Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1147144 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο:210-6987495
Fax:210 -6987506
E-Mail:e.mparkampa@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΠ3Ζ-9Τ2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1147144 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1133143 ΕΞ2020 από 16-11-2020 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά από ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Τομέας Δασμολογικών Μέτρων - TARIC, σας γνωρίζουμε ότι ορισμένοι κωδικοί εμπορεύματος των δασμολογικών κλάσεων 0302, 0303, 0304, 0305, 0508, 1604, 1605, 2804, 2903, 2904, 2906, 2914, 2915, 2916, 2918, 2921, 2922, 2924, 2925, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 3002, 3201, 3801, 3815, 3822, 3902, 3910, 3911, 3920, 3921, 3926, 4016, 4401, 5603, 6307, 6909, 7318, 7506, 7616, 8104,8108, 8406, 8409, 8413, 8415, 8418, 8479, 8481, 8501, 8504, 8505, 8527, 8529, 8708, 8714, 9002, 9019, 9020 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και αντικαθίστανται από νέους με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας ο οποίος παραθέτει όλες τις τροποποιήσεις -αντικαταστάσεις των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας και Taric (επίπεδο 8 και 10 ψηφίων).

Ειδικότερα εφιστάται η προσοχή σας στους κωδικούς εμπορευμάτων της δασμολογικής διάκρισης 3926 90 97 90 η οποία αντικαταστάθηκε από την 3926 90 60 00, καθώς και της δασμολογικής διάκρισης 6307 90 98 η οποία αντικαταστάθηκε από δύο καινούργιες δασμολογικές διακρίσεις την 6307 90 93 και την 6307 90 95. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον συνημμένο πίνακα.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου- Υποσύστημα TARIC των εθνικών μέτρων φορολόγησης για τις νέες δασμολογικές διακρίσεις .

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αντικαταστάσεις - τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τα εθνικά μέτρα φορολόγησης.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!