Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1039566 ΕΞ 2021 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση εκτελεστικών κανονισμών 2019/1793 και 2021/608

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
E-Mail: dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΟΑΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΡ2

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1039566 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση εκτελεστικών κανονισμών 2019/1793 και 2021/608

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτ. 425/116248/27-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή:

Ι. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αρ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής .

Πεδίο Εφαρμογής:

Τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καν. 2019/1793. Συγκεκριμένα, καθορίζεται κατάλογος των τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες, που υπόκεινται σε προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδό τους στην Ένωση καθώς και κατάλογος τροφίμων και ζωοτροφών που υπόκεινται σε ειδικούς όρους κατά την είσοδό τους στην Ένωση.

Κατά παρέκκλιση, ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών των ακόλουθων κατηγοριών, εκτός εάν το μεικτό βάρος τους υπερβαίνει τα 30 κιλά:

α) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αποστέλλονται ως εμπορικά δείγματα, εργαστηριακά δείγματα ή εκθέματα και τα οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

β) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών επιβατών και τα οποία προορίζονται για προσωπική κατανάλωση ή χρήση

γ) μη εμπορικά φορτία τροφίμων και ζωοτροφών τα οποία αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και τα οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

δ) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς.

Είσοδος στην 'Ενωση:

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. των ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε ειδικούς όρους κατά την είσοδό τους στην 'Ενωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου και οφείλουν να συνοδεύονται από Κοινό Υγειονομικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΥΕΕ) εγκεκριμένο από τις αρμόδιες Αρχές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Ως εκ τούτου, κατά την είσοδο των εν λόγω εμπορευμάτων, οι Τελωνειακές Αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των εν λόγω εμπορευμάτων από μη προβλεπόμενα σημεία εισόδου και χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Αρχών.

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:

Τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2019/1793 τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο εφόσον συνοδεύονται από δεόντως οριστικοποιημένο Κοινό Υγειονομικό Εγγραφο Εισόδου (ΚΥΕΕ) το οποίο επιβεβαιώνει ότι το φορτίο συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανωτέρω κανονισμού.

Υποσύστημα TARIC:

Τα μέτρα που προβλέπονται είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC. Σχετική παραπομπή:

CD597 «Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των φορτίων τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 εξαρτάται από την προσκόμιση δεόντως οριστικοποιημένου κοινού υγειονομικού εγγράφου εισόδου (ΚΥΕΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, το οποίο επιβεβαιώνει ότι το φορτίο συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού».

Για τη δήλωση των υποστηρικτικών εγγράφων του παρόντος κειμένου στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί πιστοποιητικού:

C678 Κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου για ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης (ΚΥΕΕ-D) (όπως καθορίζεται στο μέρος 2 τμήμα Δ του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής (ΕΕ L 261))

Y978 Εξαίρεση βάσει του άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793.

II. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/608 της Επιτροπής για την τροποποίηση του ΕκτελεστικούΚανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής με τον οποίο αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙα και IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!