Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2030/2021 Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ - Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375312
Fax : 210 3375001
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr ,
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ06946ΜΠ3Ζ-09Ε

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ: Ε. 2030

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020 (Α΄ 245).

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020, που έχουν ως εξής:

1. Άρθρο 157 (Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α)

Με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4759/2020 ορίζεται ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται άπαξ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης»(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή την εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.(Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) ή από τους προμηθευτές για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις (υποπερ, ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά.

2. Άρθρο 170 (Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού)

Με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν.4759/2020 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (ήτοι από 9.12.2020), στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μετακινείται εκτός περιφερειακής ενότητας σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς υποδοχής της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και στους ιατρούς που μετακινούνται σε επιχειρησιακά κέντρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) εκτός περιφερειακής ενότητας κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου δευτέρου της ως άνω Π.Ν.Π., καταβάλλεται για κάθε ημέρα απασχόλησης για το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους, ως πρόσθετη αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω διάταξης η πρόσθετη αποζημίωση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!