Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1217/2019 Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο

Α. 1217

ΦΕΚ B 2243 - 10.06.2019

Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 74 και 109 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).

5. Το π.δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, ΑναπληρωτώνΥπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

6. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (ΦΕΚ Α΄ 160/2017).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

9. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/ 10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την αριθμ. Α.1218/3.6.2019 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση».

12. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2120) στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου και της ανάγκης καθορισμού των διαβιβαζομένων στοιχείων στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο:

Άρθρο 1

Παροχή στοιχείων προς τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) υποβάλλει εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) το σύνολο των υπαρχόντων στοιχείων του μητρώου αδειών φυσικού αερίου και του μητρώου χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. και σε μηνιαία βάση εφεξής τις μεταβολές των στοιχείων των μητρώων αυτών.

2. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και οι λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4001/2011, υποβάλλουν στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους Χρήστες Μεταφοράς και Χρήστες Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, του ν. 4001/2011 και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ακολούθως:

α) τα στοιχεία των Χρηστών Μεταφοράς και Χρηστών Διανομής φυσικού αερίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η επωνυμία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών,

β) τα στοιχεία που αφορούν στις κατανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου που μετρήθηκαν ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ανά Χρήστη Μεταφοράς ή Χρήστη Διανομής,

γ) τα στοιχεία που αφορούν στις μετρηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

3. Προμηθευτής φυσικού αερίου που προμηθεύει καταναλωτή ο οποίος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οφείλει να υποβάλλει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύει ανά μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του.

Σε περίπτωση που μη διασυνδεδεμένος καταναλωτής φυσικού αερίου προμηθεύεται φυσικό αέριο χωρίς τη μεσολάβηση άλλου κατόχου άδειας προμηθείας και το καταναλώνει αποκλειστικά για δική του χρήση, οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του, σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύεται.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα.

Άρθρο 2

Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011) «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο».

2. Για παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.7.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ioυνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!