσε σύμφωνα με την ΟΔΗΓ 2002/38/Ε.Κ. Ν.3193/2003, ΦΕΚ Α 266/20.11.2003 με έναρξη ισχύος από 1.7.2003, είχε ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) στη φορολογητέα αξία.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) τέθηκε όπως ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 4 Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010. Έναρξη ισχύος από 1.1.2011. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε, και είχε τεθεί όπως ίσχυε από 1-7-2010 με το άρθρο 4 § 1 του ν. 3845/2010, είχε ως εξής: 

"Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό (11%)"

Προηγούμενα, το δεύτερο εδάφιο όπως ίσχυσε με το άρθρο 12 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40 (έναρξη ισχύος από 15.3.2010, με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς αρχίζει από 4.3.2010) είχε ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%).»

Προηγούμενα, το δεύτερο εδάφιο, όπως ίσχυσε με το άρθρο 12 § 1 του ν. 3336/2005, είχε ως εξής:

Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε εννιά τοις εκατό (9%).»

Προηγούμενα, το δεύτερο εδάφιο όπως ίσχυσε σύμφωνα με την ΟΔΗΓ 2002/38/Ε.Κ. Ν.3193/2003, ΦΕΚ Α 266/20.11.2003 με έναρξη ισχύος από 1.7.2003, είχε ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε οκτώ τοις εκατό (8%).»

3. Το τρίτο εδάφιο προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) με το άρθρο 4 του ν.3193/20.11.2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου νόμου, από 1.7.2003

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.62 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.Έναρξη ισχύος από 15.3.2010.

7β. Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α. N. 2859/2000

"Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)"

Α. Αγαθά στο 13%

«Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 1996 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2448/95 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1995, ΕΕ L 259/95).

1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. EX 0101, 0102, 0103 και 0104).

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια (Δ.Κ. 0105).

3. Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιϊα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).

4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 και 0210).

5. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, με εξαίρεση τα ζωντανά ψάρια για διακόσμηση (Δ.Κ. ΕΧ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 και 0307).

6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών σε οποιαδήποτε μορφή. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 και 0410).

7. 'Εντερα, κύστες και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών. Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (ΔΚ 0504 και 0511).

8. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. 'Αλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).

9. 'Ανθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604).

10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713 και 0714).

11. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών και καρπουζιών (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813 και 0814).

12. Καφές, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909 και 0910).

13. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008).

14. Προϊόντα αλευροποιϊας. 'Αμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108).

15. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 και 1209).

16. Αρτεμισία, βασιλικός, χαμομήλι, μαντζουράνα η κοινή, μολόχα, δενδρομολόχα, μέντα (δυόσμος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, τσάϊ του βουνού, δίκταμο, φλαμούρι, ευκάλυπτος, λεβάντα, αγριάδα η ιαματική και λουϊζα, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη (Δ.Κ. ΕΧ 1211).

17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας CICHORIUM INTYBUS SATIVUM), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).

18. 'Αχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμενα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

19. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη ή κατεργασμένη. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις (Δ.Κ. ΕΧ 1301 και ΕΧ 1302).

20. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτροπίου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο), καλαμποκέλαιο, σισαμέλαιο και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (Δ.Κ. 1507, 1508, ΕΧ 1512 και ΕΧ 1515).

21. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ.Κ. 1509 και 1510).

22. Λίπη και λάδια ζωϊκά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα. Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516 και 1517).

23. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, 1604 και 1605).

24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα (Δ.Κ. 1701, 1702, 1703 και 1704).

25. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού (Δ.Κ. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805 και 1806).

26. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901, 1902, 1903, 1904 και 1905).

«27(1). Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, εκτός των χυμών (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008).»

«28(2). Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής. Εξαιρούνται τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, καθώς και τα έτοιμα ροφήματα και παρόμοια είδη (Δ.Κ. 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106).»

«29(3). Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (Δ.Κ. ΕΧ 2201).»

30. ..................(4)

31. Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209).

32. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και 2309).

33. Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό (Δ.Κ. ΕΧ 2501).

34. Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 284410, 284420 ή 284430, (Δ.Κ. ΕΧ 2844).

35. Σορβιτόλη, D-Γλυκιτόλη, Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του. Ζαχαρίνη και τα άλατά της. Ινοσινικό οξύ (Δ.Κ. ΕΧ 2905, ΕΧ 2922, ΕΧ 2925, ΕΧ 2934 και ΕΧ 3824).

36. Φαρμακευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα. Φαρμακευτικά είδη. Γάζα για την επίδεση τραυμάτων, υδρόφιλη, από ύφασμα από βαμβάκι, λευκασμένο, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, σε τεμάχια με πλάτος μέχρι 0,90 μέτρα και μήκος μέχρι 100 μέτρα, κατ'ανώτατο όριο (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006 και ΕΧ 5208). (5) "Προκειμένου για τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών  κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%."

37. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105).

38. Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής (Δ.Κ. ΕΧ 3302).

39. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).

40. Προφυλακτικά από καουτσούκ (Δ.Κ. ΕΧ 4014).

41. Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές (Δ.Κ. ΕΧ 4401).

42. Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας και παρόμοια με αυτά είδη υγιεινής προστασίας της γυναίκας, από χαρτί, από βάτες ή από τύρφη (Δ.Κ. ΕΧ 4818, ΕΧ 5601 και ΕΧ 6815).

43. Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα. Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις. Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη. Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (Δ.Κ. 4901, 4902, 4903, 4904 και 4905). (6) "Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901, τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%."

44. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες­, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428).

45. Γραφομηχανές με χαρακτήρες ΒRAILLE και ειδικές ηλεκτρονικές γραφομηχανές (ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα πρόσωπα (Δ.Κ. ΕΧ 8469).

46. Αυτοκίνητα οχήματα καινουργή, που προορίζονται για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού ειδικά κατασκευασμένα ή διασκευασμένα για τη μεταφορά αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οποίων οι ειδικές θέσεις καλύπτουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των θέσεων, εφόσον αγοράζονται, εισάγονται ή αποκτώνται από άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που ασχολούνται με την εκπαίδευση, προστασία και περίθαλψη των ατόμων αυτών . (Δ.Κ. ΕΧ 8702).

47.(7) Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεσίνωτο (Δ.Κ. 8713 και ΕΧ 8714).

48.(7) Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπεαιόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερειδικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).

49.(7) Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκ­χυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).

50. Η παράδοση νερού.

51. Η παράδοση αγαθών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς, που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον οι πράξεις αυτές δεν καλύπτονται από το άρθρο 22.

52. Παράδοση κατοικιών, που πραγματοποιείται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής.

53. Η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (Δ.Κ. 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706).

54. Η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1,2, και 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος V του παρόντος νόμου, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο το δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

55.(8) Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλε-θέρμανση)

56.(9)Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, 6112, 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, file reader)(Δ.Κ. ΕΧ 8524), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8471), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονι­κά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519 και ΕΧ 8520), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

57.(9)Καθίσματα μπάνιου, αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία, σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα, περπατούρα, τρίποδο, σύστη­μα φωτεινής ειδοποίησης, δέκτης φωτεινών σημάτων, Braille display, scanner, Braille note taker, προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ., κάλτσες κολοβώματος, φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, γραμμές αιμο­κάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων, Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση, φύσιγγες διττανθρακικών, συνδετικό από τιτάνιο, γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι απο­χέτευσης, κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.»

Β. Υπηρεσίες στο 13%

«.1. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.

2. Τα εισιτήρια για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, τσίρκα, πανηγύρια, λούνα-πάρκ, ζωολογικούς κήπους, εκθέσεις και παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προκειμένου για εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%.

Τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.

4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

5. Διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα. (10) "Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%."

 

6. ..........................(11)

7. ..........................(12)

8. Η παροχή υπηρεσιών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν καλύπτονται με το άρθρο 22.

9. Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και επιχειρήσεων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η παράδοση των συναφών ειδών.

10. Η παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.

11. Οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.

12. Η επισκευή των αγαθών που αναφέρονται στις παραγράφους 44, 45, 47 και 49 της κατηγορίας «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος αυτού.

13. Εργασίες της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφόσον το παραγόμενο, κατασκευαζόμενο ή συναρμολογούμενο αγαθό περιλαμβάνεται στην κατηγορία «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος αυτού.

Ειδικά, προκειμένου για εργασίες του προηγούμενου εδαφίου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.

14.(13) Επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης.

15.(13) Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

16.(14) Επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερμα­τίνων ειδών.

17.(14) Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοι­κιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερ­βαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄).

.......................(15)

«(16) Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..

2. Στο παρόν παράρτημα δεν περιλαμβάνονται τα παρασκευασμένα με βρασμό, ψήσιμο, τηγάνισμα, ζέσταμα ή άλλο τρόπο εδέσματα, γεύματα ή πρόχειρα γεύματα ή γενικότερα φαγητά, τα οποία παραδίδονται έτοιμα προς άμεση κατανάλωση χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία, από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφή καταστήματα ή τμήματα καταστημάτων που παρασκευάζουν έτοιμα προς άμεση κατανάλωση φαγητά. Εξαιρούνται οι παραδόσεις των ειδών αυτών από κυλικεία που λειτουργούν εντός εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων, ή ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τα τυποποιημένα εμπορεύσιμα είδη διατροφής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτά μπορούν να καταναλωθούν άμεσα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία. Ως τυποποιημένα εμπορεύσιμα είδη διατροφής νοούνται τα είδη διατροφής που παρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση και διατίθενται συσκευασμένα στα σημεία πώλησης, καθώς και αυτά που εμπορεύονται σε μεγάλες συσκευασίες ή ποσότητες και παραδίδονται χύμα ή κομμένα σε μικρότερες ποσότητες.»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η περίπτωση 27 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 § 1 περ. α' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "27. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών. Εξαιρείται ο μούστος σταφυλιών (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και ΕΧ 2009)."

2. Η περίπτωση 28 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαστάθηκε με το άρθρο 34§1 περ. β' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "28. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής. Εξαιρούνται τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών (Δ.Κ. 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106)."

3. H περίπτωση 29 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 § 1 περ. γ' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "29. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα (Δ.Κ. ΕΧ 2201)."

4. Η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παρατήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. καταργήθηκε με το άρθρο 34 § 1 περ. δ' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου. Η περίπτωση που καταργήθηκε είχε ως εξής: "30. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά. Εξαιρούνται όσα περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία (Δ.Κ. ΕΧ 2202)."

5. Το τελευταίο εδάφιο της περ.36 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρου 4 Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010.Έναρξη ισχύος από 1.1.2011.

6. Το τελευταίο εδάφιο της περ.43 τέθηκε όπως ισχύει με την παρ.4 άρθρου 4 Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010.Έναρξη ισχύος από 1.1.2011. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

"Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%."

7. Οι παράγραφοι 47, 48 και 49 του Κεφαλαίου Α΄ - Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 10%) του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) τροποποιήθηκαν με την περίπτωση Α΄ του άρθρου 22 του ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α΄) και ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιγ του άρθρου 39 του ίδιου νόμου από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προηγούμενη διάταξη είχε ως εξής:

«47. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης (Δ.Κ. 8713).

48. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά» (Δ.Κ. ΕΧ 9018).

49. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).»

8. Η περίπτωση 55 του παραρτήματος 3 του ν. 2859/2000 τέθηκε όπως ισχύει με το άρθρο 62 § 16 του ν. 3842/2010.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 56 και 57 του Κεφαλαίου Α΄- Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) προστέθηκαν με την περίπτωση Β΄ του άρθρου 22 του ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α΄) και ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιγ του άρθρου 39 του ίδιου νόμου από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Το τελευταίο εδάφιο της περ.5 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστέθηκε με την παρ.5 άρθρου 4  Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010.Ισχύς από 1.1.2011.

11. Η περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταργήθηκε με το άρθρο 34 § 1 περ. ε' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου. Η περίπτωση που καταργήθηκε είχε ως εξής: "6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλήν των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία."

12. Η περίπτωση 7 του του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταργήθηκε με το άρθρο 62 § 17 του ν. 3842/2010.

13. Οι δύο περιπτώσεις 14,15 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστέθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2873/28.12.2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) και ισχύουν, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο(α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, από 1.1.2001.

α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2873/2000 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3229/10-2-2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Οι διατάξεις των παραγράφων 16 και 17 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α΄) και ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ίδιου νόμου από 1.1.2007. Βλέπε Ανάλυση για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων αυτών στο βιβλίο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Άρθρο 13 θέματα 76β,76γ

15. Η παράγραφος II στο τέλος του κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταργήθηκε με το άρθρο 34 § 1 περ. στ' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου. Η παράγραφος που καταργήθηκε είχε ως εξής: "ΙΙ. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. , δηλαδή 21%"

16. Η παράγραφος Γ' του παραρτήματος προστέθηκε με το άρθρο 34 § 1 περ. στ' του Ν. 3986/2011. Έναρξη ισχύος από 1-9-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου.

8. Σημειώνεται ότι με την Εγκ. ΠΟΛ 1018/6.3.2010 δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις για την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010 που έγινε με το άρθρο 12 του Ν. 3833/2010 (Από 9% σε 10%, από 19% σε 21%, από 4,5% σε 5% και για τα νησιά του Αιγαίου αντίστοιχα από 6% σε 7%, από 13% σε 15% και από 3% σε 4%)

Με την Εγκ. ΠΟΛ. 1098/21-6-2010, δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις για τη δεύτερη αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1-7-2010 που έγινε με το άρθρο 4 του ν. 3845/2010 (από 21% σε 23%, από 10% σε 11%, από 5% σε 5,5% και για τα νησιά του Αιγαίου αντίστοιχα από 7% σε 8%, από 15% σε 16% ενώ ο υπερμειωμένος συντελεστής παρέμεινε 4%).

9. Για τους συντελεστές στην εστίαση, όπως διαμορφώθηκαν μετά το Ν. 3986/2011, δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις με εγκυκλίους του Υπ.Οικ. που μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Nikos
03/05/2013 18:22:30

Γεια σας, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
Εχω νοικιάσει ενα ακίνητο - γραφείο σε ενα πελάτη .
Το ακίνητο ευρίσκεται στο Ηρακλειο Κρήτης.
Τι ΦΠΑ θα χρεώσω στην απόσειξη που θα κόψω?
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΓΙΩΡΓΟ
14/03/2013 14:02:16

θα πουλήσω εμπορεύματα και θα επιδιορθώσω μηχανήματα σε νησί του Αιγαίου, και το ΤΔΑ αλλά και το ΤΠΥ θα είναι με 16%? (Η έδρα μου είναι Θεσσαλονίκη

Sτελιος
16/02/2013 04:48:00

θελω να αγορασω μια πτητικη αεραθλητικη μηχανη (αετος μηχανοκινητος) απο την Γαλλια,στη τελικη τιμη τι ποσοστο φπα θα πληρωσω?
Αν το ενταξω σε καποια αερολοσχη θα πληρωσω λιγοτερο φορο?
ευχαριστω πολυ

ΓΙΑΝΝΗΣ23
26/11/2012 17:17:44

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΕΙ ΜΕ 13% ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 23&.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

Σέβαστή
21/03/2012 23:13:01

Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, αν η έδρα είναι στην Αθήνα και ο πελάτης σε κάποια από τις περιοχές που έχουν ΦΠΑ 16%, τι ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί, πχ δικηγόρος με έδρα την Αθήνα με πελάτη Κυκλάδων που παρίσταται σε συμβόλαιο που γίνεται στην Αθήνα. υπάρχει κάποιος νόμος που το ορίζει ή κάποια εγκύκλιος;;;

ΕΛΕΝΗ Β.
06/03/2012 18:39:17

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ Ο ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 9%(ΓΙΑ ΝΗΣΙΑ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Ή ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ?

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
04/03/2012 01:22:08

Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή είναι στο 13% και με δεδομένο οτι είμαι γεωπόνος σύμβουλος επενδύσεων και πιστοποιήσεων θα ήθελα να μάθω αν περιλαμβάνει τη πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, AGRO κλπ, τη σύνταξη επιδοτούμενων οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων του ΠΑΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και τι άλλο ακριβώς .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων !

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20/01/2012 16:22:27

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΕΧΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ ΑΝΕΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΚΥΡΙΑΚΗ
29/12/2011 19:15:35

το φπα της φορτωτικης που τα ΦΔΧ ειναι νομαρχεια κυκλαδων ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ? στην Παρο ο συντελεστης ειναι 16%. ευχαριστω.

ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
20/12/2011 15:51:38

ΕΑΝ ΣΟΥ ΤΟ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ,ΚΟΥΡΙΕΡ Η ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 16%.

Νανσυ
29/11/2011 18:02:56

23% αν το αγοράσεις από Αθήνα και είσαι φυσικό πρόσωπο . Σε περίπτωση που έχει εταιρεία , θα το αγοράσεις με 16% συντελεστή.

Σπύρος
14/11/2011 23:17:11

Δηλαδή, για να καταλάβω, γιατί δεν έχω και πολύ σχέση,
βρίσκομαι σε περιοχή Δωδεκάνησα όπου ο συντελεστής είναι 16%, και θέλω να αγοράσω ένα προϊόν από Αθήνα, Θα αγοράσω με απόδειξη λιανικής. Τι ΦΠΑ πρέπει να έχει ?

Τα έχω διαβάσει όλα τα παραπάνω, αλλά δεν έχω καταλάβει καλά.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.