Ν. 3336/2005

Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ Α 96/20-04-2005) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία. 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3336

ΦΕΚ Α 96/20-4-2005

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003Ι96ΙΕΚτου Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φ. ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε καί τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 20 Απριλίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

A. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ