Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1191810 ΕΞ 2018 Απαγορεύσεις Περιορισμοί - Κωδικοποίηση οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Σ.Μπαντέκα Α.Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο 210-6987442,445
Fax 210-6987459
E-Mail dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΣΧΕ46ΜΠ3Ζ-ΨΞΖ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1191810 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5003461 ΕΞ2010 / 25-01-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

β) Θ αριθμ.πρωτ. Δ19Α 5035045 EΞ2011 /17-08-2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

γ) Θ αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Γ 1031555 ΕΞ 2017 / 24-02-2017 Ε.Δ.Υ.Ο.

δ)Θ αριθμ.πρωτ. Δ19 Γ 5010356 ΕΞ 2014/30-04-2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

ε) Θ αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Γ 1016184 ΕΞ 2016/2-2-2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

στ) Θ αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Γ 1024724 ΕΞ 2016/12-2-2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

Η καταλληλόλητα των τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται να εισαχθούν στην 'Ενωση, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των αγαθών, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του περιβάλλοντος, επιτυγχάνεται με τη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων στα εν λόγω αγαθά. Ειδικότερα, η 'Ενωση με τη θέσπιση μιας σειράς νομοθετημάτων, επιβάλλει για ορισμένα τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης αυξημένους ελέγχους, ειδικά ή έκτακτα μέτρα προκειμένου να εισαχθούν στο εσωτερικό της.

Με την παρούσα, προς διευκόλυνσής σας, παρέχουμε κωδικοποιημένες οδηγίες εφαρμογής των σχετικών με το θέμα διατάξεων.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει θεσπίστηκαν γενικοί κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) 669/2009

Για την εφαρμογή του Καν (ΕΚ) 882/2004 αναφορικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 669/2009 της Επιτροπής.

1.1 Πεδίο Εφαρμογής

Ο Καν (ΕΚ) 669/2004 ορίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επισήμων ελέγχων στα σημεία εισόδου της Ένωσης για κάθε εισαγόμενο φορτίο ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που κατατάσσεται στους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας και χώρας καταγωγής του Παραρτήματος Ι αυτού.

Εξαιρούνται:

 • τα προσκομιζόμενα εμπορεύματα από ταξιδιώτες για προσωπική χρήση
 • τα φορτία ελεγχόμενων εμπορευμάτων, τα οποία προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς (εργαστηριακές αναλύσεις),
 • τα φορτία ελεγχόμενων εμπορευμάτων, ο τελικός προορισμός των οποίων δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό Τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό Τρίτη χώρα).

1.2 Προϋποθέσεις εισόδου στην 'Ενωση

Η είσοδος των φορτίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού πραγματοποιείται μόνο από Καθορισμένα Σημεία Εισόδου (ΚΣΕ) (συν. 1), τα οποία καθορίζονται από τα Κ-Μ με στόχο την πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ελέγχου για τις συγκεκριμένες ζωοτροφές και τροόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπάγονται σε αυξημένους επίσημους ελέγχους. Τα Κ-Μ δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένο κατάλογο των ΚΣΕ. συνημμένο

Κάθε εισερχόμενο φορτίο στην Ένωση οφείλει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφου Εισόδου (ΚΕΕ) (Παράτημα ΙΙ του Κανονισμού,συν.2), το οποίο συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του και υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) του Καθορισμένου Σημείου Ελέγχου, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη μέρα πρίν την άφιξη του φορτίου στο ΚΣΕ.

Με την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων από την αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΑΤ το ΚΕΕ συμπληρώνεται, κατάλληλα με την καταγραφή των σχετικών αποτελεσμάτων ελέγχου.

Ο ρόλος των τελωνειακών Αργών στα σημεία εισόδου είναι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του ΥΠΑΑΤ να αποτρέπουν την είσοδο ελεγχόμενων φορτίων από μη Καθορισμένα Σημεία Εισόδου ή εμπορευμάτων των οποίων η είσοδος έχει απορριφθεί.

Οι τελωνειακές Αρχές επιτρέπουν την είσοδο στην Ένωση των φορτίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού μόνο κατόπιν υποβολής ή προσκόμισης σε αυτές από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του του ΚΕΕ, κατάλληλα συμπληρωμένου στο μέρος ΙΙ αυτού (θέσεις ΙΙ.3. ΙΙ.5. ΙΙ.8) και θεωρημένου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Αρχή (θέση ΙΙ.9). Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω ΚΕΕ αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο του τελωνειακού παραστατικού που καλύπτει τη μεταφορά των μη ενωσιακών εμπορευμάτων από το σημείο εισόδου στο σημείο όπου θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν εγείρονται αμφιβολίεc ωc προc τη φύση και την υπαγωγή ή μη των εισερχομένων φορτίων στισ διατάξει του κανονισμού, οι τελωνειακέσ Αρχέσ στα σημεία εισόδου συνεργάζονται με τισ αρμόδιεσ Υπηρεσίεσ του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδοσ ελεγχόμενων φορτίων χωρίσ την έγκριση των αρμοδίων Αρχών. Οι αποφάσεισ των εν λόγω Υπηρεσιών εμφαίνονται στο Κοινό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία ΙΙ.5 («ΑΠΟΔΕΚΤΟ για μεταφορά») ή ΙΙ.6 («ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ») του Μέρουσ ΙΙ.

1.3 Προϋποθέσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Το πρωτότυπο ΚΕΕ συνοδεύει το φορτίο μέχρι και την άφιξή του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά τη θέση των ελεγχόμενων φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία η προσκόμιση του ΚΕΕ (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) δεόντωσ υπογεγραμμένου (θέση ΙΙ.21.Μέροσ ΙΙ), σφραγισμένου (θέση ΙΙ.20. Μέροσ ΙΙ) και με την έγκριση τησ αρμόδιασ Αρχήσ (θέση ΙΙ.14 Μέρουσ ΙΙ), αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη προκειμένου να επιτραπεί η υπαγωγή των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς

Στην περίπτωση που αποφασισθεί από τισ υπηρεσίεσ του ΥΠΑΑΤ στο Καθορισμένο Σημείο Εισόδου η έγκριση τησ μεταφοράσ ελεγχόμενου φορτίου στο σημείο προορισμού, ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, τότε το φορτίο συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του ΚΕΕ στο οποίο εμφαίνεται η σχετική απόφαση (πεδίο ΙΙ.5 του Μέρουσ ΙΙ) και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο όταν προσκομιστεί το πρωτότυπο ΚΕΕ με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΟ για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» στο πεδίο ΙΙ.14 του Μέρουσ ΙΙ.

1.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσησ με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των, κατά τόπουσ, Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, (βλ. πεδία ΙΙ.6 και ΙΙ.16 του ΚΚΕ: εκ νέου αποστολή, καταστροφή, μετατροπή, χρήση για άλλο σκοπό) με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

1.5 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD597 Η Κέση των φορτίων σε ελεύΚερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη Κοινού Εγγράφου εισόδου ή του ίδιου εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένου από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται και την κοινοποίηση των ϋετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

Ο κωδικόσ πιστοποιητικού για τη δήλωση του Κοινού Εγγράφου Εισόδου στη θέση 44-1 τησ διασάφησησ είναι ο C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194))

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 884/2014

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 884/2014 τησ Επιτροπήσ, όπωσ ισχύει, καθορίζονται ειδικοί όροι για την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών από ορισμένεσ τρίτεσ χώρεσ λόγω του κινδύνου επιμόλυνσησ από αφλατοξίνεσ.

2.1 Πεδίο Εφαρμογής

Ο Καν (ΕΕ) 884/2014 εφαρμόζεται για κάθε εισαγόμενο φορτίο των τροφίμων και ζωοτροφών που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1 αυτού και τα οποία κατατάσσονται στουσ κωδικούσ Σ.Ο. του Παραρτήματοσ Ι αυτού. Εφαρμόζεται επίσησ, στισ ζωοτροφέσ και στα τρόφιμα που προέρχονται από μεταποίηση των ζωοτροφών και τροφίμων του άρθρου 1 παρ. 1, καθώσ και στισ σύνθετεσ ζωοτροφέσ και σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν σε ποσοστό άνω του 20% κάποια από τα αυτά τατρόφιμα και ζωοτροφές Εξαιρούνται:

 • οι αποστολέσ ζωοτροφών και τροφίμων, οι οποίεσ έχουν μη εμπορικό χαρακτήρα και προορίζονται για ιδιώτεσ με μοναδικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση και χρήση
 • τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών, το μικτό βάροσ των οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά
 • τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών, ο τελικόσ προορισμόσ των οποίων δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό Τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό Τρίτη χώρα).

2.2 Προϋποθέσεις νια την είσοδο στην 'Ενωση

Η είσοδοσ στο τελωνειακό έδαφοσ τησ ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στισ διατάξεισ του εν λόγω κανονισμού πραγματοποιείται μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (ΚΣΕ) (συν1), τα οποία στη χώρα μασ ταυτίζονται με τα ΚΣΕ που ισχύουν για τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στον Καν. (ΕΕ) 669/2009.

Κάθε εισερχόμενο φορτίο στην ΕΕ ελεγχόμενων εμπορευμάτων πρέπει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ) του Παραρτήματοσ ΙΙ του Καν. (ΕΚ)669/2009 (συν.2) το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΑΤ του ΚΣΕ, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη μέρα πριν τη φυσική άφιξη του φορτίου.

Όλα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω σημείο 1.2, (ρόλοσ τελωνειακών αρχών, συμπλήρωση ΚΕΕ κ.α.) για τον Καν. (ΕΚ) 669/2009 ισχύουν και για τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στισ διατάξεισ του Καν. (ΕΕ) 884/2014.

2.3 Προϋποθέσεισ νια θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού επιτρέπεται μόνο στους τόπους που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Αρχή ως Καθορισμένα Σημεία Εισαγωγής Τροφίμων και Ζωοτροφών (συν.3), τα οποία δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Το πρωτότυπο ΚΕΕ, συνοδεύει το φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο Καθορισμένο Σημείο Εισαγωγής έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ελεγχόμενων εμπορευμάτων (τροφίμων και ζωοτροφών) υπόκειται στην προσκόμιση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στις τελωνειακές αρχές, από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του, ενός ΚΕΕ που έχει συμπληρωθεί δεόντως, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων, με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής στο πλαίσιο ΙΙ.14, με υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 και σφραγίδα στο πλαίσιο ΙΙ.20 του μέρους ΙΙ αυτού.

Στις περίπτωσεις που μία αποστολή φορτίου διαχωριστεί σε μικρότερες, σε χρονικό σημείο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της αρμόδιας Αρχής αλλά πριν από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία, τότε κάθε επιμέρους φορτίο οφείλει να συνοδεύεται από επικυρωμένο (από την αρμόδια Αρχή) αντίγραφο του ΚΕΕ. Ο δε εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή και το πρωτότυπο ΚΕΕ σε φυσική μορφή, προκειμένου να πιστώνονται επ' αυτού οι ποσότητες που κάθε φορά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, (βλ. πεδία ΙΙ.6 και ΙΙ.16: εκ νέου αποστολή, καταστροφή, μετατροπή, χρήση για άλλο σκοπό) με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

2.5 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD599 Η Κέση των φορτίων σε ελεύΚερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη, εκ μέρους του υπευΚύνου της επιχείρησης τροφίμων ή του αντιπροσώπου του, στις τελωνειακές αρχές κοινού εγγράφου εισόδου ή του ίδιου εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένου από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων και την κοινοποίηση των Κετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι (Κανονισμός της Επιτροπής (EU) αριΚ. 884/2014

Ο κωδικός πιστοποιητικού για τη δήλωση του Κοινού Εγγράφου Εισόδου στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι ο C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 884/2011, όπως ισχύει

Με την Εκτελεστική Απόφαση με αριθμό 884/2011 της Επιτροπής λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

3.1 Πεδίο Εφαρμογής

Θ Εκτελεστική Απόφαση 884/2011 εφαρμόζεται για κάθε εισαγόμενο φορτίο προϊόντων ρυζιού των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας που απαριθμούνται στο Παραρτήμα Ι αυτής, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

Δεν εφαρμόζεται σε αποστολές τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται για ιδιώτες, αποκλειστικά για προσωπική κατανάλωση και χρήση.

3.2 Προϋποθέσεις για την είσοδο στην Ένωση 

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης πραγματοποιείται μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (Λιμένες Πειραιά & Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αερολιμένες Αθηνών & Θεσσαλονίκης).

Κάθε εισερχόμενο φορτίο εμπορευμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα συμπληρωμένο Κοινό 'Εγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 669/2009, συν.2) ή από Κοινό Κτηνιατρικό 'Εγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 136/2004, συν.4) ανάλογα αν πρόκειται για προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως εκ των προτέρων την άφιξητης αποστολής.

3.3 Προϋποθέσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Το πρωτότυπο ΚΕΕ/ΚΚΕΕ, συνοδεύει το φορτίο μέχρι την άφιξη του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ελεγχόμενων εμπορευμάτων αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη η προσκόμιση του ΚΚΕ/ΚΚΕΕ με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής, δεόντως, υπογεγραμμένου και σφραγισμένου.

Στην περίπτωση που αποφασισθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στο Καθορισμένο Σημείο Εισόδου η έγκριση της μεταφοράς ελεγχόμενου φορτίου στο σημείο προορισμού, ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, τότε το φορτίο συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του ΚΕΕ/ΚΚΕΕ στο οποίο εμφαίνεται η σχετική απόφαση και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο όταν προσκομιστεί το πρωτότυπο ΚΕΕ/ΚΚΕΕ με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΟ για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» .

3.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Θ απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ,με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

3.5 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD680 Η Κέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των φορτίων ρυζιού ή προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από το ρύζι υπόκεινται στην προσκόμιση ενός ή ΚΕΕ ή ενός ΚΚΕΕ δεόντως συμπληρωμένο από την αρμόδια αρχή, μόλις οι επίσημοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί. Εξαιρέσεις ισχύουν για τις αποστολές που προορίζονται για ιδιώτη για προσωπική κατανάλωση και χρήση μόνο.

Οι κωδικοί πιστοποιητικών για δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι οι ακόλουθοι:

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

N853 Κοινό κτηνιατρικό έγγραφο είσόδου (ΚΚΕΕ) που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριΚ.136/2004, που χρησιμοποιείται για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα εμπορεύματα

Στις περιπτώσεις υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής ειδών που κατατάσσονται στους κωδικούς του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όμως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού (και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση ΚΕΕ/ΚΚΕΕ), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεις εισαγωγής να γίνονται αποδεκτές από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 της διασάφησης τον κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού,

Y062 Προϊόντα που δεν περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ρύζι (εκτελεστική απόφαση 2011/884 / ΕΕ της Επιτροπής)

Y063 Εμπορεύματα που δεν αποστέλλονται από την Κίνα

4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 186/2017

4.1 Πεδίο εφαρμογής

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 186/2017 καθορίζονται ειδικοί όροι στις εισαγωγές στην 'Ενωση των τροφίμων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του ιδίου, ήτοι σπόρων σουσαμιού και φύλλων betel (Piper betel L.) από Ινδία, λόγω σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών (Salmonella spp) στα τρόφιμα αυτά.

4.2 Είσοδος στην 'Ενωση και Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Για την είσοδο στην ΕΕ και τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον Καν. (ΕΚ) 669/2009. ( βλέπε σημείο 1.2 και επόμενα)

4.3 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD202 Η Κέση των φορτίων σε ελεύΚερη κυκλοφορία τελεί υπό την προϋπόΚεση της προσκόμισης (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) από τους υπευΚύνους επιχειρήσεων τροφίμων ή τους εκπροσώπους τους στις τελωνειακές αρχές ΚΕΕ που έχει συμπληρωΚεί δεόντως από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων και την κοινοποίηση των Κετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, εφόσον απαιτούνται τέτοιοι έλεγχοι. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τη Κέση του φορτίου σε ελεύΚερη κυκλοφορία μόνο αν αναφέρεται ευνοϊκή απόφαση της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο ΙΙ.14 και υπάρχει υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 του ΚΕΕ.

Ο κωδικός πιστοποιητικού για δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι :

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΕ) 175/2015

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 175/2015 της Επιτροπής, επιβάλλονται ειδικοί όροι που διέπουν τις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία λόγω του κινδύνου μόλυνσής του από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες.

5.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται για φορτία κόμμεος γκουάρ των κωδικών TARIC 1302329010 και 1302329019, καταγωγής ή προέλευσης Ινδίας, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, καθώς επίσης και για φορτία σύνθετων τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν το εν λόγω κόμμι γκουάρ σε ποσότητα άνω του 20%.

Στις διατάξεις του κανονισμού δεν εμπίπτουν τα προαναφερόμενα είδη όταν αυτά εισάγονται από ιδιώτες για προσωπική κατανάλωση και χρήση ή όταν ο τελικός προορισμός τους δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό τρίτη χώρα).

5.2 Είσοδος στην 'Ενωση και Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Για την είσοδο στην ΕΕ και τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον Καν. (ΕΚ) 669/2009.( βλέπε σημείο 1.2 και επόμενα)

5.3 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD688 Η Κέση των φορτίων σε ελεύΚερη κυκλοφορία τελεί υπό την προϋπόΚεση της προσκόμισης (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) από τους υπευΚύνους επιχειρήσεων τροφίμων ή τους εκπροσώπους τους στις τελωνειακές αρχές ΚΕΕ που έχει συμπληρωΚεί δεόντως από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων και την κοινοποίηση των Κετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, εφόσον απαιτούνται τέτοιοι έλεγχοι. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τη Κέση του φορτίου σε ελεύΚερη κυκλοφορία μόνο αν αναφέρεται ευνοϊκή απόφαση της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο ΙΙ.14 και υπάρχει υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 του ΚΕΕ.

Ο κωδικόσ πιστοποιητικού για δήλωση στη θέση 44-1 τησ διασάφησησ είναι :

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

Στισ περιπτώσεισ υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής ειδών που κατατάσσονται στουσ κωδικούσ του πεδίου εφαρμογήσ τησ παρούσασ, όμως δεν εμπίπτουν στισ διατάξες του κοινοποιούμενου κανονισμού (και συνεπώσ δεν απαιτείται η έκδοση Κοινού Εγγράφου Εισόδου), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεισ εισαγωγής να γίνονται αποδεκτέσ από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 τησ διασάφησησ τον κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού,

Υ940 Τα δηλωθέντα εμπορεύματα δεν διέπονται από τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/175

6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 6/2016

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 6/2016 τησ Επιτροπήσ επιβάλλονται ειδικοί όροι στην εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγήσ ή προέλευσησ Ιαπωνίασ μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό τησ Φουκουσίμα.

6.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμόσ 6/2016 εφαρμόζεται σε κάΚε εισαγόμενη αποστολή τροφίμων και ζωοτροφών. καταγωγήσ ή προέλευσησ Ιαπωνίας Εξαιρούνται:

 • τα προϊόντα που συγκομίστηκαν και/ή μεταποιήθηκαν πριν από τισ 11 Μαρτίου 2011
 • οι αποστολέσ, για προσωπική χρήση, ζωοτροφών και τροφίμων ζωικήσ προέλευσησ, που καλύπτονται από το άρθρο 2 του Καν. (ΕΚ) 206/2009
 • οι αποστολέσ, για προσωπική χρήση, ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικήσ προέλευσησ, οι οποίεσ έχουν μη εμπορικό χαρακτήρα και προορίζονται για ιδιώτεσ με μοναδικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση και χρήση.

Για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου κανονισμού:

 • Τρόφιμα θεωρούνται όλα τα προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο είτε απευθείασ είτε μετά από μεταποίηση και
 • Ζωοτροφές θεωρούνται όλα τα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη διατροφή των ζώων.

Κάθε αποστολή ελεγχόμενων ζωοτροφών και τροφίμων συνοδεύεται από τη Δήλωση του Παραρτήματοσ ΙΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού.

6.2 Είσοδοσ στην 'Ενωση και Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (ΚΣΕ), όσον αφορά στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, ή σημείων εισόδου στα οποία λειτουργεί ΣταΚμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (συν.5), όσον αφορά στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, κάθε εισερχόμενο στην ΕΕ φορτίο ελεγχόμενων ζωοτροφών ή τροφίμων οφείλει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ) ή Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ) κατά περίπτωση (βλ. Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 669/2009 - συν.2 και Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 136/2004 -συν.4).

Κατά την είσοδο των εν λόγω εμπορευμάτων, οι Τελωνειακές Αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Αρχών, η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων από μη προβλεπόμενα σημεία εισόδου ή τέλος, εμπορευμάτων των οποίων η είσοδος δεν επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές. Οι αποφάσεις των εν λόγω Υπηρεσιών εμφαίνονται στο Κοινό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία ΙΙ.6, ΙΙ.14 και ΙΙ.16 του Μέρους ΙΙ και στο Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία 31 έως 35.

6.3 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Το πρωτότυπο ΚΕΕ ή ΚΚΕΕ συνοδεύει το φορτίο μέχρι και την άφιξή του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά τη θέση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, η προσκόμιση:

α. του ΚΕΕ (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή), δεόντως υπογεγραμμένου (θέση ΙΙ.21, Μέρος ΙΙ του ΚΕΕ), σφραγισμένου (θέση ΙΙ.20, Μέρος ΙΙ του ΚΕΕ) και με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής στη θέση ΙΙ.14 του Μέρους ΙΙ, ή

β. του ΚΚΕΕ, δεόντως υπογεγραμμένου (θέση 40 του ΚΕΕ), σφραγισμένου (θέση 39 του ΚΕΕ) και με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής στη θέση 32, κατά περίπτωση, αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη προκειμένου να επιτραπεί η υπαγωγή των ελεγχόμενων εμπορευμάτων, στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

6.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (η οποία οδηγεί είτε στην ασφαλή απόρριψή τους είτε στην επιστροφή τους στην Ιαπωνία) ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

6.5. Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής, CD611 Η Κέση των αποστολών σε ελεύΚερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη ενός κοινού εγγράφου εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) ή των ίδιων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένων από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται και την κοινοποίηση των Κετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

Ο κωδικόσ πιστοποιητικού για δήλωση στη θέση 44-1 τησ διασάφησησ είναι :

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

N853 Κοινό κτηνιατρικό έγγραφο είσόδου (ΚΚΕΕ) που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριΚ.136/2004, που χρησιμοποιείται για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα εμπορεύματα

Στισ περιπτώσεισ υποβολήσ διασαφήσεων εισαγωγήσ ειδών που κατατάσσονται στουσ κωδικούσ του πεδίου εφαρμογήσ τησ παρούσασ, όμωσ δεν εμπίπτουν στισ διατάξεισ του κοινοποιούμενου κανονισμού (και συνεπώσ δεν απαιτείται η έκδοση ΚΕΕ/ΚΚΕΕ), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεισ εισαγωγήσ να γίνονται αποδεκτέσ από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 τησ διασάφησησ τον κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού,

Υ045 Προϊόντα που έφυγαν από την Ιαπωνία πριν από τις 28 Μαρτίου 2011

Υ928 Τα δηλωθέντα εμπορεύματα δεν διέπονται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!