Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1286/2020 Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021.

Αριθμ. Α.1286

ΦΕΚ B’ 5976/31.12.2020

Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 74 και 109 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265).

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. δ) του άρθρου 2 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, της παρ. 5 του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία A.1218/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (B΄ 2264).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία A. 1217/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο» (Β΄ 2243).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.254/167/22-3-2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών» (Β΄ 356).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β΄ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση, για το έτος 2021.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού προκαλείται απώλεια εσόδων, η οποία εκτιμάται να ανέλθει σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ από Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο κατ’ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2021 υπολογισμός του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 για τους καταναλωτές, των οποίων η κατανάλωση μειώθηκε κατά το έτος 2020, τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι καταναλωτές - Προσδιορισμός συντελεστή Ε.Φ.Κ.

Στους καταναλωτές φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, των οποίων η κατανάλωση μειώθηκε κατά το έτος 2020, τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1218/2019 (Β΄ 2264) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα, αποκλειστικά για το έτος 2021, προσδιορισμού του ως άνω συντελεστή Ε.Φ.Κ., με βάση την ετήσια κατανάλωση που πραγματοποίησαν το έτος 2019.

Άρθρο 3

Διαδικασία προσδιορισμού συντελεστή Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου με βάση την ετήσια κατανάλωση του έτους 2019

1. Οι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2021 στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη βεβαίωση των διαχειριστών εθνικού συστήματος και δικτύων διανομής φυσικού αερίου που αφορά στην ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

2. Οι μη διασυνδεδεμένοι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη δήλωσή τους που αφορά στη ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

3. Σε περίπτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, στις οποίες χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και που είναι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2021 στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη δήλωσή τους που αφορά στην ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τις λοιπές χρήσεις, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

4. Οι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου των παρ. 1, 2 και 3 αποστέλλουν στην αρμόδια για τον έλεγχο ΕΛ.Υ.Τ. τις ανωτέρω δηλώσεις και βεβαίωση.

5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1218/2019 (Β΄ 2264) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 4

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!